Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2018 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
       01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
       04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
       08. Valmisteverot
            01. Tupakkavero
            04. Alkoholijuomavero
            05. Virvoitusjuomavero
            07. Energiaverot
            08. Eräiden juomapakkausten valmistevero
       10. Muut verot
       19. Muut veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

08. ValmisteverotPDF-versio

01. Tupakkavero

Momentille arvioidaan kertyvän 1 017 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan yksikköperusteista veroa 45,50 euroa 1 000 kappaletta kohti ja arvoon perustuvaa veroa 52 % vähittäismyyntihinnasta laskettuna, kuitenkin vähintään 211,50 euroa 1 000 kappaletta kohti. Sikareista ja pikkusikareista vero on 33 % vähittäismyyntihinnasta. Piippu- ja savuketupakasta veroa kannetaan 37,25 euroa kilolta ja lisäksi 48 % vähittäismyyntihinnasta. Savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta kannetaan veroa 31,00 euroa kilolta ja lisäksi 52 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 128,50 euroa kilolta. Muista tupakkaa sisältävistä tuotteista ja savukepaperista kannetaan lisäksi valmisteveroa, joka on 60 % vähittäismyyntihinnasta.

Tupakkaveroa on korotettu vuosina 2009, 2010, 2012, 2014 ja 2015. Lisäksi voimassa olevan lain mukaan veroa on korotettu puolivuosittain vuoden 2016 alusta lähtien ja viimeisin veronkorotus tuli voimaan 1.7.2017. Vuoden 2017 alusta tupakkaveron piiriin sisällytettiin myös sähkösavukkeissa käytettävät nesteet. Veronkorotusten ja muiden tupakan kulutusta vähentävien toimenpiteiden seurauksena savukkeiden veropohja on supistunut n. 18 % vuodesta 2008 vuoteen 2016.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen tupakkaverolain muuttamisesta. Hallitusohjelman mukaisesti tupakkaveroa on määrä korottaa asteittain ja esitys koskisi vuosina 2018 ja 2019 toteutettavia veronkorotuksia.

Tupakkaveron kertymän arvioitu kehitys (milj. euroa)

 2016
tilinpäätös
2017
talousarvio
2018
esitys
    
Savukkeet890876890
Muut tupakkatuotteet85122127
Yhteensä9759981 017

Tupakkaveroon ei kohdistu verotukia.


2018 talousarvio1 017 000 000
2017 talousarvio998 000 000
2016 tilinpäätös974 899 332

04. Alkoholijuomavero

Momentille arvioidaan kertyvän 1 395 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu lakiin alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/1994). Veron määrä on väkevien alkoholijuomien osalta 45,55 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Välituotteiden vero (21 tilavuusprosenttia) on vastaavasti 31,90 euroa ja viinien vero (11 tilavuusprosenttia) 30,82 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Oluen vero litrassa sataprosenttista alkoholia on 32,05 euroa.

Alkoholiveroa on korotettu vuonna 2008, kahdesti vuonna 2009, vuonna 2012 ja vuonna 2014.

Alkoholijuomien kulutusarviot perustuvat valtiovarainministeriön yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laatimiin ennusteisiin alkoholin kulutuksesta.

Alkoholin verollisen kulutuksen arvioitu kehitys

 2016
tilinpäätös
2017
ennuste
2018
ennuste
    
Alkoholin verollisen kulutuksen muutos, %04

Alkoholijuomaveron verokertymän kehitys (milj. euroa)

 2016
tilinpäätös
2017
talousarvio
2018
esitys
    
Etyylialkoholi412424446
Olut606631652
Viinit ja muut käymisteitse valmistetut tuotteet sekä välituotteet336318298
Yhteensä1 3541 3731 395

Alkoholijuomaveron verotuottoa pienentää pienpanimoiden verohuojennus, jota kasvatettiin vuoden 2015 alusta alkaen. Verotuen määrä on n. 7 milj. euroa vuonna 2018.


2018 talousarvio1 395 000 000
2017 talousarvio1 373 000 000
2016 tilinpäätös1 354 467 562

05. Virvoitusjuomavero

Momentille arvioidaan kertyvän 147 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu lakiin virvoitusjuomaverosta (1127/2010). Veroa kannetaan alkoholittomista tai vain vähän alkoholia sisältävistä juomista ja veron määrä on 11 tai 22 senttiä litralta valmista juomaa riippuen juoman sokeripitoisuudesta. Virvoitusjuomien veroa korotettiin vuosien 2011, 2012 sekä 2014 alusta. Makeisten ja jäätelön valmistevero poistettiin vuoden 2017 alusta ja samalla virvoitusjuomaveron veropohjaan tehtiin pieniä muutoksia, joilla mm. poistettiin maidon kaltaiset kasvispohjaiset juomat virvoitusjuomaveron piiristä.

Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteveron verokertymän kehitys (milj. euroa)

 2016
tilinpäätös
2017
talousarvio
2018
esitys
    
Makeiset787-
Jäätelö332-
Virvoitusjuomat144149147
Yhteensä255158147

Verotukena momentin kertymää pienentää kliinisten ravintovalmisteiden, äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden, lastenruokien, laihdutusvalmisteiden ja ravintolisien vapautus verosta. Verotuen määrän arvioidaan olevan verotuottojen kannalta vähäinen.


2018 talousarvio147 000 000
2017 talousarvio158 000 000
2016 tilinpäätös254 971 351

07. Energiaverot

Momentille arvioidaan kertyvän 4 622 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu lakiin nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) sekä lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996).

Energiaverojen tuottoennusteessa hyödynnetään laajasti työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla laadittavaa energiatasetta. Sen laadinnassa käytetään valtiovarainministeriön ja eri tutkimuslaitosten suhdanne-ennusteita sekä koko kansantalouden tasolla että toimialatasolla.

Energiaverojen veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys (%)

 2016
tilinpäätös
2017
ennuste
2018
ennuste
    
Moottoribensiinin kulutus-0,2-2½-2,4
Dieselöljyn kulutus4,8½0,6
Sähkön kulutus2,01,00,4

Lähes kaikkia energiaveroja on korotettu viime vuosina merkittävästi. Vuoden 2017 alusta korotettiin sekä liikennepolttoaineiden että lämmityspolttoaineiden veroa. Lisäksi kaivostoiminnan verotuet palautettiin vuoden 2017 alusta.

 Verotaso vuonna 2017
(sis. huoltovarmuusmaksun)
Verotaso 1.1.2018 alkaen
   
Moottoribensiini, snt/l70,25x
Dieselöljy, snt/l53,02x
Kevyt polttoöljy, snt/l22,87x
Raskas polttoöljy, snt/kg27,11x
Sähkö I (kotitaloudet, palveluala jne.), snt/kWh2,253x
Sähkö II (teollisuus), snt/kWh0,703x
Kivihiili, €/t191,02x
Maakaasu, €/MWh18,614x
Nestekaasu, snt/kg26,65x
Polttoturve, €/MWh1,90x

Verokertymän arvioitu kehitys energiatuotteittain (milj. euroa)

 2016
tilinpäätös
2017
talousarvio
2018
esitys
    
Moottoribensiini1)1 2951 2941 253
Diesel1)1 3621 4131 409
Sähkö1 1481 1581 173
Muut790782787
Yhteensä4 5954 6474 622

1) Sisältää korvaavat biopolttoaineet.

Energiaverotuloihin on tunnistettu kohdistuvan 11 verotukea, joiden kokonaismääräksi arvioidaan n. 2,1 mrd. euroa vuonna 2018. Verotuet muodostuvat alennetuista verokannoista ja verotuen määräksi on katsottu vertailutason ja alennetun verokannan mukainen erotus. Vertailutasona on yleinen verorakenteen mukainen taso. Alla olevassa taulukossa esitettyjen merkittävimpien energiaverotukien lisäksi muita momentille kohdistuvia verotukia ovat liikenteessä käytetyn sähkön ja maakaasun normia alemmat verokannat, konesalien sähkön alempi verokanta, kiinteiden ja kaasumaisten biopolttoaineiden verottomuudet ja raideliikenteen sähkön verottomuus.

Merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

 201620172018
    
Dieselpolttoaineen alempi verokanta1)770775779
Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn dieseliä alempi verokanta446454454
Turpeen alempi verokanta2)134148154
Teollisuuden ja kasvihuoneiden sähkön alempi verokanta581614618
CHP-laitosten puolitettu CO2-vero102105104
Muut353535

1) Tämän verotuen osalta on otettava huomioon verosanktioksi luettava henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron käyttövoimavero.

2) Turpeen vero ei noudata nykyistä energiaveromallia.

Lisäksi energiaverotuiksi luetaan maa- ja puutarhatalouden energiaverotuki, jonka määrä on n. 33 milj. euroa, sekä energiaintensiivisten yritysten veronpalautus, jonka suuruus on n. 218 milj. euroa vuonna 2018. Edellä mainitut verotuet kuuluvat menomomentille 28.91.41 eivätkä siten vähennä energiaverojen tulomomentin verokertymää.


2018 talousarvio4 622 000 000
2017 talousarvio4 647 000 000
2016 tilinpäätös4 594 845 294

08. Eräiden juomapakkausten valmistevero

Momentille arvioidaan kertyvän 15 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu lakiin eräiden juomapakkausten valmisteverosta (1037/2004). Alkoholijuomien, virvoitusjuomien, vesien ja eräiden muiden sellaisenaan juotavien juomien eri materiaalista valmistetut juomapakkaukset, lukuun ottamatta nestepakkauskartongista valmistettuja pakkauksia, ovat veronalaisia. Verosta vapaita puolestaan ovat juomapakkaukset, jotka ovat uudelleenkäytettäviä ja kuuluvat panttiin perustuvaan palautusjärjestelmään. Kertakäyttöisten, hyväksyttyyn palautusjärjestelmään kuulumattomien juomapakkausten vero on 51 senttiä litralta. Veronalaisten pakkausten määrän oletetaan säilyvän vuonna 2018 likimain vuoden 2017 tasolla.


2018 talousarvio15 000 000
2017 talousarvio14 000 000
2016 tilinpäätös15 413 457