Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2018

9. Valtion tuotto- ja kululaskelma ja tasePDF-versio

Luku sisältää talousarviotalouden, talousarviotalouden ulkopuolella olevien valtion rahastojen (11 kpl) sekä valtion liikelaitosten (Metsähallitus ja Senaatti-kiinteistöt) tuotto- ja kululaskelmista sekä taseista yhdistellyt valtion kokonaistuotto- ja kululaskelman ajanjaksolta 1.1.—30.6.2017 ja kokonaistaseen tilanteesta 30.6.2017. Kokonaislaskelmien tarkoituksena on yleiskatsauksellisen kokonaiskuvan saaminen suoraan eduskunnan ja valtioneuvoston ohjausvallan alaisesta valtiontaloudesta (valtio-oikeushenkilöstä).

9.1. Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelma ajalta 1.1.—30.6.2017

Valtio, talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot ja valtion liikelaitokset eivät laadi virallista välitilinpäätöstä kesäkuun lopun tilanteesta. Ajanjakson 1.1.—30.6.2017 kokonaistuotto- ja kululaskelman kulujäämä ei siten ole suoraan vertailukelpoinen koko vuodelta kertyvien tuottojen ja kulujen erotuksen kanssa. Esimerkiksi eräitä loppuvuodesta maksuun tulevia menoja ei ole jaksotettu kuluiksi alkuvuodelle.

Talousarviotalouden, rahastojen ja liikelaitosten taloudellinen kehitys on kääntynyt parempaan suuntaan alkuvuodesta 2017. Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelman kulujäämä 1.1.—30.6.2017 oli 1 063 milj. euroa (v. 2016: 1 848 milj. euroa). Kokonaislaskelman kulujäämä on pienentynyt 785 milj. euroa. Kokonaistuotto- ja kululaskelman kulujäämä on kuitenkin kokonaislaskelmassa tehtävistä eliminoinneista johtuen 711 milj. euroa (v. 2016: 698 milj. euroa) suurempi kuin valtion talousarviotalouden, rahastojen ja liikelaitosten erillisraportoinnista suoraan yhteenlaskettu kulujäämä.

Kokonaistuottojäämät ja kokonaiskulujäämät tarkasteluajanjaksoilta 1.1.—30.6.2016 ja 1.1— 30.6.2017 (milj. euroa)

  Talousarviotalouden kulujäämä Rahastojen tuottojäämä Liikelaitosten voitto Kokonaislaskelmien kulujäämä
         
1—6/2016 -2 005 726 129 -1 848
1—6/2017 -1 391 874 165 -1 063

Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelma 1.1.—30.6.2017 (1 000 euroa)

  Talousarviotalous Rahastot Liikelaitokset Eliminoinnit 1.1.—30.6.2017 1.1.—30.6.2016
             
TOIMINNAN TUOTOT            
Maksullisen toiminnan tuotot 389 484 49 001 152 189 644 590 030 620 037
Vuokrat ja käyttökorvaukset 20 104 1 794 321 745 273 862 69 781 72 582
Muut toiminnan tuotot 118 040 932 548 56 223 286 918 819 894 798 632
       
TOIMINNAN KULUT            
Aineet, tarvikkeet ja tavarat            
 Ostot tilikauden aikana 234 268 7 398 28 735   270 401 311 938
 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 340 8 154   502 -340
Henkilöstökulut 2 190 689 3 122 40 720 244 958 1 989 573 2 091 341
Vuokrat 355 991 1 890 42 181 273 862 126 200 129 299
Palvelujen ostot 1 182 699 11 119 110 909 977 1 303 749 1 495 646
Muut kulut 295 262 2 955 53 802 7 608 344 411 346 016
Valmistevaraston lisäys (-) tai vähennys (+) 199       199 -276
Valmistus omaan käyttöön -44 702       -44 702 -13 741
Poistot 527 296 6 668 98 984   632 948 610 445
             
JÄÄMÄ I -4 214 405 950 174 154 672   -3 143 577 -3 479 077
             
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT            
Rahoitustuotot 1 352 900 469 621 8 757 146 500 1 684 777 1 473 499
Rahoituskulut -574 430 -126 351 -16 181   -716 962 -588 335
             
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT            
Satunnaiset tuotot 3 638       3 638 4 376
Satunnaiset kulut -3 132       -3 132 -2 972
             
JÄÄMÄ II -3 435 430 1 293 444 147 248   -2 175 256 -2 592 509
             
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT            
Tuotot            
 Paikallishallinnolta 71 797       71 797 74 795
 Euroopan unionin toimielimiltä ja muilta elimiltä 684 641 31     684 672 664 259
 Muut siirtotalouden tuotot 961 348 23 625 17 752 931 548 71 177 71 130
Kulut            
 Paikallishallinnolle 5 320 650 12 681     5 333 330 5 652 420
 Sosiaaliturvarahastoille 7 020 545       7 020 545 6 440 508
 Elinkeinoelämälle 1 950 970 18 770   17 752 1 951 988 2 020 315
 Voittoa tavoittelemattomille yhteisöille 1 347 682 49 505     1 397 187 1 389 286
 Kotitalouksille 2 141 132 940     2 142 073 2 110 884
 Euroopan unionin toimielimille ja muille elimille 1 040 683 121 897     1 162 579 953 315
 Ulkomaille 332 008       332 008 350 545
 Muut siirtotalouden kulut (ml. yliopistot) 2 676 595 277 516   338 146 2 615 966 2 602 374
             
JÄÄMÄ III -23 547 907 835 791 165 000   -23 303 285 -23 301 972
             
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA            
Verot ja veronluonteiset maksut 21 989 646 38 001   -44 743 22 072 390 21 353 925
Muut pakolliset maksut 167 581       167 581 99 822
             
VÄHEMMISTÖN OSUUS     43   43 15
             
TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -1 390 680 873 792 165 043 711 424 -1 063 270 -1 848 209

Alkuvuoden positiivinen kehitys näkyi useimpien tuottojen lievänä kasvuna ja kulujen hallintana. Valtion kokonaistuotto- ja kululaskelman erien keskeisimmät muutokset verrattaessa alkuvuotta 2017 alkuvuoteen 2016 olivat:

  • — Tuotot veroista ja pakollisista maksuista kasvoivat 786 milj. euroa ja olivat 22 240 milj. euroa
  • — Siirtotalouden tuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 17 milj. euroa ja olivat 828 milj. euroa
  • — Rahoitustuotot kasvoivat 211 milj. euroa ja olivat 1 685 milj. euroa
  • — Toiminnan tuotot vähenivät 12 milj. euroa ja olivat 1 480 milj. euroa
  • — Poistoja lukuun ottamatta kaikki toiminnan kuluerät vähenivät edellisestä vuodesta, yhteensä 347 milj. euroa 4 623 milj. euroon. Euromääräisesti merkittävintä kulujen pieneneminen oli palvelujen ostoissa (Maahanmuuttoviraston osuus 201 milj. euroa) sekä henkilöstökuluissa (pieneneminen yhteensä 102 milj. euroa)
  • — Siirtotalouden kulut kasvoivat 436 milj. euroa ja olivat yhteensä 21 956 milj. euroa. Siirtotalouden kuluista kasvoivat eniten maksut sosiaaliturvarahastoille (580 milj. euroa) ja Euroopan unionille (209 milj. euroa)
  • — Rahoituskulut vähenivät 129 milj. euroa ja olivat 717 milj. euroa.

9.2. Valtion kokonaistase 30.6.2017

Valtion kokonaistase on kasvanut 30.6.2016 ja 30.6.2017 välillä 500 milj. euroa, mikä näkyy vieraan pääoman ja esimerkiksi rahoitusomaisuuden kasvuna. Panostukset väylähankkeisiin näkyvät kokonaistaseessa rakenteiden 224 milj. euron kasvuna alkuvuonna 2017.

Kokonaistaseen omaisuusrakenne poikkeaa valtion talousarviotalouden taseen omaisuusrakenteesta. Liikelaitosten omaisuuserät, kuten rakennukset ja maa-alueet, näkyvät talousarviotalouden taseessa sijoituksina liikelaitosten peruspääomiin, kun taas kokonaistaseessa ne raportoidaan omaisuuserän luonteen mukaisesti.

Valtion kokonaistase 30.6.2017 (1 000 euroa)

  Talousarviotalous Rahastot Liikelaitokset Eliminoinnit 30.6.2017 30.6.2016
             
VASTAAVAA            
KANSALLISOMAISUUS        
Maa- ja vesialueet 53 402   941 794   995 196 983 671
Rakennusmaa- ja vesialueet 16 124   34 018   50 143 54 427
Rakennukset 308 579   213 162   521 741 515 619
Muu kansallisomaisuus 48 878       48 878 46 748
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 107 616       107 616 50 612
             
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET            
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET            
Aineettomat oikeudet 39 682 1 541 840   42 063 45 473
Muut pitkävaikutteiset menot 482 149   8 408   490 557 391 649
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 232 717   344   233 061 206 699
             
AINEELLISET HYÖDYKKEET        
Maa- ja vesialueet 14 804 1 182 2 886 023   2 902 009 2 894 121
Rakennusmaa- ja vesialueet 1 077 815   484 911   1 562 726 1 584 235
Rakennukset ja rakennelmat 216 724   3 050 381   3 267 105 3 340 439
Rakenteet 17 837 498   28 153   17 865 651 17 641 878
Koneet ja laitteet ja kalusteet 575 394 20 273 5 742   601 410 546 779
Muut aineelliset hyödykkeet 12 006 16 320 103 741   132 067 134 156
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 951 410   268 857 23 516 1 196 751 1 390 478
             
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET            
Käyttöomaisuusarvopaperit 20 993 329 497 484 290 116 6 007 891 15 773 037 15 720 240
Euromääräiset sijoitukset 1 864 146 16 093 265     17 957 411 18 351 024
Valuuttamääräiset sijoitukset   3 256 226     3 256 226 3 474 683
             
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 44 297 674 19 886 292 7 127 516   65 280 074 65 721 856
             
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS            
VAIHTO-OMAISUUS          
Aineet ja tarvikkeet 433 867 6 225     440 092 428 982
Keskeneräinen tuotanto 4 905       4 905 13 936
Valmiit tuotteet/Tavarat 37 721 1 306 477 16 268   1 360 466 1 054 755
             
PITKÄAIKAISET SAAMISET            
Pitkäaikaiset saamiset 6 136 776 30 136 90 603 1 383 974 4 873 540 5 632 431
             
LYHYTAIKAISET SAAMISET            
Myyntisaamiset 74 284 57 479 59 648 39 675 151 735 126 917
Lainasaamiset 249 570 1 578 676   188 011 1 640 235 2 111 286
Siirtosaamiset 51 390 76 630 3 383 436 130 967 195 076
Muut lyhytaikaiset saamiset 264 463 104 887 25 371 443 394 279 351 208
Ennakkomaksut 881 227 591     881 818 882 093
             
RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT LYHYTAIKAISET SIJOITUKSET          
Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot   686 708     686 708 682 417
Muut euromääräiset sijoitukset 750 000       750 000 579 998
Valuuttamääräisten joukkovelkakirjojen ostot   500 054     500 054 100 030
             
RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT 2 608 431 3 235 495 78 015 2 757 035 3 164 906 1 951 504
             
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 11 492 633 7 583 359 273 289   14 979 705 14 110 632
             
VASTAAVAA YHTEENSÄ 56 324 905 27 469 650 8 589 779   81 983 352 81 483 565
             
VASTATTAVAA            
OMA PÄÄOMA            
Valtion pääoma 1.1.1998 -30 048 198       -30 048 198 -30 048 198
Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen pääomat   -16 159 263     -16 159 263 -14 870 283
Siirrot talousarviotalouteen / liikelaitosten pääomat     6 008 187 6 007 891 295 85 222
Talousarviosiirrot   -611 300   -611 300    
Edellisten tilikausien pääoman muutos -28 943 545 43 187 559 655 412 -146 500 15 045 927 17 142 709
Tilikauden tuotto-/kulujäämä -1 390 680 873 792 165 043   -1 063 270 -1 848 239
             
VÄHEMMISTÖOSUUS            
Vähemmistöosuus     5 629   5 629 5 791
             
RAHASTOJEN PÄÄOMAT            
Muut valtion rahastot ja lahjoitetut varat 8 804       8 804 7 914
             
VARAUKSET            
Varaukset     4 493   4 493 3 806
             
VIERAS PÄÄOMA            
PITKÄAIKAINEN            
Otetut euromääräiset lainat 93 633 502   1 411 789 1 383 974 93 661 316 95 232 531
Otetut valuuttamääräiset lainat 1 194 031   7 000   1 201 031 1 492 980
Pitkäaikaiset siirtovelat 57 592       57 592 67 110
Muut pitkäaikaiset velat 406 855   871   407 725 488 165
             
LYHYTAIKAINEN            
Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen yhdystilit 2 757 035     2 757 035    
Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset 6 693 272       6 693 272 241 958
Lyhytaikaiset lainat 3 074 347 5 000 219 844 188 011 3 111 179 4 386 574
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 428 291       428 291 241 203
Saadut ennakot 663 406   35 214 23 516 675 104 238 694
Ostovelat 242 910 1 790 10 921 39 675 215 946 220 303
Siirtovelat 1 629 728 24 155 40 781   1 694 665 1 782 387
Muut lyhytaikaiset velat 5 917 555 147 917 24 596 47 254 6 042 814 6 612 937
             
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 116 698 525 178 863 1 751 015   114 188 935 111 004 843
             
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 56 324 905 27 469 650 8 589 779   81 983 352 81 483 565

Talousarviotalouden, talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen ja valtion liikelaitosten taseiden ulkopuoliset kokonaisvastuut olivat valtion vuoden 2016 tilinpäätöksessä yhteensä 175,4 mrd. euroa. Suurin yksittäinen vastuu oli valtion eläkevastuu, n. 93 mrd. euroa.

Voimassa olevat valtiota rasittavat valtiontakaukset ja -takuut olivat 30.6.2017 yhteensä 47,5 mrd. euroa. Kasvua alkuvuodesta oli 1,5 mrd. euroa. Valtiontakausten ja -takuiden käytettävissä oleva enimmäismäärä oli 30.6.2017 yhteensä 71,1 mrd. euroa.

Voimassa olevat valtiontakaukset ja -takuut sekä käytettävissä oleva enimmäismäärä 30.6.2017 (mrd. euroa)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Voimassa 30.6.2016 Käytettävissä enimmäismäärä
                   
Finnvera 12,8 14,0 14,8 14,6 17,5 22,6 22,6 23,8 35,6
Opintolainat 1,4 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,3 2,5 3,0
ERVV1) 0,0 2,1 5,1 6,2 6,6 6,2 6,3 7,0 7,7
Suomen Pankki2) .. .. .. .. 0,6 0,5 0,6 0,5 8,1
Valtion rahastot 7,9 9,2 10,2 11,2 11,8 12,3 13,1 13,1 15,5
Muut 0,3 0,6 0,8 0,5 0,9 0,6 1,1 0,6 1,3
Yhteensä 22,3 27,3 32,5 34,0 39,2 44,2 46,0 47,5 71,1

1) Euroopan rahoitusvakausväline

2) tieto puuttuu vuosien 2010—2013 osalta

9.3. Liikenneväylien korjausvelka

Liikenneväyliin liittyvän infrastruktuurin hankintamenopohjainen tasearvo oli 19,8 mrd. euroa 31.12.2016. Liikenneväylät muodostivat 44,4 % valtion käyttöomaisuudesta ja muista pitkäaikaisista sijoituksista, jotka olivat yhteensä 44,7 mrd. euroa.

Valtion talousarviotalouden käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset (mrd. euroa)

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
                       
Väylärakenteet ja maapohjat 17,9 17,8 18,2 18,6 18,8 18,9 19,0 19,1 19,6 19,6 19,8
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 17,3 17,1 20,0 20,4 20,7 21,6 22,7 22,0 22,5 22,7 23,1
Muu käyttöomaisuus 1,9 1,8 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset yht. 37,0 36,7 39,7 40,6 41,0 42,2 43,3 42,9 43,8 44,1 44,7

Vuosina 2000—2016 väylärakenteisiin ja niiden maapohjiin on investoitu n. 14,4 mrd. euroa. Poistot ovat olleet vastaavana ajankohtana noin 12,5 mrd. euroa. Väyläomaisuuden hankintamenopohjainen tasearvo on siten kasvanut n. 1,9 mrd. euroa kyseisenä ajanjaksona.

Liikenneväyläinvestoinnit, poistot ja tasearvojen muutos vuosina 2000—2016 (milj. euroa)

  Tie Rata Vesi Väylät yhteensä
  Investoinnit Poistot Muutos Investoinnit Poistot Muutos Investoinnit Poistot Muutos Investoinnit Poistot Muutos
                         
2000 291 399 -107 282 203 78 5 15 -10 578 617 -38
2001 224 399 -175 143 211 -68 6 16 -10 372 626 -253
2002 591 488 103 250 224 26 15 14 1 857 726 131
2003 398 508 -110 290 229 61 8 14 -6 696 751 -55
2004 628 555 73 348 137 211 1 14 -12 977 706 271
2005 420 582 -161 303 148 155 6 12 -6 729 742 -13
2006 425 609 -184 255 141 115 11 12 0 692 761 -69
2007 455 633 -178 256 153 103 9 11 -2 721 797 -77
2008 642 484 158 363 162 202 6 12 -6 1 011 658 353
2009 753 507 245 357 179 178 5 12 -7 1 115 699 416
2010 542 515 27 381 239 142 29 10 19 951 764 188
2011 619 536 83 320 243 76 5 10 -5 944 789 155
2012 504 560 -56 372 246 126 0 10 -9 877 816 61
2013 481 562 -81 412 160 252 8 10 -2 901 732 169
2014 729 579 149 427 162 266 8 10 -2 1 164 751 413
2015 559 596 -38 259 174 85 6 11 -5 824 781 42
2016 629 610 20 315 187 127 19 9 9 963 807 156
Yht. 8 891 9 123 -232 5 334 3 198 2 135 148 201 -53 14 372 12 522 1 850

Väyläomaisuuden investoinnit sisältävät sekä uusinvestointeja että korvaus- ja korjausinvestointeja. Koko väyläomaisuuden hankintamenopohjaisen tasearvon kasvusta huolimatta väyliin liittyy korjausvelkaa. Tieväylien poistot ovat olleet tarkastelukaudella n. 232 milj. euroa suuremmat kuin investoinnit ja vesiväylien osalta vastaavasti n. 53 milj. euroa. Väylien investointien ja poistojen erotusta voidaan hankintamenopohjaisessa tarkastelussa pitää 2000-luvulla syntyneenä minimikorjausvelkana. Rataväylien investoinnit ovat 2000-luvulla puolestaan olleet n. 2,1 mrd. euroa suuremmat kuin poistot.

9.4. Valtion suoraan omistamat julkisesti noteeratut osakkeet

Käyttöomaisuuteen ja muihin pitkävaikutteisiin sijoituksiin sisältyvät talousarviotalouden suoraan omistamat julkisesti noteeratut Finnair Oyj:n, Fortum Oyj:n ja Neste Oil Oyj:n osakkeet. Niiden kirjanpitoarvo oli n. 5,7 mrd. euroa ja markkina-arvo 11,5 mrd. euroa 31.12.2016. Osakkeiden markkina-arvo 1.8.2017 oli 11,6 mrd. euroa.

Valtion suoraan omistamien julkisesti noteerattujen osakkeiden arvon kehitys vuosina 2007—2017 (mrd. euroa)

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1.8.2017
                       
Julkisesti noteerattujen osakkeiden markkina-arvo 28,0 8,8 10,4 12,1 8,6 7,8 9,5 10,9 10,2 11,5 11,6
Julkisesti noteerattujen osakkeiden kirjanpitoarvo 8,8 5,8 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
Markkina-arvon ja kirjanpitoarvon erotus 19,3 2,9 4,8 6,4 3,0 2,2 3,9 5,2 4,6 5,9 5,9

9.5. Valtion negatiivinen oma pääoma

Sekä valtion talousarviotalouden taseen että valtion kokonaistaseen osoittama valtion oma pääoma on negatiivinen. Valtion kokonaistaseen osoittama negatiivinen oma pääoma 30.6.2017 (-32,2 mrd. euroa) on rahastojen ja liikelaitosten positiivista omista pääomista johtuen talousarviotalouden negatiivista omaa pääomaa (-60,2 mrd. euroa) olennaisesti pienempi.

Valtion oman pääoman kehitys 2007—30.6.2017 (mrd. euroa)

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 30.6.2017
                       
Talousarviotalouden oma pääoma -11,9 -8,1 -15,8 -24,9 -30,4 -37,1 -44,2 -50,3 -55,1 -59,0 -60,4
Rahastojen oma pääoma1)               26,7 26,5 27,0 27,3
Liikelaitosten oma pääoma1)               6,8 6,7 6,8 6,8
Kokonaistaseen oma pääoma               -22,7 -27,7 -31,5 -32,2

1) Rahastojen ja liikelaitosten oma pääoma on esitetty vain valtion kokonaistaseen laatimisvuosilta.

Valtion talousarviotalouden aloittavassa taseessa 1.1.1998 oma pääoma oli n. 30 mrd. euroa negatiivinen. Tilanne johtui sekä valtion ankarasta velkaantumisesta 1990-luvun alussa että aloittavan taseen laatimisessa tehdyistä ratkaisuista. Osa kansallisomaisuudesta jätettiin taseen ulkopuolelle ja valtion yhtiöomaisuus arvostettiin erittäin varovaisesti.

Vuosina 1998—2008 valtion tuotto- ja kululaskelmat olivat pääsääntöisesti positiivisia. Tämä vahvisti valtion varallisuusasemaa ja v. 2008 valtion talousarviotalouden oma pääoma oli enää 8,1 mrd. euroa negatiivinen.

Valtion talousarviotalouden tilinpäätökset ovat olleet tappiollisia vuodesta 2009 lähtien. Tämä on heikentänyt valtion varallisuusasemaa ja johtanut valtion negatiivisen oman pääoman kasvuun. Vuodesta 2012 alkaen valtion varallisuusasema on ollut nimellisarvoisesti heikompi kuin vuoden 1998 aloittavassa taseessa. Valtion omaisuus ei ole kasvanut samassa suhteessa kuin vieras pääoma, mikä tarkoittaa, että lainanotolla on katettu myös juoksevia kuluja.