Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     22. Eduskunta
       61. Maanmittauslaitos
       62. Geodeettinen laitos
       72. Elintarvikevirasto

Talousarvioesitys 2019

62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 14 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää elinkeinokalatalouden kansallisesti rahoitettavista edistämistoimenpiteistä aiheutuvien menojen sekä kalatalouden ohjaamisen rahoitusvälineen (KOR) varoista ja Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta (EMOTR-T) rahoitettavien elinkeinokalataloutta koskevien toimenpiteiden EU:n rahoitusosuuden ja valtion rahoitusosuuden maksamiseen. Määrärahasta on varattu 5 700 000 euroa EU:n osarahoittamien hankkeiden valtion rahoitusosuutta varten.

Selvitysosa:Osa määrärahasta on alueiden kehittämiseen suunnattavaa rahoitusta.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon EU:n yhteisen kalastuspolitiikan mukaisina menoina 12 750 000 euroa. Tästä EU:n rahoitusosuutta arvioidaan olevan 7 050 000 euroa ja kansallista rahoitusosuutta 5 700 000 euroa. Määrärahatarpeesta 12 400 000 euroa on vuosille 2000—2006 KOR:sta osaksi rahoitettavien ohjelmien rahoitusosuutta, jonka EU:n ja kansalliset rahoitusosuudet on vahvistettu komission hyväksymissä ohjelma-asiakirjoissa. Määrärahan EU-osuudessa on kalatalouden rakenneohjelman osalta otettu huomioon myös Ahvenanmaan osuus. Ahvenanmaa osoittaa tarvittavan kansallisen julkisen rahoitusosuuden tähän omassa talousarviossaan. Momentille 12.30.03 on arvioitu kertyvän 5 718 000 euroa KOR:n rahoitusosuutena kalatalouden tukemiseen. Määrärahasta 350 000 euroa on tarkoitettu kalatalouden markkinajärjestelyistä ml. interventiotoiminta aiheutuviin menoihin, jota vastaava EMOTR-T:n rahoitusosuus kertyy momentille 12.30.01.

Määrärahaa käytetään myös kalatalouden korkotukilainoista annetun lain (1/1976) ja kalastusvakuutuslain (331/1958) mukaisten sekä maa- ja metsätalousministeriön määräämin perustein avustuksina kalan kuljetuksesta, kalatalouden tiedottamisesta, kalankäytön edistämisestä sekä muusta elinkeinokalatalouden edellytysten parantamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen. Vuonna 2003 näihin tarkoituksiin varataan 1 850 000 euroa, joka jää kokonaan kansallisesti rahoitettavaksi.

Määrärahan arvioitu käyttö, milj. euroa:
  Kansallinen osuus EU:n
osuus
  Yhteensä
         
Elinkeinokalatalouden rakenneohjelma 4,500 5,500     KOR 10,000
1-ohjelmat 1,200 1,200   KOR 2,400
Markkinajärjestelyt ml. interventiotoiminta - 0,350   EMOTR-T 0,350
EU-tehtävät yhteensä 5,700 7,050   12,750
Kansalliset toimenpiteet 1,850 -   1,850
Yhteensä 7,550 7,050   14,600

Vuoden 2001 lopussa kalastajalainojen pääomakanta oli 287 260 euroa ja kalan markkinointilainojen pääomakanta 64 750 euroa. Aikaisempien vuosien korkotukilainoista arvioidaan aiheutuvan valtiolle menoja 4 040 euroa vuonna 2003 ja 3 404 euroa vuonna 2004.


2003 talousarvio 14 600 000
2002 talousarvio 14 514 000
2001 tilinpäätös 14 464 162