Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
         01. Hallinto
              01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot
              02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset
              03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot
              04. Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajiensa matkat
              22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
              23. Kokeilutoiminnan digitaalinen edistäminen
              24. Suomen EU-puheenjohtajuus
              25. Terveet tilat 2028
              26. Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin edistäminen
              29. Arvonlisäveromenot
         10. Omistajaohjaus
         20. Poliittisen toiminnan avustaminen
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

24. Suomen EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 60 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen EU-puheenjohtajakauden johdosta välttämättömän enintään 220 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen lisähenkilöstön palkkausmenoihin ja korvauksiin sekä EU-puheenjohtajakauden valmistelun kannalta muihin välttämättömiin kulutusmenoihin

2) Suomen EU-puheenjohtajakauden järjestettävien kokouksien ja muiden niitä vastaavien EU-puheenjohtajuuteen välittömästi liittyvien tilaisuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

  
1. Lisähenkilöstön palkkausmenot sekä muut kulutusmenot35 500 000
2. Kokouksista aiheutuvat menot24 500 000
Yhteensä60 000 000

Selvitysosa: Suomi toimii Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaana 1.7.—31.12.2019. Määrärahasta maksetaan keskitetysti puheenjohtajuudesta ja siihen valmistautumisesta aiheutuvat menot, kuten henkilöstö-, koulutus- ja valmennusmenot, matkat sekä EU-puheenjohtajakauteen liittyvien kokousten ja muiden tilaisuuksien järjestelyjen suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuvat menot.

Poliisille ja Rajavartiolaitokselle aiheutuvat lisätehtävät turvallisuuden varmistamiseksi Suomen puheenjohtajakauden aikana maksetaan sisäministeriön pääluokan ao. momenttien määrärahoista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Suomen EU-puheenjohtajakausi53 200
Yhteensä53 200

2019 talousarvio60 000 000
2018 talousarvio6 800 000
2017 tilinpäätös200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 60 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Suomen EU-puheenjohtajakauden johdosta välttämättömän enintään 220 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen lisähenkilöstön palkkausmenoihin ja korvauksiin sekä EU-puheenjohtajakauden valmistelun kannalta muihin välttämättömiin kulutusmenoihin

2) Suomen EU-puheenjohtajakauden järjestettävien kokouksien ja muiden niitä vastaavien EU-puheenjohtajuuteen välittömästi liittyvien tilaisuuksien suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

  
1. Lisähenkilöstön palkkausmenot sekä muut kulutusmenot35 500 000
2. Kokouksista aiheutuvat menot24 500 000
Yhteensä60 000 000

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 500 000 euroa avustuksiin ja hankintoihin, jotka käytetään lentopäästöjen hyvittämiseksi tehtäviin kestävää kehitystä tukeviin käyttötarkoituksiin.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

  
1. Lisähenkilöstön palkkausmenot sekä muut kulutusmenot35 500 000
2. Kokouksista aiheutuvat menot 24 000 000
3. Lentopäästöhyvitykset (enintään)500 000
Yhteensä60 000 000

Selvitysosa: Suomi pyrkii omalla EU-puheenjohtajakaudellaan uudistamaan kokousten järjestelykäytäntöjä myös kokousvieraiden muistamisen osalta kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kestävällä ja ilmastoystävällisellä kokousmuistamisella Suomen on tarkoitus kannustaa Eurooppaa edelläkävijyyteen ilmastotoimissa.

Tavanomaisesti puheenjohtajamaa antaa vieraille puheenjohtajuuteen liittyen lahjaksi muistoesineitä. Tarkoitus on siirtyä menettelyyn, jossa Suomen EU-puheenjohtajakauden Suomen isännöimien vähintään työryhmätasoisten EU-kokousten vieraille annettavien fyysisten lahjaesineiden sijasta tavanomaisia kokousmuistamisia vastaava summa käytetään lentopäästöjen hyvittämiseksi tehtäviin kestävää kehitystä tukeviin käyttötarkoituksiin.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2019 I lisätalousarvio
2019 talousarvio60 000 000
2018 talousarvio6 800 000
2017 tilinpäätös200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 500 000 euroa avustuksiin ja hankintoihin, jotka käytetään lentopäästöjen hyvittämiseksi tehtäviin kestävää kehitystä tukeviin käyttötarkoituksiin.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

  
1. Lisähenkilöstön palkkausmenot sekä muut kulutusmenot35 500 000
2. Kokouksista aiheutuvat menot 24 000 000
3. Lentopäästöhyvitykset (enintään)500 000
Yhteensä60 000 000