Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 811 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

2) viraston monitoimipaikkaisen toimintamallin vahvistamisesta aiheutuvien lisämenojen maksamiseen.

Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2018. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus, kannattavuus, kustannusvastaavuus)

Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Keskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.

Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2011)

  2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
       
Työn tuottavuusindeksi 96,5 > 100 > 100
Kokonaistuottavuusindeksi 101,4 > 100 > 100

Viraston henkilötyövuosien määrät (htv)

  2016
toteutuma
2017
arvio
2018
arvio
       
Maksullinen toiminta 190 195 220
Ei-maksullinen toiminta 31 36 35
Yhteensä 221 231 255

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 24 878 24 729 27 261
Bruttotulot 21 798 20 850 22 450
Nettomenot 3 080 3 879 4 811
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 726    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 708    

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Budjettirahoitus 3 080 3 879 4 811
       
Maksullisen toiminnan tuotot yhteensä 21 798 20 850 22 450
— julkisoikeudelliset suoritteet 19 374 18 800 20 150
— liiketaloudelliset suoritteet 6 100 -
— erillislakien mukaiset suoritteet 2 155 1 950 2 050
Muut tuotot 263 - 250
       
Edelliseltä vuodelta siirtynyt 2 726 - -
Yhteensä 27 604 24 729 27 261

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot 19 380 18 900 20 150
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 11 483 12 320 12 403
— osuus yhteiskustannuksista 7 171 6 580 7 747
Kustannukset yhteensä 18 654 18 900 20 150
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 726 - -
Kustannusvastaavuus, % 104 100 100

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot,suoritteiden myyntitulot 2 155 1 950 2 050
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 049 1 322 1 316
— osuus yhteiskustannuksista 547 628 734
Kustannukset yhteensä 1 596 1 950 2 050
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 559 - -
Kustannusvastaavuus, % 135 100 100
Tuotokset ja laadunhallinta
  • — parannetaan tuottavuutta uudistamalla toimintatapoja ja tehostamalla prosesseja
  • — lisätään lääkitysturvallisuusasioissa yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden kanssa lääke- ja lääkitysturvallisuuden parantamiseksi
  • — edistetään lääkekehitystä ja -innovaatioita kehittämällä viranomaisneuvontaa entistä paremmin uusien alalle pyrkivien yritysten tarpeita vastaavaksi, tehostamalla kliinisiin lääketutkimuksiin liittyviä toimintoja, parantamalla kansallisia lääkealan toimintaedellytyksiä ja lisäämällä tietovarantojen hyödynnettävyyttä
  • — lisätään valvontaviranomaisten yhteistyötä ja toimijoiden ennakoivaa ohjaamista valvonnan kattavuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi
  • — tuotetaan tietoa ja moniammatillisia toimintamalleja järkevän lääkehoidon sekä lääkepoliittisen päätöksenteon tueksi
  • — kehitetään lääkeinformaatiotoimintaa asiakeskeisesti lääkeinformaatioverkoston avulla
  • — toteutetaan lääkehoitojen arviointitoimintaa verkostoyhteistyönä kotimaisten ja valittujen kansainvälisten toimijoiden kanssa.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään.

Tunnusluvut 2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
       
Henkilöstön hyvinvointi      
— työtyytyväisyysindeksi 3,6 3,5 yli valtion keskitason
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät 9,4 < 9 alle valtion keskitason

Määrärahasta on tarkoitettu 150 000 euroa tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelain (595/2009) 84 b §:ssä tarkoitetut tulot.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (595/2009) 84 b §:n mukaisella maksulla.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Laajentuvat EU-tasoiset tehtävät (kertaluonteinen lisäys) 1 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -14
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -5
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -1
Toimintamenojen tuottavuussäästö -21
Toimintamenosäästö (HO 2015) -20
Työajan pidentäminen (Kiky) -3
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -4
Vuokrien indeksikorotus 1
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -1
Yhteensä 932

2018 talousarvio 4 811 000
2017 talousarvio 3 879 000
2016 tilinpäätös 4 062 000