Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallintoPDF-versio

Selvitysosa:Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen tilastotoimen kehittämisestä yhteistyössä muiden tilastoja laativien valtion viranomaisten kanssa. Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Tavoitteena on vastata joustavasti kotimaisiin ja kansainvälisiin tietotarpeisiin sekä edistää tietoaineistojen tehokasta käyttöä yhteiskunnassa.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) tekee päätöksentekoa palvelevaa soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta ja talouspoliittista analyysiä Suomen kansantalouden ja talouspolitiikan päätösten kannalta tärkeistä aiheista.

Väestörekisterikeskuksen (VRK) tehtävänä on mahdollistaa väestötietojärjestelmän tietojen ja Väestörekisterikeskuksen varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen käyttö yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena. VRK edistää toiminnallaan yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa ja tietoturvallisuutta sekä hyvän tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavan kehittämistä ja noudattamista. VRK on yhdessä maistraattien kanssa väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä. VRK ylläpitää ja kehittää väestötietojärjestelmää, sen tietoja ja tietojen laatua sekä varmennettua sähköistä asiointia. VRK tarjoaa väestötietojärjestelmän tietopalveluja ja varmennepalveluja.

Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet
  • — Tilastot, tietoaineistot, tutkimukset ja palvelut ovat luotettavia ja relevantteja
  • — Tutkimustoiminta tukee päätöksentekoa, joka vastaa Suomen kansantalouden tärkeimpiin haasteisiin
  • — Väestötietojärjestelmän ja varmennepalvelujen luotettavuus säilyy sekä käytettävyys ja hyödyntäminen lisääntyvät
  • — Kansallisella palveluarkkitehtuurilla mahdollistetaan Suomen digitalisoinnin eteneminen tehostamalla ja tukemalla asiakkaiden toimintaa
  • — Väestökirjanpidon ja sen tietojärjestelmien kehittämisellä edistetään yhteiskunnan perusrekisteritietojen laatua ja kustannustehokasta saatavuutta ottaen erityisesti huomioon tietosuoja- ja tietoturvanäkökohdat.

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 014 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Julkistusten lukumäärä, kpl 548 546 550
Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 €) - 800 800
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % 95 97 97
Virheettömien julkistusten osuus, % 94 95 96
Tutkijapalvelujen käyttölupahakemusten määrä, kpl 243 260 285
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuuden muutos, % 1,0 0,5 0,5
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 75 70 69
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 € 95 98 100
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % 114 100 100
Verkossaa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % 90 92 93
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 739 750 750
Sairauspoissaolot, pv/htv 10,1 < 10 < 10
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,5 3,5 3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 56 935 56 138 54 514
Bruttotulot 10 023 9 000 8 500
Nettomenot 46 912 47 138 46 014
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 705    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 972    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 8 342 7 500 7 100
— muut tuotot 219 - -
Tuotot yhteensä 8 561 7 500 7 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 7 488 7 500 7 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 073 - -
Kustannusvastaavuus, % 114 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentille 29.01.02) -50
Pakolliset EU-hankkeet -321
Siirto momentilta 28.01.01 50
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -16
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -7
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -14
Palkkaliukumasäästö -70
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -25
Toimintamenojen tuottavuussäästö -244
Toimintamenosäästö (HO 2015) -428
Työajan pidentäminen (Kiky) -46
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -61
Vuokrien indeksikorotus 15
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -15
Tasomuutos 108
Yhteensä -1 124

2018 talousarvio 46 014 000
2017 talousarvio 47 138 000
2016 tilinpäätös 50 179 000

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 312 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnallinen tehokkuus

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018 ovat menestyminen tutkimusrahoituksen hankinnassa siten, että VATT pystyy jatkossakin keskittymään tutkimuksessa painopistealueisiinsa; strategisten rekrytointien hyödyntäminen tutkimusohjauksen ja tutkimustoiminnan vahvistamisessa sekä tutkimuksen tukipalvelujen kehittäminen.

Tuotokset ja laadunhallinta

VATT:n tutkimustuloksia julkaistaan omien julkaisusarjojen julkaisujen ohella tieteellisissä kansainvälisissä aikakauskirjoissa sekä mm. ministeriöiden julkaisusarjoissa. Asiantuntijatoiminnan keskeiset muodot ovat tiedeyhteisöä ja päätöksentekoa palvelevat lausunnot ja kuulemiset, työryhmäjäsenyydet, alustukset ja muu osallistuminen tutkimustuloksia koskevaan julkiseen keskusteluun. Vuonna 2018 tavoitellaan sitä, että julkaisujen laatupainotettu määrä suhteutettuna henkilötyövuosiin kasvaa ja että asiantuntijatoiminnassa pystytään keskittymään vaikuttavuuden kannalta tärkeimpiin kohteisiin.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
       
Henkilötyövuodet, htv 50 53 55
Sairauspoissaolot, pv/htv 4,9 4,3 4,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,8 3,7 3,8

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 4 957 5 382 5 312
Bruttotulot 1 569 2 000 2 000
Nettomenot 3 388 3 382 3 312
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 919    
— siirtyy seuraavalle vuodelle 2 245    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -4
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -2
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -2
Palkkaliukumasäästö -5
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -2
Toimintamenojen tuottavuussäästö -16
Toimintamenosäästö (HO 2015) -29
Työajan pidentäminen (Kiky) -4
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -4
Vuokrien indeksikorotus 1
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -1
Tasomuutos -2
Yhteensä -70

2018 talousarvio 3 312 000
2017 talousarvio 3 382 000
2016 tilinpäätös 3 714 000

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 836 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Kokonaistuottavuuden tuotos/panos -indeksi, muutos edelliseen vuoteen, % 10,1 1 1
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, % 100 100 100
VTJ tietopalvelurajapinnasta luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl 21,7 22,4 24,7
Väestötietojärjestelmän suorakäytön
käytettävyys, %
99,95 99,95 99,95
Varmennejärjestelmien käytettävyys, % 99,00 99,95 99,95
Muuttoilmoitus internetissä, % 72 75 80
Tunnistamispalvelu, käytettävyys, %   99,90 99,90
Asiointivaltuuspalvelut, käytettävyys, %   99,90 99,90
Palveluväylään liittyneet uudet organisaatiot, lkm 20 30 30
Palveluiden määrä PTV:ssä   5 000 7 000
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet1) 137 155 165
Sairauspoissaolot, pv/htv 8,3 8,5 8,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,5 3,5 3,5

1) Sisältää Kansallisen palveluarkkitehtuuri -ohjelman toimeenpanon määräaikaiset henkilöresurssit.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 27 025 27 545 45 438
Bruttotulot 19 420 17 925 19 602
Nettomenot 7 605 9 620 25 836
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 410    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 428    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 8 139 8 825 9 378
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 8 438 8 592 9 378
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -299 233 -
Kustannusvastaavuus, % 96 103 100
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 10 806 9 100 10 694
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 4 506 4 900 4 951
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 6 300 4 200 5 743
Kustannusvastaavuus, % 240 186 216

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
HETI-hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 4 000
Kansalaisen asiointitili ja yhteentoimivuuspalvelut (siirto momentilta 28.20.06) 2 125
KATSO-palvelu (siirto momentilta 28.10.01) 47
KATSO-palvelun kustannusten tarkistus (siirto momentille 28.10.01) -72
Nimilain uudistaminen 315
Palvelujen ylläpito (siirto momentilta 28.70.(03)) 7 250
Sähköisen tunnistamisen maksut (siirto momentilta 33.01.25) 500
Tunnistamismaksujen keskittäminen (siirto momentilta 33.10.60) 680
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentilta 28.10.01) 100
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentilta 33.10.60) 1 000
Yritys-Suomi.fi -palvelu (siirto momentilta 32.01.02) 500
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -11
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -5
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -7
Palkkaliukumasäästö -13
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -5
Toimintamenojen tuottavuussäästö -34
Toimintamenosäästö (HO 2015) -136
Työajan pidentäminen (Kiky) -8
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -6
Vuokrien indeksikorotus 3
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -7
Yhteensä 16 216

2018 talousarvio 25 836 000
2017 I lisätalousarvio 140 000
2017 talousarvio 9 620 000
2016 tilinpäätös 7 623 000