Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         08. Punktskatter
              01. Punktskatt på tobak
              07. Energiskatter
         10. Övriga skatter
       15. Lån
     Anslag

Talousarvioesitys 2018

08. PunktskatterPDF-versio

01. Punktskatt på tobak

Under momentet beräknas inflyta 1 215 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om tobaksaccis (1470/1994). Enligt lagen tas för cigaretter som punktskatt per enhet ut 8,69 cent per styck och som värderelaterad punktskatt 52 % beräknat på detaljhandelspriset, dock minst 33,28 cent per styck. I punktskatt på cigarrer och cigariller tas det ut 8,54 cent per styck och därtill 34 % av detaljhandelspriset, dock minst 33,28 cent per styck. I punktskatt på pip- och cigarettobak tas det ut 9,15 cent per gram och därtill 48 % av detaljhandelspriset. I punktskatt på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter tas det ut 6,65 cent per gram och därtill 52 % av detaljhandelspriset, dock minst 23,41 cent per gram. För andra produkter som innehåller tobak och för cigarettpapper tas det ut 60 % av detaljhandelspriset. Punktskatten på vätskor för elektroniska cigaretter är 30 cent per milliliter och för tobaksprodukter avsedda för upphettning 30 cent per gram.

Punktskatten på tobaksprodukter höjs med sammanlagt 117 miljoner euro 2022 och 2023. Höjningarna för 2023 träder i kraft den 1 januari och den 1 juli.

Den förväntade utvecklingen av skatteutfallet i fråga om tobak (mn euro)

  2021
bokslut
2022
budget
2023
budgetprop.
       
Cigaretter 867 1 012 990
Övriga tobaksprodukter 164 200 225
Sammanlagt 1 031 1 212 1 215

Till punktskatten på tobak hänför sig ingen skatteutgift.

På grund av ändringen av punktbeskattningens beskattningsförfaranden försenades betalningen av skatten från ingången av 2021, vilket medförde ett avdrag av engångsnatur på cirka 148 miljoner euro i intäkterna från tobaksskatten år 2021.


2023 budget 1 215 000 000
2022 budget 1 212 000 000
2021 bokslut 1 031 459 446

04. Punktskatt på alkoholdrycker

Under momentet beräknas inflyta 1 518 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994). Punktskattebeloppet för starka alkoholdrycker är 50,35 euro per liter uträknad som hundraprocentig alkohol. Punktskatten på mellanprodukter (21 volymprocent) är på motsvarande sätt 36,71 euro och punktskatten på viner (12,5 volymprocent) 33,68 euro per liter uträknad som hundraprocentig alkohol. Punktskatten på öl per liter hundraprocentig alkohol är 38,05 euro.

Den uppskattade konsumtionen av alkoholdrycker baserar sig på prognoser om alkoholkonsumtionen som finansministeriet har gjort upp i samarbete med olika aktörer.

Den förväntade utvecklingen av skatteutfallet i fråga om alkohol (mn euro)

  2021
bokslut
2022
budget
2023
budgetprop.
       
Öl 610 669 649
Svaga drycker tillverkade genom jäsning 75 84 80
Viner 238 253 247
Mellanprodukter 12 13 12
Etylalkohol 487 521 529
Sammanlagt 1 423 1 540 1 518

Skatteintäkterna av skatten på alkohol och alkoholdrycker minskar till följd av skattelättnaden för små bryggerier, som beräknas uppgå till cirka 17 miljoner euro 2023.

På grund av ändringen av punktbeskattningens beskattningsförfaranden försenades betalningen av skatten från ingången av 2021, vilket medförde ett avdrag av engångsnatur på cirka 129 miljoner euro i intäkterna från alkoholskatten år 2021.


2023 budget 1 518 000 000
2022 budget 1 540 000 000
2021 bokslut 1 423 174 911

05. Punktskatt på läskedrycker

Under momentet beräknas inflyta 213 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om punktskatt på läskedrycker (1127/2010). Skatt tas ut på alkoholfria drycker och drycker som innehåller endast en liten mängd alkohol, och beloppet av den skatt som tas ut är 13 cent per liter färdig dryck för sockerfria drycker och 32 cent per liter färdig dryck för sockerhaltiga drycker.

Som skatteutgift minskar skattefriheten för kliniska näringspreparat, modersmjölksersättning och tillskottsnäring, barnmat, bantningspreparat och kosttillskott det belopp som inflyter under momentet. Skatteutgiftens belopp beräknas vara ringa i förhållande till skatteintäkterna.

På grund av ändringen av punktbeskattningens beskattningsförfaranden försenades betalningen av skatten från ingången av 2021, vilket medförde ett avdrag av engångsnatur på cirka 19 miljoner euro i intäkterna från punktskatten på läskedrycker år 2021.


2023 budget 213 000 000
2022 budget 211 000 000
2021 bokslut 203 383 765

07. Energiskatter

Under momentet beräknas inflyta 4 455 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994) och lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996).

I prognosen för energiskatteintäkterna utnyttjas Teknologiska forskningscentralen VTT:s basprognos för växthusgasutsläpp från trafiken och den energibalansräkning som utarbetas vid arbets- och näringsministeriets energiavdelning.

Den förväntade utvecklingen av energiskattebaserna (%)

  2021
bokslut
2022
prognos
2023
prognos
       
Motorbensin 1,7 -3,2 -1,7
Dieselolja -6,3 -0,6 -0,9
El I (hushållen, servicesektorn osv.) 9,2 -1,3 -0,4
El II (industrin, växthus och datorhallar) 3,8 -1,7 7,6
Övriga (bl.a. lätt brännolja, tung brännolja, naturgas, stenkol, bränntorv, flytgas) 3,8 -1,1 -11,9

Energiskattenivåer

  Skattenivån 2022
(inkl. försörjningsberedskapsavgift)
   
Motorbensin, cent/l 75,96
Dieselolja, cent/l 59,48
Lätt brännolja, cent/l 30,23
Tung brännolja, cent/kg 30,54
El I (hushållen, servicesektorn osv.), cent/kWh 2,253
El II (industrin, växthus och datorhallar), cent/kWh 0,063
Stenkol, €/t 220,44
Naturgas, €/MWh 23,354
Flytgas, cent/kg 31,49
Bränntorv, €/MWh 5,70

Den förväntade utvecklingen av skatteutfallet enligt energiprodukt (mn euro)

  2021
bokslut
2022
budget
2023
budgetprop.
       
Motorbensin1) 1 200 1 275 1 266
Diesel1) 1 307 1 521 1 524
El 886 942 960
Övriga 736 766 705
Sammanlagt 4 129 4 504 4 455

1) Omfattar ersättande biobränslen.

I inkomsterna av energiskatten ingår 16 skatteutgifter. Skatteutgifterna består av sänkta skattesatser och beloppet av skatteutgiften har ansetts vara skillnaden mellan referensnivån och den sänkta skattesatsen. Energiskatteutgifterna är inte alltid jämförbara, varför man bör undvika att summera dem. Årsförändringen kan också bero på flera orsaker, såsom en ändring av skattenivån, en ändring av volymen eller en ändring av jämförelsenivån. Mer information om jämförelsenivåerna och beräkningen av skatteutgifterna finns på finansministeriets webbplats på adressen https://vm.fi/sv/skattesubvention.

Skatteutgifter under momentet för inkomster av energiskatten (mn euro)

  2021 2022 2023
       
Lägre skattesats för dieselbränsle1) 718 720 715
Skatteutgift för paraffinisk dieselolja 72 31 0
Lätt brännolja som används i dieselmotorer i spårtrafiken 13 13 13
Lägre skattesats än normen för lätt brännolja som används i arbetsmaskiner 478 472 465
Lägre skattesats för torv 2) 146 104 96
Övre gräns för skattefri användning av torv 18 25 25
Skattefrihet för träbaserade bränslen 418 418 418
Skattefrihet för avfallsförbränning 63 63 63
Skatteutgift för CHP-anläggningar 131 120 96
Lägre elskattesats för industri och växthus samt lägre elskattesats för värmepumpar, datorhallar etc. 810 833 848
Skattefrihet för elström för spårtrafik 16 16 16
Lägre skattesats än normen för elström som används i trafiken 8 12 17
Lägre skattesats än normen för gas som används i trafiken 14 14 17
Skatteutgift för biogas vid uppvärmning 5 5 4

1) I fråga om denna skatteutgift måste man beakta den drivkraftsskatt på personbilar och paketbilar som ingår i fordonsskatten och som räknas som en skattesanktion.

2) Skatten på torv följer inte den nuvarande energiskattemodellen.

Till energiskatteutgifterna hör dessutom energiskattesubventioner till jordbruket till ett uppskattat belopp av cirka 48,5 miljoner euro 2023 och skatteåterbäring till energiintensiva företag till ett uppskattat belopp av cirka 41 miljoner euro 2023. De ovannämnda skatteutgifterna hänför sig till utgiftsmoment 28.91.41 och minskar därför inte det belopp som inflyter under inkomstmomentet för energiskatter.

Regeringen lämnar i samband med budgetpropositionen en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 5 § och temporär ändring av 5 b § i lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport (distributionsskyldigheten), vilket höjer intäkterna av energiskatten med 61 miljoner euro 2023 och med 12 miljoner euro 2024. I samband med detta föreslås det också att distributionsskyldigheten ska öka från och med 2024, vilket på motsvarande sätt kommer att minska intäkterna av energiskatt med i genomsnitt cirka 33 miljoner euro per år under perioden 2024—2030.

I samband med budgetpropositionen lämnar regeringen dessutom en proposition till riksdagen om energibeskattningen som gäller beskattningen av de så kallade elektrobränslena och av biogas som används vid uppvärmning. En måttfull sänkning av skattestödet för uppvärmningsbiogas föreslås genom att det införs en energiinnehållsskatt, som motsvarar EU:s minimiskatt, för att förbättra förutsägbarheten och rättssäkerheten. Beskattningen av elektrobränslen föreslås bli justerad för att göra det tydligare för vilken skattenivå de tillämpas när de används i trafiken, vid uppvärmning eller i arbetsmaskiner.

På grund av ändringen av punktbeskattningens beskattningsförfaranden försenades betalningen av skatten från ingången av 2021, vilket medförde ett avdrag av engångsnatur på cirka 400 miljoner euro i intäkterna från energiskatter år 2021.


2023 budget 4 455 000 000
2022 II tilläggsb. -2 000 000
2022 budget 4 506 000 000
2021 bokslut 4 129 214 750

08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar

Under momentet beräknas inflyta 16 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004). Punktskatt ska betalas för dryckesförpackningar av olika material avsedda för alkoholdrycker, läskedrycker, vatten och vissa andra drycker som dricks som sådana, med undantag för förpackningar framställda av vätskekartong. Punktskattefria är däremot dryckesförpackningar som är återanvändbara och ingår i ett pantbaserat retursystem. Punktskatten på dryckesförpackningar för engångsbruk som inte ingår i ett godkänt retursystem är 51 cent per liter. Mängden skattebelagda förpackningar antas 2023 hålla sig på nästan samma nivå som 2022.

På grund av ändringen av punktbeskattningens beskattningsförfaranden försenades betalningen av skatten från ingången av 2021, vilket medförde ett avdrag av engångsnatur på cirka 1 miljon euro i intäkterna från punktskatten på dryckesförpackningar år 2021.


2023 budget 16 000 000
2022 budget 16 000 000
2021 bokslut 15 370 213