Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2018 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
       01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
       04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
       08. Valmisteverot
       10. Muut verot
       19. Muut veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

Osasto 11

VEROT JA VERONLUONTEISET TULOTPDF-versio

Selvitysosa: Valtiolle arvioidaan kertyvän verotuloja noin 43,3 mrd. euroa vuonna 2018. Verotulojen arvioidaan kasvavan noin 2,7 % vuodelle 2017 budjetoituun (talousarvio ml. lisätalousarviot) verrattuna. Verotulojen kehitykseen vaikuttavat veropohjien kehitys sekä veroperusteisiin tehtävät muutokset. Arviot keskeisten veropohjaerien kehityksestä vuonna 2018 on esitetty tuloarviomomenttien selvitysosissa. Verotuloennusteiden laatimista on selostettu tarkemmin valtiovarainministeriön 28.9.2015 päivätyssä muistiossa Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä (www.vm.fi).

Hallituksen veropolitiikka ja keskeiset veroperustemuutokset

Pääministeri Sipilän hallitusohjelman veropolitiikka tähtää kasvun, yrittäjyyden ja työllisyyden vahvistamiseen. Hallitusohjelman mukaiset verotuksen kärkitavoitteet vaalikaudella ovat:

  • — Verotus kannustaa tekemään työtä, yrittämään, työllistämään, ottamaan riskiä, omistamaan, investoimaan ja sijoittamaan Suomessa. Kokonaisveroaste ei nouse vaalikauden aikana
  • — Verotus on ennakoitavaa ja johdonmukaista. Verotuksen yleislinjasta sovitaan vaalikauden alussa ja vältetään epävarmuutta aiheuttavia linjanmuutoksia vaalikauden aikana
  • — Verotuksen keventämisen painopiste on pieni- ja keskituloisissa. Kannustinloukkuja puretaan. Palkkatulojen verotus ei millään tulotasolla kiristy
  • — Verotusta kehitetään niin, että yrittäminen, omistaminen ja investoiminen ovat nykyistä kannattavampaa. Verotuksen rakenne tukee Suomen kilpailukykyä ja hallituksen asettamia kärkitavoitteita. Verotuksen painopistettä siirretään työn ja yrittämisen verotuksesta erityisesti haittaveroihin
  • — Verotuksen perusperiaate on laaja veropohja, matalat verokannat. Suomi toimii aktiivisesti kansainvälisen veronkierron estämiseksi
  • — Verotusmenettelyt ovat asiakaslähtöisiä ottaen huomioon verotuksen johdonmukaisuuden, ennakoitavuuden ja oikeusvarmuuden sekä tietojen saannin.
Keskeiset veroperustemuutokset vuonna 2018

Merkittävä osa hallitusohjelman mukaisista veroperustemuutoksista on jo toteutettu vuosina 2016 ja 2017.

Ansiotuloveroperusteita lievennetään vuonna 2018 ansiotasoindeksin muutosta vastaavasti. Asuntolainan korkojen vähennyskelpoisen osuuden pienentämistä jatketaan hallitusohjelman mukaisesti.

Tupakkaveron korotuksia jatketaan hallitusohjelman mukaisesti vuosina 2018—2019. Korotukset toteutetaan asteittain käyttäytymisvaikutusten hillitsemiseksi. Vuonna 2018 tupakkaveroa korotetaan kaksi kertaa, 1.1.2018 ja 1.7.2018. Autoverotusta kevennetään hallitusohjelman ja jo aiemmin säädetyn mukaisesti yhteensä noin 200 milj. eurolla vuosina 2016—2019. Rataveron poiston ja väylämaksujen puolituksen voimassaoloa jatketaan vuoden 2018 loppuun saakka.

Kunnille kompensoidaan verotuksen kautta 60 milj. euroa kuntien järjestämän varhaiskasvatuksen maksujen alentamisen vaikutusta. Kompensaatio toteutetaan korottamalla kuntien yhteisöveron jako-osuutta ja alentamalla valtion jako-osuutta vastaavasti.

Hallitusohjelman mukaisesti hallituksen veroperusteisiin tekemien muutosten verotuottovaikutus kompensoidaan kunnille.

Taulukossa esitetään vuonna 2018 voimaan tulevien veroperustemuutosten vaikutus valtion verotuloihin. Veronkannon ja verontilitysten ajoituksesta johtuen veroperustemuutosten voimaantulovuonna niiden vaikutus budjettitalouden kassakertymään on usein pienempi kuin pysyvä vuositason vaikutus.

Keskeisten veroperustemuutosten vaikutus valtion verotuottoon vuonna 2018 (milj. euroa)

 Vaikutus
vuonna 2018
Vaikutus
vuositasolla
   
Ansio- ja pääomatulovero  
— ansiotuloverotuksen indeksitarkistus kuluttajahintaindeksin nousua vastaavasti-120-130
Yhteisövero  
— kuntien järjestämän varhaiskasvatuksen maksujen alentamisen kompensaatio-53-60
Valmisteverot  
— tupakkaveron korotus1)1768
— rataveron poisto ja väylämaksun puolitus-55-55
Autovero  
— autoveron alennus-50-50
Yhteensä-261-227
— josta verotuottoa lisäävät1768
— josta verotuottoa vähentävät-278-295

1) Tupakkaveron korotukset toteutetaan jaksoittain, jolloin peräkkäisten veronkorotusten yhteisvaikutus vuonna 2018 on 68 milj. euroa verrattuna vuoteen 2017. Vuoden 2018 veroperustemuutosten vaikutus vuonna 2018 on 17 milj. euroa.

Verotulojen kehitys

Valtion verotulot verolajeittain vuosina 2015—2018 (milj. euroa)

 2015
tilinpäätös
2016
tilinpäätös
2017 TA + I LTA2018
esitys
     
Tuloon ja varallisuuteen perustuvat verot12 59713 26113 40014 132
Liikevaihtoon perustuvat verot17 57018 06518 29718 749
Valmisteverot6 8117 1957 1907 196
Muut verot ja veronluonteiset tulot2 9633 2673 2663 236
Yhteensä39 94141 78742 15343 313

Verotuksen kokonaistasoon vaikuttavat valtion päätösten lisäksi kuntien veropäätökset ja sosiaalivakuutusmaksujen taso. Alla olevassa taulukossa on esitetty kansantaloudessa kertyvät verot yhteensä suhteessa bruttokansantuotteeseen (kokonaisveroaste) sektoreittain ja verolajeittain jaoteltuna. Kokonaisveroasteen ennakoidaan alenevan noin 0,6 prosenttiyksikköä vuoteen 2017 nähden.

Julkisyhteisöjen saamat verotulot sektoreittain ja verolajeittain, % BKT:sta

 201620172018
    
Sektoreittain: 
Verot ja sosiaalivakuutusmaksut yhteensä44,343,042,4
Valtio21,020,820,4
Kunnat10,210,09,8
Soturahastot13,112,312,1
    
Verolajeittain: 
Verot ja sosiaalivakuutusmaksut yhteensä44,343,042,4
Välittömät verot16,816,716,4
Tuotannon ja tuonnin verot14,414,013,8
Sosiaalivakuutusmaksut13,112,312,1
Verotuet

Verotuet ovat verolainsäädännössä määrättyjä poikkeuksia verotuksen perusrakenteesta eli ns. normiverojärjestelmästä. Käytännössä verotuilla tarkoitetaan verovapauksia, verovähennyksiä, alempia verokantoja ja muita niihin rinnastettavia keinoja, joiden avulla tuetaan jotain tiettyä elinkeinoa tai verovelvollisryhmää. Toisin kuin suorat tuet verotuet eivät pääasiassa näy budjetin menomomenteilla, vaan tuki toteutuu saamatta jääneinä verotuloina. Verotukien tarkkaa määrää ei pystytä useimmissa tapauksissa täsmällisesti laskemaan, joten niiden seuranta perustuu tukien määristä laadittuihin arvioihin. Joidenkin verotukien määrästä ei pystytä laatimaan euromääräistä arviota lainkaan, johtuen saatavilla olevien tietoaineistojen puutteellisuudesta. Verotukien määritelmät sekä arviot niiden vaikutuksista verotuottoihin ovat riippuvaisia verotukilaskennassa käytetystä normiverojärjestelmästä ja laskentamenetelmistä. Verotuet lasketaan säännöskohtaisesti ja staattisen laskelman avulla. Tässä esitettyjen verotukilaskelmien perustana olevaa normiverojärjestelmää ja laskentamenetelmiä on kuvattu Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen valmisteluraportissa Verotuet Suomessa 2009 (www.vatt.fi).

Verotukia tarkasteltaessa on huomioitava, että verotuen poistaminen ei välttämättä lisäisi verotuloja vastaavalla määrällä. Osa tuista on päällekkäisiä, joten ne vaikuttavat toistensa suuruuteen. Tuet vaikuttavat myös hintoihin ja käyttäytymiseen, mitä staattisessa verotukilaskennassa ei pystytä ottamaan huomioon. Yksittäisen verotuen poistamisen lopullisia vaikutuksia on näistä syistä johtuen vaikea arvioida. Verotukien seuranta on kuitenkin tärkeää, koska niiden kautta ohjataan merkittävää julkista tukea eri kohteisiin. Verotuet myös kaventavat veropohjaa ja usein monimutkaistavat verojärjestelmää.

Verotukia on tällä hetkellä määritelty yli 180 kappaletta. Näistä noin kolmasosalle ei pystytä esittämään euromääräistä arviota ja osalle voidaan esittää vain suuruusluokka-arvio. Vuonna 2018 verotukien kokonaismääräksi arvioidaan noin 26,6 mrd. euroa, josta 17,4 mrd. euroa kohdistuu valtion verotuloihin. Alla olevassa taulukossa esitetään verotukien kappalemäärät sekä arviot niiden euromääräisestä suuruudesta vuosina 2017 ja 2018. Kunkin verotuloarviomomentin selvitysosassa esitetään merkittävimmät momentin tuottoa alentavat verotuet.

Vuonna 2018 verotukien määrää pienentää asuntolainan korkovähennyksen supistuminen. Työnantajien tarjoaman koulutuksen verovapaus on uusi verotuki, mutta sille ei pystytä laskemaan euromääräistä arviota. Verotuista määräaikainen lapsivähennys ja muuttotavarana tuotujen autojen veroton maahantuonti päättyvät vuoden 2017 lopussa.

Verotuet 2017 ja 2018

 Tunnistetut
verotuet
2017,
kpl
Lasketut
verotuet
2017,
kpl
2017,
milj. euroa
Tunnistetut
verotuet
2018,
kpl
Lasketut
verotuet 2018,
kpl
2018,
milj. euroa
       
Henkilöverotus534217 005534117 325
Elinkeinoverotus27128692712891
Maa- ja metsätalouden verotus207114207117
Varainsiirtoverotus1242 0991242 099
Kiinteistöverotus7561575615
Perintö- ja lahjaverotus15132401513240
Arvonlisäverotus20173 01420173 068
Valmisteverotus26252 18526242 203
Sosiaalivakuutusmaksut60ei voida laskea60ei voida laskea
Yhteensä18612526 14118612326 558

Osaston tuloarviot vuosina 2016—2018

  v. 2016
tilinpäätös
1000 €
v. 2017
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2018
esitys
1000 €
 
Muutos 2017—2018
  1000 €%
 
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot13 261 40813 149 00014 132 000983 0007
01.Ansio- ja pääomatuloverot9 382 2169 029 0009 462 000433 0005
02.Yhteisövero3 267 8373 567 0003 878 000311 0009
03.Korkotulojen lähdevero89 09643 00072 00029 00067
04.Perintö- ja lahjavero522 260510 000720 000210 00041
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut18 064 55118 111 20018 748 700637 5004
01.Arvonlisävero17 106 96517 131 00017 752 000621 0004
02.Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero785 057812 000825 00013 0002
03.Apteekkivero172 530168 200171 7003 5002
08.Valmisteverot7 194 5977 190 0007 196 0006 0000
01.Tupakkavero974 899998 0001 017 00019 0002
04.Alkoholijuomavero1 354 4681 373 0001 395 00022 0002
05.Virvoitusjuomavero254 971158 000147 000-11 000-7
07.Energiaverot4 594 8454 647 0004 622 000-25 000-1
08.Eräiden juomapakkausten valmistevero15 41314 00015 0001 0007
10.Muut verot3 153 7413 077 0003 118 00041 0001
03.Autovero963 541853 000841 000-12 000-1
05.Varainsiirtovero857 628817 000866 00049 0006
06.Arpajaisvero228 986230 000235 0005 0002
07.Ajoneuvovero1 082 9621 155 0001 160 0005 0000
08.Jätevero20 62422 00016 000-6 000-27
19.Muut veronluonteiset tulot113 199135 984118 281-17 703-13
03.Ratavero5 5005 1844 870-314-6
04.Eräät viestinnän maksut28 97440 70420 369-20 335-50
05.Eräät liikenteen maksut19 57327 85128 9001 0494
06.Väylämaksut46 33546 20047 4001 2003
08.Öljyjätemaksu3 8254 0004 0000
09.Muut verotulot5 9756 0006 0000
10.Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu 3 0153 5953 7952006
11.Rahoitusvakausviraston hallintomaksut02 4502 94749720
Yhteensä41 787 49741 663 18443 312 9811 649 7974