Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

30. SyyttäjätPDF-versio

Selvitysosa:Syyttäjälaitoksen yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat seuraavat:

Syyttäjälaitos on arvostettu ja luotettava toimija, joka vaikuttaa rikoksille kielteisen yleisen mielipiteen muodostumiseen. Oikeusturva toteutuu käytännössä, rikosvastuu toteutuu tehokkaasti sekä rikollisuus ja sen haitat vähenevät ja turvallisuus ja sen tunne lisääntyvät.

Asianosaisen kannalta keskeisiä, mitattavissa olevia laatuun ja yhdenvertaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat käsittelyn nopeus ja erot syyttäjänvirastojen välisissä syyteharkinta-ajoissa.

Rikosprosessin laatua ja nopeutta parannetaan kehittämällä syyttäjän ja esitutkintaviranomaisen yhteistyötä, syyttäjien osaamista ja erikoistumista sekä käyttämällä tarkoituksenmukaisinta prosessimenettelyä. Rikosasioiden käsittelytapojen uudistamisella pyritään nopeampaan ja yhdenmukaisempaan käsittelyyn. Vuoden 2016 lopulla voimaan tulleen uuden sakkomenettelylain vaikutuksia syyttäjien työmäärään seurataan.

Paikallissyyttäjille saapui v. 2016 yhteensä 80 256 asiaa. Ratkaistuja asioita oli 80 500 kappaletta. Lisäksi ratkaistiin noin 170 000 rangaistusmääräysasiaa. Sekä saapuvien että ratkaistujen asioiden määrän arvioidaan nousevan noin 83 000 asiaan. Asioiden ns. painotetun työmäärän arvioidaan edelleen kasvavan, mikä johtuu vaativien asioiden osuuden kasvusta sekä näiden juttujen koon kasvamisesta.

Syyttäjälaitoksen uudistettu organisaatio aloittaa vuonna 2018. Organisaatiouudistuksen eräänä tavoitteena on syyttäjäkäytäntöjen yhdenmukaistaminen valtakunnallisesti. Terrorististen rikosten torjuntaa vahvistetaan.

Tietoja henkilöstöstä

  2016
toteutuma
2017
arvio
2018
arvio
       
Syyttäjälaitos      
Henkilötyövuodet 525 534 534
— joista syyttäjiä1) 372 375 375
— joista paikallissyyttäjät 354 357 357
Työtyytyväisyysindeksi 3,5 3,5 3,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 6,0 6,0 6,0

1) Syyttäjiin lasketaan myös valtakunnansyyttäjänviraston neuvotteleva virkamies, ylitarkastajat ja lakimies.

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 205 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2018 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Joutuisuus      
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk 2,0 2,0 2,0
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 2 147 2 300 2 200
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 293 340 330
Tuottavuus      
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1) 881 927 889
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät) 1 242 1 320 1 270
Taloudellisuus      
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa 95,0 97,0 100,0

1) Painotetussa työmäärässä huomioidaan se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 44 094 44 788 44 245
Bruttotulot 62 40 40
Nettomenot 44 032 44 748 44 205
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 398    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 11 056    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Valtakunnansyyttäjänvirasto 4 383
Alueellinen toiminta 37 652
Yhteiset menot 2 170
Yhteensä 44 205

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maksukyvyttömyysrekisterin kehittäminen (siirto momentille 25.01.05) -13
Rangaistusmääräysten käyttöalan laajentaminen -400
Terrorismirikosten torjuminen ja rikosvastuun toteuttaminen 400
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -29
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -15
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -12
Palkkaliukumasäästö -73
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -24
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) -18
Toimintamenojen tuottavuussäästö -209
Toimintamenosäästö (HO 2015) -40
Työajan pidentäminen (Kiky) -45
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -63
Vuokrien indeksikorotus 12
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -14
Yhteensä -543

2018 talousarvio 44 205 000
2017 talousarvio 44 748 000
2016 tilinpäätös 46 690 000