Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
         20. Lähialueyhteistyö
              (23.) Etyj-puheenjohtajuus
              50. Eräät valtionavut
              95. Kurssivaihtelut
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menotPDF-versio

Selvitysosa:

Kioton joustomekanismit

Tavoitteena on vahvistaa Suomen toimintaa kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa, mihin pyritään mm. toteuttamalla Kioton pöytäkirjan joustomekanismeja kehitys- ja muissa maissa. Ulkoasiainministeriö huolehtii ns. puhtaan kehityksen mekanismin kautta hankittavista päästövähenemistä hallituksen energia- ja ilmastopoliittisen strategian mukaisesti.

(01.) Euroopan parlamentin jäsenten palkkaukset (arviomääräraha)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2009 talousarvio 1 154 000
2008 tilinpäätös 1 064 260

(23.) Etyj-puheenjohtajuus(siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2009 lisätalousarvio
2009 talousarvio 373 000
2008 tilinpäätös 7 278 000

50. Eräät valtionavut(kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 1 790 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille.

Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen varatusta määrärahasta osoitetaan Eurooppalainen Suomi ry:lle 249 000 euroa ja Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry:lle 51 000 euroa.

Käyttösuunnitelma
   
Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus 515 000
Suomen YK-liitto ry 300 000
Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi 90 000
Saamelaisneuvosto 75 000
Etyj:n toimintaa tukevat järjestöt sekä ihmisoikeusjärjestöt 45 000
SPR:n kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja Geneven sopimusten tunnetuksi tekeminen Suomessa 65 000
KATU ry 70 000
Suomen Atlantti-Seura 130 000
Crisis Management Initiative ry 450 000
Muut kansainvälistä toimintaa harjoittavat yhteisöt 50 000
Yhteensä 1 790 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Poistettu kertaluonteinen lisäys Crisis Management Initiative ry:lle -200
Tasokorotus 10
Yhteensä -190


2010 talousarvio 1 790 000
2009 talousarvio 1 980 000
2008 tilinpäätös 1 601 374

51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 39 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) konsulipalvelulain mukaan hädänalaisessa asemassa olevien henkilöiden kotiuttamisesta ja avustamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) edellisistä aiheutuviin tileistä poistoihin ja

3) avustuksien maksamiseen ulkomailla.


2010 talousarvio 39 000
2009 talousarvio 39 000
2008 tilinpäätös 26 920

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 109 511 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon 23 363 000
Maksuosuus YK:n talousarvioon 9 143 000
Maksuosuus YK:n ympäristörahastolle (UNEP) 3 400 000
Maksuosuus otsonirahastolle 750 000
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille 34 056 000
Maksuosuus YK:n päämajan peruskorjaukseen (CMP) 1 548 000
Maksuosuus YK:n asuinyhdyskuntarahastolle (UNCHS) 470 000
Kemiallisen aseen kieltojärjestön jäsenmaksu (OPCW) 385 000
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille 4 465 000
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut 3 406 000
OECD:n jäsenmaksu 1 975 000
WTO:n jäsenmaksu 774 000
Maksuosuudet Etyj:n talousarvioihin 3 885 000
Maksuosuus maailmanlaajuiselle ympäristörahastolle (GEF) 15 000 000
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista 439 000
Muut jäsenmaksut 6 452 000
Yhteensä 109 511 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
GEFin rahoituspohjan kaksinkertaistaminen 7 200
ICC:n pysyvät toimitilat 1 595
Muu muutos yhteensä -3 815
Yhteensä 4 980


2010 talousarvio 109 511 000
2009 talousarvio 104 531 000
2008 tilinpäätös 96 833 810

67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot(siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansainvälisen ilmastosopimuksen alaiseen yhteistyöhön kehitysmaiden kanssa ja

2) Suomen Kioton joustomekanismeja koskevan koeohjelman ja sen hankkeiden kustannuksiin.

Valtuus

Vuoden 2010 aikana saa tehdä yhteistyötä koskevia sopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista aiheutuu menoja vuoden 2010 jälkeisille vuosille yhteensä enintään 500 000 euron arvosta.

Selvitysosa:Energia- ja ilmastopoliittisen strategian mukaisesti ulkoasiainministeriö huolehtii ns. puhtaan mekanismin kautta hankittavista päästövähenemistä. Koeohjelman kustannusten osalta määrärahat osoitetaan ulkoasiainministeriölle. Koeohjelman kustannuksiin kuuluu myös eräitä ns. yhteistoteutushankkeisiin kuuluvia kustannuksia.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
  2010 2011 2012 2013 2014— Yhteensä
vuodesta 2010
lähtien
             
Sopimusvaltuus            
Ennen vuotta 2010 tehdyt sitoumukset 163 207 245 245 1 226 2 086
Vuoden 2010 sitoumukset - 200 200 100 - 500
Yhteensä 163 407 445 345 1 226 2 586


2010 talousarvio 500 000
2009 talousarvio 500 000
2008 tilinpäätös 650 000

95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ulkoasiainministeriön vahvistamien tilikurssien ja pankkien virallisten päivänkurssien välisten laskennallisten kurssierojen kattamiseen ja

2) muiden valuuttamääräisten ulkomaisten maksujen laskennallisten kurssierojen kattamiseen.


2010 talousarvio 17 000
2009 talousarvio 17 000
2008 tilinpäätös