Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         23. Valtioneuvoston kanslia
              98. EU:lta saatavat tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

26. Sisäministeriön hallinnonalaPDF-versio

98. EU:lta saatavat tulot

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 27 763 000 euroa.

Momentille tuloutetaan Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston ja turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahaston maksut ja korvaukset Suomelle.

Tulot budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Rahastot, joissa on perusosa, sisältävät myös ns. muuttuvan osan. Tällöin rahastoista on mahdollista saada kansallisiin ohjelmiin perusosan lisäksi rahoituksen muuttuvana osana erillistä määrärahaa. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) erillisrahoitusta voi saada vastaanotettujen uudelleensijoitettujen pakolaisten, EU:n sisällä siirrettävien turvapaikanhakijoiden ja Turkista uudelleensijoitettavien syyrialaisten lukumäärien perusteella. Perusrahoituksen lisäksi saatavan erillisen rahoitusosuuden lopullinen määrä ei ole vielä tiedossa vaan se täsmentyy vastaanotettavien, rahoituksen perusteena olevien henkilöiden lukumäärien perusteella.

Uudelleensijoitettavien kiintiöpakolaisten vastaanotosta saatava erillisrahoitus voi kasvattaa merkittävästi Suomen rahastosta saamaa kokonaismäärärahaa. Erillismäärärahan enimmäismäärä hyväksytään osaksi jäsenvaltion kansallista ohjelmaa kahden vuoden välein ja sen saamiseksi pakolaisten tulee saapua Suomeen ohjelman hyväksymistä seuraavan kahden vuoden aikana. Yhdestä uudelleensijoitettavasta kiintiöpakolaisesta maksettava kertakorvaus on 6 000 euroa tai EU:n uudelleensijoittamisohjelman painopisteiden mukaisten ryhmien osalta 10 000 euroa henkilöä kohti. Kaikkiaan aikavälillä 2018—2020 Suomelle arvioidaan tuloutuvaksi 16,22 milj. euroa yhteensä 1 670 uudelleensijoitettavasta henkilöstä. Näistä 1 550 henkilön arvioidaan kuuluvan EU:n uudelleensijoittamisohjelman painopisteiden mukaisiin ryhmiin, jolloin korvaus on 10 000 euroa henkilöä kohden.

Rahastojen hallinnointiin allokoidun teknisen avun määrä tulee koostumaan perusosan lisäksi noin 5 prosentin osuudesta jäsenvaltiolle myönnetyn erillisrahoituksen kokonaissummasta.

Suomeen vuoden 2019 aikana tuloutuvaksi arvioitu kertymä koostuu sisäisen turvallisuuden rahaston ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston ennakkomaksuista ja uudelleensijoitettujen henkilöiden sekä teknisen avun maksatushakemukseen perustuvista korvauksista. Tuloarvion mitoituksessa on otettu huomioon vähennyksenä vuoden 2018 EU:n erillisrahoitukset; meriveneet 4,05 milj. euroa ja uudelleensijoitettavat turvapaikanhakijat 4,36 milj. euroa.

Sisäisen turvallisuuden rahaston ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tuloista tehtävät maksatukset on budjetoitu momentille 26.01.24. Rahoitusohjelmakauden 2014—2020 alaisten rahastojen tulot ja menot tasapainottuvat ohjelmien loppuun mennessä.

Koko ohjelmakauden 2014—2020 arvioidut rahoitusosuudet (1 000 euroa)

Rahastot1)  
   
Turvapaikka- , maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF, perusosa 26 041
AMIF uudelleensijoittamisen määräraha 42 000
AMIF sisäiset siirrot 12 468
AMIF hätärahoitus 7 600
AMIF Turkista uudelleensijoitettavat syyrialaiset 6 727
Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF, ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskeva rahoitusväline, perusosa ISF-B2) 37 295
ISF-B Merivenehankinta3) 8 100
ISF-B MTR-lisärahoitus4) 6 082
Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF, poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjuntaa sekä kriisinhallintaa koskeva rahoitusväline ISF-P 17 861
Yhteensä 164 174

1) AMIF-rahoitus (pl. perusosa) on täysin sidoksissa EU-tason päätöksiin ja niiden toimeenpanoon sekä EU- että jäsenvaltiotasolla. Lopullinen rahoitusosuus tulee muotoutumaan käytettävien erityisrahoitusmekanismien mukaisesti.

2) Jäsenvaltio voi käyttää enintään 40 prosenttia perusosasta rahoittaakseen operatiivista tukea. Rahoitusväline sisältää erityistoimirahoituksen Frontex-välineistöön (0,36 milj. euroa).

3) Merivenehankinta on erityistoimirahoitusta Frontex-operaatioissa käytettävien kolmen meriveneen hankintaan.

4) Suomelle allokoitu lisärahoitus rahastojen välitarkasteluprosessin (Mid-Term Review, MTR) tuloksena.


2019 talousarvio 27 763 000
2018 I lisätalousarvio -2 370 000
2018 talousarvio 34 114 000
2017 tilinpäätös 18 536 338

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 232/2018 vp (15.11.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 28 340 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 577 000 euroa talousarvioesityksen 27 763 000 euroon nähden aiheutuu siitä, että ISF-B -rahoitusvälineelle syksyllä 2018 myönnetystä Entry Exit System -kokonaisuuden rahoituksesta arvioidaan 9 % (noin 577 000 euroa) saatavan ennakkomaksuna vuonna 2019.


2019 talousarvio 28 340 000
2018 I lisätalousarvio -2 370 000
2018 talousarvio 34 114 000
2017 tilinpäätös 18 536 338

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 28 340 000 euroa.

Momentille tuloutetaan Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston ja turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamisrahaston maksut ja korvaukset Suomelle.

Tulot budjetoidaan maksuperusteisena.

99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 950 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Raja- ja merivartiovirasto Frontexilta saadut maastapoistamislentojen korvaukset 1 500 000
Vastaanottokeskuksille myönnettyjen määrärahojen palautukset 350 000
Takavarikoitujen esineiden myyntitulot 50 000
Muut tulot 50 000
Yhteensä 1 950 000

2019 talousarvio 1 950 000
2018 talousarvio 1 950 000
2017 tilinpäätös 13 524 695

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 950 000 euroa.