Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2018
   Yleisperustelut
        1. Yhteenveto
     2. Talouden näkymät
     3. Hallituksen finanssipolitiikka
     4. Talousarvioesityksen tuloarviot
     5. Talousarvioesityksen määrärahat
     6. Hallinnon kehittäminen
     7. Kuntatalous
     8. Budjetin ulkopuolinen valtiontalous
     9. Valtion tuotto- ja kululaskelma ja tase
          9.1. Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelma ajalta 1.1.—30.6.2017
          9.2. Valtion kokonaistase 30.6.2017
          9.3. Liikenneväylien korjausvelka
          9.4. Valtion suoraan omistamat julkisesti noteeratut osakkeet
          9.5. Valtion negatiivinen oma pääoma
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2018

9. Valtion tuotto- ja kululaskelma ja tasePDF-versio

Luku sisältää talousarviotalouden, talousarviotalouden ulkopuolella olevien valtion rahastojen (11 kpl) sekä valtion liikelaitosten (Metsähallitus ja Senaatti-kiinteistöt) tuotto- ja kululaskelmista sekä taseista yhdistellyt valtion kokonaistuotto- ja kululaskelman ajanjaksolta 1.1.—30.6.2017 ja kokonaistaseen tilanteesta 30.6.2017. Kokonaislaskelmien tarkoituksena on yleiskatsauksellisen kokonaiskuvan saaminen suoraan eduskunnan ja valtioneuvoston ohjausvallan alaisesta valtiontaloudesta (valtio-oikeushenkilöstä).

9.1. Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelma ajalta 1.1.—30.6.2017

Valtio, talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot ja valtion liikelaitokset eivät laadi virallista välitilinpäätöstä kesäkuun lopun tilanteesta. Ajanjakson 1.1.—30.6.2017 kokonaistuotto- ja kululaskelman kulujäämä ei siten ole suoraan vertailukelpoinen koko vuodelta kertyvien tuottojen ja kulujen erotuksen kanssa. Esimerkiksi eräitä loppuvuodesta maksuun tulevia menoja ei ole jaksotettu kuluiksi alkuvuodelle.

Talousarviotalouden, rahastojen ja liikelaitosten taloudellinen kehitys on kääntynyt parempaan suuntaan alkuvuodesta 2017. Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelman kulujäämä 1.1.—30.6.2017 oli 1 063 milj. euroa (v. 2016: 1 848 milj. euroa). Kokonaislaskelman kulujäämä on pienentynyt 785 milj. euroa. Kokonaistuotto- ja kululaskelman kulujäämä on kuitenkin kokonaislaskelmassa tehtävistä eliminoinneista johtuen 711 milj. euroa (v. 2016: 698 milj. euroa) suurempi kuin valtion talousarviotalouden, rahastojen ja liikelaitosten erillisraportoinnista suoraan yhteenlaskettu kulujäämä.

Kokonaistuottojäämät ja kokonaiskulujäämät tarkasteluajanjaksoilta 1.1.—30.6.2016 ja 1.1— 30.6.2017 (milj. euroa)

 Talousarviotalouden kulujäämäRahastojen tuottojäämäLiikelaitosten voittoKokonaislaskelmien kulujäämä
     
1—6/2016-2 005726129-1 848
1—6/2017-1 391874165-1 063

Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelma 1.1.—30.6.2017 (1 000 euroa)

 TalousarviotalousRahastotLiikelaitoksetEliminoinnit1.1.—30.6.20171.1.—30.6.2016
       
TOIMINNAN TUOTOT      
Maksullisen toiminnan tuotot389 48449 001152 189644590 030620 037
Vuokrat ja käyttökorvaukset20 1041 794321 745273 86269 78172 582
Muut toiminnan tuotot118 040932 54856 223286 918819 894798 632
    
TOIMINNAN KULUT      
Aineet, tarvikkeet ja tavarat      
 Ostot tilikauden aikana234 2687 39828 735 270 401311 938
 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)3408154 502-340
Henkilöstökulut2 190 6893 12240 720244 9581 989 5732 091 341
Vuokrat355 9911 89042 181273 862126 200129 299
Palvelujen ostot1 182 69911 119110 9099771 303 7491 495 646
Muut kulut295 2622 95553 8027 608344 411346 016
Valmistevaraston lisäys (-) tai vähennys (+)199   199-276
Valmistus omaan käyttöön -44 702   -44 702-13 741
Poistot527 2966 66898 984 632 948610 445
       
JÄÄMÄ I-4 214 405950 174154 672 -3 143 577-3 479 077
       
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT      
Rahoitustuotot1 352 900469 6218 757146 5001 684 7771 473 499
Rahoituskulut-574 430-126 351-16 181 -716 962-588 335
       
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT      
Satunnaiset tuotot3 638   3 6384 376
Satunnaiset kulut-3 132   -3 132-2 972
       
JÄÄMÄ II-3 435 4301 293 444147 248 -2 175 256-2 592 509
       
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT      
Tuotot      
 Paikallishallinnolta71 797   71 79774 795
 Euroopan unionin toimielimiltä ja muilta elimiltä684 64131  684 672664 259
 Muut siirtotalouden tuotot961 34823 62517 752931 54871 17771 130
Kulut      
 Paikallishallinnolle5 320 65012 681  5 333 3305 652 420
 Sosiaaliturvarahastoille7 020 545   7 020 5456 440 508
 Elinkeinoelämälle1 950 97018 770 17 7521 951 9882 020 315
 Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille1 347 68249 505  1 397 1871 389 286
 Kotitalouksille2 141 132940  2 142 0732 110 884
 Euroopan unionin toimielimille ja muille elimille1 040 683121 897  1 162 579953 315
 Ulkomaille332 008   332 008350 545
 Muut siirtotalouden kulut (ml. yliopistot)2 676 595277 516 338 1462 615 9662 602 374
       
JÄÄMÄ III-23 547 907835 791165 000 -23 303 285-23 301 972
       
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA      
Verot ja veronluonteiset maksut21 989 64638 001 -44 74322 072 39021 353 925
Muut pakolliset maksut167 581   167 58199 822
       
VÄHEMMISTÖN OSUUS  43 4315
       
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ-1 390 680873 792165 043711 424-1 063 270-1 848 209

Alkuvuoden positiivinen kehitys näkyi useimpien tuottojen lievänä kasvuna ja kulujen hallintana. Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelman erien keskeisimmät muutokset verrattaessa alkuvuotta 2017 alkuvuoteen 2016 olivat:

  • — Tuotot veroista ja pakollisista maksuista kasvoivat 786 milj. euroa ja olivat 22 240 milj. euroa
  • — Siirtotalouden tuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 17 milj. euroa ja olivat 828 milj. euroa
  • — Rahoitustuotot kasvoivat 211 milj. euroa ja olivat 1 685 milj. euroa
  • — Toiminnan tuotot vähenivät 12 milj. euroa ja olivat 1 480 milj. euroa
  • — Poistoja lukuun ottamatta kaikki toiminnan kuluerät vähenivät edellisestä vuodesta, yhteensä 347 milj. euroa 4 623 milj. euroon. Euromääräisesti merkittävintä kulujen pieneneminen oli palvelujen ostoissa (Maahanmuuttoviraston osuus 201 milj. euroa) sekä henkilöstökuluissa (pieneneminen yhteensä 102 milj. euroa)
  • — Siirtotalouden kulut kasvoivat 436 milj. euroa ja olivat yhteensä 21 956 milj. euroa. Siirtotalouden kuluista kasvoivat eniten maksut sosiaaliturvarahastoille (580 milj. euroa) ja Euroopan unionille (209 milj. euroa)
  • — Rahoituskulut vähenivät 129 milj. euroa ja olivat 717 milj. euroa.

9.2. Valtion kokonaistase 30.6.2017

Valtion kokonaistase on kasvanut 30.6.2016 ja 30.6.2017 välillä 500 milj. euroa, mikä näkyy vieraan pääoman ja esimerkiksi rahoitusomaisuuden kasvuna. Panostukset väylähankkeisiin näkyvät kokonaistaseessa rakenteiden 224 milj. euron kasvuna alkuvuonna 2017.

Kokonaistaseen omaisuusrakenne poikkeaa valtion talousarviotalouden taseen omaisuusrakenteesta. Liikelaitosten omaisuuserät, kuten rakennukset ja maa-alueet, näkyvät talousarviotalouden taseessa sijoituksina liikelaitosten peruspääomiin, kun taas kokonaistaseessa ne raportoidaan omaisuuserän luonteen mukaisesti.

Valtion kokonaistase 30.6.2017 (1 000 euroa)

 TalousarviotalousRahastotLiikelaitoksetEliminoinnit30.6.201730.6.2016
       
VASTAAVAA      
KANSALLISOMAISUUS    
Maa- ja vesialueet53 402 941 794 995 196983 671
Rakennusmaa- ja vesialueet16 124 34 018 50 14354 427
Rakennukset308 579 213 162 521 741515 619
Muu kansallisomaisuus48 878   48 87846 748
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat107 616   107 61650 612
       
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET      
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET      
Aineettomat oikeudet39 6821 541840 42 06345 473
Muut pitkävaikutteiset menot482 149 8 408 490 557391 649
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat232 717 344 233 061206 699
       
AINEELLISET HYÖDYKKEET    
Maa- ja vesialueet14 8041 1822 886 023 2 902 0092 894 121
Rakennusmaa- ja vesialueet1 077 815 484 911 1 562 7261 584 235
Rakennukset ja rakennelmat216 724 3 050 381 3 267 1053 340 439
Rakenteet17 837 498 28 153 17 865 65117 641 878
Koneet ja laitteet ja kalusteet575 39420 2735 742 601 410546 779
Muut aineelliset hyödykkeet12 00616 320103 741 132 067134 156
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat951 410 268 85723 5161 196 7511 390 478
       
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET      
Käyttöomaisuusarvopaperit20 993 329497 484290 1166 007 89115 773 03715 720 240
Euromääräiset sijoitukset1 864 14616 093 265  17 957 41118 351 024
Valuuttamääräiset sijoitukset 3 256 226  3 256 2263 474 683
       
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ44 297 67419 886 2927 127 516 65 280 07465 721 856
       
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS      
VAIHTO-OMAISUUS     
Aineet ja tarvikkeet433 8676 225  440 092428 982
Keskeneräinen tuotanto4 905   4 90513 936
Valmiit tuotteet/Tavarat37 7211 306 47716 268 1 360 4661 054 755
       
PITKÄAIKAISET SAAMISET      
Pitkäaikaiset saamiset6 136 77630 13690 6031 383 9744 873 5405 632 431
       
LYHYTAIKAISET SAAMISET      
Myyntisaamiset74 28457 47959 64839 675151 735126 917
Lainasaamiset249 5701 578 676 188 0111 640 2352 111 286
Siirtosaamiset51 39076 6303 383436130 967195 076
Muut lyhytaikaiset saamiset264 463104 88725 371443394 279351 208
Ennakkomaksut881 227591  881 818882 093
       
RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT LYHYTAIKAISET SIJOITUKSET     
Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot 686 708  686 708682 417
Muut euromääräiset sijoitukset750 000   750 000579 998
Valuuttamääräisten joukkovelkakirjojen ostot 500 054  500 054100 030
       
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT2 608 4313 235 49578 0152 757 0353 164 9061 951 504
       
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ11 492 6337 583 359273 289 14 979 70514 110 632
       
VASTAAVAA YHTEENSÄ56 324 90527 469 6508 589 779 81 983 35281 483 565
       
VASTATTAVAA      
OMA PÄÄOMA      
Valtion pääoma 1.1.1998-30 048 198   -30 048 198-30 048 198
Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen pääomat -16 159 263  -16 159 263-14 870 283
Siirrot talousarviotalouteen / liikelaitosten pääomat  6 008 1876 007 89129585 222
Talousarviosiirrot -611 300 -611 300  
Edellisten tilikausien pääoman muutos-28 943 54543 187 559655 412-146 50015 045 92717 142 709
Tilikauden tuotto-/kulujäämä-1 390 680873 792165 043 -1 063 270-1 848 239
       
VÄHEMMISTÖOSUUS      
Vähemmistöosuus  5 629 5 6295 791
       
RAHASTOJEN PÄÄOMAT      
Muut valtion rahastot ja lahjoitetut varat8 804   8 8047 914
       
VARAUKSET      
Varaukset  4 493 4 4933 806
       
VIERAS PÄÄOMA      
PITKÄAIKAINEN      
Otetut euromääräiset lainat93 633 502 1 411 7891 383 97493 661 31695 232 531
Otetut valuuttamääräiset lainat1 194 031 7 000 1 201 0311 492 980
Pitkäaikaiset siirtovelat57 592   57 59267 110
Muut pitkäaikaiset velat406 855 871 407 725488 165
       
LYHYTAIKAINEN      
Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen yhdystilit2 757 035  2 757 035  
Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset6 693 272   6 693 272241 958
Lyhytaikaiset lainat3 074 3475 000219 844188 0113 111 1794 386 574
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat428 291   428 291241 203
Saadut ennakot663 406 35 21423 516675 104238 694
Ostovelat242 9101 79010 92139 675215 946220 303
Siirtovelat1 629 72824 15540 781 1 694 6651 782 387
Muut lyhytaikaiset velat5 917 555147 91724 59647 2546 042 8146 612 937
       
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ116 698 525178 8631 751 015 114 188 935111 004 843
       
VASTATTAVAA YHTEENSÄ56 324 90527 469 6508 589 779 81 983 35281 483 565

Talousarviotalouden, talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen ja valtion liikelaitosten taseiden ulkopuoliset kokonaisvastuut olivat valtion vuoden 2016 tilinpäätöksessä yhteensä 175,4 mrd. euroa. Suurin yksittäinen vastuu oli valtion eläkevastuu, n. 93 mrd. euroa.

Voimassa olevat valtiota rasittavat valtiontakaukset ja -takuut olivat 30.6.2017 yhteensä 47,5 mrd. euroa. Kasvua alkuvuodesta oli 1,5 mrd. euroa. Valtiontakausten ja -takuiden käytettävissä oleva enimmäismäärä oli 30.6.2017 yhteensä 71,1 mrd. euroa.

Voimassa olevat valtiontakaukset ja -takuut sekä käytettävissä oleva enimmäismäärä 30.6.2017 (mrd. euroa)

 2010201120122013201420152016Voimassa 30.6.2016Käytettävissä enimmäismäärä
          
Finnvera12,814,014,814,617,522,622,623,835,6
Opintolainat1,41,41,51,61,82,02,32,53,0
ERVV1)0,02,15,16,26,66,26,37,07,7
Suomen Pankki2)........0,60,50,60,58,1
Valtion rahastot7,99,210,211,211,812,313,113,115,5
Muut0,30,60,80,50,90,61,10,61,3
Yhteensä22,327,332,534,039,244,246,047,571,1

1) Euroopan rahoitusvakausväline

2) tieto puuttuu vuosien 2010—2013 osalta

9.3. Liikenneväylien korjausvelka

Liikenneväyliin liittyvän infrastruktuurin hankintamenopohjainen tasearvo oli 19,8 mrd. euroa 31.12.2016. Liikenneväylät muodostivat 44,4 % valtion käyttöomaisuudesta ja muista pitkäaikaisista sijoituksista, jotka olivat yhteensä 44,7 mrd. euroa.

Valtion talousarviotalouden käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset (mrd. euroa)

 20062007200820092010201120122013201420152016
            
Väylärakenteet ja maapohjat17,917,818,218,618,818,919,019,119,619,619,8
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset17,317,120,020,420,721,622,722,022,522,723,1
Muu käyttöomaisuus1,91,81,61,71,61,71,71,81,81,81,8
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset yht.37,036,739,740,641,042,243,342,943,844,144,7

Vuosina 2000—2016 väylärakenteisiin ja niiden maapohjiin on investoitu n. 14,4 mrd. euroa. Poistot ovat olleet vastaavana ajankohtana noin 12,5 mrd. euroa. Väyläomaisuuden hankintamenopohjainen tasearvo on siten kasvanut n. 1,9 mrd. euroa kyseisenä ajanjaksona.

Liikenneväyläinvestoinnit, poistot ja tasearvojen muutos vuosina 2000—2016 (milj. euroa)

 TieRataVesiVäylät yhteensä
 InvestoinnitPoistotMuutosInvestoinnitPoistotMuutosInvestoinnitPoistotMuutosInvestoinnitPoistotMuutos
             
2000291399-10728220378515-10578617-38
2001224399-175143211-68616-10372626-253
20025914881032502242615141857726131
2003398508-11029022961814-6696751-55
200462855573348137211114-12977706271
2005420582-161303148155612-6729742-13
2006425609-18425514111511120692761-69
2007455633-178256153103911-2721797-77
2008642484158363162202612-61 011658353
2009753507245357179178512-71 115699416
201054251527381239142291019951764188
20116195368332024376510-5944789155
2012504560-56372246126010-987781661
2013481562-81412160252810-2901732169
2014729579149427162266810-21 164751413
2015559596-3825917485611-582478142
2016629610203151871271999963807156
Yht.8 8919 123-2325 3343 1982 135148201-5314 37212 5221 850

Väyläomaisuuden investoinnit sisältävät sekä uusinvestointeja että korvaus- ja korjausinvestointeja. Koko väyläomaisuuden hankintamenopohjaisen tasearvon kasvusta huolimatta väyliin liittyy korjausvelkaa. Tieväylien poistot ovat olleet tarkastelukaudella n. 232 milj. euroa suuremmat kuin investoinnit ja vesiväylien osalta vastaavasti n. 53 milj. euroa. Väylien investointien ja poistojen erotusta voidaan hankintamenopohjaisessa tarkastelussa pitää 2000-luvulla syntyneenä minimikorjausvelkana. Rataväylien investoinnit ovat 2000-luvulla puolestaan olleet n. 2,1 mrd. euroa suuremmat kuin poistot.

9.4. Valtion suoraan omistamat julkisesti noteeratut osakkeet

Käyttöomaisuuteen ja muihin pitkävaikutteisiin sijoituksiin sisältyvät talousarviotalouden suoraan omistamat julkisesti noteeratut Finnair Oyj:n, Fortum Oyj:n ja Neste Oil Oyj:n osakkeet. Niiden kirjanpitoarvo oli n. 5,7 mrd. euroa ja markkina-arvo 11,5 mrd. euroa 31.12.2016. Osakkeiden markkina-arvo 1.8.2017 oli 11,6 mrd. euroa.

Valtion suoraan omistamien julkisesti noteerattujen osakkeiden arvon kehitys vuosina 2007—2017 (mrd. euroa)

 20072008200920102011201220132014201520161.8.2017
            
Julkisesti noteerattujen osakkeiden markkina-arvo28,08,810,412,18,67,89,510,910,211,511,6
Julkisesti noteerattujen osakkeiden kirjanpitoarvo8,85,85,75,75,75,75,75,75,75,75,7
Markkina-arvon ja kirjanpitoarvon erotus19,32,94,86,43,02,23,95,24,65,95,9

9.5. Valtion negatiivinen oma pääoma

Sekä valtion talousarviotalouden taseen että valtion kokonaistaseen osoittama valtion oma pääoma on negatiivinen. Valtion kokonaistaseen osoittama negatiivinen oma pääoma 30.6.2017 (-32,2 mrd. euroa) on rahastojen ja liikelaitosten positiivista omista pääomista johtuen talousarviotalouden negatiivista omaa pääomaa (-60,2 mrd. euroa) olennaisesti pienempi.

Valtion oman pääoman kehitys 2007—30.6.2017 (mrd. euroa)

 200720082009201020112012201320142015201630.6.2017
            
Talousarviotalouden oma pääoma-11,9-8,1-15,8-24,9-30,4-37,1-44,2-50,3-55,1-59,0-60,4
Rahastojen oma pääoma1)       26,726,527,027,3
Liikelaitosten oma pääoma1)       6,86,76,86,8
Kokonaistaseen oma pääoma       -22,7-27,7-31,5-32,2

1) Rahastojen ja liikelaitosten oma pääoma on esitetty vain valtion kokonaistaseen laatimisvuosilta.

Valtion talousarviotalouden aloittavassa taseessa 1.1.1998 oma pääoma oli n. 30 mrd. euroa negatiivinen. Tilanne johtui sekä valtion ankarasta velkaantumisesta 1990-luvun alussa että aloittavan taseen laatimisessa tehdyistä ratkaisuista. Osa kansallisomaisuudesta jätettiin taseen ulkopuolelle ja valtion yhtiöomaisuus arvostettiin erittäin varovaisesti.

Vuosina 1998—2008 valtion tuotto- ja kululaskelmat olivat pääsääntöisesti positiivisia. Tämä vahvisti valtion varallisuusasemaa ja v. 2008 valtion talousarviotalouden oma pääoma oli enää 8,1 mrd. euroa negatiivinen.

Valtion talousarviotalouden tilinpäätökset ovat olleet tappiollisia vuodesta 2009 lähtien. Tämä on heikentänyt valtion varallisuusasemaa ja johtanut valtion negatiivisen oman pääoman kasvuun. Vuodesta 2012 alkaen valtion varallisuusasema on ollut nimellisarvoisesti heikompi kuin vuoden 1998 aloittavassa taseessa. Valtion omaisuus ei ole kasvanut samassa suhteessa kuin vieras pääoma, mikä tarkoittaa, että lainanotolla on katettu myös juoksevia kuluja.