Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
              03. Autovero
              05. Varainsiirtovero
              06. Arpajaisvero
              07. Ajoneuvovero
              08. Jätevero
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

03. AutoveroPDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 959 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa: Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen autovero on määräytynyt hiilidioksidipäästön perusteella. Vero määräytyy ajoneuvon yleisestä kuluttajahinnasta ja sen osuus vaihtelee 3,3—50 prosentin välillä hiilidioksidipäästöstä riippuen. Pakettiautojen verotus vastaa henkilöautojen verotusta, mutta kookkaiden pakettiautojen veroa alennetaan kokonaismassan perusteella.

Autoverotusta kevennetään asteittain hallituskaudella yhteensä n. 182 milj. euroa. Ensimmäiset veronkevennykset tulivat voimaan vuosien 2016, 2017 ja 2018 alusta ja viimeisin tulee voimaan vuoden 2019 alussa. Veronkevennyksen asteittaisella voimaantulolla pyritään hillitsemään käyttäytymisvaikutuksia sekä välttämään kertaluonteisen suuren veromuutoksen aiheuttamia autokaupan markkinahäiriöitä ja varastoarvojen äkillistä alenemista sekä kuluttajien kannalta epäoikeudenmukaisia vaikutuksia.

Autoveron tuoton kehitys riippuu sekä verotettavien ajoneuvojen määrän että keskimääräisen veron kehityksestä. Autoveron tuoton kannalta uusien henkilöautojen myynnin kehityksellä on suuri merkitys. Uusia henkilöautoja ennakoidaan verotettavan n. 124 000 kpl vuonna 2018. Vuonna 2019 uusien autojen hankinnan oletetaan kasvavan muutamalla tuhannella kappaleella vuodesta 2018.

Autoverotaulukot sopeutetaan uuteen WLTP-päästömittaustapaan 1.9.2018 voimaan tulevalla muutoksella, jolla huomioidaan mittaustavan muutoksesta aiheutuva hiilidioksidipäästöarvojen nousu. Sopeutetut verotaulukot vastaavat keskimäärin nykyistä verotasoa ja muutoksen arvioidaan olevan autoveron tuoton kannalta neutraali. Uuden verotaulukon esitetään tulevan voimaan 1.9.2018. Vastaavasti 1.1.2019 voimaantuleva verotaulukko on sopeutettu samalla tavalla.

Tavallisten taksien autoverotuki poistuu asteittain vuoteen 2023 mennessä. Vuoden 2019 heinäkuussa verotuki pienenee 3 000 eurosta 2 400 euroon autoa kohden, minkä arvioidaan lisäävän autoveron tuottoa vuositasolla noin miljoona euroa.

Autoveron veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys

 20172018 ennuste2019 ennuste
 kplkeskim.
vero, euroa
kplkeskim.
vero, euroa
kplkeskim.
vero, euroa
       
Uudet henkilöautot116 3006 500124 0006 100127 0005 800
Uudet pakettiautot15 6004 50016 0004 30017 0004 100

Uusien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö vuonna 2017 oli n. 118 g/km. Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet tasaisesti vuodesta 2008 lähtien. Keskimääräisten päästöjen lasku pienentää verokertymää veroprosentin määräytyessä päästöjen perusteella. Autoveron tuottoon on vaikuttanut viime vuosina myös käytettynä maahantuotujen autojen autoveroon liittyvät palautukset.

Autoveron arvioitu kertymä eri ajoneuvoryhmistä (milj. euroa)

 2017
tilinpäätös
2018
talousarvio
2019
ennuste
    
Henkilöautot894809860
Pakettiautot827975
Moottoripyörät101111
Muut ajoneuvot91213
Autoveron palautukset-18--
Yhteensä977911959

Merkittävin autoveroennusteen riski liittyy verotettaviksi tulevien ajoneuvojen kysyntään. Uusien henkilöautojen kysynnän poikkeaminen ennustetusta 10 000 kappaleella vaikuttaisi verotuottoon n. 55 milj. euroa.

Autoveron verotukien yhteismääräksi arvioidaan n. 86 milj. euroa vuonna 2019.

Autoveron arvioitu verotuki (milj. euroa)

 2017
tilinpäätös
2018
ennuste
2019
ennuste
    
Muuttoautojen verotuki4--
Taksien verotuki797
Invalidien autoverotuki333
Pelastusautojen, sairasautojen, inva- ja esteettömien taksien, matkailuautojen sekä muiden ajoneuvojen verotuet757676
Yhteensä898886

2019 talousarvio959 000 000
2018 I lisätalousarvio65 000 000
2018 talousarvio911 000 000
2017 tilinpäätös977 138 446

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 959 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

 

II lisätalousarvioesitys HE 5/2019 vp (19.6.2019)

Momentilta vähennetään 57 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu alkuvuoden ennakoitua alemmista kertymätiedoista. Uusien henkilöautojen rekisteröintimäärä on ollut ennustettua pienempi. Talousarviossa uusien henkilöautojen rekisteröintimääräksi ennustettiin 127 000 kappaletta. Päivitetty ennuste on 110 000 autoa. Toisaalta käytettyjen henkilöautojen tuonti on kasvanut, mikä osaltaan vaimentaa kertymäarvion alenemista.


2019 II lisätalousarvio-57 000 000
2019 talousarvio959 000 000
2018 tilinpäätös1 001 100 778
2017 tilinpäätös977 138 446

 

Eduskunnan kirjelmä EK 3/2019 vp (28.6.2019)

Momentilta vähennetään 57 000 000 euroa.