Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
              01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot
         30. Syyttäjät
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
         50. Vaalimenot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvontaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Selvitysosa: Oikeusministeriö asettaa ulosottolaitokselle seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ja toiminnalliset tulostavoitteet sekä niiden toteuttamiseksi keskeisimmät toimenpiteet vuodelle 2019:

  • — Sähköinen asiointi ja palvelut ovat asiakaslähtöisiä. Keskitytään kansalaisille ja sidosryhmille suunnattujen sähköisten palveluiden kehittämiseen ja asiakaspalvelu saatetaan vastaamaan uutta ulosottotoimen rakenneuudistushankkeen (URA) mukaista toimintamallia
  • — Taloudellisten väärinkäytösten tekemis- ja hyötymismahdollisuudet vähentyvät. Toimitaan tehokkaasti osana rikostorjuntaketjua ja luodaan hyvät toimintatavat ja käytännöt uudelle erityistäytäntöönpanolle
  • — Oikeusturva toteutuu käytännössä. Huolehditaan täytäntöönpanotoimien tasalaatuisuudesta yhtenäistämällä työmenetelmiä. Tehdään realisointiprosessista tehokas ja yhdenmukainen
  • — Ulosottotoimen rakenneuudistuksen valmistelua jatketaan. Tavoitteena on, että rakenneuudistus tulee voimaan v. 2020
  • — Yhteiskunnassa on hyvä maksumoraali ja luottoyhteiskunta on toimiva. Huolehditaan perinnän tuloksellisuudesta ja etupainotteisuudesta URA:n valmisteluvaiheessa sekä sidosryhmäyhteistyöstä velkaantumista koskevissa ongelmissa. Rakennetaan toimintamalli ulosotossa tehtävään ylivelkaantumisen ennaltaehkäisevään työhön.

Vaativat tapaukset hoidetaan laadukkaasti ja asiakkaiden yhdenvertaisuus toteutuu. Käsittelyketjut ja -menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden mukaan. Organisaatiorakenne ja toimipaikkaverkosto ovat tarkoituksenmukaiset ja tukevat henkilöstön osaamisen vahvistamista. Tietojärjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja tukevat toimintaa.

Konkurssiasiamiehen toimiston tavoitteina ja keskeisimpinä toimenpiteinä on edesauttaa tehokasta konkurssimenettelyä, kehittää hyvää pesänhoito- ja yrityssaneeraustapaa koulutuksella ja suosituksilla sekä konkursseihin liittyvän talousrikollisuuden torjuntaa tekemällä riittävässä määrin erityistarkastuksia ja julkisselvityksiä.

Tietoja henkilöstöstä

 2017
toteutuma
2018
arvio
2019
arvio
    
Valtakunnanvoudinvirasto   
Henkilötyövuodet45761)761)
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv6,46,36,4
Työtyytyväisyysindeksi3,83,73,7
    
Ulosottovirastot   
Henkilötyövuodet1 0801 0471 050
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv9,79,510,0
Työtyytyväisyysindeksi3,53,43,3
    
Konkurssiasiamiehen toimisto   
Henkilötyövuodet10,21010
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv7,344
Työtyytyväisyysindeksi3,23,33,4

1) Sisältää URA-hanketoimiston ja keskitetyn heha-henkilökunnan.

01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 101 690 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Valtakunnanvoudinviraston, ulosottovirastojen, Ahvenanmaan maakunnanvoudinviraston ja konkurssiasiamiehen toimiston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon ulosottomaksuista annetun lain (34/1995) ja ulosottomaksuista annetun asetuksen (35/1995) mukaisia tuloja, ulosottokaaren (705/2007) mukaisia valtiolle tilitettäviä vähäisiä ulosottovaroja eikä konkurssilain (120/2004) mukaan valtiolle tilitettäviä velkojien menettämiä jako-osuuksia.

Selvitysosa: Ulosottoon arvioidaan saapuvan 2,9 milj. asiaa (v. 2017 3,3 milj. asiaa, v. 2018 arviolta 3 milj. asiaa). Vuosittain ulosotossa olevien velallisten määrä on viime vuodet pysynyt melko tasaisena (550 000 eri velallista v. 2016, 560 000 eri velallista v. 2017 ja arvio 545 000 eri velallista v. 2018). Uusia velallisia eli velallisia, joilla ei ole ollut asioita vireillä edeltävän vuoden aikana, oli v. 2017 yhteensä 173 033 (171 855 v. 2016).

Konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyjen määrät laskivat v. 2017 edellisvuoden tasosta. Vuoden 2018 keväällä konkurssiasiamiehen toimiston valvonnassa oli 3 043 vireillä olevaa konkurssimenettelyä, joista 478 oli julkisselvityksessä.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on asettanut ulosottolaitoksen ja konkurssiasiamiehen toimiston toiminnalle vuodelle 2019 alustavasti seuraavat tavoitteet:

Tunnuslukutaulukko

 2017
toteutuma
2018
arvio
2019
tavoite/arvio
    
Käsitellyt asiat (1 000 kpl)3 1732 6002 600
Peritty (milj. euroa)1 0541 0291 000
Perityn euron kustannukset (euroa)0,090,10,1
Perittyjen ja varattomien rahasaamisten suhde   
Asiamääristä, %454242
Rahamääristä, %353840
Keskimääräinen käsittelyaika, kk6,37,77,7
Taloudellisuus (euroa/käsitelty asia)303938
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv)3 1032 2502 350
Erikoisperinnästä tilitetty suoraan velkojille (milj. euroa)242020
Erikoisperinnän selvitettäväksi ottamat velalliset317350350
Konkurssipesien erityistarkastuksia ja hallinnon tarkastuksia119110100
Aloitetaan konkurssipesien julkisselvityksiä595550
Ulosottokanteluiden määrä405050
Ulosottokanteluiden käsittelyaika, kk1066

Ulosottomaksutuloina arvioidaan momentille 12.25.20 kertyvän 73 milj. euroa. Ulosottomaksutulojen määrä vastaa noin 70 % ulosottovirastojen kokonaismenoista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2017
toteutuma
2018
varsinainen
talousarvio
2019
esitys
    
Bruttomenot97 295100 663101 860
Bruttotulot358170170
Nettomenot96 937100 493101 690
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta20 937  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle27 271  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Maksukyvyttömyysrekisterin kehittäminen (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05)29
Ulosottotoimen rakenneuudistuksen tietojärjestelmähanke (URA ICT) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-1 744
Valtorin palvelumaksujen nousu358
Velallisten neuvonnan tehostaminen ylivelkaantuneiden aseman kohentamiseksi1 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-25
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-19
Palkkausten tarkistukset2 669
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-27
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015)-31
Toimintamenojen tuottavuussäästö-495
Toimintamenosäästö (HO 2015)-720
Toimitilamenosäästö (HO 2015)-341
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-267
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen829
Vuokramenojen indeksikorotus54
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-73
Yhteensä1 197

2019 talousarvio101 690 000
2018 I lisätalousarvio829 000
2018 talousarvio100 493 000
2017 tilinpäätös103 271 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 28/2018 vp (14.12.2018)

Ulosottolaitokselle osoitetaan yhden miljoonan euron lisämääräraha velallisten neuvonnan tehostamiseen, millä pyritään osaltaan parantamaan velkaantuneiden asemaa. Muutoin ulosottolaitoksen toimintaan liittyvät menot alenevat jonkin verran, sillä määrärahojen kasvu aiheutuu lähinnä palkkausmenojen noususta.

Myös ulosottolaitoksen perusrahoitus alkaa vähentyä vuodesta 2020 voimaan tulevien uusien säästövelvoitteiden myötä, ja se on kehyskauden lopussa vuosina 2022—2023 useita miljoonia euroja pienempi kuin tällä hetkellä. Jotta ulosottolaitos selviytyy tehtävistään, on tärkeää, että vuonna 2020 voimaantuleva rakenneuudistus etenee suunnitelmien mukaisesti ja että uudistukseen liittyvät taloudellisuutta ja tuottavuutta koskevat tavoitteet saavutetaan. On myös tärkeää huolehtia siitä, että siirtymävaiheen rahoitus tukee osaltaan uudistuksen toimeenpanoa ja että ulosoton fiskaalisen merkityksen vuoksi varmistetaan myös toiminnan tuloksellisuus.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 101 690 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Valtakunnanvoudinviraston, ulosottovirastojen, Ahvenanmaan maakunnanvoudinviraston ja konkurssiasiamiehen toimiston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon ulosottomaksuista annetun lain (34/1995) ja ulosottomaksuista annetun asetuksen (35/1995) mukaisia tuloja, ulosottokaaren (705/2007) mukaisia valtiolle tilitettäviä vähäisiä ulosottovaroja eikä konkurssilain (120/2004) mukaan valtiolle tilitettäviä velkojien menettämiä jako-osuuksia.