Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
              01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot
         30. Ulkopoliittinen instituutti
         40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
         90. Eduskunnan muut menot
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2019

01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille myönnetään 6 205 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahasta 5 580 000 euroa käytetään oikeusasiamiehen kanslian perustehtävien hoidosta aiheutuviin menoihin sekä mahdollisuuksien mukaan sähköisen työympäristön ja verkkopalveluiden kehittämiseen. Kanslian yhteydessä toimivan Ihmisoikeuskeskuksen menot ovat 625 000 euroa lakisääteisten tehtävien hoitamiseen.

Oikeusasiamies toimii YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisessa pöytäkirjassa tarkoitettuna kansallisena valvontaelimenä. Lisäksi YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa tarkoitetun kansallisen rakenteen tehtävät eli vammaisten henkilöiden oikeuksien edistäminen, suojelu ja seuranta säädettiin oikeusasiamiehen, Ihmisoikeuskeskuksen sekä ihmisoikeusvaltuuskunnan tehtäväksi. Kansainvälisiin sopimuksiin liittyvät valvonta- ja muut tehtävät ovat lisänneet oikeusasiamiehen kanslian työmäärää ja edellyttäneet henkilöstövoimavarojen uudelleen kohdentamista.

Ihmisoikeuskeskus on toiminnallisesti itsenäinen perus- ja ihmisoikeuksia edistävä valtiollinen toimielin. Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskunta on eduskunnan oikeusasiamiehen nimittämä kansallinen yhteistyöelin. Sen toimikausi on 1.4.2016—31.3.2020. Ihmisoikeusvaltuuskunnassa on 38 jäsentä (lain mukaan 20—40 jäsentä).

Kanteluasiat

 2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
    
saapuneet6 2566 000 6 250
ratkaistut6 0946 1006 250

Saapuneiden kantelujen määrät vaihtelevat jonkin verran vuosittain. Vuonna 2017 toimeentulotukea koskevien Kelaan kohdistuneiden kanteluiden määrä lisääntyi noin 700:lla vuoteen 2016 verrattuna. Kantelujen määrä kasvoi 72 prosentilla. Vuonna 2017 kantelujen keskimääräinen käsittelyaika oli 78 päivää. Kanteluista ja omista aloitteista 18,5 % johti johonkin oikeusasiamiehen toimenpiteeseen.

Omat aloitteet ja tarkastukset

 2017
toteutuma
2018
tavoite
2019
tavoite
    
aloitteet777777
tarkastukset121120120

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Palkkausten tarkistukset178
Tasomuutos-34
Yhteensä144

2019 talousarvio6 205 000
2018 talousarvio6 061 000
2017 tilinpäätös5 969 171

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 28/2018 vp (14.12.2018)

Ikäihmisten oikeuksien toteutumisen valvontaa ja edistämistä on tehostettava, jotta jokainen ikääntyvä henkilö saa perustuslaissa turvatut välttämättömän hoivan ja huolenpidon sekä riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Eduskunnan oikeusasiamiehellä on laaja toimivalta ja tiedonsaantioikeus, monipuoliset toimintatavat ja tehokkaat mahdollisuudet puuttua lainvastaiseen tai virheelliseen menettelyyn.

Oikeusasiamiehen toiminnassa on jo nyt pyritty painottamaan vanhusten oikeuksien ja kohtelun valvontaa. Vanhusten oikeuksien toteutumista seurataan kaikessa toiminnassa, kuten poliisi, ulosotto, vankilat, verotus ja edunvalvonta. Esimerkiksi vuonna 2017 ratkaistiin 30 kantelua, jotka koskivat omaishoitoa, kotihoitoa, palveluasumista ja asiakasmaksuja, sekä tehtiin yhdeksän ennalta ilmoittamatonta tarkastusta ympärivuorokautista hoivaa tarjoaviin asumispalveluyksiköihin ja laitoksiin. Painopiste oli kohteissa, joissa asui muistisairaita vanhuksia. Tarkastuksilla pyritään kattamaan eri suuruisia kuntia ja eri tavoin organisoituja palveluja. Vanhukset ja heidän omaisensa kantelevat kuitenkin vähän, minkä vuoksi valvonnan on oltava oma-aloitteista ja ennakoivaa. Laillisuusvalvonnan tehostamiseksi oikeusasiamiehen omien aloitteiden ja tarkastusten määrää tulee näin ollen lisätä.

Valiokunta lisää momentille 250 000 euroa käytettäväksi ikäihmisten oikeuksien toteutumisen valvontaan ja edistämiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille myönnetään 6 455 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 350 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu vanhusten oikeuksien valvonnan voimavarojen lisäämisestä.


2019 I lisätalousarvio350 000
2019 talousarvio6 455 000
2018 talousarvio6 061 000
2017 tilinpäätös5 969 171

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Momentille myönnetään lisäystä 350 000 euroa.