Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2018

64. MetsähallitusPDF-versio

Metsähallituksen liiketoiminnalle asetetaan seuraavat tavoitteet ja tehdään muita metsähallituslain (234/2016) edellyttämiä päätöksiä seuraavasti:

1. Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Metsähallitus ottaa huomioon liiketoimintaa harjoittaessaan ja ohjatessaan tytäryhtiöitä metsähallituslain mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaadut hyödyt eivät vähene. Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuus paranee edelleen.

2. Peruspääoman muutokset

Metsähallituksen peruspääomaa voidaan alentaa 1,003 milj. eurolla.

3. Liiketoiminnan lainanoton enimmäismäärä

Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten konsernin ulkopuolista lainaa enintään 60 milj. euroa.

4. Liiketoiminnan investointien ja investointisitoumusten enimmäismäärä

Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2018 enintään 20 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2018 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja myöhempinä tilikausina enintään 25 milj. euroa.

5. Liiketoiminnan vakuuksien enimmäismäärä

Metsähallitus saa antaa liiketoimintaansa varten tarvittavia vakuuksia konsernin ulkopuolisille toimijoille enintään 2,5 milj. euron arvosta.

Selvitysosa:Metsähallituksesta on muodostettu 15.4.2016 alkaen valtion liikelaitos. Metsähallituksen yleistehtävänä on käyttää, hoitaa ja suojella hallinnassaan olevaa valtion maa- ja vesiomaisuutta kestävästi ja toimia tuloksellisesti. Metsähallituksen liiketoiminnan toimialana on sen hallintaan osoitetun valtion maa- ja vesiomaisuuden taloudellinen hyödyntäminen sekä maa- ja vesiomaisuuden hallintaan liittyvää liiketoimintaa harjoittavien tytär- ja osakkuusyhtiöiden osakkeiden hallinnointi.

Liiketoiminnan keskeiset palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet

Ottaen huomioon eduskunnan päätösosassa hyväksymät vuoden 2018 palvelu- ja muut toimintatavoitteet, maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2018 tulostavoitteeksi (tilikauden tulos) 98,8 milj. euroa. Tavoite vastaa 3,4 prosentin tuottoa Metsähallituksen liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Alustava tuloutustavoite vuonna 2019 on 100,7 milj. euroa. Tuloutustavoitteen saavuttamiseksi Metsähallitus jatkaa valtion toiminnan ja talouden kannalta epätarkoituksenmukaisen maan myyntiä ja parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. Valtioneuvosto päättää tuloutuksen määrästä vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

Metsähallitus toteuttaa sille asetettuja metsätaloutta koskevia tavoitteita metsätaloutta harjoittavan tytäryhtiön Metsähallitus Metsätalous Oy:n omistajaohjauksella ja asettamalla sille tulostavoitteet ja tavoitetasot toiminnan vaikutuksia kuvaaville keskeisille tunnuksille. Tämän mukaisesti maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen tavoitteeksi ohjata Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimintaa siten, että liiketoiminnassa yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisella aikaansaadut hyödyt eivät vähene. Metsähallitus kehittää yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden hyötyjen raportointia nykyistä monipuolisemmaksi.

Metsähallituksen liiketoiminnan metsämaan pinta-ala oli vuoden 2016 lopussa 3 482 000 ha, mistä metsähallituslain mukaisten yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden takia käyttörajoituksen piirissä oleva pinta-ala oli 523 578 ha. Hakkuiden ulkopuolella tai poimintahakkuiden piirissä oli tuolloin 285 153 ha ja rajoitetussa käytössä 238 425 ha. Tämä tarkoittaa sitä, että metsätalouden metsämaan pinta-alasta 15,0 prosentilla (19,8 % metsätalouden puustosta) on yleisistä yhteiskunnallisista velvotteista johtuvia eriasteisia käyttörajoitteita. Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioonottamisesta aiheutuva kokonaispanostuksen taso oli vuoden 2016 lopussa 56,1 milj. euroa.

Peruspääoman muutokset

Peruspääoman määrä oli 31.12.2016 kauden 15.4.—31.12.2016 tilinpäätöksen mukaan 2 601,5 milj. euroa. Vuoden 2017 talousarviossa eduskunta hyväksyi peruspääoman alentamisen 5,0 milj. eurolla. Ministeriö on tehnyt päätöksen peruspääoman tarkasta määrästä eduskunnan valtuutuksen perusteella.

Vuonna 2018 peruspääomaa ehdotetaan korotettavaksi 1,043 milj. eurolla. Peruspääoma kasvaa 1,104 milj. eurolla hallinnan siirtojen, valtionperintöjen sekä maankäyttö- ja muiden muutosten vaikutuksena. Tämän lisäksi esitetään siirrettäväksi 0,061 milj. euron arvosta peruspääomaa muuhun omaan pääomaan maankäytön ja muiden muutosten vaikutuksena. Lisäksi peruspääomaa ehdotetaan alennettavaksi enintään 2,046 milj. eurolla Suomi 100 vuotta Luontolahjakampanjasta johtuen. Valtion osalta suojeluun siirrettävien maiden tarkka määrä ja hinta selviävät vasta, kun kampanja sulkeutuu 31.12.2017.

Investoinnit

Metsähallitus tekee liiketoiminnan investointeja alustavan investointisuunnitelman mukaan 16,7 milj. eurolla. Merkittävimmät investointikohteet ovat puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen ja tutkimuksen tarpeisiin tehtävät maa- ja vesialuehankinnat. Näihin tarpeisiin on tarkoitus hankkia alueita noin 3,4 milj. eurolla. Muita merkittäviä investointikohteita ovat tiet ja tuulivoimapuistojen rakenteet sekä maa- ja vesirakennushankkeet.

Metsähallituksen liiketoiminnan tunnuslukutaulukko

  2016 toteutuma 2017 ennakoitu 2018 esitys
  Liiketoiminta Liiketoimintakonserni Liiketoiminta Liiketoimintakonserni Liiketoiminta Liiketoimintakonserni
             
Liikevaihto, milj. € 163,6 332,9 99,8 335,8 101,5 346,2
— muutos, % -50 -1 -39 1 2 3
Käyttökate, % 62 32 94 36 97 37
Liikevoitto/tappio, milj. € 99,2 103,3 91,6 114,6 95,1 121,8
Tilikauden tulos, milj. € 88,5 93,7 86,4 104,6 98,8 111,1
— liikevaihdosta, % 54 28 87 31 97 32
— peruspääomasta, % 3,4 3,6 3,3 4,0 3,8 4,3
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. € 116,61)   86,02)   94,93)  
             
Sijoitetun pääoman tuotto, %4) 3,7 3,9 3,3 4,1 3,4 4,4
Investoinnit liikevaihdosta, % 7 4 14 4 16 5
Omavaraisuusaste, % 97 97 98 98 98 98
Taseen loppusumma, milj. € 2 998 3 017 3 020 3 025 3 025 3 030
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv) 328 883 151 653 147 730

1) Vuodelta 2015 106,6 milj. euroa ja kaudelta 1.1.-14.4.2016 10 milj. euroa.

2) Vuonna 2017 tehtävä tuloutus Metsähallituksen hallituksen esityksen mukaan.

3) Vuonna 2018 tehtävä tuloutus JTS:n mukaan.

4) Sijoitetun pääoman tuottoprosentissa mukana osingot tytäryhtiöiltä.

Metsähallituksen liiketoiminta käsittää Metsähallituksen muun kuin tytäryhtiöissä olevan liiketoiminnan.

Metsähallituksen liiketoimintakonserni käsittää Metsähallituksen liiketoiminnan ja Metsähallituksen liiketoiminnan tytäryhtiöt.

Liikelaitoksen tuloutus ja rahoitus momenteittain (milj. euroa)

  2016
toteutuma
2017
ennakoitu
2018
esitys
       
Metsähallituksen tuloutus tulomomenteille      
13.05.01 Voiton tuloutus 116,569 86,000 94,900
Yhteensä 116,569 86,000 94,900
       
Julkisten hallintotehtävien määräraharahoitus      
30.64.50 Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät 5,754 5,514 6,454
MMM:n hallinnonala yhteensä 5,754 5,514 6,454
       
35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät 39,616 29,656 30,906
YM:n hallinnonala yhteensä 39,616 29,656 30,906
       
Yhteensä (MMM ja YM) 43,370 35,170 37,360
Julkiset hallintotehtävät

Metsähallituksesta annetun lain mukaisten julkisten hallintotehtävien palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet sekä niiden rahoitus ovat maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta momentilla 30.64.50 sekä ympäristöministeriön toimialan osalta momentilla 35.10.52.

Julkisten hallintotehtävien rahoitus ja menorakenne (1 000 euroa, sisältää koko toiminnan myös ympäristöministeriön toimialaan liittyvän osuuden)

  2016
toteutuma
2017
ennakoitu
2018
esitys
       
Rahoitus1)      
Maa- ja metsätalousministeriö (30.64.50) 6 374 6 700 6 454
Ympäristöministeriö (35.10.52) 37 898 36 400 30 906
Ympäristöministeriö (35.10.63) 1 729 - -
Ympäristöministeriö (35.10.22) 103 180 780
Muiden ministeriöiden rahoitus 1 457 1 200 1 200
Euroopan unionin rahoitus 2 340 4 400 5 000
Tulorahoituksella maksetut menot 10 216 10 900 11 200
Muu rahoitus 2 728 2 700 2 100
Yhteensä 62 845 62 480 57 640
       
Menot      
Palkkausmenot 26 024 26 000 25 100
Muut kulutusmenot 32 721 34 480 30 990
Maa-aluehankinnat 1 679 - -
Muut investoinnit 2 420 2 000 1 550
Yhteensä 62 844 62 480 57 640

1) Rahoituseriin 2016—2017 sisältyvät myös edellisiltä vuosilta siirtyneet erät.

Julkisten hallintotehtävien kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko

  2016
toteutuma
2017
ennakoitu
2018
esitys
       
Tuotot (1 000 euroa)      
Maksullinen toiminta 11 327 10 900 11 200
Muut tuotot 2 880 2 000 2 000
Valtion talousarviosta saatu rahoitus - 45 380 40 040
Tuotot yhteensä 14 207 58 280 53 240
       
Kulut (1 000 euroa)      
Henkilöstökulut 26 024 26 000 25 100
Muut kulut 35 090 32 280 28 140
Kulut yhteensä 61 114 58 280 53 240
Valtion talousarviosta saatu rahoitus 46 002 - -
       
Tilikauden tulos -905 -1) -1)
       
Henkilöstömäärä (htv) 520 517 512
— josta virkamiehiä (htv) 58 58 58

1) Vuosien 2017 ja 2018 tuloslaskelma on laadittu Metsähallituslain 243/2016 sekä 1.1.2017 voimaan tulleen asetuksen 1368/2016 säätämällä tavalla niin, että julkisten hallintotehtävien tilikauden tulos kirjataan muun oman pääoman muutokseksi.

50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 6 454 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Metsähallitusta koskevan lain (234/2016) 5 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) Luonnon virkistyskäyttöä ja eräpalveluita palvelevaan rakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten, rakennelmien, teiden ja tieosuuksien perusparantamis-, korjaus-, kunnossapito- ja purkumenojen maksamiseen samoin kuin luonnon virkistyskäyttöä ja eräpalveluja palvelevien tai niitä varten tarvittavien rakennusten ostamiseen

4) Sellaisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen joiden taloudellinen käyttöaika on yli kolme vuotta.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin ne Metsähallitukselle kertyvät julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.

Toiminnan vaikuttavuustavoitteet maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta ovat:

  • — riista- ja kalakannat säilyvät elinvoimaisina ja metsästys ja kalastus on eettistä ja vastuullista
  • — eräpalveluja tarjotaan kattavasti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi ja sillä luodaan hyvinvointia
  • — luonnossa virkistäytyminen lisää hyvinvointia ja luonnon arvostusta, jota tuetaan aktiivisella viestinnällä.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta seuraavat alustavat tulostavoitteet:

  • — tarjoaa kansalaisille kattavasti metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja seuraa toiminnan vaikuttavuutta
  • — viestii tehokkaasti riista- ja kalakantojen hoidosta sekä valtion retkeilyalueiden ja muiden valtion alueiden käyttömahdollisuuksista edistäen eräilystä ja luonnossa virkistäytymisestä koituvia myönteisiä vaikutuksia
  • — varmistaa, että asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä
  • — kehittää erävalvonnan viranomaisten yhteistyöverkoston toimintaa sekä uusia yhteistyömalleja riistakonsernin ja kalatalouskentän toimijoiden kanssa
  • — osallistuu vaelluskalojen elinkierron palauttamiseksi tehtäviin hankkeisiin
  • — luo edellytyksiä luontomatkailulle ja luonnon virkistyskäytölle parantamalla käytön kannalta keskeisten retkeilyalueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä sekä seuraa näiden alueiden taloudellista merkitystä ja muita hyötyjä.

Metsähallituksen maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvista julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville kertyvän tuloja arviolta 5 800 000 euroa, joista metsästyksen ja kalastuksen tuloja 5 100 000 euroa ja metsäpuiden siemenen myyntituloja 700 000 euroa.

Määrälliset tavoitteet Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville

  2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
esitys
       
Käyntimäärät: kansallispuistot, valtion retkeilyalueet, luontokeskukset, historiakohteet, muut suositut kohteet 5 746 600 5 850 000 5 890 000
Luontokeskusten, maastopalveluiden ja lupa-asiakkaiden asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,10 4,04 4,10
Metsästysluvat (kpl) 56 659 50 000 60 000
Kalastusluvat (kpl) 81 859 85 000 85 000
Erävalvontatapahtumien määrä 11 287 11 000 11 000

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Luonnon virkistyskäyttö 4 446 000
Eräasiat 1 690 000
Muut tehtävät 318 000
Yhteensä 6 454 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Luontopalveluiden kävijäseurannan digitalisaatiohanke (siirto momentilta 30.01.23) 170
Matkailu 4.0 -hanke: luontomatkailun edellytysten vahvistaminen (siirto momentilta 32.50.41) 770
Yhteensä 940

2018 talousarvio 6 454 000
2017 talousarvio 5 514 000
2016 tilinpäätös 5 754 000