Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
              01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
         50. Vaalimenot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 761 000 euroa.

Selvitysosa: Viitaten momentin 25.10.03 selvitysosaan hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi rikoslain 17 luvun, ulkomaalaislain 185 §:n ja aluevalvontalain 44 §:n muuttamisesta.

Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2019 alustavasti seuraavat tavoitteet:

 2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite
    
Joutuisuus   
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk1,92,02,0
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna2 4012 2002 000
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna232320300
Tuottavuus   
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1)874899904
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät)1 2381 2631 270
Taloudellisuus   
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa96,098,197,5

1) Painotetussa työmäärässä on otettu huomioon se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Bruttomenot45 06344 23246 061
Bruttotulot30240300
Nettomenot44 76144 19245 761
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta11 056  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle11 043  

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Valtakunnansyyttäjän toimisto4 384
Alueellinen toiminta37 248
Yhteiset menot4 129
Yhteensä45 761

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Maahantulokiellon rikkomista koskevat jutut138
Maksukyvyttömyysrekisterin kehittäminen (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 25.01.05)13
Rangaistusmääräysten käyttöalan laajentaminen (HO 2015)-250
Siviilitiedustelulainsäädännön vaikutus asiamääriin153
Valtorin palvelumaksujen nousu145
Eläkemaksurakenteen muutos207
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-12
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-8
Palkkausten tarkistukset1 383
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-12
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015)-20
Toimintamenojen tuottavuussäästö-206
Toimintamenosäästö (HO 2015)-40
Toimitilamenosäästö (HO 2015)-160
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-125
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen369
Vuokramenojen indeksikorotus27
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-33
Yhteensä1 569

2019 talousarvio45 761 000
2018 I lisätalousarvio850 000
2018 talousarvio44 192 000
2017 tilinpäätös44 748 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 28/2018 vp (14.12.2018)

Syyttäjälaitoksen resurssit kasvavat hieman, mutta korotus aiheutuu pääosin uusista tehtävistä ja palkkausten tarkistuksista. Käytännössä määrärahojen sallima toiminnallinen liikkumavara kaventuu, mikä pyritään paikkaamaan pääosin henkilöstövoimavaroista säästämällä.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan asiamäärät ovat kasvaneet, ja alkuvuonna 2018 saapuneiden asioiden kasvu oli jopa 10 prosenttia suurempi kuin alkuvuonna 2017. Syyttäjälaitoksen asiamäärän arvioidaan kasvavan myös vuonna 2019. Samalla asioiden laajuus ja oikeudellinen vaativuus ovat kasvaneet ja yhä suurempi osa syyttäjän voimavaroista suunnataan vaativien asioiden hoitamiseen. Nostettujen syytteiden määrä on sen sijaan vähentynyt. Kun vuonna 2006 syyte nostettiin noin 79 prosentissa saapuneista asioista, vuonna 2017 vastaava luku oli 66 prosenttia. Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on arvioitu, että voimavarojen keskittämisellä vaativien juttujen hoitamiseen ja toimenpiteistä luopumisella on todennäköisesti syy-yhteys.

Valiokunta pitää tärkeänä, että syyttäjälaitoksen resurssien riittävyyttä seurataan ja varaudutaan myös siihen työmäärän kasvuun, joka saattaa heijastua poliisin toimintamenojen lisäämisestä. On niin ikään tärkeää, että syyttäjälaitoksen uudistus tuottaa sille asetetut tavoitteet ja että tietojärjestelmät ja menettelytavat tukevat myös poliisin ja tuomioistuinlaitoksen kanssa tehtävää yhteistyötä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 761 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 87 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu poliisin rikostorjunnan laajenemisesta johtuvasta juttumäärän kasvusta.


2019 I lisätalousarvio87 000
2019 talousarvio45 761 000
2018 I lisätalousarvio850 000
2018 talousarvio44 192 000
2017 tilinpäätös44 748 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 87 000 euroa.