Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2018

08. PunktskatterPDF-versio

01. Punktskatt på tobak

Under momentet beräknas inflyta 811 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om tobaksaccis (1470/1994). Enligt lagen tas för cigaretter som punktskatt per enhet ut 22,50 euro för 1 000 stycken och som värderelaterad punktskatt 52 % beräknat på detaljhandelspriset, dock minst 146,00 euro per 1 000 stycken. Punktskatten på cigarrer och cigariller är 27 % av detaljhandelspriset. I punktskatt på pip- och cigarettobak tas det ut 13,50 euro per kilogram och därtill 48 % av detaljhandelspriset. I punktskatt på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter tas det ut 16,50 euro per kilogram och därtill 52 % av detaljhandelspriset, dock minst 87,50 euro per kilogram. För cigarettpapper och andra produkter som innehåller tobak tas det därtill ut punktskatt som är 60 % av detaljhandelspriset.

Punktskatten på tobak höjdes 2009, 2010 och 2012. Som en följd av skattehöjningarna och andra åtgärder som minskar tobakskonsumtionen har skattebasen när det gäller tobaksprodukter minskat med ca 5 % sedan 2008.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis. Till följd av skattehöjningen enligt propositionen beräknas intäkten av punktskatten på tobak öka med 50 miljoner euro på årsnivå. Den skattepliktiga konsumtionen av tobaksprodukter beräknas däremot minska med ca 3 % till följd av skattehöjningen.

Den förväntade utvecklingen av skatteutfallet i fråga om tobak (mn euro)

  2012
bokslut
2013
budget
2014
budgetprop.
       
Cigaretter 674 701 730
Övriga tobaksprodukter 78 78 81
Sammanlagt 752 779 811

Till punktskatten på tobak hänför sig ingen skatteutgift.


2014 budget 811 000 000
2013 budget 779 000 000
2012 bokslut 752 167 771

04. Punktskatt på alkoholdrycker

Under momentet beräknas inflyta 1 499 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994). Punktskattebeloppet för starka alkoholdrycker är 43,40 euro per liter uträknad som hundraprocentig alkohol. Punktskatten på mellanprodukter (21 volymprocent) är på motsvarande sätt 29,76 euro och punktskatten på viner (11 volymprocent) 28,36 euro per liter uträknad som hundraprocentig alkohol. Punktskatten på öl per liter hundraprocentig alkohol är 29,90 euro.

Den uppskattade konsumtionen av alkoholdrycker baserar sig på prognoser om alkoholkonsumtionen som finansministeriet har gjort upp i samarbete med olika aktörer.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till höjning av punktskatten på alkoholdrycker. Till följd av skattehöjningen beräknas intäkten av punktskatten på alkoholdrycker öka med 125 miljoner euro på årsnivå.

Den förväntade utvecklingen av konsumtionen av skattebelagd alkohol

  2012
bokslut
2013
prognos
2014
prognos
       
Förändring i konsumtionen av skattebelagd alkohol, % -2 -1 -3½

Utvecklingen av skatteutfallet i fråga om alkoholdrycker (mn euro)

  2012
bokslut
2013
prognos
2014
budgetprop.
       
Etylalkohol 454 446 460
Öl 581 593 658
Viner och andra genom jäsning tillverkade produkter samt mellanprodukter 346 348 381
Sammanlagt 1 381 1 387 1 499

Intäkterna av punktskatten på alkoholdrycker minskas av skattelättnaden för små bryggerier. Skatteutgiften uppgår till ca 5 miljoner euro.


2014 budget 1 499 000 000
2013 III tilläggsb. -42 000 000
2013 budget 1 429 000 000
2012 bokslut 1 380 817 550

05. Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

Under momentet beräknas inflyta 250 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker (1127/2010). Skattebeloppet för sötsaker är 95 cent per kilogram och för läskedrycker 11 cent per liter färdig dryck. Punktskatt tas ut på sötsaker, sötsaksliknande produkter, choklad, produkter som innehåller kakao, glass, saftglass och alkoholfria drycker och drycker som innehåller endast en liten mängd alkohol. När det gäller sötsaker och glass infördes punktskatten vid ingången av 2011. Samtidigt höjdes punktskatten på läskedrycker. Vid ingången av 2012 höjdes punktskatten på sötsaker, glass och läskedrycker ytterligare.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om läskedrycksaccis. Till följd av skattehöjningen enligt propositionen beräknas skatteintäkten av punktskatten på läskedrycker öka med 55 miljoner euro på årsnivå.

Utvecklingen av skatteutfallet i fråga om sötsaker, glass och läskedrycker (mn euro)

  2012
bokslut
2013
budget
2014
budgetprop.
       
Sötsaker 76 78 76
Glass 33 34 34
Läskedrycker 88 91 140
Sammanlagt 197 203 250

Som skatteutgift minskar skattefriheten för vissa livsmedel för speciella medicinska ändamål, modersmjölksersättning och tillskottsnäring, barnmat och bantningspreparat det belopp som inflyter under momentet. Det beräknas att beloppet av skatteutgiften är ringa i förhållande till skatteintäkterna.


2014 budget 250 000 000
2013 budget 203 000 000
2012 bokslut 196 671 885

07. Energiskatter

Under momentet beräknas inflyta 4 400 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) och lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996).

I prognosen för energiskatteintäkterna utnyttjas i stor utsträckning den energibalans som utarbetas vid arbets- och näringsministeriets energiavdelning. Vid utarbetandet av energibalansen används konjunkturprognoser som finansministeriet och olika forskningsinstitut har gjort upp för dels hela samhällsekonomin, dels de olika branscherna.

Den förväntade utvecklingen inom de centrala poster som ingår i energiskattebasen (%)

  2012
bokslut
2013
prognos
2014
prognos
       
Förbrukning av motorbensin -3,6 -2½ -2½
Förbrukning av dieselolja -0,4 ½
Elförbrukning -5,1 4

Skatten på uppvärmningsbränslen och elström höjdes vid ingången av 2011 med ca 730 miljoner euro netto för att ersätta de förlorade skatteintäkterna på grund av slopandet av arbetsgivarens folkpensionsavgift. Samtidigt övergick man inom energibeskattningen till en skatt som baserar sig på energiinnehåll och koldioxidutsläpp och som främjar miljöstyrningen. Detta gällde alla energiprodukter med undantag av elström och torv. I enlighet med beslut av den tidigare regeringen kommer skatten på torv och naturgas att höjas i två steg. Den första höjningen trädde i kraft 2013 och den andra ska genomföras 2015. Som ett led i omstruktureringen av beskattningen av bränslen bestämdes det att skatten på dieselolja höjs med ca 7,9 cent per liter vid ingången av 2012 och samtidigt sänktes drivkraftsskatten i samband med fordonsskatten. Vid ingången av 2012 höjdes skatten på trafikbränslen med ca 5 procent, med särskild betoning på koldioxidskatten. Den sittande regeringen höjde nivån på skatten på torv 2013 utöver de redan tidigare fastställda höjningarna.

Vid ingången av 2013 höjdes koldioxidskatten på uppvärmningsbränslen och energiinnehållsskatten sänktes för att öka miljöstyrningen. Omprioriteringen var intäktsneutral i fråga om de skatter som inflyter under momentet. Dessutom preciserade man vid ingången av 2013 beräkningsgrunderna för koldioxidskatten på trafikbränslen så, att vid sidan av koldioxidutsläppen från flytande biobränslen ska även i koldioxidutsläppen från fossil motorbensin och dieselolja beaktas växthusgasutsläpp under bränslets hela livscykel. Detta orsakade dock inte ändringar i skattenivåerna, eftersom man samtidigt sänkte det värde per ton koldioxid som är beräkningsgrund för skatten.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen och lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen. Genom den höjning på 5 % av skatten på trafikbränslen som föreslås i propositionen genomförs andra skedet av den skattehöjning på 10 % som skrivits in i regeringsprogrammet. Höjningen av skatten på elström riktas till skatteklass I, dvs. den elström som hushållen, servicesektorn, den offentliga sektorn och byggnadsverksamheten förbrukar. Till följd av höjningen av skatten på trafikbränslen beräknas energiskatteintäkterna öka med 115 miljoner euro på årsnivå och till följd av höjningen av skatten på elström med 80 miljoner euro på årsnivå. Dessutom sänks skatten på elström för maskinsalar så att skattenivån i fortsättningen är i enlighet med elskatteklass II.

  Skattenivån 2013
(inkl. försörjningsberedskapsavgift)
Skattenivån fr.o.m. 1.1.2014
     
Motorbensin, cent/l 65,04 67,29
Dieselolja, cent/l 46,95 49,66
Lätt brännolja, cent/l 16,34 16,34
Tung brännolja, cent/kg 19,21 19,21
El I (hushållen, servicesektorn osv.), cent/kWh 1,703 1,903
El II (industrin), cent/kWh 0,703 0,703
Stenkol, €/t 132,71 132,71
Naturgas, €/MWh 11,464 11,464
Bränntorv, €/MWh 4,90 4,90

Den förväntade utvecklingen av skatteutfallet enligt energiprodukt (mn euro)

  2012
bokslut
2013
prognos
2014
budgetprop.
       
Motorbensin1) 1 311 1 288 1 285
Diesel1) 1 260 1 320 1 409
El 917 969 1 048
Övriga 615 645 658
Sammanlagt 4 103 4 222 4 400

1) Inbegriper ersättande biobränslen.

Under momentet för energiskatt ingår 13 skatteutgifter, vars totalbelopp uppskattas till ca 1,9 miljarder euro 2014. Utöver de viktigaste energiskatteutgifterna som nämns i tabellen nedan finns andra skatteutgifter som hänför sig till momentet. Till dem hör skattesatser som är lägre än normen för elström och naturgas som används i trafiken, den lägre skattesatsen för elström för maskinsalar samt skattefriheten i fråga om träbaserade bränslen, flytgas, biogas och elström för spårtrafik.

De viktigaste skatteutgifterna (mn euro)

  2012 2013 2014
       
Lägre skattesats för dieselbränsle1) 739 753 764
Lägre skattesats än för diesel för lätt brännolja som används i arbetsmaskiner 476 474 474
Lägre skattesats för torv2) 112 94 88
Lägre skattesats för naturgas 69 38 33
Lägre elskattesats för industri och växthus 370 376 465
Halverad CO2-skatt för CHP-anläggningar 62 77 77
Övriga 24 24 34

1) I fråga om denna skatteutgift måste man beakta den drivkraftsskatt på personbilar och paketbilar som ingår i fordonsskatten och som räknas som en skattesanktion. Skatten är ca 255 miljoner euro 2012.

2) Skatten på torv följer inte den nuvarande energiskattemodellen.

Till energiskatteutgifterna hör dessutom energiskattestöd till jordbruket och trädgårdsodlingen, vars belopp är ca 50 miljoner euro, och skatteåterbäring till energiintensiva företag till ett belopp av ca 205 miljoner euro 2014. De ovannämnda skatteutgifterna hänför sig till utgiftsmoment 28.91.41 (energiskattestöd) och minskar därför inte det belopp som inflyter under inkomstmomentet för energiskatter.


2014 budget 4 400 000 000
2013 III tilläggsb. -63 000 000
2013 budget 4 285 000 000
2012 bokslut 4 103 436 263

08. Punktskatt på vissa dryckesförpackningar

Under momentet beräknas inflyta 15 000 000 euro.

Förklaring:Skatten grundar sig på lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004). Punktskatt ska betalas för dryckesförpackningar av olika material avsedda för alkoholdrycker, läskedrycker, vatten och vissa andra drycker som dricks som sådana, med undantag av förpackningar framställda av vätskekartong. Punktskattefria är däremot dryckesförpackningar som är återanvändbara och ingår i ett pantbaserat retursystem. Punktskatten på dryckesförpackningar för engångsbruk som inte ingår i ett godkänt retursystem är 51 cent per liter. Mängden skattebelagda förpackningar antas hålla sig i det närmaste på 2013 års nivå år 2014.


2014 budget 15 000 000
2013 budget 15 000 000
2012 bokslut 15 403 233