Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       20. Jordbruk
       50. Vattenhushållning
          60. Skogsbruk

Talousarvioesitys 2018

40. Understöd för bioenergiproduktion (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till investerings- och utredningsprojekt som främjar användningen av biomassa på grunder som närmare fastställs genom förordning av statsrådet (607/2008)

2) till utrednings- och utvecklingsprojekt som gäller bioekonomi

3) till genomförande av EU:s energitjänstedirektiv och direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor inom gårdsbrukssektorn

4) till ordnande av riksomfattande samordning och rådgivning när det gäller bioenergi och till utbildnings- och informationsprojekt

5) till andra utbildnings- och informationsprojekt som gäller bioenergi samt andra utredningsprojekt än de som nämns i punkterna 1 och 2.

Anslaget får även användas till avlönande av personal motsvarande högst 15 årsverken för viss tid för ovan nämnda projekt utan att det totala antalet anställda inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde ökar och till andra konsumtionsutgifter.

Understöd kan beviljas företag, statens inrättningar, kommuner och andra sammanslutningar.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i den ordinarie budgeten och i den fjärde tilläggsbudgeten för 2010 återtas 5 500 000 euro och det beloppet återbudgeteras för år 2012.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av att utbetalningar på grund av genomförande av projekt och energiprogrammet för gårdsbruksenheter, vilka fått beslut om beviljat understöd skjuts upp till åren 2013 och 2014.

I den ordinarie budgeten och den fjärde tilläggsbudgeten för 2010 budgeterades ett anslag på sammanlagt 8 069 000 euro för understöd för bioenergiproduktion, varav drygt 6 miljoner euro beviljades i investeringsunderstöd i slutet av 2010. Understöd betalas enligt hur projekten framskrider. En del av projekten har framskridit så att de slutförs i slutet av 2012 eller under 2013. För genomförande av energiprogrammet för gårdsbruksenheter anvisades från det anslag som budgeterades för 2010 ca 2 miljoner euro, varav tillsvidare endast ca 20 000 euro har använts. Utbetalningarna av de understöd som beviljats för projekt kommer att ske åren 2013 och 2014, varvid anslaget i budgeten för 2010 inte längre står till förfogande.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.


2012 III tilläggsb. 5 500 000
2012 II tilläggsb.
2011 bokslut 10 855 000
2010 bokslut 8 069 000