Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
              01. Ansio- ja pääomatuloverot
              02. Yhteisövero
              03. Korkotulojen lähdevero
              04. Perintö- ja lahjavero
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2019

01. Ansio- ja pääomatuloverotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 9 939 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat muut kuin säännönmukaisen verotuksen palautuksiin liittyvät oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa: Vero perustuu tuloverolakiin (1535/1992). Momentille kertyvät luonnollisten henkilöiden ansiotuloista valtion progressiivisen tuloveroasteikon mukaan maksettava vero ja pääomatulovero, jossa on vuodesta 2012 lähtien ollut kaksiportainen veroasteikko. Lisäksi momentille kertyvät rajoitetusti verovelvollisten maksama lähdevero sekä henkilön yleisradiovero.

Verotuloennusteen pohjana ovat viimeksi valmistuneen verotuksen eli verovuoden 2016 ansio- ja pääomatuloverojen määrät. Ennuste vuoden 2019 verokertymästä perustuu vuosien 2017 ja 2018 verokertymätietoihin sekä ennusteeseen veronalaisten tulojen kehityksestä vuosina 2017—2019. Ennusteessa huomioidaan veroperusteisiin vuosina 2017 ja 2018 tehdyt ja vuodelle 2019 esitetyt muutokset sekä ennakkotiedot verovuoden 2017 verotuksen valmistumisesta.

Ansiotulojen merkittävin erä on palkkatulot, joiden kehitykseen vaikuttavat työllisyyden ja ansiotason kehitys. Toinen merkittävä ansiotuloerä on eläketulot, joiden arvioidaan kasvavan palkkatuloja nopeammin lähivuosina eläkkeelle siirtyvien määrän kasvaessa ja keskimääräisen eläketulon noustessa. Pääomatuloja ovat mm. luovutusvoitot, osinkotulot, vuokratulot, puun myyntitulot sekä yritystulon pääomatulo-osuus. Näistä merkittävimpiä ovat osinkotulot sekä luovutusvoitot, joita syntyy muun muassa arvopaperi- ja kiinteistökaupasta ja joiden kehitys riippuu varallisuusarvojen kehityksestä.

Veronalaisten ansio- ja pääomatulojen arvioitu kehitys

Veronalaiset tulot, taso ja muutos2017
ennuste
milj. €
%2018
ennuste
milj. €
%2019
ennuste
milj. €
%
       
Ansiotulot, mistä129 1871,8133 3643,2137 5883,2
— palkkatulot85 6362,389 2334,292 3563,5
— eläketulot30 9562,831 9743,333 0663,4
Pääomatulot, mistä12 0797,712 8366,313 3744,2
— luovutusvoitot4 26317,34 5647,14 7594,3
— osinkotulot3 8712,34 0965,84 2604,0

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta. Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelman mukaisesti ansiotuloveroperusteisiin ehdotetaan tehtäväksi vuonna 2019 ansiotasoindeksin muutosta vastaava indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla. Ansiotuloverotusta ehdotetaan kevennettäväksi yhteensä 130 milj. eurolla korottamalla työtulovähennystä, kunnallisverotuksen perusvähennystä sekä valtion- ja kunnallisverotuksen eläketulovähennyksiä. Valtion ansio- ja pääomatuloveron tuottoa kevennyksen arvioidaan pienentävän 42 milj. euroa vuositasolla (loput kevennyksestä pienentää kunnallisveron, kirkollisveron ja sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun tuottoa). Kevennys kohdistetaan ensisijaisesti pienituloisille palkka-, eläke- ja päivärahatulon saajille. Työasuntovähennyksen enimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi. Vapaaehtoistyöntekijöille maksettavien verovapaiden matkakustannusten korvausten soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi ja verovapaiden kilometrikorvausten enimmäismäärää korotettavaksi. Tämän muutoksen verotuottovaikutukset arvioidaan vähäisiksi. Asuntolainan korkovähennysoikeuden supistamista jatketaan hallitusohjelman mukaisesti. Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti vähennysoikeutta rajataan vuosina 2016—2019 10 prosenttiyksikköä vuodessa niin, että vuonna 2019 asuntolainan koroista vähennyskelpoista on 25 %. Vuoden 2019 ansio- ja pääomatuloverokertymää kasvattaa lisäksi ns. Valmis-hankkeeseen liittyvä kertaluontoinen ajoitustekijä. Vuoden 2018 verotusta toimitettaessa siirrytään verotuksen joustavaan valmistumiseen, minkä seurauksena jäännösverojen kertyminen aikaistuu. Tämä kasvattaa kertaluontoisesti ansio- ja pääomatuloveron kassakertymää vuonna 2019. Muutosten vaikutus valtion ansio- ja pääomatuloverojen tuottoon on esitetty alla olevassa taulukossa.

Ansio- ja pääomatuloverotukseen esitettävien veroperustemuutosten vaikutus valtion verotuottoon vuonna 2019 ja vuositasolla (milj. euroa)

 Vaikutus
vuonna 2019
Vaikutus vuositasolla
   
Ansiotuloverotuksen indeksitarkistus-214-233
Työtulovähennyksen korottaminen-18-20
Valtionverotuksen eläketulovähennyksen korottaminen-20-22
Asuntolainan korkovähennysoikeuden rajaaminen1617
Työasuntovähennyksen enimmäismäärän korotus-1-1
Valmis-hanke, veronkannon ajoitukseen liittyvä kertaluonteinen ajoitustekijä74-
Yhteensä-163-259
— josta verotuottoa lisäävät9017
— josta verotuottoa vähentävät-253-276

Kunkin verovuoden ansio- ja pääomatulovero kertyy useamman kalenterivuoden aikana, joten momentin kertymä koostuu eri verovuosilta maksuunpantujen verojen tilityksistä. Momentin kertymään vaikuttavat myös verontilityksissä sovellettavat veronsaajien jako-osuudet ja niiden mahdolliset oikaisut. Ansio- ja pääomatuloverojen kertymäaikataulua sekä jako-osuuksia ja niiden merkitystä tuloennusteessa on kuvattu tarkemmin valtiovarainministeriön muistiossa Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä (www.vm.fi).

Verovuosina 2016—2019 maksuunpantujen verojen määrät (milj. euroa)

 2016
toteutuma
2017
ennuste
2018
ennuste
2019
ennuste
     
Progressiivinen tulovero5 8315 5825 6715 856
Pääomatulovero2 5172 8883 1093 244
Yleisradiovero485486490500

Arvio valtion ansio- ja pääomatuloveron kertymästä vuonna 2019 (milj. euroa)

  
Ansio- ja pääomatulovero9 049
Rajoitetusti verovelvollisten maksama lähdevero390
Yleisradiovero500
Yhteensä9 939

Ansio- ja pääomaverotuloennusteeseen liittyvät riskit aiheutuvat suurelta osin pääomatuloennusteen epävarmuudesta sekä mahdollisista jako-osuuksien oikaisuista. Myös lähdeveron tuotto on vaihdellut arvaamattomasti, pääasiassa johtuen aikaisempina vuosina maksettujen lähdeverojen palautuksista. Pääomatulojen kehitys on epätasaisempaa kuin ansiotulojen ja ne reagoivat talouden suhdanteisiin ansiotuloja voimakkaammin. Lisäksi pääomatulojen ennustamista vaikeuttaa se, että niistä saadaan suhteellisen vähän toteutumatietoa ennen verotuksen valmistumista. Vuoden 2019 talousarvioesitystä laadittaessa tuoreimmat valmistuneen verotuksen mukaiset tiedot pääomatuloista ovat vuodelta 2016. Talousarviovuoteen ja sitä edeltävään verovuoteen liittyvät jako-osuuksien oikaisut saattavat muuttaa momentin kertymää useilla kymmenillä tai jopa sadoilla miljoonilla euroilla. Etenkin suhdannekäänteiden yhteydessä näitä muutoksia on vaikea ennakoida.

Ansio- ja pääomatuloverotuksessa on määritelty 54 verotukea, joista 39:lle pystytään esittämään arvio tuen määrästä. Vaikutukset on arvioitu kaavamaisesti muiden verotukien vaikutuksista irrallaan, eikä yksittäisen verotuen poistaminen välttämättä kasvattaisi verotuloja tuen määrää vastaavasti. Osa ansio- ja pääomatuloverotuksen verotuista on luonteeltaan enemmän verotuksen yleiseen tasoon vaikuttavia vähennyksiä, kuin suppealle ryhmälle kohdennettuja tukia. Tällaisia vähennyksiä ovat esimerkiksi ansiotulovähennys ja työtulovähennys, joilla säädellään työhön kohdistuvaa verorasitusta, sekä eläketulovähennykset, joilla säädellään eläkkeiden verotuksen tasoa. Erityistapaus on laskennallisen asuntotulon verovapaudesta muodostuva verotuki, joka on ennemminkin teoreettinen verotuki kuin varsinainen verotuksessa myönnettävä huojennus.

Ansio- ja pääomaverotuksen verotukien arvioidaan vähentävän kaikkien veronsaajien verotuottoja yhteensä noin 18,5 mrd. euroa (sisältäen laskennallisen asuntotulon verovapaudesta muodostuvan verotuen, n. 3,9 mrd. euroa) v. 2019. Tästä valtion veroihin kohdistuva vaikutus on noin 9,5 mrd. euroa.

Ansio- ja pääomatuloverotuksen verotukien euromäärää kasvattaa työtulovähennyksen, valtion- ja kunnallisverotuksen eläketulovähennysten sekä työasuntovähennyksen korottaminen. Asuntolainan korkovähennyksen supistaminen pienentää verotukien euromäärää.

Arvio ansio- ja pääomatuloverotuksen verotuista vuosina 2017—2019 (milj. euroa, kaikki veronsaajat yhteensä)

 201720182019
    
Lakisääteisten eläke-, työttömyysvakuutus- ja sairausvakuutusmaksujen vähennyskelpoisuus3 3003 6604 010
Työtulovähennys2 9103 1603 210
Kotitalousvähennys415425430
Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähennyskelpoisuus185200205
Valtionverotuksen eläketulovähennys285250290
Vapaaehtoisen eläkevakuutusmaksun vähennyskelpoisuus858585
Lapsilisien verovapaus480500500
Eräiden muiden sosiaalietuuksien verovapaus9901 0551 060
Asuntolainan korkojen vähennyskelpoisuus13010080
Laskennallisen asuntotulon verovapaus3 7003 8003 900
Oman asunnon myyntivoiton verovapaus (suuruusluokka-arvio)1 4001 4001 400
Muut3 2123 3673 367
Yhteensä17 09218 00218 537

2019 talousarvio9 939 000 000
2018 talousarvio9 511 000 000
2017 tilinpäätös9 053 746 530

 

Eduskunnan kirjelmä EK 31/2018 vp (21.12.2018)

Momentille arvioidaan kertyvän 9 939 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat muut kuin säännönmukaisen verotuksen palautuksiin liittyvät oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

 

I lisätalousarvioesitys HE 323/2018 vp (22.2.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 156 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu kertymätiedoista ja makroennusteen päivittymisestä.


2019 I lisätalousarvio156 000 000
2019 talousarvio9 939 000 000
2018 II lisätalousarvio98 000 000
2018 talousarvio9 511 000 000
2017 tilinpäätös9 053 746 530

 

Eduskunnan kirjelmä EK 50/2018 vp (13.3.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 156 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 5/2019 vp (19.6.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 234 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys johtuu pääasiassa ennakoitua suuremmasta lähdeveron kertymästä. Ennusteeseen liittyy tavallista enemmän epävarmuutta Verohallinnossa toteutetun järjestelmäuudistuksen sekä Kansallisen tulorekisterin käyttöönoton vuoksi. Näistä johtuen lisätalousarvioesitystä annettaessa ei ole käytettävissä ennakkotietoja verovuoden 2018 verotuksen valmistumisesta, ja lisäksi tietoja kalenterivuoden 2019 verokertymistä voidaan hyödyntää vain hyvin rajallisesti. Heikko näkyvyys toteutuneeseen kehitykseen voi johtaa korjaukseen momentin kertymäarviossa loppuvuonna.


2019 II lisätalousarvio234 000 000
2019 I lisätalousarvio156 000 000
2019 talousarvio9 939 000 000
2018 tilinpäätös9 701 120 659
2017 tilinpäätös9 053 746 530

 

Eduskunnan kirjelmä EK 3/2019 vp (28.6.2019)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 234 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 28/2019 vp (7.10.2019)

Momentilta vähennetään 361 000 000 euroa.

Selvitysosa: Arvion alentuminen johtuu pääasiassa kertymätiedoista sekä lisäksi makroennusteen päivittymisestä ja vuoden 2018 verotuksen valmistumiseen liittyvistä tekijöistä. Ennakonpidätysten kertymät ovat jääneet huomattavasti ennustettua pienemmiksi. Tämän arvioidaan johtuvan Kansallisen tulorekisterin käyttöönottoon liittyvistä tekijöistä sekä ennakkoperinnän muutoksista, jotka vaikuttavat ennakonpidätysten kertymien ajoitukseen. Niitä arvioidaan kertyvän etenkin alkuvuodesta ennakoitua vähemmän ja osan ennakoidaan siirtyvän seuraavan vuoden alkupuolelle. Lisäksi myös verohallinnon verotusjärjestelmän uudistus aiheuttaa verokertymien ajoitukseen muutoksia.


2019 III lisätalousarvio-361 000 000
2019 II lisätalousarvio234 000 000
2019 I lisätalousarvio156 000 000
2019 talousarvio9 939 000 000
2018 tilinpäätös9 701 120 659
2017 tilinpäätös9 053 746 530

 

Eduskunnan kirjelmä EK 11/2019 vp (25.10.2019)

Momentilta vähennetään 361 000 000 euroa.