Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
              22. Tutkimus ja kehittäminen
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 010 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2018 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet. Taulukossa ovat maa- ja metsätalousministeriön koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon momentille tehty, Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hankkeeseen liittyvä siirto. Hankkeesta aiheutuvien ylläpitokustannusten rahoitus ei edellytä lisämäärärahoja vaan se hoidetaan kehyksen puitteissa.

Maa- ja metsätalousministeriön päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2016 toteutuma 2017 arvio 2018 arvio1)
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
                   
Lainsäädäntötehtävät 8 428 75 110 10 373 9 108 10 438 8 108
Hallinnonalan ohjaus, toiminta- ja taloussuunnittelu 2 642 22 37 3 432 - 36 3 456 - 36
Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta 3 899 109 52 4 886 126 52 4 917 124 52
EU- ja kansainväliset asiat 4 535 518 43 4 438 791 43 4 455 779 43
MMM:n erityistehtävät 3 469 564 10 3 076 884 12 3 034 869 18
Yhteensä 22 973 1 288 252 26 205 1 810 251 26 300 1 780 257

1) Arviossa on huomioitu todentamisviranomaisen tehtävän siirtyminen vuoden 2018 alusta Maaseutuvirastosta maa- ja metsätalousministeriöön sekä lisääntyneet hevostalouden avustustehtävät.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 22 767 24 934 25 790
Bruttotulot 1 288 1 810 1 780
Nettomenot 21 479 23 124 24 010
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 572    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 11 738    

Määrärahasta käytetään 1 100 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Biotalous ja puhtaat ratkaisut: Suomalainen ruoantuotanto (siirto momentille 30.20.47) -1 500
Biotalous ja puhtaat ratkaisut: Suomalainen ruoantuotanto (vastaava vähennys momentilta 30.20.47) 1 500
Hevostalouden edistämiseen tarkoitettujen avustusten myöntämisestä aiheutuvat menot (1 htv) 80
Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hanke (siirto momentille 28.70.22) -800
Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hanke (siirto momentilta 28.70.22) 3 140
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) -5
Siirto momentille 30.01.23 -1 300
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 36
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -1
Palkkaliukumasäästö -37
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -10
Toimintamenojen tuottavuussäästö -153
Toimintamenosäästö (HO 2015) -12
Työajan pidentäminen (Kiky) -20
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -32
Yhteensä 886

2018 talousarvio 24 010 000
2017 I lisätalousarvio 3 060 000
2017 talousarvio 23 124 000
2016 tilinpäätös 24 645 000