Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
              01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot
              74. Avolaitostyöt
         50. Vaalimenot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 216 499 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksia koskevan lainsäädännön muuttamiseksi sekä esityksen ehdonalaisen vapauden valvontaa koskevien säännösten muuttamiseksi.

Viitaten momentin 25.10.03 selvitysosaan hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi rikoslain 17 luvun, ulkomaalaislain 185 §:n ja aluevalvontalain 44 §:n muuttamisesta.

Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2019 alustavasti seuraavat tavoitteet:

 2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
    
Toiminnalliset tavoitteet   
Laitosturvallisuusindeksi1)112110105
Vangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, %434243
Vankien toimintaan osallistuminen, % päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta697072
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % päättyneistä848282
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä838383
Tuottavuus   
Vangit, keskimäärin päivässä/htv1,41,41,4
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv11,611,510,8
Taloudellisuus   
Toimintamenot (netto)/vanki58 83060 50062 300
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava5 8656 1006 400

1) Vuosien 2011—2014 keskiarvo muodostaa indeksin arvon 100. Indeksin noustessa turvallisuustaso laskee.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Rangaistusten täytäntöönpano191 107
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto)7 762
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus2 542
Täytäntöönpanoyksikkö1 715
Ostopalvelut palvelukeskuksilta13 373
Yhteensä216 499

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Bruttomenot219 981221 980 229 450
Bruttotulot14 00312 18212 951
Nettomenot205 978209 798216 499
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta21 686  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle26 572  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot9 4488 3578 360
— muut tuotot894833830
Tuotot yhteensä10 3429 1909 190
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset14 97413 34213 340
— osuus yhteiskustannuksista11 71310 51210 500
Kustannukset yhteensä26 68723 85423 840
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-16 345-14 664-14 650
Kustannusvastaavuus, %393939

1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksia koskevan järjestelmän täydentäminen1 100
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) (kohdennuksen siirto momentille 33.01.06)14
Kirjanpidon keskittäminen -säästö (HO 2015) (kohdennuksen siirto momentille 33.01.06)7
Maahantulokiellon rikkomista koskevat menot27
Vakavan väkivallan uusimisriskin vähentäminen670
Valtorin palvelumaksujen nousu614
Eläkemaksurakenteen muutos79
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-99
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-50
Palkkausten tarkistukset4 346
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-39
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015)82
Toimintamenojen tuottavuussäästö-1 116
Toimintamenosäästö (HO 2015)-1 130
Toimitilamenosäästö (HO 2015)-2 048
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-393
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen1 355
Vuokramenojen indeksikorotus306
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-154
Tasomuutos3 130
Yhteensä6 701

2019 talousarvio216 499 000
2018 I lisätalousarvio1 314 000
2018 talousarvio209 798 000
2017 tilinpäätös210 864 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 28/2018 vp (14.12.2018)

Rikosseuraamuslaitokselle esitetään noin 1,8 milj. euron lisärahoitusta uusien tehtävien vuoksi, kun mm. ehdollista vankeutta sekä ehdonalaisen vapauden valvontaa on tehostettu ja maahantulokiellon rikkomista koskevia rangaistussäännöksiä kiristetty niin, että seuraamuksena voi olla sakkorangaistuksen sijasta myös vankeusrangaistus. Valiokunta pitää tärkeänä, että määrärahan riittävyyttä arvioidaan, sillä ehdollisen vankeuden tehostamista koskevan esityksen sisältöä muutettiin vielä työryhmätyöskentelyn päätyttyä, jolloin kaikkia talousvaikutuksia ei ole voitu ottaa huomioon määrärahakehyksessä.

Valiokunta on tyytyväinen, että Oulun ja Pelson vankiloiden uudisrakentamiseen liittyvä suunnittelutyö on käynnistynyt ja hankesuunnitelmien odotetaan valmistuvan keväällä 2019. Rakentamiseen liittyviin resurssitarpeisiin on varauduttu määrärahakehyksessä vuodesta 2022 alkaen.

Valiokunta pitää myös myönteisenä, että Keravalle rakennettavan uuden avovankilan paikkalukua on korotettu 90:stä 136:een, mikä vastaa avolaitospaikkojen ja kuntouttavan avolaitostoiminnan kasvavaan tarpeeseen. Parhaillaan laadittavassa toimitilasuunnitelmassa on tärkeä ottaa muutoinkin huomioon vankipaikkojen alueellinen riittävyys sekä etenkin Etelä-Suomeen keskittyvä vankimäärän nousu ja laitoksiin kohdistuva kuormitus.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 216 499 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.