Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Anslag
   Anslag

Talousarvioesitys 2019

II tilläggsbudgeten för 2002PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11 euro
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR -531 780 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet -487 850 000
01. Skatt på inkomst och förmögenhet, minskning -605 000 000
02. Källskatt på ränteinkomster, tillägg 50 000 000
03. Skatt på arv och gåva, tillägg 67 150 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning -113 700 000
01. Mervärdesskatt, minskning -113 700 000
08. Acciser 103 000 000
01. Tobaksaccis, tillägg 54 000 000
04. Skatt på alkoholdrycker, tillägg 49 000 000
10. Övriga skatter -33 230 000
03. Bilskatt, tillägg 63 400 000
05. Överlåtelseskatt, minskning -96 630 000
 
Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 818 764 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 2 500 000
47. Utsökningsavgifter, tillägg 2 500 000
26. Inrikesministeriets förvaltningsområde -41 657 000
98. Inkomster från Europeiska regionala utvecklingsfonden, minskning -41 657 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 3 500 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg 3 500 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 29 053 000
07. Överföring från statens pensionsfond, tillägg 9 340 000
90. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel, tillägg 12 000 000
98. Mervärdesskatteåterbäringar som återkrävs, tillägg 7 713 000
29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde -41 500 000
43. Studentexamensnämndens inkomster
88. Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel, minskning -41 500 000
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 8 003 000
01. Inkomster från garantisektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket, tillägg 303 000
99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, tillägg 7 700 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 10 118 000
24. Vägförvaltningens inkomster av blandad natur, tillägg 8 820 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, tillägg 1 298 000
34. Arbetsministeriets förvaltningsområde -16 164 000
40. Inkomster från Europeiska socialfonden, minskning -24 300 000
70. Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti, tillägg 8 136 000
39. Övriga inkomster av blandad natur 864 911 000
01. Böter, tillägg 4 500 000
50. Nettoinkomster av försäljning av aktier, tillägg 860 411 000
 
Avdelning 13
13. RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 37 236 000
03. Dividendinkomster 20 000 000
01. Dividendinkomster, tillägg 20 000 000
05. Intäktsföring av statens affärsverks vinst 17 236 000
01. Intäktsföring av statens affärsverks vinst, tillägg 17 236 000

Inkomstposternas totalbelopp:

324 220 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 23 euro
23. STATSRÅDET 100 000
02. Statsrådets kansli
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år)
99. Statsrådets övriga utgifter 100 000
59. Bidrag till de administrativa utgifterna för det internationella teknologipriset (reservationsanslag 3 år) 100 000
 
Huvudtitel 24
24. UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 25 000
50. Närområdessamarbete
66. Närområdessamarbete (reservationsanslag 3 år)
99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde 25 000
50. Vissa statsunderstöd (fast anslag), tillägg 25 000
 
Huvudtitel 25
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 6 190 000
01. Ministeriet och myndigheter i samband med det 190 000
21. Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 190 000
10. Domstolsväsendet 1 750 000
23. Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg 650 000
29. Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg 1 100 000
40. Åklagar- och exekutionsväsendet 2 000 000
21. Åklagar- och exekutionsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 000 000
50. Verkställighet av straff 2 250 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 2 000 000
74. Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år), tillägg 250 000
 
Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 9 509 000
02. Utlänningsverket 400 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 400 000
75. Polisväsendet 1 723 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 723 000
90. Gränsbevakningsväsendet 174 000
70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år), tillägg 174 000
97. Understöd åt kommuner 332 000
35. Ersättning av staten för produktion av intressebevakningstjänster (förslagsanslag), tillägg 332 000
98. Utveckling av regionerna 6 880 000
61. Europeiska regionala utvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag), tillägg 6 380 000
62. Statlig medfinansiering för inrikesministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag), tillägg 500 000
 
Huvudtitel 27
27. FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -
10. Försvarsmakten -
16. Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år) -
 
Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -55 363 000
05. Statskontoret 20 000
22. Statens pensionsnämnds omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 20 000
07. Pensioner och ersättningar som staten betalar ut 17 000 000
05. Ordinarie pensioner, familjepensioner och rehabiliteringsstöd (förslagsanslag), tillägg 17 000 000
18. Skatteförvaltningen 150 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 150 000
39. Vissa överföringar till landskapet Åland 1 460 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg 1 460 000
40. Tullverket 1 007 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 1 007 000
90. Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen -170 000 000
66. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag), minskning -170 000 000
99. Övriga utgifter inom finansministeriets förvaltningsområde 95 000 000
51. Utgifter för metallmynt (förslagsanslag), tillägg 95 000 000
63. På grund av befrielse från skatt återbetalda skatter (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 29
29. UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 12 954 000
01. Undervisningsministeriet
62. Statlig medfinansiering för undervisningsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
10. Undervisning och forskning vid universitet
23. Omkostnader för centret för internationellt personutbyte (reservationsanslag 2 år)
69. Yrkesinriktad tilläggsutbildning och fritt bildningsarbete 100 000
21. Omkostnader för Utbildningscentret för undervisningssektorn (reservationsanslag 2 år), tillägg 100 000
70. Studiestöd 11 900 000
52. Statsgaranti och räntestöd för studielån (förslagsanslag), tillägg 11 900 000
88. Vetenskap 804 000
66. Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag), tillägg 804 000
90. Konst och kultur 150 000
21. Omkostnaderna för centralkommissionen för konst och konstkommissionerna (reservationsanslag 2 år), tillägg 100 000
30. Statsandelar och -understöd för de allmänna bibliotekens driftskostnader (förslagsanslag), tillägg 35 600 000
52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag), minskning -35 600 000
53. Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag), minskning -100 000
70. Anskaffning av inventarier (reservationsanslag 3 år), tillägg 150 000
98. Idrottsverksamhet
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag)
99. Ungdomsarbete
50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för stödjande av ungdomsfostringsarbete (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 30
30. JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 9 399 000
01. Jord- och skogsbruksministeriet 754 000
21. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 754 000
12. Inkomststöd för jordbruket och trädgårdsodlingen
45. Miljöstöd för jordbruket (reservationsanslag 2 år)
46. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 2 år)
14. Utvecklande av gårdsbrukets struktur och landsbygden
49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)
31. Främjande och övervakning av skogsbruket 8 400 000
25. Fröförsörjning i fråga om skogsträd (reservationsanslag 3 år), tillägg 8 400 000
73. Kontrollcentralen för växtproduktion 245 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 245 000
 
Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 43 268 000
01. Kommunikationsministeriet 1 298 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 75 000
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 223 000
24. Vägförvaltningen 25 570 000
21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg 8 400 000
78. Byggande av vägen Lojo—Lojoåsen (förslagsanslag), minskning -7 000 000
79. Efterfinansierings- och totalfinansieringsprojekt gällande vägnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg 26 370 000
87. Anskaffningar av jordområden samt ersättningar enligt lagen om allmänna vägar (förslagsanslag), minskning -2 200 000
40. Banförvaltningscentralen 16 300 000
78. Vissa banprojekt (förslagsanslag), tillägg 5 600 000
79. Byggande av radionät (reservationsanslag 3 år), tillägg 10 700 000
52. Ersättningar och statsbidrag till lufttrafiken 100 000
41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (fast anslag), tillägg 100 000
60. Köp av tjänster, ersättningar och stöd för kollektivtrafik
63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)
99. Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
 
Huvudtitel 32
32. HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 163 809 000
10. Förvaltning 787 000
21. Handels- och industriministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 50 000
24. Forsknings- och utredningsverksamhet (reservationsanslag 3 år), tillägg 250 000
98. Skadeersättningar (förslagsanslag) 487 000
20. Teknologipolitik 22 000
26. Teknologiska utvecklingscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 22 000
30. Företagspolitik
42. Räntestöd till Finnvera Abp (förslagsanslag)
62. Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
60. Energipolitik
40. Energistöd (förslagsanslag)
70. Ägarpolitik 163 000 000
88. Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år), tillägg 121 000 000
89. Investeringar i statens kapitalinvesteringsbolag (reservationsanslag 3 år 42 000 000
 
Huvudtitel 33
33. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 9 600 000
06. Rättsskyddscentralen för hälsovården 400 000
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg 100 000
26. Utgifter för sinnesundersökningar (förslagsanslag), tillägg 300 000
08. Folkhälsoinstitutet
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år)
15. Utjämning av familjekostnader
51. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag)
17. Utkomstskydd för arbetslösa -24 500 000
50. Statsandel till arbetslöshetskassor (förslagsanslag), minskning -31 000 000
51. Grundskydd i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (förslagsanslag), tillägg 6 500 000
18. Sjukförsäkring 16 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag), tillägg 16 000 000
19. Pensionsförsäkring 16 000 000
52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), minskning -7 000 000
60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen (förslagsanslag), tillägg 23 000 000
28. Annat utkomstskydd 1 700 000
50. Militärunderstöd (förslagsanslag), tillägg 1 700 000
 
Huvudtitel 34
34. ARBETSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -6 767 000
05. Fullföljandet av de europeiska strukturfondernas program 10 597 000
61. Europeiska socialfondens deltagande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag), tillägg 10 597 000
62. Statlig medfinansiering för arbetsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
06. Arbetskraftspolitiken -25 500 000
02. Lönebaserat sysselsättningsstöd till statsförvaltningen (förslagsanslag), tillägg 10 184 000
29. Anskaffning av yrkesinriktad arbetskraftsutbildning (förslagsanslag)
30. Lönebaserat sysselsättningsstöd till kommuner och samkommuner (förslagsanslag), minskning -3 910 000
31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag), minskning -15 000 000
50. Studiesociala förmåner för dem som deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (förslagsanslag), minskning -10 500 000
63. Statsunderstöd för lindrande av arbetslösheten (förslagsanslag), minskning -6 274 000
99. Övriga utgifter inom arbetsministeriets förvaltningsområde 8 136 000
50. Lönegaranti (förslagsanslag), tillägg 8 136 000
 
Huvudtitel 35
35. MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 1 000 000
01. Miljöministeriet
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år)
20. Samhällen, användning av områden och naturvård 1 000 000
63. Vissa ersättningar i samband med naturvården (reservationsanslag 3 år), tillägg 1 000 000
99. Övriga utgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde
62. Statlig medfinansiering för miljöministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar (förslagsanslag)
 
Huvudtitel 36
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN -97 000 000
01. Ränta på skulden i euro -65 000 000
90. Ränta på skulden i euro (förslagsanslag), minskning -65 000 000
03. Ränta på skulden i utländsk valuta -36 000 000
90. Ränta på skulden i utländsk valuta (förslagsanslag), minskning -36 000 000
09. Övriga utgifter för statsskulden 4 000 000
21. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag), tillägg 4 000 000
 
Huvudtitel 37
37. MINSKNING AV STATSSKULDEN 227 516 000
01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering 227 516 000
94. Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag), tillägg 227 516 000

Anslagens totalbelopp:

324 240 000