Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 031 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisarkiston kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen

2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Kansallisarkisto on asiantuntija- ja palveluorganisaatio sekä humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen infrastruktuuri, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä asiakaslähtöisesti. Kansallisarkiston tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, tukea tutkimusta ja tiedon avoimuutta, sekä kehittää arkistotointa edistäen digitaalisuutta.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  • — Kansallisarkisto digitoi ja edistää digitaalisen asiakirjatiedon uudelleenkäyttöä resurssiensa puitteissa
  • — Kansallisarkisto toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti keskittyen ydintehtäviinsä ja ottaen huomioon valtiontalouden toiminnalle asettamat reunaehdot.
Henkisten voimavarojen hallinta
  • — Kansallisarkisto kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi sekä oikein kohdentuva osaaminen.

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kansallisarkiston suoritteiden maksuista (1281/2016).

Tunnuslukuja 2015
toteutuma
2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
         
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus        
Arkistoaineiston kokonaismäärä (hyllymetriä) 213 424 217 368 219 000 219 000
Digitoidun aineiston kokonaismäärä (kuvausyksikköä) 38 500 000 47 002 265 60 000 000 62 000 000
Toiminnallinen tuloksellisuus        
Tutkijasalikäynnit 33 426 32 388 32 000 31 000
Toimitetut tietopyyntötilaukset (kpl) 22 434 24 064 23 000 24 000
Verkkokäyttö (käyntikerrat) 585 225 1) 1 254 704 1 600 00 1 700 000
Viranomaisarkistot (hm/v) 4 915 3 471 2 500 1 100
Digitoidut aineistot (hm/vuosi) 1 300 378 1 000 2502)
Henkisten voimavarojen hallinta        
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,5 3,4 3,7 3,7
Henkilötyövuodet 220,5 236,25 210 205

1) Tiedot puolelta vuodelta teknisistä syistä.

2) Mahdollinen keskeytys uuden prosessin valmistelun vuoksi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 20 930 18 550 17 731
Bruttotulot 2 269 700 700
Nettomenot 18 661 17 850 17 031
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 255    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 639    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Uuden keskusarkiston muuton valmistelu, varustaminen ja aineistonhallintajärjestelmän käyttöönotto -470
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -17
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -7
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 6
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -171
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -2
Toimintamenojen tuottavuussäästö -94
Toimintamenosäästö (HO 2015) -110
Työajan pidentäminen (Kiky) -7
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -17
Vuokrien indeksikorotus 50
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -6
Tasomuutos 26
Yhteensä -819

2018 talousarvio 17 031 000
2017 talousarvio 17 850 000
2016 tilinpäätös 18 045 000