Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     7. Kuntatalous
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2018

9.2. Valtion kokonaistase 30.6.2017PDF-versio

Valtion kokonaistase on kasvanut 30.6.2016 ja 30.6.2017 välillä 500 milj. euroa, mikä näkyy vieraan pääoman ja esimerkiksi rahoitusomaisuuden kasvuna. Panostukset väylähankkeisiin näkyvät kokonaistaseessa rakenteiden 224 milj. euron kasvuna alkuvuonna 2017.

Kokonaistaseen omaisuusrakenne poikkeaa valtion talousarviotalouden taseen omaisuusrakenteesta. Liikelaitosten omaisuuserät, kuten rakennukset ja maa-alueet, näkyvät talousarviotalouden taseessa sijoituksina liikelaitosten peruspääomiin, kun taas kokonaistaseessa ne raportoidaan omaisuuserän luonteen mukaisesti.

Valtion kokonaistase 30.6.2017 (1 000 euroa)

  Talousarviotalous Rahastot Liikelaitokset Eliminoinnit 30.6.2017 30.6.2016
             
VASTAAVAA            
KANSALLISOMAISUUS        
Maa- ja vesialueet 53 402   941 794   995 196 983 671
Rakennusmaa- ja vesialueet 16 124   34 018   50 143 54 427
Rakennukset 308 579   213 162   521 741 515 619
Muu kansallisomaisuus 48 878       48 878 46 748
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 107 616       107 616 50 612
             
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET            
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET            
Aineettomat oikeudet 39 682 1 541 840   42 063 45 473
Muut pitkävaikutteiset menot 482 149   8 408   490 557 391 649
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 232 717   344   233 061 206 699
             
AINEELLISET HYÖDYKKEET        
Maa- ja vesialueet 14 804 1 182 2 886 023   2 902 009 2 894 121
Rakennusmaa- ja vesialueet 1 077 815   484 911   1 562 726 1 584 235
Rakennukset ja rakennelmat 216 724   3 050 381   3 267 105 3 340 439
Rakenteet 17 837 498   28 153   17 865 651 17 641 878
Koneet ja laitteet ja kalusteet 575 394 20 273 5 742   601 410 546 779
Muut aineelliset hyödykkeet 12 006 16 320 103 741   132 067 134 156
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 951 410   268 857 23 516 1 196 751 1 390 478
             
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET            
Käyttöomaisuusarvopaperit 20 993 329 497 484 290 116 6 007 891 15 773 037 15 720 240
Euromääräiset sijoitukset 1 864 146 16 093 265     17 957 411 18 351 024
Valuuttamääräiset sijoitukset   3 256 226     3 256 226 3 474 683
             
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 44 297 674 19 886 292 7 127 516   65 280 074 65 721 856
             
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS            
VAIHTO-OMAISUUS          
Aineet ja tarvikkeet 433 867 6 225     440 092 428 982
Keskeneräinen tuotanto 4 905       4 905 13 936
Valmiit tuotteet/Tavarat 37 721 1 306 477 16 268   1 360 466 1 054 755
             
PITKÄAIKAISET SAAMISET            
Pitkäaikaiset saamiset 6 136 776 30 136 90 603 1 383 974 4 873 540 5 632 431
             
LYHYTAIKAISET SAAMISET            
Myyntisaamiset 74 284 57 479 59 648 39 675 151 735 126 917
Lainasaamiset 249 570 1 578 676   188 011 1 640 235 2 111 286
Siirtosaamiset 51 390 76 630 3 383 436 130 967 195 076
Muut lyhytaikaiset saamiset 264 463 104 887 25 371 443 394 279 351 208
Ennakkomaksut 881 227 591     881 818 882 093
             
RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT LYHYTAIKAISET SIJOITUKSET          
Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot   686 708     686 708 682 417
Muut euromääräiset sijoitukset 750 000       750 000 579 998
Valuuttamääräisten joukkovelkakirjojen ostot   500 054     500 054 100 030
             
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT 2 608 431 3 235 495 78 015 2 757 035 3 164 906 1 951 504
             
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 11 492 633 7 583 359 273 289   14 979 705 14 110 632
             
VASTAAVAA YHTEENSÄ 56 324 905 27 469 650 8 589 779   81 983 352 81 483 565
             
VASTATTAVAA            
OMA PÄÄOMA            
Valtion pääoma 1.1.1998 -30 048 198       -30 048 198 -30 048 198
Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen pääomat   -16 159 263     -16 159 263 -14 870 283
Siirrot talousarviotalouteen / liikelaitosten pääomat     6 008 187 6 007 891 295 85 222
Talousarviosiirrot   -611 300   -611 300    
Edellisten tilikausien pääoman muutos -28 943 545 43 187 559 655 412 -146 500 15 045 927 17 142 709
Tilikauden tuotto-/kulujäämä -1 390 680 873 792 165 043   -1 063 270 -1 848 239
             
VÄHEMMISTÖOSUUS            
Vähemmistöosuus     5 629   5 629 5 791
             
RAHASTOJEN PÄÄOMAT            
Muut valtion rahastot ja lahjoitetut varat 8 804       8 804 7 914
             
VARAUKSET            
Varaukset     4 493   4 493 3 806
             
VIERAS PÄÄOMA            
PITKÄAIKAINEN            
Otetut euromääräiset lainat 93 633 502   1 411 789 1 383 974 93 661 316 95 232 531
Otetut valuuttamääräiset lainat 1 194 031   7 000   1 201 031 1 492 980
Pitkäaikaiset siirtovelat 57 592       57 592 67 110
Muut pitkäaikaiset velat 406 855   871   407 725 488 165
             
LYHYTAIKAINEN            
Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen yhdystilit 2 757 035     2 757 035    
Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset 6 693 272       6 693 272 241 958
Lyhytaikaiset lainat 3 074 347 5 000 219 844 188 011 3 111 179 4 386 574
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 428 291       428 291 241 203
Saadut ennakot 663 406   35 214 23 516 675 104 238 694
Ostovelat 242 910 1 790 10 921 39 675 215 946 220 303
Siirtovelat 1 629 728 24 155 40 781   1 694 665 1 782 387
Muut lyhytaikaiset velat 5 917 555 147 917 24 596 47 254 6 042 814 6 612 937
             
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 116 698 525 178 863 1 751 015   114 188 935 111 004 843
             
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 56 324 905 27 469 650 8 589 779   81 983 352 81 483 565

Talousarviotalouden, talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen ja valtion liikelaitosten taseiden ulkopuoliset kokonaisvastuut olivat valtion vuoden 2016 tilinpäätöksessä yhteensä 175,4 mrd. euroa. Suurin yksittäinen vastuu oli valtion eläkevastuu, n. 93 mrd. euroa.

Voimassa olevat valtiota rasittavat valtiontakaukset ja -takuut olivat 30.6.2017 yhteensä 47,5 mrd. euroa. Kasvua alkuvuodesta oli 1,5 mrd. euroa. Valtiontakausten ja -takuiden käytettävissä oleva enimmäismäärä oli 30.6.2017 yhteensä 71,1 mrd. euroa.

Voimassa olevat valtiontakaukset ja -takuut sekä käytettävissä oleva enimmäismäärä 30.6.2017 (mrd. euroa)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Voimassa 30.6.2016 Käytettävissä enimmäismäärä
                   
Finnvera 12,8 14,0 14,8 14,6 17,5 22,6 22,6 23,8 35,6
Opintolainat 1,4 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,3 2,5 3,0
ERVV1) 0,0 2,1 5,1 6,2 6,6 6,2 6,3 7,0 7,7
Suomen Pankki2) .. .. .. .. 0,6 0,5 0,6 0,5 8,1
Valtion rahastot 7,9 9,2 10,2 11,2 11,8 12,3 13,1 13,1 15,5
Muut 0,3 0,6 0,8 0,5 0,9 0,6 1,1 0,6 1,3
Yhteensä 22,3 27,3 32,5 34,0 39,2 44,2 46,0 47,5 71,1

1) Euroopan rahoitusvakausväline

2) tieto puuttuu vuosien 2010—2013 osalta