Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
              22. Tutkimus ja kehittäminen
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Hallinto ja tutkimusPDF-versio

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tehtäviä hoitavat pääluokassa 30 budjetoiduin varoin maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto ja Maanmittauslaitos. Lisäksi tehtävien hoitamiseksi on kaksi talousarvion ulkopuolista rahastoa (Maatilatalouden kehittämisrahasto ja Maatalouden interventiorahasto) sekä valtion liikelaitoksena toimiva Metsähallitus. Lisäksi valtionapua saavat organisaatiot Suomen metsäkeskus ja Suomen riistakeskus vastaavat eräistä julkisoikeudellisista tehtävistä.

Tässä luvussa on budjetoitu maa- ja metsätalousministeriön ja hallinnonalan merkittävimmän tutkimuslaitoksen Luonnonvarakeskuksen menot. Hallinnonalan tutkimus- ja asiantuntijatehtäviä on myös Maanmittauslaitoksessa (luku 30.70) ja Elintarviketurvallisuusvirastossa (luku 30.20).

Maa- ja metsätalousministeriö varmistaa ohjauksellaan, että hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä julkisoikeudellisia tehtäviä hoitavien valtionapuorganisaatioiden toiminta tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjä toimialan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteita.

Toiminnallisen tuloksellisuuden osalta pääluokkaperustelun tavoite tarkoittaa, että

 • — Tukijärjestelmät ovat yksinkertaiset, hallinnollinen taakka on keveä ja lainsäädännön laatu on hyvä
 • — Hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoiminta vastaa ennakoivasti yhteiskunnan tietotarpeisiin ja vahvistaa kansallista innovaatiojärjestelmää
 • — Hallintomme on avoin, palveleva, tehokas sekä kansallisesti että kansainvälisesti verkostoitunut vaikuttaja
 • — Hallinnonala hyödyntää digitaalista teknologiaa, yhteisiä tietolähteitä ja integroituja tietovirtoja oman toiminnan tuottavuuden sekä koko toimialan kilpailukyvyn edistämiseksi
 • — Valtion ja hallinnonalan konsernipalveluja hyödynnetään täysimääräisesti.

Voimavarojen hallinnan osalta pääluokkaperustelun tavoite tarkoittaa, että

 • — Tehtävät ja toiminta on sopeutettu määrärahojen puitteisiin
 • — Toimitilahallinta ja hankintatoimi sekä toimipaikkaverkko ovat tehokkaita
 • — EU:n ja muu ulkopuolinen rahoitus on tehokkaasti hyödynnetty
 • — Hallinnon rakenteet tukevat tuottavuuden kasvua, ohjaamista ja johtamista
 • — Henkilöstö on osaavaa ja voi hyvin.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia toimeenpanotehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnossa (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa ja aluehallintovirastoissa), joiden määrärahoja ei ole budjetoitu tässä pääluokassa. Maaseutuhallinnon tehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnon lisäksi myös kunnissa.

Maatalous- ja maaseutupolitiikan, kalastuspolitiikan, kasvinterveyden sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitalouden toimeenpanotehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Niiden toimintamenot on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa (32.01.02).

Maa- ja metsätalousministeriön toimialan kustannukset tehtävittäin ELY-keskusten toimintamenomomentilla (32.01.02) (sisältää tukitoiminnot)

  Toteutuma
2015
Toteutuma 20161) Tarve 2017 ja 2018
Tehtävä milj. euroa milj. euroa milj. euroa
       
Maaseudun kehittäminen 11,3 9,3 12,4
Maa- ja elintarviketalous 25,8 21,9 23,2
Luonnonvaratalous 17,0 12,5 12,5
Yhteensä 54,1 43,7 48,1

1) ELY-keskuksissa on 1.4.2016 alkaen siirrytty Kieku-järjestelmän käyttöön. Alkuvuoden 2016 tiedot on saatu aiemmin käytössä olleesta Taika-järjestelmästä. Seurantajärjestelmän vaihdoksesta johtuen eri vuosien luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia.

Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset hoitavat EU:n maatalous-, maaseutu-, kasvinterveys-, ja kalastuspolitiikan toimeenpanotehtäviä sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitalouden toimeenpanotehtäviä. Näihin arvioidaan vuonna 2018 käytettävän n. 712 henkilötyövuotta. Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarviketurvallisuuden valvonnan tehtäviä aluehallinnossa hoitavat aluehallintovirastot. Vuonna 2018 näissä tehtävissä arvioidaan toimivan n. 57 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö. Aluehallintovirastojen toimintamenot on budjetoitu valtiovarainministeriön pääluokassa (momentti 28.40.01). Turvallisuus- ja kemikaalivirasto työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa (momentti 32.40.05) vastaa kasvinsuojeluainelainsäädännön toimeenpanosta (arvio 22 henkilötyövuotta vuonna 2018).

Vesitalouden tehtäviin käytetään edelleen ympäristöministeriön pääluokassa budjetoituja ympäristöhallinnon voimavaroja (momentti 35.01.04) Suomen ympäristökeskuksessa (arvio n. 22 henkilötyövuotta vuonna 2018). Lisäksi Tulli suorittaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan edellyttämiä tarkastustehtäviä sekä elintarvikeketjun valvontaviranomaisen tehtäviä (arvio n. 100 henkilötyövuotta 2018) valtiovarainministeriön pääluokassa (momentti 28.10.02).

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 010 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2018 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet. Taulukossa ovat maa- ja metsätalousministeriön koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon momentille tehty, Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hankkeeseen liittyvä siirto. Hankkeesta aiheutuvien ylläpitokustannusten rahoitus ei edellytä lisämäärärahoja vaan se hoidetaan kehyksen puitteissa.

Maa- ja metsätalousministeriön päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2016 toteutuma 2017 arvio 2018 arvio1)
  Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
                   
Lainsäädäntötehtävät 8 428 75 110 10 373 9 108 10 438 8 108
Hallinnonalan ohjaus, toiminta- ja taloussuunnittelu 2 642 22 37 3 432 - 36 3 456 - 36
Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta 3 899 109 52 4 886 126 52 4 917 124 52
EU- ja kansainväliset asiat 4 535 518 43 4 438 791 43 4 455 779 43
MMM:n erityistehtävät 3 469 564 10 3 076 884 12 3 034 869 18
Yhteensä 22 973 1 288 252 26 205 1 810 251 26 300 1 780 257

1) Arviossa on huomioitu todentamisviranomaisen tehtävän siirtyminen vuoden 2018 alusta Maaseutuvirastosta maa- ja metsätalousministeriöön sekä lisääntyneet hevostalouden avustustehtävät.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 22 767 24 934 25 790
Bruttotulot 1 288 1 810 1 780
Nettomenot 21 479 23 124 24 010
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 572    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 11 738    

Määrärahasta käytetään 1 100 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Biotalous ja puhtaat ratkaisut: Suomalainen ruoantuotanto (siirto momentille 30.20.47) -1 500
Biotalous ja puhtaat ratkaisut: Suomalainen ruoantuotanto (vastaava vähennys momentilta 30.20.47) 1 500
Hevostalouden edistämiseen tarkoitettujen avustusten myöntämisestä aiheutuvat menot (1 htv) 80
Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hanke (siirto momentille 28.70.22) -800
Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hanke (siirto momentilta 28.70.22) 3 140
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) -5
Siirto momentille 30.01.23 -1 300
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 36
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -1
Palkkaliukumasäästö -37
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -10
Toimintamenojen tuottavuussäästö -153
Toimintamenosäästö (HO 2015) -12
Työajan pidentäminen (Kiky) -20
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -32
Yhteensä 886

2018 talousarvio 24 010 000
2017 I lisätalousarvio 3 060 000
2017 talousarvio 23 124 000
2016 tilinpäätös 24 645 000

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 69 804 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen

5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.

Selvitysosa:Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa

2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi

3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa

4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle

5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä

6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä

7) edistää kansainvälistä yhteistyötä

8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät

9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.

Luonnonvarakeskus tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

 • — luomalla perustaa biotalouden kansainväliselle, kansalliselle ja alueelliselle kehittämiselle
 • — ennakoimalla tulevaa ja kehittämällä ratkaisuja sekä vaihtoehtoisia toimintamalleja päätöksenteon tueksi
 • — edistämällä sopeutumista ilmastonmuutokseen sekä kehittämällä ilmastonmuutoksen hillintätoimia
 • — tarjoamalla yrityksille liiketoimintaa tukevia kestäviä ja ketteriä biokiertotalouden ratkaisuja
 • — luomalla tietopohjaa, jonka avulla monipuolisista luonnonvaroista ja vastuullisesti tuotetusta ruoasta nouseva hyvinvointi lisääntyy.
Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuoden 2018 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todettujen toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden lisäksi seuraavat alustavat tulostavoitteet:

 • — lisätään vuorovaikutusta tutkimustiedon hyödyntäjien kanssa ja varmistetaan tiedon käytäntöön vienti
 • — kehitetään asiakkuuksiin ketterää toimintamallia ja luodaan yhteistyöalustoja biokiertotalouden liiketoiminnan vauhdittamiseksi
 • — lisätään alueellista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa
 • — luonnonvaratiedon hyödyntämistä parannetaan kehittämällä yhteistyötä, avoimuutta ja tietoaineistojen käytettävyyttä
 • — tiedonantajien vastausvelvollisuutta tilastotuotannossa kevennetään edistämällä tietojärjestelmien ja rekisterien yhteiskäyttöisyyttä.

Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

  2016 toteutuma 2017 arvio 2018 arvio
  Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv
                 
Tutkimusprosessi 81 356 25 484 885 77 800 26 300 837 77 800 26 300 837
Viranomaisprosessi 26 039 6 449 315 24 500 6 000 292 24 500 6 000 292
Tilastoprosessi 5 544 912 54 5 700 1 200 56 5 700 1 200 56
Asiakkuusprosessi 5 301 6 055 63 10 000 11 000 115 10 000 11 500 115
Yhteensä 118 240 38 900 1 317 118 000 44 500 1 300 118 000 45 000 1 300

1) Kustannuslaskennassa tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia pienentävänä tekijänä n. 2,5—3,0 milj. euroa/v.

2) Vain suoraan ydintoimintaan kohdistuneet tuotot.

Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut

  2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
     
Vaikuttavuus      
Tieteelliset referoidut artikkelit, kpl 570 650 800
Luottamus- ja maineindeksi1)      
— suuri yleisö (1—5) 3,4 3,5 3,6
— päättäjät (1—5) 3,1 3,2 3,5
— tutkimuskumppanit (1—5) 3,3 3,4 3,6
— yritykset (1—5) 3,2 3,3 3,5
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset, 1 000 €/kokonaishtv 90 92 90
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset, 1 000 €/julkaisu 55 63 60
Tieteelliset referoidut artikkelit, kpl/tutkijahtv 0,9 1,0 1,2
Muut tieteelliset julkaisut, kpl/tutkijahtv 0,2 0,3 0,1
Muut julkaisut, kpl/tutkijahtv 2,3 1,6 1,4
Tilastot, kpl/tilastohtv 1,4 1,4 1,4
Tilastojulkistukset, kpl/tilastohtv 4,0 4,0 4,0
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Muut tieteelliset julkaisut, kpl 144 170 80
Muut julkaisut (sis. ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut), kpl 1 429 1 050 900
Tilastojulkistusten, tiedotteiden ja e-julkaisujen lataukset ja levikki, kpl 19 600 20 000 20 500
Tilastoverkkopalveluiden ja muiden verkkopalveluiden käyttö, käynnit kpl 228 535 240 000 264 000
Annetut lausunnot, kpl 184 160 160
Suora tiedonkeruu rekistereistä, % (Tilastoviranomaistoiminta) 68 75 70
Sähköisen tiedonkeruun käyttö, % vastanneista (Tilastoviranomaistoiminta) 50 53 55
Sähköisten palveluiden häiriöttömyys, % palveluntarjoajasta - 95 95
       
Henkiset voimavarat      
Väitelleiden osuus henkilöstöstä, % 30 32 35
Työtyytyväisyysindeksin keskiarvo (1—5) 3,4 3,5 3,6

1) Lähde: Mediabarometri.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 117 479 117 296 117 304
Bruttotulot 40 355 46 495 47 500
Nettomenot 77 124 70 801 69 804
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 15 149    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 16 657    

Bruttotulot ovat yhteensä 47 500 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 27 500 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 14 000 000 euroa, EU-maataloustukia 1 100 000 euroa sekä muita tuloja 4 900 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 132 100 100
— muut tuotot - - -
Tuotot yhteensä 132 100 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 64 60 60
— osuus yhteiskustannuksista 56 40 40
Kustannukset yhteensä 120 100 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 12 - -
Kustannusvastaavuus, % 110 100 100
       
Muut suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 7 614 13 500 13 900
— muut tuotot 12 - -
Tuotot yhteensä 7 626 13 500 13 900
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 4 521 7 500 7 500
— osuus yhteiskustannuksista 3 249 5 000 4 600
Kustannukset yhteensä 7 770 12 500 12 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -144 1 000 1 800
Kustannusvastaavuus, % 98 108 115
       
Hintatuki 80 80 80
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen -64 1 080 1 880

Kotimaisen marjakasvien tuotannon turvaamiseksi sekä ilmastonmuutoksen ja ulkomaisten kasvintuhoojien riskien hallitsemiseksi tarvitaan puhdasta taimiaineistoa. Varmennetun valiotaimiaineiston tuotannon jatkuminen edellyttää hintatukea, joka on enintään 80 000 euroa.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 15 015 15 000 15 500
— EU:lta saatava rahoitus 2 834 5 200 5 200
— muu valtiontalouden ulkopuolinen rahoitus 7 809 7 695 8 100
Tuotot yhteensä 25 658 27 895 28 800
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 48 431 52 000 50 500
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -22 773 -24 105 -21 700
Omarahoitusosuus, % -47 -46 -43

Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.

Määrärahasta käytetään 400 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.

Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.

Tuloina otetaan huomioon muut kuin momentille 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot.

Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2018 kertyvät tulot 80 000 euroa ja pääomaluonteiset tulot on merkitty momentille 12.30.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Peltojen vuokramenojen lisäys 495
Tenojoen kaikuluotainseurannan toteuttaminen, lisäyksen poisto -490
Tenojoen kaikuluotainseurannan ylläpitomenot 120
Valtion vesiviljelyn uudelleenjärjestelyn menot, lisäyksen poisto (siirto momentille 30.01.23) -280
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 43
Palkkaliukumasäästö -373
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -2
Toimintamenojen tuottavuussäästö -370
Toimintamenosäästö (HO 2015) -42
Työajan pidentäminen (Kiky) -18
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -80
Vuokrien indeksikorotus 23
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -23
Yhteensä -997

2018 talousarvio 69 804 000
2017 I lisätalousarvio 1 600 000
2017 talousarvio 70 801 000
2016 tilinpäätös 78 632 000

22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 343 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin kuluihin ja muihin kulutusmenoihin sekä tutkimuksiin ja selvityksiin liittyvien valtionapujen myöntämiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen.

Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon tuloina valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin sekä EU:lta saatava tutkimusrahoitus.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahalla hankitaan tutkimustietoa pääluokkaperusteluissa todettuja vaikuttavuustavoitteita ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita tukevan päätöksenteon tueksi.

Määrärahalla rahoitetaan EU:n ERA-NET -ohjelmiin liittyvien suomalaisten hankkeiden kansallisia rahoitusosuuksia. Muiden valtion virastojen ja laitosten rahoitusosuudet tästä määrärahasta rahoitettaviin maa- ja metsätalousministeriön kokonaisvastuulla oleviin yhteistutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille. Myös EU:n rahoitusosuudet tutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille, jolloin momentin tulokertymäksi arvioidaan n. 500 000 euroa.


2018 talousarvio 1 343 000
2017 talousarvio 1 343 000
2016 tilinpäätös 1 343 000

23. Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 5 120 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää hallinnonalalla tuottavuuden edistämistä toteuttavien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 20 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan tuottavuuden paranemista. Virastot saavat rahoittaa määrärahalla hankkeita, joista maa- ja metsätalousministeriö on erikseen sopinut viraston kanssa.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Luonnonvarakeskus 500 000
Elintarviketurvallisuusvirasto 1 800 000
Maaseutuvirasto 2 700 000
Suomen Ympäristökeskus 120 000
Yhteensä 5 120 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eläinlääkintähallinnon tietojärjestelmän kehittäminen (Elvi) ja ympäristöterveydenhuollon Vati-hanke, lisäyksen poisto (siirto momentilta 30.20.02) 920
Kertaluonteinen siirto momentilta 30.01.01 1 300
Luontopalveluiden kävijäseurannan digitalisaatiohanke (siirto momentille 30.64.50) -170
Metsähovin tutkimusaseman laiteinvestoinnit, lisäyksen poisto (siirto momentilta 30.70.01) 520
Tukisovelluksen uudistaminen, lisäyksen poisto (siirto momentilta 30.20.03) 1 850
Valtion vesiviljelyn uudelleenjärjestelyn menot, lisäyksen poisto (siirto momentilta 30.01.05) 280
Yhteensä 4 700

2018 talousarvio 5 120 000
2017 I lisätalousarvio 1 000 000
2017 talousarvio 420 000

29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 27 532 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtori (siirto momentilta 28.01.29) 142
Yhteensä 142

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2018 talousarvio 27 532 000
2017 talousarvio 27 390 000
2016 tilinpäätös 24 536 053

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 4 353 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin. Määrärahasta saa käyttää enintään 1 600 000 euroa Euroopan metsäinstituutin perusrahoitukseen.


2018 talousarvio 4 353 000
2017 talousarvio 4 353 000
2016 tilinpäätös 3 756 000