Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
              01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader
              02. Utbildningsstyrelsens omkostnader
              03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO
              04. Omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering
              21. Internationellt samarbete
              22. Vissa dispositionsrättsersättningar
              (23.) Produktivitetsanslag för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
              50. Vissa understöd
              51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet
              66. Finansiella bidrag till internationella organisationer
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2019

03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 422 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till undervisning i och ökandet av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, sammanlagt högst 47 personer, till ett belopp av 1 600 000 euro

2) till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte till ett belopp av 2 870 000 euro.

Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, som finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet.

Förklaring: Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO är en sakkunnig- och servicemyndighet som har till uppgift att främja internationalisering av det finländska samhället när det gäller utbildning, arbetsliv, kultur och medborgarverksamhet samt av unga med hjälp av såväl olika instrument för rörlighet och samarbete som information.

Verksamheten syftar till ett genuint internationellt och fördomsfritt samhälle där var och en kan och vill fungera i ett mångkulturellt samhälle och ser olikheter som en rikedom.

Undervisnings- och kulturministeriet ställer upp följande mål för Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO:

Verksamhetens resultat

Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO

  • — genomför stipendieprogram och andra program för rörlighet och samarbete samt svarar för det nationella genomförandet av Europeiska unionens program Erasmus + samt programmet Kreativa Europa, programmen ett Europa för medborgarna och Management Partnership samt för genomförandet av det nordiska Nordplus- och Nordkurs-programmet
  • — stärker den internationella rörligheten och det internationella samarbetet samt främjar den finländska utbildningens och kulturens internationella synlighet och konkurrenskraft i synnerhet när det gäller de prioriterade områdena Kina, Nordamerika och Ryssland
  • — koordinerar rörligheten för studerande inom ramen för programmet Science without Borders i enlighet med det avtal som ingåtts med Brasilien
  • — utvecklar undervisningen i finska språket och kulturen vid utländska universitet och ordnar kurser i finska för utländska universitetsstuderande i Finland
  • — stärker sin egen roll som sakkunnig, ökar deltagarantalet i program avsedda för olika målgrupper samt effektiviserar produktionen och spridningen av information och kunskap om finländska och utländska aktörers rörlighet och samarbete
  • — bereder medborgarna jämlika möjligheter att delta i programmen genom att informera om möjligheterna till internationalisering och genom att följa de nationella och regionala effekterna av verksamheten.

Kvantitativa mål

 2011
utfall
2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
      
EU:s program Erasmus +1)20 46621 99822 05618 66018 990
— Deltagare som rest från Finland13 79315 23614 94110 60010 900
— Deltagare som reser till Finland6 6736 7627 1157 0007 000
— Deltagare i ungdomsprogrammet   1 0601 090
Deltagare i EU:s program Aktiv ungdom (YiA) 2)3 4133 7443 954   
Finansiering från Nordiska ministerrådets program     
— Nordplus Högre utbildning (studerandenas och lärarnas rörlighet)  3 3303 8003 800
Finansiering från nationella anslag     
— Europa  390 290 300
— Asien 3) 99 126 200 200 250
— Nordamerika 159 116 250 250 250
— Ryssland  483 889 500 850 850
— Andra stipendier och internationell praktik 850 686 510 360 360
Programmet North-South 279 492 300 450 450
Främjande av finska språket och finsk kultur     
— stipendier för sommarkurser och undervisningsbesök 200 223 270 270 270
Sammanlagt25 94928 27431 76025 13025 520

1) Fram till 2013 EU:s program för livslångt lärande, fr.o.m. 2014 det sammanslagna programmet Erasmus +

2) Fr.o.m. 2014 det sammanslagna programmet Erasmus +

3) Sedan 2013 enbart Kina

Funktionell effektivitet

För att öka centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO:s produktivitet fortsätter utvecklandet av verksamhetsprocesserna och de elektroniska tjänsterna samt stärks verksamhet som stöder en hållbar utveckling.

Undervisnings- och kulturministeriets, CIMO:s och Utbildningsstyrelsens samarbete och gemensamma verksamhet kartläggs för förbättrad produktivitet och effektivitet.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Verksamhetens resultat stöds genom satsningar på personalutbildning och kompetensutveckling, och syftet är en jämlik arbetsplats med hög professionell nivå där personalens kompetens ökar med hjälp av intern och extern växelverkan.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2011
utfall
2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
  
Årsverken:    
— CIMO 108,5 109,4 107,0 107,5 107,0
— Utlandslektorer 21,5 20,8 19,3 20,0 19,0
Sammanlagt 130,0 130,2 126,3 127,5 126,0
Andelen visstidsanställda av hela personalen, % 21,8 21,4 18,9 21,0 19,0
Arbetstillfredsställelseindex (skala 1—5) 3,4 3,3 3,6 3,6 3,6
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 10,4 8,7 9,3 8,0 8,0
Index för utbildningsnivån 6,1 6,1 6,2 6,1 6,2

De löneutgifter som avses i punkt 1) i beslutsdelen fastställs i tillämpliga delar i enlighet med reglementet för universitetslektorer i finska språket och kulturen som arbetar utomlands.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter37 78338 70038 962
Bruttoinkomster28 94630 04530 540
Nettoutgifter8 8378 6558 422
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år 1 394  
— överförts till följande år 1 346  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Omstruktureringen av förvaltningsområdet-149
Produktivitetsfrämjande åtgärder-45
Tjänstemannautbyte (överföring från moment 28.01.01)120
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-12
Indexhöjning av hyresutgifterna7
Löneglidningsinbesparing-15
Lönejusteringar38
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-43
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-33
Ytterligare besparing i omkostnaderna -100
Nivåförändring-1
Sammanlagt-233

2015 budget8 422 000
2014 budget8 655 000
2013 bokslut8 789 000