Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoimintaPDF-versio

Selvitysosa:Lomitustoiminnan tarkoituksena on edistää maatalousyrittäjien ja poronhoitajien sekä turkistuottajien työssä jaksamista, terveyttä ja toimintakykyä. Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset korvataan valtion varoista kustannusperusteisesti.

Maatalousyrittäjillä on oikeus 26 vuosilomapäivään. Vuosiloma kuuluu vain kotieläintaloutta harjoittaville maatalousyrittäjille. Sijaisapua annetaan maatalousyrittäjälle, joka on sairauden tai muun tilapäisen syyn vuoksi estynyt hoitamasta maatalousyrityksen päivittäin välttämättömiä kotieläinten hoitotöitä. Vuosiloma on maksuton, mutta sijaisavusta peritään maksu. Maatalousyrittäjä voi lisäksi tietyin edellytyksin ostaa lomittaja-apua tuettuun hintaan enintään 120 tuntia vuodessa.

Turkistuottajien lomituspalveluista aiheutuvat kustannukset korvataan valtion talousarviossa tarkoitukseen osoitetun siirtomäärärahan rajoissa. Vuonna 2018 vuosilomalomitusta voidaan järjestää enintään 18 päivää ja maksullista lisävapaata enintään 120 tuntia.

Poronhoitajilla on mahdollisuus hankkia itselleen työkyvyttömyyden perusteella sijaisapua, jonka kustannukset korvataan valtion talousarviossa tarkoitukseen osoitetun siirtomäärärahan rajoissa. Vuonna 2017 sijaisapua työkyvyttömyyden perusteella sai enintään 200 tuntia vuodessa.

Lomituspalvelujen yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Vastuu lomituspalvelujen toimeenpanosta on Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella (Mela). Lomituspalvelujen järjestämisestä vastaavina paikallisyksikköinä toimivat kunnat Melan kanssa tekemiensä toimeksiantosopimusten perusteella. Melalle ja paikallisyksiköille suoritetaan valtion varoista laskennallinen korvaus lomituspalvelujen hallintokustannuksiin.

Toiminnan laajuus

  2016
toteutunut
2017
arvio
2018
arvio
       
Maatalousyrittäjät      
1. Vuosilomatoiminta      
Palvelujen käyttäjien lukumäärä 18 097 17 000 16 000
Lomituspäivien lukumäärä 458 063 433 750 407 750
Lomituspäiviä/käyttäjä 25,31 25,50 25,50
Lomitustuntien lukumäärä 2 953 296 2 819 400 2 650 100
Lomituspäivien keskim. kesto tunteina 6,45 6,50 6,50
       
2. Sijaisaputoiminta      
Palvelujen käyttäjien lukumäärä 5 959 5 600 5 270
Lomituspäivien lukumäärä 268 229 252 000 236 900
Lomituspäiviä/käyttäjä 45,01 45,00 45,00
Lomitustuntien lukumäärä 1 822 830 1 759 000 1 611 000
Lomituspäivän keskim. kesto tunteina 6,80 6,98 6,80
       
3. Tuettu maksullinen lomittaja-apu      
Palvelujen käyttäjät 9 490 8 920 8 380
Lomituspäivät 94 459 76 700 72 100
Lomituspäiviä/käyttäjä 8,90 8,60 8,60
Lomitustunnit 551 411 535 000 490 000
Lomituspäivien keskim. kesto tunteina 6,53 6,98 6,80
       
Turkistuottajat      
1. Vuosiloma      
Palvelujen käyttäjien lukumäärä 499 500 500
Lomituspäivät 8 723 9 000 9 000
Lomituspäiviä/käyttäjä 17,48 18,00 18,00
Lomitustunnit 59 300 61 200 61 200
Lomituspäivien keskim. kesto tunteina 6,80 6,80 6,80
       
2. Lisävapaa      
Palvelujen käyttäjät 302 300 300
Lomitustunnit 31 286 31 500 31 500
Lomitustunteja/käyttäjä 104 105 105
       
Poronhoitajien sijaisapu      
Sijaisavun myöntämispäätöksiä 1 260 150 150
Lomitustunnit 12 200 13 750 13 750
Lomitustunteja/päätös 76 92 92
Käyttäjiä 92 110 110
Lomitustunteja/käyttäjä 110 170 170

40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 144 534 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 35 §:ssä tarkoitettuihin lomituspalvelujen käyttökustannuksiin lain 37 §:n nojalla kunnille suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

2) enintään 182 000 euroa maatalouslomittajien oppisopimuskoulutuksesta paikallisyksiköille aiheutuneiden nettokustannusten korvaamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan mitoitus perustuu vuoden 2016 kustannuksia kuvaaviin alustaviin toteutumatietoihin ja niiden perusteella tehtyihin arvioihin toiminnan laajuuden ja kustannusten kehityksestä vuosina 2017 ja 2018.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta koskien sijaisavun maksualennuksen osittaista kompensaatiota.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Sijaisavun maksualennuksen osittainen kompensaatio 1 000
Tarvearvion muutos -15 766
Yhteensä -14 766

2018 talousarvio 144 534 000
2017 talousarvio 159 300 000
2016 tilinpäätös 149 473 459

41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 2 050 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää turkistuottajien lomituspalvelulain (1264/2009) 25 §:n mukaiseen turkistuottajien lomituspalvelujen käyttökustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen lomituksen paikallisyksiköille.

Selvitysosa:Turkistuottajille järjestetään maksutonta vuosilomaa ja maksullista lisävapaata tarkoitukseen varatun määrärahan rajoissa. Lomituspalvelujen enimmäismäärät vahvistetaan vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarpeen väheneminen -500
Yhteensä -500

2018 talousarvio 2 050 000
2017 talousarvio 2 550 000
2016 tilinpäätös 2 600 000

42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 250 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää poronhoitajien sijaisavusta annetun lain (1238/2014) 16 §:n mukaiseen sijaisavun kustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen.

Selvitysosa:Poronhoitajille järjestetään maksullista sijaisapua työkyvyttömyyden aikana enintään 170 tuntia ja 90 päivää kalenterivuoden aikana. Lomituspalvelujen enimmäismäärä vahvistetaan vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarpeen väheneminen -50
Yhteensä -50

2018 talousarvio 250 000
2017 talousarvio 300 000
2016 tilinpäätös 300 000

50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 16 140 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 31 ja 32 §:n nojalla Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle ja kunnille lomituspalvelujen hallinnon järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

2) enintään 94 000 euroa lain 12 §:n 3 momentin mukaisen harkinnanvaraisen lisäkorvauksen maksamiseen paikallisyksiköille

3) turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain (1264/2009) 24 §:n ja poronhoitajien sijaisavusta annetun lain (1238/2014) nojalla palvelujen hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin

4) 1 000 000 euroa Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen toteuttamaan hankkeeseen, jolla tuetaan maatalousyrittäjien työssä jaksamista.

Selvitysosa:Määrärahasta arvioidaan käytettävän kuntien lomituspalvelujen kustannuksiin 13 521 000 euroa, mihin sisältyvät turkistuottajien lomituspalveluista kunnille aiheutuvat kustannukset sekä eräille kunnille maksettava harkinnanvarainen lisäkorvaus. Maataloustuottajien eläkelaitokselle lomituspalvelujen hallinnosta aiheutuviin kustannuksiin arvioidaan käytettävän 1 619 000 euroa, mihin sisältyvät turkistuottajien ja poronhoitajien lomituspalvelujen hallinnosta eläkelaitokselle aiheutuvat kustannukset.


2018 talousarvio 16 140 000
2017 I lisätalousarvio 1 000 000
2017 talousarvio 16 140 000
2016 tilinpäätös 15 139 929