Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 969 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kaluste- ja laitehankintoihin

2) avustusten maksamiseen

3) enintään 190 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.

Selvitysosa:Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) tallettaa ja säilyttää elokuvia, televisio- ja radio-ohjelmia, edistää audiovisuaalista kulttuuriperintöä sekä turvaa lasten kehitystä ja hyvinvointia mediaympäristössä.

KAVI hankkii kokoelmiinsa lakisääteisen talletusvelvollisuuden alaisia filmi- ja videotuotannon esityskopioita ja oheismateriaaleja, tallentaa digitaalisesti radion ja television ohjelmavirtaa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti, ottaa vastaan kotimaisten radio- ja tv-ohjelmien alkuperäislaatuisia tallenteita lakisääteisinä talletuksina sekä valvoo kuvaohjelmien tarjoamista ja kuvaohjelmaluokittelijoiden työtä julkisen valvontasuunnitelman mukaisesti. KAVI ylläpitää rekisteriä kuvaohjelmien tarjoajista ja kuvaohjelmaluokittelijoista sekä julkista kuvaohjelmaluetteloa. KAVI tarjoaa koulutusta, ohjausta ja tukipalveluita kuvaohjelmaluokittelijoille ja kuvaohjelmien tarjoajille sekä ylläpitää ja kehittää luokitteluohjelmistoa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa KAVI:lle seuraavat tavoitteet:

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
  • — Kotimaisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta ja käytettävyyttä lisätään digitoimalla aineistoja ja kokoelmia sekä tarjoamalla digitoituja kokoelmia yleisön saataville Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä FINNAn sekä KAVIn radio- ja tv-arkiston katselu- ja kuuntelupisteiden kautta

— Elokuvakulttuurin ja -kasvatuksen saavutettavuutta lisätään erityisesti kouluille, lapsille ja nuorille mm. siirtämällä pääkaupunkiseudun esitystoiminta Keskustakirjastoon

— Medialukutaitoja ja lapsille turvallista mediaympäristöä edistetään.

Tuloksellisuuden tunnusluvut 2015
toteutuma
2016
toteutuma
2018
tavoite/arvio
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
— Kokoelmien hoito/arkistoidut elokuvat, lkm 129 821 132 094 134 700
— Maksulliset palvelut/esitystoiminnan katsojamäärät 56 257 51 033 50 000
— Digitaalisesti talletettu ohjelmavirta teratavuina (rtva)1) 390 451 551
— Mediakasvatuksen koulutusten ja luentojen määrä - - 27
— Kuvaohjelmien tarjontaan kohdistuvien valvontatapahtumien määrä 76 43 50
       
Toiminnallinen tehokkuus      
— Kokoelma- ja arkistotyö yht., euroa/elokuva 23,9 24,8 23,6
— Radio- ja tv-arkisto yht. euroa/talletettu ohjelmavirta teratavua 3 824 3 285 3 084
— Kuvaohjelmien luokittelun kustannukset, euroa/ohjelma2) 70 171 108
— Luokittelijoiden valvonnan kustannukset, euroa/ohjelma3) 142 193 150
       
Henkisten voimavarojen hallinta      
— Henkilötyövuodet 81 85 82
— Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,5 3,25 3,5

1) Kumulatiivinen kertymä. Luvussa huomioitu Ylen vanha digitoitu, omatuotantoinen aineisto, jota toimitetaan KAVIin vuodesta 2014 eteenpäin.

2) Tilauksesta luokitellut

3) Uudelleenluokitellut

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 7 503 6 869 6 719
Bruttotulot 949 789 750
Nettomenot 6 555 6 080 5 969
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 141    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 078    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -8
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -3
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 3
Palkkaliukumasäästö -15
Toimintamenojen tuottavuussäästö -32
Toimintamenosäästö (HO 2015) -50
Työajan pidentäminen (Kiky) -2
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -6
Vuokrien indeksikorotus 4
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -2
Yhteensä -111

2018 talousarvio 5 969 000
2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio 6 080 000
2016 tilinpäätös 6 491 000