Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
              50. Eräät valtionavut
              95. Kurssivaihtelut
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

90. Ulkoministeriön hallinnonalan muut menotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Selvitysosa:

Kioton joustomekanismit

Tavoitteena on vahvistaa Suomen toimintaa kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa, mihin pyritään mm. toteuttamalla Kioton pöytäkirjan joustomekanismeja kehitys- ja muissa maissa. Ulkoministeriö vastaa Suomen kahdenvälisistä puhtaan kehityksen mekanismin (Clean Development Mechanism, CDM) hankkeista.

Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö

Alueelliseen yhteistyöhön osallistuminen on Suomelle tärkeä keino edistää vakautta, turvallisuutta, kestävää kehitystä ja taloudellisia yhteistyömahdollisuuksia Itämeren, Barentsin ja arktisella alueella. Keskeisiä yhteistyömekanismeja ovat alueneuvostot (Arktinen neuvosto, Barentsin euroarktinen neuvosto ja Itämeren valtioiden neuvosto) ja pohjoisen ulottuvuuden kumppanuudet. Lisäksi rahoituksella tuetaan hallituksen Venäjä-politiikan toimeenpanoa. Suomen osallistumista monenkeskiseen alueelliseen yhteistyöhön ohjaavat Suomen arktisen strategian, Suomen Itämeren alueen strategian, Euroopan unionin Itämeren alueen strategian ja pohjoisen ulottuvuuden politiikan tavoitteet.

Luvun nimike on muutettu.

50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 1 541 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen ulkoministeriön toimialaan liittyville järjestöille.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Momentilta myönnettävien valtionavustusten tulee liittyä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksiin ja kansainvälisiin sitoumuksiin sekä yleisesti ulkoministeriön toimialaan. Painopisteinä ovat sääntöpohjainen kansainvälinen yhteistyö, konfliktinehkäisy ja rauhanvälitys, ihmisoikeudet ja demokratia ulko- ja turvallisuuspolitiikassa sekä laaja-alainen transatlanttinen yhteistyö. Määrärahasta 570 000 euroa on tarkoitus varata kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen. Tästä 100 000 euroa varataan Euroopan parlamentin vaaleihin liittyvään tiedotukseen. Valtionavustuksista järjestetään erilliset hakukierrokset.

Momentilta myönnettäviin valtionavustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus; Euroopan parlamentin Suomen edustajien vaaleihin liittyvä tiedotus 100
Suomen EU-puheenjohtajuus; kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus 100
Yhteensä 200

2019 talousarvio 1 541 000
2018 talousarvio 1 341 000
2017 tilinpäätös 1 337 720

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 1 541 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen ulkoministeriön toimialaan liittyville järjestöille.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 45 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) konsulipalvelulain (498/1999) mukaan hädänalaisessa asemassa olevien henkilöiden kotiuttamisesta ja avustamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) edellisistä aiheutuviin tileistä poistoihin

3) avustuksien maksamiseen ulkomailla.


2019 talousarvio 45 000
2018 talousarvio 45 000
2017 tilinpäätös 30 690

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 45 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) konsulipalvelulain (498/1999) mukaan hädänalaisessa asemassa olevien henkilöiden kotiuttamisesta ja avustamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) edellisistä aiheutuviin tileistä poistoihin

3) avustuksien maksamiseen ulkomailla.

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 76 060 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon 26 510 000
Maksuosuus YK:n talousarvioon 8 756 000
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille 17 959 000
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille 2 816 000
Kemiallisen aseen kieltojärjestön jäsenmaksu (OPCW) 310 000
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut 3 510 000
OECD:n jäsenmaksu 3 232 000
WTO:n jäsenmaksu 794 000
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin 5 285 000
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista 515 000
Maksuosuus kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC) 1 150 000
Muut jäsenmaksut ja rahoitusosuudet 5 223 000
Yhteensä 76 060 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 24.01.74 500
Säästöpäätös -10 000
Tasomuutos -4 486
Yhteensä -13 986

2019 talousarvio 76 060 000
2018 talousarvio 90 046 000
2017 tilinpäätös 86 992 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 76 060 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.

67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen kahdenvälisiin puhtaan kehityksen mekanismin hankkeisiin liittyviin kustannuksiin

2) muihin hiilimarkkinainstrumentteihin liittyvien toimien tukemiseen.

Selvitysosa:Ulkoministeriö vastaa puhtaan mekanismin hankkeista ja niiden kautta hankittavista päästöyksiköistä.

Momentin määräraha on muutettu kiinteäksi määrärahaksi.


2019 talousarvio 100 000
2018 talousarvio 100 000
2017 tilinpäätös 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen kahdenvälisiin puhtaan kehityksen mekanismin hankkeisiin liittyviin kustannuksiin

2) muihin hiilimarkkinainstrumentteihin liittyvien toimien tukemiseen.

68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 3 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen monenvälisten hankkeiden menojen maksamiseen

2) pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa tukevien hankkeiden menojen maksamiseen

3) hallituksen Venäjä-politiikan toimeenpanoa tukevien hankkeiden menojen maksamiseen

4) kansainvälisten rahoituslaitosten yhteydessä toimivien rahastojen tukemiseen

5) kansainvälisissä järjestöissä, rahoituslaitoksissa tai näitä vastaavissa organisaatioissa toimivista asiantuntijoista näille organisaatioille aiheutuvien menojen maksamiseen

6) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyöhön sekä Venäjä-politiikan toimeenpanon tukemiseen liittyvien valtion kulutusmenojen maksamiseen

7) enintään kahdeksaa henkilötyövuotta vastaavan määrän palkkausmenojen rahoittamiseen Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuutta tukevissa valtion virastojen ja laitosten hankkeissa.

Selvitysosa:Määrärahalla edistetään Suomen kansallisia tavoitteita Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyössä. Suomen asemaa arktisena toimijana vahvistetaan. Tavoitteena on edistää kansainvälisen rahoituksen ohjautumista Suomelle tärkeisiin hankkeisiin.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Arktisen ja Barentsin alueen yhteistyö 2 200 000
Itämeren alueen ja pohjoisen ulottuvuuden yhteistyö 700 000
Venäjä-politiikan toimeenpano 500 000
Yhteensä 3 400 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 1 600
Yhteensä 1 600

2019 talousarvio 3 400 000
2018 talousarvio 1 800 000
2017 tilinpäätös 1 800 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Määrärahaa saa käyttää:

7) enintään 12 henkilötyövuotta vastaavan määrän palkkausmenojen rahoittamiseen valtion virastojen ja laitosten Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen hankkeissa.

Selvitysosa:Päätösosan kappaleen kohta 7) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 7).

Lähtökohtana IBA-hankkeissa on parhaan saatavissa olevan asiantuntemuksen käyttö. Kilpailuttamisen ohella on tarpeen, että määrärahasta voidaan rahoittaa valtion virastojen ja laitosten omien hankkeiden palkkausmenoja myös muissa kuin Arktisen neuvoston puheenjohtajuutta tukevissa hankkeissa.


2019 talousarvio 3 400 000
2018 talousarvio 1 800 000
2017 tilinpäätös 1 800 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 28/2018 vp (14.12.2018)

Momentille esitetään 3,4 milj. euroa, joka on 1,6 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2018.

Valiokunta pitää momentin määrärahaa tarpeellisena. Sen avulla pystytään edistämään Suomen kansallisia tavoitteita Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyössä. Kansallisella instrumentilla voimme tehdä omia hankealoitteita ja osallistua alueellisiin kehittämishankkeisiin sekä edesauttaa EU-rahoituksen saamista Suomelle tärkeisiin kohteisiin. Määräraha tarjoaa myös mahdollisuuden jatkaa alueellista yhteistyötä Venäjän kanssa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 3 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen monenvälisten hankkeiden menojen maksamiseen

2) pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa tukevien hankkeiden menojen maksamiseen

3) hallituksen Venäjä-politiikan toimeenpanoa tukevien hankkeiden menojen maksamiseen

4) kansainvälisten rahoituslaitosten yhteydessä toimivien rahastojen tukemiseen

5) kansainvälisissä järjestöissä, rahoituslaitoksissa tai näitä vastaavissa organisaatioissa toimivista asiantuntijoista näille organisaatioille aiheutuvien menojen maksamiseen

6) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyöhön sekä Venäjä-politiikan toimeenpanon tukemiseen liittyvien valtion kulutusmenojen maksamiseen

7) enintään 12 henkilötyövuotta vastaavan määrän palkkausmenojen rahoittamiseen valtion virastojen ja laitosten Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen hankkeissa.

95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtiolla käytössä olevien taloushallinnon tietojärjestelmien valuuttatietojen ja pankkien virallisten päivänkurssien välisten laskennallisten kurssierojen kattamiseen

2) muiden valuuttamääräisten ulkomaisten maksujen laskennallisten kurssierojen kattamiseen.


2019 talousarvio 1 000 000
2018 talousarvio 1 000 000
2017 tilinpäätös 6 650

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtiolla käytössä olevien taloushallinnon tietojärjestelmien valuuttatietojen ja pankkien virallisten päivänkurssien välisten laskennallisten kurssierojen kattamiseen

2) muiden valuuttamääräisten ulkomaisten maksujen laskennallisten kurssierojen kattamiseen.