Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2018
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
              01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
         50. Vaalimenot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

30. SyyttäjätPDF-versio

Selvitysosa: Syyttäjälaitoksen yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat seuraavat:

Syyttäjälaitos on arvostettu ja luotettava toimija, joka vaikuttaa rikoksille kielteisen yleisen mielipiteen muodostumiseen. Oikeusturva toteutuu käytännössä, rikosvastuu toteutuu tehokkaasti sekä rikollisuus ja sen haitat vähenevät ja turvallisuus ja sen tunne lisääntyvät.

Asianosaisen kannalta keskeisiä, mitattavissa olevia laatuun ja yhdenvertaisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat käsittelyn nopeus ja erot syyttäjänvirastojen välisissä syyteharkinta-ajoissa.

Rikosprosessin laatua ja nopeutta parannetaan kehittämällä syyttäjän ja esitutkintaviranomaisen yhteistyötä, syyttäjien osaamista ja erikoistumista sekä käyttämällä tarkoituksenmukaisinta prosessimenettelyä. Rikosasioiden käsittelytapojen uudistamisella pyritään nopeampaan ja yhdenmukaisempaan käsittelyyn. Vuoden 2016 lopulla voimaan tulleen uuden sakkomenettelylain vaikutuksia syyttäjien työmäärään seurataan.

Paikallissyyttäjille saapui v. 2016 yhteensä 80 256 asiaa. Ratkaistuja asioita oli 80 500 kappaletta. Lisäksi ratkaistiin noin 170 000 rangaistusmääräysasiaa. Sekä saapuvien että ratkaistujen asioiden määrän arvioidaan nousevan noin 83 000 asiaan. Asioiden ns. painotetun työmäärän arvioidaan edelleen kasvavan, mikä johtuu vaativien asioiden osuuden kasvusta sekä näiden juttujen koon kasvamisesta.

Syyttäjälaitoksen uudistettu organisaatio aloittaa vuonna 2018. Organisaatiouudistuksen eräänä tavoitteena on syyttäjäkäytäntöjen yhdenmukaistaminen valtakunnallisesti. Terrorististen rikosten torjuntaa vahvistetaan.

Tietoja henkilöstöstä

 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
arvio
    
Syyttäjälaitos   
Henkilötyövuodet525534534
— joista syyttäjiä1)372375375
— joista paikallissyyttäjät354357357
Työtyytyväisyysindeksi3,53,53,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv6,06,06,0

1) Syyttäjiin lasketaan myös valtakunnansyyttäjänviraston neuvotteleva virkamies, ylitarkastajat ja lakimies.

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 205 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2018 alustavasti seuraavat tavoitteet:

 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
    
Joutuisuus   
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk2,02,02,0
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna2 1472 3002 200
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna293340330
Tuottavuus   
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1)881927889
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät)1 2421 3201 270
Taloudellisuus   
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa95,097,0100,0

1) Painotetussa työmäärässä huomioidaan se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot44 09444 78844 245
Bruttotulot624040
Nettomenot44 03244 74844 205
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta8 398  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle11 056  

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Valtakunnansyyttäjänvirasto4 383
Alueellinen toiminta37 652
Yhteiset menot2 170
Yhteensä44 205

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Maksukyvyttömyysrekisterin kehittäminen (siirto momentille 25.01.05)-13
Rangaistusmääräysten käyttöalan laajentaminen-400
Terrorismirikosten torjuminen ja rikosvastuun toteuttaminen400
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-29
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-15
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-12
Palkkaliukumasäästö-73
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-24
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015)-18
Toimintamenojen tuottavuussäästö-209
Toimintamenosäästö (HO 2015)-40
Työajan pidentäminen (Kiky)-45
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-63
Vuokrien indeksikorotus12
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-14
Yhteensä-543

2018 talousarvio44 205 000
2017 talousarvio44 748 000
2016 tilinpäätös46 690 000