Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2007 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvosto
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
         01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
         10. Sotilaallinen maanpuolustus
              16. Puolustusmateriaalihankinnat
              21. Puolustusvoimien toimintamenot
              50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen
         30. Sotilaallinen kriisinhallinta
            92. Puolustushallinnon rakennuslaitos
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot
       37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2018

16. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 580 932 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää puolustusmateriaalin sekä puolustusvoimien muun kaluston ja välineistön hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen ja hankintaan välittömästi liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan, järjestelmien testaukseen ja käyttökoulutukseen. Määrärahasta saa käyttää 470 807 000 euroa aikaisemmin myönnetyistä tilausvaltuuksista ja niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä 45 980 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin.

Sen johdosta, että aikaisemmissa talousarvioissa hyväksyttyjen tilausvaltuuksien perusteella ei kaikilta osin ole ollut mahdollista tehdä sopimuksia, saa vuoden 2007 aikana tehdä sopimuksia Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittämisen (HTH) sekä Puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen 2006 (PVKEH 2006) tilausvaltuuksien sitomatta olevaa määrää vastaavasti edellyttäen, että näistä sopimuksista aiheutuvat vuotuiset maksut eivät ylitä kyseisten tilausvaltuuksien rahoitussuunnitelmissa esitettyjä rahamääriä.

Puolustusvoimien tekninen tutkimus ja tuotekehitys (TTK) -tilausvaltuuden osalta saadaan purkaa tehtyjä sopimuksia ja sitoa uudelleen tilausvaltuuden varoja vuonna 2007 sitoumuksista maksamatta olevien 26 252 000 euron puitteissa.

Vuonna 2007 saa tehdä puolustusvoimien integroidun tiedustelun, valvonnan ja johtamisen sekä merivoimien, ilmavoimien ja ilmatorjunnan kehittämiseen liittyen (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen -tilausvaltuus, PVKEH 2007) sopimuksia siten, että niistä aiheutuu talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2007—2011 enintään 500 070 000 euroa. Valtuuden käytöstä saa aiheutua mainitulla valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuoden 2007 loppuun mennessä enintään 54 995 000 euroa, vuoden 2008 loppuun mennessä enintään 156 993 000 euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 293 850 000 euroa, vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 426 070 000 euroa ja vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 500 070 000 euroa.

Vuonna 2007 saa tehdä puolustusvoimien tekniseen tutkimukseen, hankevalmisteluun ja sarjahankintaa edeltävään kehitystyöhön sekä protoversioiden hankintaan (TTK-PROTO 2007) liittyen sopimuksia siten, että niistä aiheutuu talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2007—2010 enintään 61 423 000 euroa. Valtuuden käytöstä saa aiheutua mainitulla valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuoden 2007 loppuun mennessä enintään 9 150 000 euroa, vuoden 2008 loppuun mennessä enintään 36 673 000 euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 56 923 000 euroa ja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 61 423 000 euroa.

Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007)- sekä Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu (TTK-PROTO 2007) -tilausvaltuuksien enimmäismäärien mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2007 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat ja niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet sekä indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Selvitysosa:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
 20072008200920102011—Valtuuden käytöstä aiheutuvat kaikki menot yhteensä1)
       
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1)      
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset39 40056 51918 000  113 919
VYV 1 yhteensä39 40056 51918 000  113 919
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH)      
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset5 3725 345   10 717
Vuoden 2007 sitoumukset 20 87015 6047 5736 4047 03057 481
HTH yhteensä26 24220 9497 5736 4047 03068 198
Pääkaupunkiseudun puolustuksen      
kehittäminen (PPK)      
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset18 500    18 500
PPK yhteensä18 500    18 500
Puolustusvoimien tekninen tutkimus ja tuotekehitys (TTK)      
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset26 252    26 252
TTK yhteensä26 252    26 252
Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2)      
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset158 50098 600   257 100
VYV 2 yhteensä158 50098 600   257 100
Suomen sotataloudellisen valmiuden kehittäminen (STALVA)      
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset33 60033 600   67 200
STALVA yhteensä33 60033 600   67 200
Ilmavoimien hävittäjätorjuntakyky (IHT 2004)      
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset31 15426 79814 678  72 630
IHT 2004 yhteensä31 15426 79814 678  72 630
Merivoimien ja tiedustelun kehittäminen (PVKEH 2005)      
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset31 06014 850   45 910
PVKEH 2005 yhteensä31 06014 850   45 910
Raskas raketinheitinjärjestelmä (MLRS)      
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset8 5009 6009 80011 000 38 900
MLRS yhteensä8 5009 6009 80011 000 38 900
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2006)      
Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset 54 839165 499116 06063 56767 100467 065
Vuoden 2007 sitoumukset11 710    11 710
PVKEH 2006 yhteensä66 549165 499116 06063 56767 100478 775
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007)      
Vuoden 2007 sitoumukset54 995101 998136 857132 22074 000500 070
PVKEH 2007 yhteensä54 995101 998136 857132 22074 000500 070
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu (TTK-PROTO 2007)      
Vuoden 2007 sitoumukset9 15027 52320 2504 500 61 423
TTK-PROTO 2007 yhteensä9 15027 52320 2504 500 61 423
Valtuudet yhteensä 503 902555 936323 218217 691148 1301 748 877

1) Ei sisällä indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuvia muutoksia

Momentin mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 1 200 000 euroa siirtona momentille 27.10.21 (Puolustusvoimien toimintamenot) räjähdevarastoinnin turvallisuuden kehittämiseen liittyviin kiireellisiin ja välttämättömiin menoihin.

Tilausvaltuuksien sopimusten mukaisten maksatusten lisäksi tilausvaltuuksiin liittyvien indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvien lisätarpeiden ja indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta syntyvien vähennysten erotuksesta arvioidaan aiheutuvan 31 050 000 euron menot vuonna 2007.

HTH-tilausvaltuuden uudistaminen johtuu siitä, että tilausvaltuuteen sisältyy materiaalihankintoja, joita koskevia sopimuksia ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista tehdä vielä vuonna 2006.

TTK-valtuuteen esitetään, että voitaisiin 31.12.2006 jälkeen purkaa tehtyjä sopimuksia ja sitoa uudelleen tilausvaltuuden varoja vuonna 2007. Tutkimusohjelmien eteneminen johtaa tutkimustoiminnan tavoitteiden tarkentumiseen ja täten tarpeeseen kohdentaa rahoitusta uudelleen.

Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) -tilausvaltuuden integroidun johtamisjärjestelmän kehittämisohjelmassa tavoitteena on kaikille puolustushaaroille yhteisen tiedustelu-, valvonta- ja johtamis- (TVJ) arkkitehtuurin luominen. Maavoimien kehittämisohjelmassa varustetaan suojelukomppaniat ja erikoisjääkäripataljoona. Ilmavoimien kehittämisohjelmassa hankitaan torjuntahävittäjäkaluston ylläpitopäivitys. Ilmatorjunnan kehittämisohjelmassa korvataan nykyinen lähi-ilmatorjuntaohjusjärjestelmä uudella lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjausjärjestelmällä ja modernisoidaan Ilmantorjuntaohjus 90 -järjestelmä. Huollon ja logistiikan kehittämisohjelmassa hankitaan puolustusvoimien ajoneuvostrategian mukaisia sotavarusteajoneuvoja, taistelijan varustusta sekä logistiikan tilannekuvan kehittämiseen liittyviä palveluita ja materiaalia. Lisäksi puolustusvoimien ilmasta-maahan iskukykyä kehitetään.

Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu (TTK-PROTO 2007) -tilausvaltuuden keskeisenä tavoitteena on parantaa tuleviin tilausvaltuuksiin sisällytettävien hankintojen valmiutta tutkimus-, kehittämis-, testaus- ja kokeilutoiminnalla.

Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007)- ja Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu (TTK-PROTO 2007) -tilausvaltuudet kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vuosille 2007—2011 vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

Ulkomaisten puolustusmateriaalihankintojen osalta vastaostojen yleinen alaraja on 10 000 000 euroa. Mikäli erityiset syyt sitä puoltavat, puolustusministeriö voi kompensaatiotoimikuntaa kuultuaan päättää, että alarajan ylittävissä hankinnoissa ei käytetä vastaostoehtoa.

Momentin määräraha on muutettu kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.

Täydentävän esityksen (HE 265/2006 vp) selvitysosa: Määrärahan muuttaminen kolmevuotiseksi talousarvioesityksen kaksivuotiseen määrärahaan nähden aiheutuu siitä, että puolustusmateriaalihankinnat ovat teknisesti erittäin monimutkaisia ja niissä voi tapahtua pitkäaikaisia viivästyksiä.

HTH -tilausvaltuudesta saa tehdä talousarvioesityksen mukaisesti sopimuksia vuonna 2007. Talousarvioesitykseen nähden esitetään, että vastaavasti myös PVKEH 2006 -tilausvaltuudesta saa tehdä sopimuksia vuonna 2007. PVKEH 2006 -tilausvaltuuden uudistaminen johtuu siitä, että tilausvaltuuteen sisältyvä integroidun tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmän kehittämisohjelman hankesopimusten allekirjoittaminen siirtyy vuoteen 2007.

Vuonna 2007 alkavaksi esitetyn PVKEH 2007 -tilausvaltuuden yhteismäärää esitetään pienennettäväksi 21 017 000 eurolla, koska ilmatorjuntaohjus 90 modernisointi on aikaistunut ja se on sisällytetty vuoden 2006 toisessa lisätalousarvioesityksessä osaksi Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2006 (PVKEH 2006) -tilausvaltuutta.

PVKEH 2007 -tilausvaltuuden muutoksesta johtuen aikaisemmin myönnettyihin tilausvaltuuksiin ja niihin liittyvien indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen käytettävää määrärahaa esitetään lisättäväksi 464 536 000 eurosta 470 807 000 euroon. Muutoksella ei ole vaikutusta momentin määrärahan kokonaismäärään.

Vuonna 2007 alkavaksi esitetyn TTK-PROTO 2007 -tilausvaltuuden yhteismäärää esitetään pienennettäväksi 6 000 000 eurolla, koska maavoimien kehittämisohjelmaan liittyviä tutkimuksia on ajoitettu uudelleen ja määrärahatarpeita on tarkennettu.

Valtiovarainvaliokunta:

Momentille on esitetty 580 932 000 euron määrärahaa, joka on 67 368 000 euroa pienempi kuin vuonna 2006. Vähennys aiheutuu puolustusmateriaalin hankintamäärärahoihin kohdistetuista menoleikkauksista sekä tilausvaltuuksien menojen ajoituksen myöhentämisistä. Esitetystä määrärahasta saa käyttää 470,807 miljoonaa euroa aikaisemmin myönnettyjen tilausvaltuuksien ja niihin liittyviin indeksi- ja valuuttakurssimuutoksien maksamiseen sekä 45,98 miljoonaa euroa muista puolustusmateriaalihankinnoista aiheutuviin kustannuksiin.

Puolustusmateriaalihankintoihin käytetään puolustusbudjetista noin 31 prosenttia mukaan lukien arvonlisäveromenot. Lukuperustelujen selvitysosassa on todettu, että uskottavan materiaalisen suorituskyvyn turvaamiseksi noin kolmannes puolustusbudjetista käytetään puolustusmateriaalihankintoihin. Valtiovarainvaliokunta pitää tämän toteutumista tärkeänä.

Uusilla tilausvaltuuksilla tehdään puolustusvoimien integroidun tiedustelun, valvonnan ja johtamisen edellyttämiä hankintoja. Niillä voidaan myös solmia merivoimien, ilmavoimien ja ilmatorjunnan kehittämiseen liittyviä (PVKEH 2007) sopimuksia sekä puolustusvoimien tekniseen tutkimukseen, hankevalmisteluun ja sarjahankintaa edeltävään kehitystyöhön sekä protoversioiden hankintaan (TTK-PROTO 2007) liittyviä sopimuksia.

Suomi on mukana 1.7.2006 voimaan tulleissa eurooppalaisissa puolustustarvikehankintojen käytännesäännöissä, joiden mukaan Euroopan alueen puolustusmateriaalihankinnat tulee kilpailuttaa Euroopan sisällä. Valiokunta pitää kuitenkin välttämättömänä, että hankinnoissa painotetaan kokonaistaloudellisuutta ja otetaan huomioon Suomen huoltovarmuuden turvaaminen. Valiokunnan mielestä tavoitteena tulee olla, että vähintään puolet puolustusmateriaalihankintoihin käytettävissä olevista määrärahoista kohdistetaan kotimaahan ottaen huomioon vastakaupat ja materiaalin elinjaksokustannukset.

Lisäksi kotimaisen puolustustarviketeollisuuden osaamista tulee vahvistaa tutkimus- ja tuotekehitysresursseja lisäämällä. Tällä tavoin turvataan kilpailukyky ja mahdollistetaan korkea tuotantoaste myös tulevaisuudessa. Vaarana on, että kerran alas ajettua tuotantokapasiteettia ei ole enää mahdollista käynnistää uudelleen. Kotimaisen teollisuuden kannalta on myös tärkeää, että mm. STALVA-projektia (Suomen sotataloudellisen valmiuden kehittäminen) jatketaan, edistetään jalkaväkimiinojen korvaamista kotimaisella puolustusmateriaalilla ja tuetaan osaamiskeskusten muodostumista Suomeen.

Puolustusvaliokunnan lausunnon (PuVL 8/2006 vp) mukaan mittava puolustusmateriaalin uusimistarve ensi vuosikymmenellä ja puolustusmateriaalin merkittävä kallistuminen johtavat siihen, ettei nykyisen tasoisen suorituskyvyn ylläpitäminen noin 600 miljoonan euron hankintamäärärahalla ole tulevina vuosina mahdollista. Asiantuntijakuulemisissa on käynyt ilmi, että rahoitusvaje materiaalihankinnoissa on vuoteen 2012 mennessä noin 900 miljoonaa euroa. Valtiovarainvaliokunta yhtyy puolustusvaliokunnan lausuntoon siitä, että puolustusbudjetin tasoon on otettava kantaa seuraavassa turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa, jotta uskottava kansallinen puolustus yhdessä puolustusvoimien laajentuvien virka-aputehtävien sekä kansainvälisten kriisinhallintavelvoitteiden takia on mahdollista ylläpitää myös tulevina vuosina.


2007 talousarvio580 932 000
2006 II lisätalousarvio5 000 000
2006 I lisätalousarvio
2006 talousarvio643 300 000
2005 tilinpäätös570 847 000