Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              20. Tuottavuuden edistäminen
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

70. Valtionhallinnon kehittäminenPDF-versio

Selvitysosa:Keskeisiä hallinnonala- ja virastokohtaisia ICT-hankkeita, joilla kehitetään organisaatioita, prosesseja, palveluja ja tietotekniikkaa, tuetaan tuottavuusmäärärahalla momentilta 28.70.20. Kyseiseltä momentilta siirretään määrärahoja hallinnonalojen ja virastojen käyttöön vuosittain talousarviossa.

Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet

— Kehitetään asiakaslähtöistä toimintaa, kokeilevaa toimintakulttuuria ja tietojen ja teknologian yhteistä käyttöä digitalisoinnin periaatteiden mukaisesti

— Hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia niin, että julkisen hallinnon järjestämisvastuulla olevat palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti organisaatiorajat ylittävinä prosesseina ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

— Selkiytetään digitaalisen turvallisuuden johtamista ja parannetaan kokonaiskuvaa kehittämällä turvallisuuden mittaamista ja raportointia sekä vahvistamalla julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden strategiset linjaukset

— Kehitetään tiedonhallinnan lainsäädäntöä ja selkiytetään tieto- ja kyberturvallisuuden normistoa ja sen toimeenpanoa sisältäen tarvittavat muutokset julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden vaatimuskokonaisuuksiin

— Edistetään kokonaisarkkitehtuuria ja yhteentoimivuutta.

01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 4 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion yhteisten tietojärjestelmäuudistusten sekä yhteisten ICT-palvelujen ja -ratkaisujen toteuttamiseen

2) julkisen hallinnon digitalisoinnin toteutuksen ohjaukseen ja kehittämiseen

3) julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011), valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (1226/2013), julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) ja hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) edellyttämään ohjaukseen ja kehittämiseen

4) julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden, varautumisen ja tietoturvapalvelujen ohjaamiseen ja kehittämiseen

5) enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen (2 vuotta) lisähenkilöstön palkkaamiseen

6) ICT:n sekä tieto- ja kyberturvallisuuden ohjaukseen liittyvään kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhankkeisiin.

Selvitysosa:Määräraha on tarkoitettu julkisen hallinnon tietohallinnon yhteisten palvelujen ja muiden tietohallintoon liittyvien yhtenäisen toiminnan kannalta tarpeellisten toimenpiteiden sekä tieto- ja kyberturvallisuuden ja varautumisen kehittämisohjelmien ja -hankkeiden toteuttamiseen sekä valtion ICT:n ohjaamista tukevaan ostopalvelujen hankintaan kaupallisilta ja hallinnon sisäisiltä palveluntuottajilta.

Määrärahaa käytetään ”Yhden luukun palvelumalli”, Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hankkeen toteutukseen. Hanke on osa hallituksen julkisten palvelujen digitalisoimisen kärkihanketta ja sillä tavoitellaan käyttäjälähtöisiä digitaalisia julkisia palveluja tukevaa määrätietoisesti ja tavoitteellisesti johdettua tiedon hallintaa, tietoon perustuvan päätöksenteon tukea ja innovatiivista toimintaympäristöä. Hankkeen mahdolliset ylläpitomenot tai muut pysyvät menot eivät aiheuta lisämäärärahatarpeita.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Toimenpiteet
   
Julkisen hallinnon tuottaman tiedon hyödyntämistä lisätään. Tavoitteena ovat sujuvat tietovirrat viranomaisten välillä sekä tietojen hyödyntäminen laajasti yhteiskunnassa. Toteutetaan ja otetaan käyttöön julkisen hallinnon yhteisiä tietomäärityksiä ja yhteentoimivuutta varten metatietoalusta palveluineen. Annetaan hallituksen esitys viranomaisten tiedon käyttöä ja vaihtoa yhtenäistävästä laista.
Julkisen hallinnon ohjaus on tuloksellista. Uudistetaan digitalisoinnin ohjaus- ja investointimalli. Asetetaan investointijohtoryhmä ja huolehditaan hankkeille vastuujohtaja, jolla on poikkihallinnollinen mandaatti toteuttamiselle. Mahdollistetaan digitaaliset palvelut ensisijaisiksi palveluiksi kansalaisille.
Julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden ohjausta ja normistoa selkeytetään. Luodaan valtionhallinnon kyberturvallisuuden johtamiselle uusi kehikko. Tuetaan ehdotettujen tietoturvallisuuden lainsäädäntömuutosten toimeenpanoa julkisessa hallinnossa. Muodostetaan julkisen hallinnon tietoturvallisuuden kokonaiskuva ja laaditaan keskeiset strategiset tieto- ja kyberturvallisuuden linjaukset sekä parannetaan hallinnon digitaalisen turvallisuuden osaamista ja tietoisuutta.
Osaava ja rohkea toimintakulttuuri. Tuetaan julkisen hallinnon organisaatioita digitalisaation hyödyntämisessä toiminta- ja työprosessien kehittämisessä sekä kokeilutoiminnassa.Toteutetaan Suomidigi.fi -palvelu digitalisoinnin kehittäjille ja johtajille.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
YTI-hanke (siirto momentille 28.70.22) -3 000
YTI-hanke (siirto momentilta 28.70.22) 1 900
Yhteensä -1 100

2018 talousarvio 4 900 000
2017 talousarvio 6 000 000
2016 tilinpäätös 3 800 000

02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionhallintoa palvelevien talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon prosessien ja tietojärjestelmien kehittämiseen, hankintaan ja toimeenpanoon.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää valtion yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien kehittämiseen ja uudistamiseen kuten Kieku-tietojärjestelmän tuottavuuden kehittämiseen ja hankintojen digitalisointiin liittyviin tietojärjestelmäpalveluihin, ml. sähköinen tilaamisen ja laskujenkäsittelyn järjestelmä. Määrärahaa on tarkoitus käyttää vähäisessä määrin myös talousarvion ja valtiontalouden kehyspäätösten valmistelua tukevan tietojärjestelmän kehittämisestä aiheutuviin menoihin. Järjestelmän vuosittaiset ylläpitomenot maksetaan momentilta 28.01.01.

Hankkeiden erittely ja määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kieku-tietojärjestelmän tuottavuuden kehittäminen sekä valtioneuvoston budjetointi- ja kehysjärjestelmä 1 500 000
Yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien toimeenpano 3 500 000
Yhteensä 5 000 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -300
Yhteensä -300

2018 talousarvio 5 000 000
2017 I lisätalousarvio 1 500 000
2017 talousarvio 5 300 000
2016 tilinpäätös 12 260 000

(03.) Kansallisen tietoalan ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palvelujen ylläpito (siirto momentille 28.30.03) -7 250
Uudet ohjaustehtävät (siirto momentille 28.01.01) -250
Tasomuutos -20 000
Yhteensä -27 500

2017 talousarvio 27 500 000
2016 tilinpäätös 27 500 000

05. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 180 530 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maakuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelusta, valmistelun ohjauksesta ja koulutuksesta sekä valmisteluun ja toteuttamiseen liittyvistä kehittämis- ja kokeiluhankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) valtionavustusten maksamiseen maakuntien väliaikaisten valmisteluelinten perustamiseen ja toimintaan sekä maakuntien toimintaan

3) maakuntien valtakunnallisten palvelukeskusten perustamisen valmisteluun ja toimintaan sekä yhteisten palveluiden järjestelyyn ja kehittämiseen

4) avustusten maksamiseen uudistuksen valmistelukustannuksiin kunnille ja kuntayhtymille

5) korvauksen maksamiseen Kansaneläkelaitokselle uudistuksen edellyttämien tietojärjestelmämuutosten toteuttamisesta.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen johto-, ohjaus- ja koordinointitehtäviin valtiovarainministeriössä ja sosiaali- ja terveysministeriössä. Lisäksi määrärahaa käytetään uudistuksen muutostukeen varmistamaan uudistuksen toimeenpano maakunnissa.

Määrärahaa käytetään myös maakuntien tietohallinnon valmisteluun ja perustamiseen, maakuntien ICT-palvelukeskuksen valmisteluun ja yhteisiin investointeihin, kuntien tietohallinnon muutostoimenpiteisiin ja valtakunnalliseen toimeenpanoon.

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen maakuntien tietojärjestelmien ohjaamisesta, hallinnoinnista ja kehittämisestä. Periaatepäätöksessä linjataan eri toimijoiden vastuut ja tehtävät sekä periaatteet maakuntien tietojärjestelmäinvestointien rahoituksesta. Tarkoituksena on, että periaatepäätöksen linjaukset otetaan huomioon maakuntauudistuksen valmistelussa ja toimeenpanossa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Esivalmistelun, maakuntien väliaikaisten valmisteluelinten rahoitus ja maakuntavaltuustojen toimikauden rahoitus 40 000
Kuntien tietohallinnon muutostoimenpiteet 2 500
Lomituspalveluihin liittyvät tietojärjestelmämuutokset 225
Maakuntien ja soten ICT-kehittäminen, ICT-palvelukeskuksen ja maakuntien tietohallinnon valmistelu, alueelliset tukitoimet sekä yhteiset investoinnit 130 000
Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen valmistelu 1 000
Muutosvalmennus STM ja VM 900
Sote-koordinaattorit maakuntiin 1 350
Sote-tietopohjan laajentaminen 900
Uudistuksen johto-, ohjaus- ja koordinointitehtävät STM 500
Valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus VM 500
Valtakunnallinen ohjaus ja yhteiset tukitoimet - ICT 2 300
Valtakunnallisen muutostuen toimintamääräraha STM 135
Valtionavustus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille 220
Vuoden 2017 rahoitus -31 300
Yhteensä 149 230

2018 talousarvio 180 530 000
2017 I lisätalousarvio 22 000 000
2017 talousarvio 31 300 000

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 30 268 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon tuottavuuden edistämiseen tähtäävien tietohallintohankkeiden, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen

2) hallinnonalojen keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämiseen

3) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää sellaisten hallinnon tuottavuutta lisäävien hankkeiden rahoittamiseen, joista valtiovarainministeriö on tehnyt asianomaisen ministeriön kanssa tuottavuuden lisäämistä ja tuottavuushyötyjen toteuttamista koskevan yhteistoimintasopimuksen. Ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa käytössä olevien tietojärjestelmien uudistamisella ja toimintojen automatisoinnilla voidaan saavuttaa tuottavuuden lisääntymistä, edistää sähköiseen asiointiin siirtymistä ja korvata vanhentuneita järjestelmiä. Määrärahaa voidaan myös käyttää tuottavuutta lisäävien keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämistyöhön ja valtionhallinnon yhteiseen käyttöön tulevien tietojärjestelmien kehittämishankkeisiin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiakastietojärjestelmähanke (ROTI, ex-ATJ) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 25.40.01) 3 500
Erica-tietojärjestelmä (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 26.30.02) 310
Hallintotuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmähanke (HAIPA) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 25.10.03) 5 680
Hallintotuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmähanke (HAIPA) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 25.10.03) -3 713
HETI-hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.30.03) -4 000
Julkishallinnon yhteinen käyttöliittymä ympäristöterveydenhuollolle -hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.02) 1 194
Julkishallinnon yhteinen käyttöliittymä ympäristöterveydenhuollolle -hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 30.20.02) -657
Kansallisen tulorekisterin toteuttaminen (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.21) 5 000
Kansallisen tulorekisterin toteuttaminen (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.21) -3 142
Maahanmuuttoviraston Älykäs digitaalinen virasto -hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 26.40.01) 2 000
Maahanmuuttoviraston Älykäs digitaalinen virasto -hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 26.40.01) -2 000
Oikeusrekisterikeskuksen viranomaistoiminnan tietojärjestelmien kehittämishanke (eORK) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05) 850
Oikeusrekisterikeskuksen viranomaistoiminnan tietojärjestelmien kehittämishanke (eORK) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 25.01.05) -1 880
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 29.01.02) 1 288
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 29.01.02) -700
Poliisihallituksen VITJA-hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 26.10.01) 4 000
Poliisihallituksen VITJA-hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 26.10.01) -3 000
Supon SSK-hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 26.10.02) 5 950
Supon SSK-hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 26.10.02) -4 389
Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki (AIPA) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 25.10.03) 3 100
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.10.02) 11 650
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.10.02) -13 850
Ulosottotoimen rakenneuudistuksen tietojärjestelmähanke (URA ICT) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 25.20.01) 2 899
Ulosottotoimen rakenneuudistuksen tietojärjestelmähanke (URA ICT) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 25.20.01) -1 744
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 23.01.01) 3 400
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 23.01.01) -3 200
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 23.01.01) 1 060
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 23.01.01) -980
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistushanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.10.01) 24 000
Yhteisten ICT-palveluiden käyttöönotto (valtavirtaistamishanke) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.22) 2 184
Yhteisten ICT-palveluiden käyttöönotto (valtavirtaistamishanke) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 25.01.22) -2 590
Ympäristötiedon hankinnan, varastoinnin ja jakelun kehittämishanke Envibase (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 35.01.04) 1 640
Tasomuutos -53 322
Yhteensä -19 462

2018 talousarvio 30 268 000
2017 talousarvio 49 730 000
2016 tilinpäätös 17 799 000

21. Kansallisen tulorekisterin toteutus (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 15 663 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansallisen tulorekisterin hankintaan ja kehittämiseen sekä kansallisen tulorekisterin hankinnan ja kehittämisen aiheuttamiin muihin lisämenoihin

2) tulorekisterihankkeen hankehallintaan, rekisterin ja sen hallinnoinnin vaatimusmäärittelyyn, hankintaprosessiin sekä rekisterin määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja käyttöönoton vaatimaan valmisteluun

3) enintään 46 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen.

Valtuus

Vuonna 2018 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksytyn tulorekisterin hankintaan myönnetyn tilausvaltuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään kansallisen tulorekisterin toteuttamiseen osana hallinnon palveluiden digitalisoinnin kärkihanketta. Tulorekisterin perustaminen liittyy laajempaan kansalliseen kokonaisinfrastruktuurin kehittämishankkeeseen. Tulorekisteri on yksi tärkeimmistä kansallisen palveluarkkitehtuurin toiminnoista ja kattaa lähes kaikki kansalaiset. Tulorekisteri mahdollistaa tulotietojen reaaliaikaisen välittämisen, vähentää tulotietojen raportointia ja tehostaa yksityisen ja julkisen sektorin toimintaa. Tulorekisterihankkeen organisoinnista ja asettamisesta vastaa valtiovarainministeriö.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2018 Yhteensä
vuodesta 2018
lähtien
     
Ennen vuotta 2018 tehdyt sitoumukset 7 521 7 521
Menot yhteensä 7 521 7 521

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansallisen tulorekisterin toteuttaminen (siirto momentilta 28.70.22) 5 000
Kansallisen tulorekisterin toteuttaminen (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -5 000
Kansallisen tulorekisterin toteuttaminen (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 3 142
Tasomuutos -3 307
Yhteensä -165

2018 talousarvio 15 663 000
2017 talousarvio 15 828 000
2016 tilinpäätös 15 855 000

22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 15 114 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) digitalisaation edellytysten ja digitalisaation edistämistä tukevien hankkeiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen

2) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin digitalisaatiota tukevien hankkeiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa

3) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvan julkisten palveluiden digitalisoinnin edistämiseen erityisesti vaikutukseltaan merkittävimpien prosessien kehittämisessä julkisen sektorin organisaatioiden toimittamien hakemusten perusteella. Määrärahaa voidaan käyttää myös digitalisaation edellytysten luomiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
E-oppiminen (siirto momentille 28.01.01) -225
Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hanke (siirto momentille 30.01.01) -3 140
Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hanke (siirto momentilta 30.01.01) 800
Kansallisen tulorekisterin toteuttaminen (siirto momentille 28.70.21) -5 000
KemiDigi-hanke (siirto momentille 32.01.21) -1 100
KemiDigi-hanke (siirto momentilta 32.01.21) 1 800
KiraDigi-hanke (siirto momentilta 35.20.(02)) 4 000
YTI-hanke (siirto momentille 28.70.01) -1 900
YTI-hanke (siirto momentilta 28.70.01) 3 000
Tasomuutos 1 807
Yhteensä 42

2018 talousarvio 15 114 000
2017 I lisätalousarvio -5 560 000
2017 talousarvio 15 072 000
2016 tilinpäätös 175 000

40. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 8 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää viranomaisradioverkon ylläpidon ja kehittämisen edellyttämän hintatuen ja alijäämätuen maksamiseen Suomen Erillisverkot Oy:lle tai sen tytäryhtiölle.

Selvitysosa:Momentilta myönnetyn rahoituksen tavoitteena on turvata viranomaisradioverkon toiminta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirto momentilta 26.30.(43)) 8 100
Yhteensä 8 100

2018 talousarvio 8 100 000