Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 854 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkausmenojen ja muiden menojen maksamiseen

2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, oppimis- ja ohjauskeskus Valterin palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen

3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Valtuus

Opetushallitus saa tehdä suomalais-venäläisen koulun uusista tiloista aiheutuvan vuokrasopimuksen siten, että koulun vuokramenot vuodesta 2021 alkaen ovat vuositasolla yhteensä enintään 2 710 000 euroa.

Selvitysosa:Suomalais-venäläinen koulu ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu toimivat esi-, perus- ja lukio-opetuksen kouluina. Koulut kehittävät kulttuuriyhteyksien ja verkottumisen kautta koulujen kielten- ja kulttuuriopetusta. Helsingin eurooppalaisen koulun tehtävänä on tarjota Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta. Uudistetaan koulukotien opetuksen järjestämisluvat.

Oppilasmäärät

  2015
toteutuma
2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
         
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 806 791 816 816
Suomalais-venäläinen koulu 705 707 694 694
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 390 364 375 384
Eurooppa-koulut (suomalaiset oppilaat) 573 620 620 620
Koulukotien perusopetus 108 106 125 106
Helsingin eurooppalainen koulu 280 277 283 280
Yhteensä 2 862 2 865 2 913 2 900

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaustoiminnan tunnusluvut

  2015
toteutuma
2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
         
Ohjaustoiminta kentällä        
— ohjauskäyntejä 1 410 1 348 1 569 1 739
— oppilaita 765 887 802 880
Tilapäinen opetus ja kuntoutus        
— tukijaksopäivät 3 492 3 354 4 025 4 060
— tukijaksojen oppilaat 435 438 456 450

Henkilötyövuodet

  2015
toteutuma
2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
         
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 77,8 76,2 74 74
Suomalais-venäläinen koulu 85 82 79,5 79,5
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 606 567 585 585
Eurooppa-koulut 29 31 32 31
Helsingin eurooppalainen koulu 60 60 60 60
Työtyytyväisyys (1—5) - 4 4 4
Yhteensä 857,8 816,2 830,5 829,5

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kielikoulut 3 604 000
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 31 917 000
Koulukotien perusopetus 1 428 000
Eurooppa-koulut 1 603 000
Helsingin eurooppalainen koulu 2 302 000
Yhteensä 40 854 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 65 632 63 183 62 854
Bruttotulot 21 892 21 000 22 000
Nettomenot 43 740 42 183 40 854
       
Siirtyneet erät      
— edelliseltä vuodelta siirtyneet 15 270    
— seuraavalle vuodelle siirtyneet 14 612    

Kuntien rahoitusosuus valtion yleissivistävän lukiokoulutuksen kustannuksiin, 1 103 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.10.30 mitoituksessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansanopistojen valtionosuuksiin (siirto momentille 29.10.31) -700
Opetushallituksen perustoiminnan turvaaminen (siirron palautus momentilta 29.01.02) 525
Opiskelijavalintapalvelut (siirron palautus momentilta 29.01.02) 11
Saamenkielisen varhaiskasvatuksen valtionavustukset (siirto momentille 29.10.30) -80
Suomalais-venäläisen koulun väliaikaiset väistötilat 192
Vaativan erityisen tuen kehittäminen (siirto momentille 29.10.20) -800
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -98
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -19
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 20
Palkkaliukumasäästö -113
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -4
Toimintamenojen tuottavuussäästö -214
Työajan pidentäminen (Kiky) -14
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -46
Vuokrien indeksikorotus 27
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -14
Tasomuutos -2
Yhteensä -1 329

2018 talousarvio 40 854 000
2017 talousarvio 42 183 000
2016 tilinpäätös 43 082 000