Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
              22. Tutkimus ja kehittäminen
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 69 804 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen

5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.

Selvitysosa:Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa

2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi

3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa

4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle

5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä

6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä

7) edistää kansainvälistä yhteistyötä

8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät

9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.

Luonnonvarakeskus tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

  • — luomalla perustaa biotalouden kansainväliselle, kansalliselle ja alueelliselle kehittämiselle
  • — ennakoimalla tulevaa ja kehittämällä ratkaisuja sekä vaihtoehtoisia toimintamalleja päätöksenteon tueksi
  • — edistämällä sopeutumista ilmastonmuutokseen sekä kehittämällä ilmastonmuutoksen hillintätoimia
  • — tarjoamalla yrityksille liiketoimintaa tukevia kestäviä ja ketteriä biokiertotalouden ratkaisuja
  • — luomalla tietopohjaa, jonka avulla monipuolisista luonnonvaroista ja vastuullisesti tuotetusta ruoasta nouseva hyvinvointi lisääntyy.
Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuoden 2018 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todettujen toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden lisäksi seuraavat alustavat tulostavoitteet:

  • — lisätään vuorovaikutusta tutkimustiedon hyödyntäjien kanssa ja varmistetaan tiedon käytäntöön vienti
  • — kehitetään asiakkuuksiin ketterää toimintamallia ja luodaan yhteistyöalustoja biokiertotalouden liiketoiminnan vauhdittamiseksi
  • — lisätään alueellista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa
  • — luonnonvaratiedon hyödyntämistä parannetaan kehittämällä yhteistyötä, avoimuutta ja tietoaineistojen käytettävyyttä
  • — tiedonantajien vastausvelvollisuutta tilastotuotannossa kevennetään edistämällä tietojärjestelmien ja rekisterien yhteiskäyttöisyyttä.

Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2016 toteutuma 2017 arvio 2018 arvio
  Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv
                 
Tutkimusprosessi 81 356 25 484 885 77 800 26 300 837 77 800 26 300 837
Viranomaisprosessi 26 039 6 449 315 24 500 6 000 292 24 500 6 000 292
Tilastoprosessi 5 544 912 54 5 700 1 200 56 5 700 1 200 56
Asiakkuusprosessi 5 301 6 055 63 10 000 11 000 115 10 000 11 500 115
Yhteensä 118 240 38 900 1 317 118 000 44 500 1 300 118 000 45 000 1 300

1) Kustannuslaskennassa tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia pienentävänä tekijänä n. 2,5—3,0 milj. euroa/v.

2) Vain suoraan ydintoimintaan kohdistuneet tuotot.

Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut

  2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
     
Vaikuttavuus      
Tieteelliset referoidut artikkelit, kpl 570 650 800
Luottamus- ja maineindeksi1)      
— suuri yleisö (1—5) 3,4 3,5 3,6
— päättäjät (1—5) 3,1 3,2 3,5
— tutkimuskumppanit (1—5) 3,3 3,4 3,6
— yritykset (1—5) 3,2 3,3 3,5
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset, 1 000 €/kokonaishtv 90 92 90
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset, 1 000 €/julkaisu 55 63 60
Tieteelliset referoidut artikkelit, kpl/tutkijahtv 0,9 1,0 1,2
Muut tieteelliset julkaisut, kpl/tutkijahtv 0,2 0,3 0,1
Muut julkaisut, kpl/tutkijahtv 2,3 1,6 1,4
Tilastot, kpl/tilastohtv 1,4 1,4 1,4
Tilastojulkistukset, kpl/tilastohtv 4,0 4,0 4,0
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Muut tieteelliset julkaisut, kpl 144 170 80
Muut julkaisut (sis. ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut), kpl 1 429 1 050 900
Tilastojulkistusten, tiedotteiden ja e-julkaisujen lataukset ja levikki, kpl 19 600 20 000 20 500
Tilastoverkkopalveluiden ja muiden verkkopalveluiden käyttö, käynnit kpl 228 535 240 000 264 000
Annetut lausunnot, kpl 184 160 160
Suora tiedonkeruu rekistereistä, % (Tilastoviranomaistoiminta) 68 75 70
Sähköisen tiedonkeruun käyttö, % vastanneista (Tilastoviranomaistoiminta) 50 53 55
Sähköisten palveluiden häiriöttömyys, % palveluntarjoajasta - 95 95
       
Henkiset voimavarat      
Väitelleiden osuus henkilöstöstä, % 30 32 35
Työtyytyväisyysindeksin keskiarvo (1—5) 3,4 3,5 3,6

1) Lähde: Mediabarometri.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 117 479 117 296 117 304
Bruttotulot 40 355 46 495 47 500
Nettomenot 77 124 70 801 69 804
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 15 149    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 16 657    

Bruttotulot ovat yhteensä 47 500 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 27 500 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 14 000 000 euroa, EU-maataloustukia 1 100 000 euroa sekä muita tuloja 4 900 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 132 100 100
— muut tuotot - - -
Tuotot yhteensä 132 100 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 64 60 60
— osuus yhteiskustannuksista 56 40 40
Kustannukset yhteensä 120 100 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 12 - -
Kustannusvastaavuus, % 110 100 100
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 7 614 13 500 13 900
— muut tuotot 12 - -
Tuotot yhteensä 7 626 13 500 13 900
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 4 521 7 500 7 500
— osuus yhteiskustannuksista 3 249 5 000 4 600
Kustannukset yhteensä 7 770 12 500 12 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -144 1 000 1 800
Kustannusvastaavuus, % 98 108 115
       
Hintatuki 80 80 80
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen -64 1 080 1 880

Kotimaisen marjakasvien tuotannon turvaamiseksi sekä ilmastonmuutoksen ja ulkomaisten kasvintuhoojien riskien hallitsemiseksi tarvitaan puhdasta taimiaineistoa. Varmennetun valiotaimiaineiston tuotannon jatkuminen edellyttää hintatukea, joka on enintään 80 000 euroa.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 15 015 15 000 15 500
— EU:lta saatava rahoitus 2 834 5 200 5 200
— muu valtiontalouden ulkopuolinen rahoitus 7 809 7 695 8 100
Tuotot yhteensä 25 658 27 895 28 800
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 48 431 52 000 50 500
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -22 773 -24 105 -21 700
Omarahoitusosuus, % -47 -46 -43

Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.

Määrärahasta käytetään 400 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.

Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.

Tuloina otetaan huomioon muut kuin momentille 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot.

Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2018 kertyvät tulot 80 000 euroa ja pääomaluonteiset tulot on merkitty momentille 12.30.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Peltojen vuokramenojen lisäys 495
Tenojoen kaikuluotainseurannan toteuttaminen, lisäyksen poisto -490
Tenojoen kaikuluotainseurannan ylläpitomenot 120
Valtion vesiviljelyn uudelleenjärjestelyn menot, lisäyksen poisto (siirto momentille 30.01.23) -280
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 43
Palkkaliukumasäästö -373
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -2
Toimintamenojen tuottavuussäästö -370
Toimintamenosäästö (HO 2015) -42
Työajan pidentäminen (Kiky) -18
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -80
Vuokrien indeksikorotus 23
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -23
Yhteensä -997

2018 talousarvio 69 804 000
2017 I lisätalousarvio 1 600 000
2017 talousarvio 70 801 000
2016 tilinpäätös 78 632 000