Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2018
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

Pääluokka 33

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 d §:n mukaisten sosiaaliturvan yleisrahastoon kuuluvien etuuksien tilapäiseen suorittamiseen saa käyttää muun saman rahaston etuuden maksamiseen varattua määrärahaa seuraavilta momenteilta: 33.10.50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60 ja 33.20.51, 52, 56.

Selvitysosa:

Toimintaympäristö

Suomalaisten hyvinvointi ja elämänlaatu ovat kehittyneet hyvin kuluneen kymmenen vuoden aikana. Sosioekonomiset terveys- ja hyvinvointierot ovat kuitenkin kansainvälisesti verrattuna edelleen suuret. Polarisaation ja sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntyminen on haaste sekä yksilöiden hyvinvoinnin että yhteiskunnan vakauden kannalta.

Toimintaympäristön muutos on monitasoista. Teknologian voimakas kehitys lisää mahdollisuuksia tukea terveyttä ja hyvinvointia ennaltaehkäisevästi ja antaa vaikuttavampaa hoitoa ja palveluja. Myös tietoa voidaan hyödyntää entistä enemmän sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla. Työllisyys, terveys ja hyvinvointi ja niitä tukevat palvelut vahvistavat kansalaisten osallisuutta ja estävät syrjäytymistä. Työn murros tuo uusia tapoja osallistua työelämään. Niiden myötä muuttuu myös sosiaaliturvan rahoituksen perusta.

Sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden ehtona on korkea työllisyysaste, terveet ja toimintakykyiset kansalaiset sekä vaikuttavat ja tehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus edellyttää ja mahdollistaa uusien toimintatapojen käyttöön ottamisen. Digitalisaation mahdollisuudet hyödyntämällä toiminta tehostuu ja palvelujen saatavuus ja saavutettavuus lisääntyvät.

Sosiaali- ja terveyspolitiikalla tuetaan työllisyysasteen nousua ja työn tuottavuutta huolehtimalla työhyvinvoinnista ja työntekijöiden terveydestä ja työ- ja toimintakyvystä. Sosiaali- ja terveysala on myös itsessään kasvuala ja teknologian ja palvelujen kehittäjä.

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus nojaa talouden tasapainoiseen kehitykseen, joka edellyttää talouskasvua ja rakenteellisia uudistuksia. Sosiaali- ja terveyspalvelut, eläkkeet ja muu sosiaaliturva on kyettävä tarjoamaan kaikille.

Sosiaali- ja terveyspolitiikalla tuetaan työllisyysasteen nousua ja työn tuottavuutta huolehtimalla työhyvinvoinnista ja työntekijöiden terveydestä ja työ- ja toimintakyvystä. Kansalaisten terveydentilan ja toimintakyvyn parantuessa sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve vähenee.

Talousarvioesityksen lähtökohdat

Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle sekä turvata julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan rahoitus. Hyvinvointipalvelujen ja tulonsiirtojen rahoituksen turvaamiseksi toteutetaan työn kannustavuutta ja työllistämisen houkuttelevuutta parantavat uudistukset. Sosiaali- ja terveydenhuollossa painopiste on ennaltaehkäisyssä, hoitoketjujen sujuvuudessa, henkilöstön hyvinvoinnissa ja toimivissa tietojärjestelmissä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen tavoitteena on terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallinta. Uudistus toteutetaan palvelujen täydellisellä horisontaalisella ja vertikaalisella integraatiolla sekä vahvistamalla järjestäjien kantokykyä.

Pääosa, kaksi kolmannesta, sosiaalimenoista rahoitetaan työnantajien ja työntekijöiden sosiaaliturvamaksuin, kuntien verovaroin sekä asiakasmaksuin. Sosiaali- ja terveysministeriön pääluokan osuus sosiaalimenoista on vajaa viidennes. Pääluokan suurimmat menoerät ovat siirtomenot kotitalouksille, kunnille ja kuntayhtymille.

Strategiset tavoitteet hallituskaudelle

Hyvinvointi ja terveys -painopistealueen kymmenen vuoden tavoitteen mukaisesti suomalaiset voivat paremmin ja kokevat pärjäävänsä erilaisissa elämäntilanteissa. Jokainen ihminen kokee voivansa vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta. Sosiaali- ja terveydenhuollossa painopiste on ennaltaehkäisyssä, hoitoketjut ovat sujuvia, henkilöstö voi hyvin ja tietojärjestelmät toimivat. Uudistuksen myötä yhteisillä varoilla saadaan enemmän terveyttä ja hyvinvointia.

Tavoitteet 2017—2020 (suluissa viittaus seurantaindikaattoreihin):

  • — Terveyden edistäminen ja varhainen tuki ovat vahvistuneet poikkihallinnollisesti päätöksenteossa, palveluissa ja työelämässä lainsäädäntömuutoksilla sekä paremmalla toimeenpanolla. Terveys- ja hyvinvointierot ovat kaventuneet (Elintapojen kehitys)
  • — Eri-ikäisten ihmisten vastuuta omasta terveydentilasta sekä elämäntavoista on tuettu. Julkinen palvelulupaus on määritelty yhteiskunnan taloudellisen kantokyvyn puitteissa. Ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa toimivia valintoja on mahdollistettu enemmän (Elintapojen kehitys)
  • — Lasten ja perheiden hyvinvointi ja omat voimavarat ovat vahvistuneet (Lapsiperheiden ennaltaehkäisevät palvelut)
  • — Ikääntyneiden ihmisten kotiin saatavia palveluja on painotettu. Omaishoitoa on vahvistettu (Ikääntyneiden palvelujen rakenne)
  • — Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on parantanut peruspalveluja ja tietojärjestelmiä (Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset, Sosiaali- ja terveyspalvelujen odotusajat)
  • — Sosiaaliturvaa on uudistettu osallistavaksi ja työhön kannustavaksi (Osatyökykyisten tukeminen työmarkkinoille)
  • — Järjestötyö ja vapaaehtoistoiminta ovat helpottuneet ja yhteisöllisyys lisääntynyt normeja purkamalla (Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta).

Sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi suunnitelmallisesti hallituksen tasa-arvopolitiikkaa, edistää sukupuolten tasa-arvoa ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista kaikessa valtioneuvoston valmistelussa ja päätöksenteossa. Valtavirtaistamista valtioneuvostossa vahvistetaan ministeriöittäin räätälöidyn tuen avulla. Sukupuolinäkökulma sisällytetään merkittäviin hankkeisiin kuten sote-uudistukseen. Kolmikantaisen samapalkkaisuusohjelman toteutus työmarkkinaosapuolten kanssa jatkuu.

Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa soveltuvin osin lakia alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014) sekä lakia alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014). Euroopan unionin rakennerahastovarojen kohdentamisessa neuvotellaan sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan valtakunnallisiin hankkeisiin tulevat voimavarat vastuuministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, kanssa. Voimavarat suunnataan Kestävää kasvua ja työtä 2014—2020 -ohjelman mukaisesti ja niiden tarkoituksenmukainen hyödyntäminen varmistetaan käyttösuunnitelmalla.

Seurantaindikaattori 2013—2018

 2013
toteutuma
2014
toteutuma
2015
toteutuma
2016
toteutuma
2017
arvio
2018
arvio
       
Elintapojen kehitys       
% ikäryhmästä      
— Aikuisten ylipaino555454545453
— Aikuisten humalajuominen121211131211
— Liikuntaa harrastamattomat aikuiset252326232323
— Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneet aikuiset141313141313
— Ylipainoiset nuoret16,4..15,5..15,015,0
— Tosi humalaan vähintään kuukausittain juovat nuoret12,1..9,9..9,09,0
— Vähän liikuntaa harrastavat nuoret32,1..22,4..2222
Lapsiperheiden ennaltaehkäisevät palvelut      
Perheitä/käyntejä vuoden aikana      
— Lastensuojelun tehostettu perhetyö (perheitä)....8 939 9 000*9 0009 000
— SHL:n mukainen perhetyö (perheitä)....10 70711 000*11 00011 000
— Lastensuojelun kodin- ja lastenhoitopalvelut (perheitä)....2 5862 500*2 5002 500
— SHL:n mukaiset kodin- ja lastenhoitopalvelut (perheitä)....9 64510 000*10 00010 000
— Erityisen tuen tarpeen mukaiset käynnit äitiys- tai lastenneuvolassa tai koulu- tai opiskeluterveydenhuollossa....14 18325 8581)26 00026 000
Ikääntyneiden palvelujen rakenne      
% 80 vuotta täyttäneistä      
— Omaishoidon tuen 80 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana5,55,55,75,8*5,85,9
— Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 80 vuotta täyttäneet asiakkaat16,616,516,416,6*16,516,5
— Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 80 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12.9,39,810,310,2*10,210,2
— Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 80 vuotta täyttäneet 31.12.4,53,93,02,8*2,72,6
Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset      
€/asukas      
— Käyttökustannukset (defl.)3 6013 6443 6173 700*3 7003 700
Sosiaali- ja terveyspalvelujen odotusajat      
% asiakkaista      
— Lastensuojelun selvitystä yli 3 kk odottaneet..10,15,75,65,55,4
— Perusterveydenhuollossa lääkärille yli 7 päivää odottaneet535652595550
— Perusterveydenhuollossa hoitajalle yli 3 päivää odottaneet444833403530
— Erikoissairaanhoidossa yli 90 vuorokautta odottaneet15,213,614,514,414,214,0
Osatyökykyisten tukeminen työmarkkinoille      
Lkm      
— Kelan kuntoutusrahan saajat55 52156 73157 29249 18750 00050 000
— Työeläkekuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa saaneet8 2408 4799 21010 17110 00010 000
— Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet5 1574 8424 8375 2455 0005 000
— Kokoaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet17 80316 40516 36016 300*16 20016 100
Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta      
— Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen, milj. euroa301,0308,0309,3315,3317,6358,0

1) Muutos 2015—2016 on suuri eikä sen syytä tarkkaan tiedetä. Taustalla voi olla palvelujen tarpeen kasvu tai kuntien halu panostaa näihin palveluihin, mutta myös uuteen tilastojärjestelmään tai kirjaamiseen liittyvät syyt.

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2016—2018

  v. 2016
tilinpäätös
1000 €
v. 2017
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2018
esitys
1000 €
 
Muutos 2017—2018
  1000 €%
 
01.Hallinto91 54291 97590 459-1 516-2
01.Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)28 76430 97030 929-410
(02.)Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
(03.)Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
04.Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)576563550-13-2
05.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 0161 0111 106959
06.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)16 52216 08516 2781931
07.Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta (siirtomääräraha 3 v)8 0657 6387 9923545
25.Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)15 33013 33011 000-2 330-17
29.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)17 43918 67118 729580
66.Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v)3 8303 7073 8751685
02.Valvonta63 01559 60266 0176 41511
03.Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)13 27112 43812 213-225-2
05.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)11 77010 76210 636-126-1
06.Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 0623 8794 81193224
07.Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)25 33324 30824 072-236-1
08.Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen käyttöä hallinnoivan lupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 8001 8000
20.Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)7 5798 21512 4854 27052
(87.)Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)1 0000
03.Tutkimus- ja kehittämistoiminta123 392135 786135 9651790
04.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)56 30549 50248 541-961-2
25.Kansallinen genomikeskus ja kansallinen syöpäkeskus (siirtomääräraha 2 v)5 8007 4001 60028
31.Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)36 30049 69050 5008102
50.Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v)25 28023 22223 2220
63.Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v)5 5077 5726 302-1 270-17
10.Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut3 358 4754 089 2854 286 750197 4655
50.Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon (arviomääräraha)10 45510 50011 7501 25012
51.Lapsilisät (arviomääräraha)1 372 8001 360 5001 369 9009 4001
52.Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha)2 4744 6003 800-800-17
53.Sotilasavustus (arviomääräraha)16 00016 50017 6001 1007
54.Asumistuki (arviomääräraha)1 075 3101 256 4001 478 800222 40018
55.Elatustuki (arviomääräraha)204 714213 500214 6001 1001
56.Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut (arviomääräraha)42 37346 90049 4002 5005
57.Perustoimeentulotuki (arviomääräraha)314 868831 638820 900-10 738-1
60.Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v)319 481348 747320 000-28 747-8
20.Työttömyysturva2 847 0402 820 2002 652 070-168 130-6
31.Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha)23 01826 84026 8400
50.Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha)1 096 5971 086 0001 010 000-76 000-7
51.Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha)178 900121 00030 000-91 000-75
52.Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha)1 414 0001 507 3601 555 40048 0403
55.Valtionosuudet Koulutusrahastolle (arviomääräraha)88 70453 0003 730-49 270-93
56.Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha)45 82126 00026 1001000
30.Sairausvakuutus1 150 0921 951 0002 119 700168 7009
60.Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)1 150 0921 951 0002 119 700168 7009
40.Eläkkeet4 454 1984 511 5404 584 80073 2602
50.Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha)56 90060 10061 0009001
51.Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)645 700663 100685 30022 2003
52.Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)138 000149 000233 00084 00056
53.Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha)3 20612 20010 000-2 200-18
54.Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)15 00015 00015 0000
60.Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)3 595 3923 612 1403 580 500-31 640-1
50.Veteraanien tukeminen215 301227 036181 246-45 790-20
30.Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha)7911 4501 250-200-14
50.Rintamalisät (arviomääräraha)19 56016 14012 600-3 540-22
51.Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha)98 899104 50088 000-16 500-16
52.Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)60 00057 00040 000-17 000-30
53.Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)3 1003 1003 1000
54.Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v)555010050100
55.Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)3 5003 5003 5000
56.Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)17 98837 68832 688-5 000-13
57.Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)11 4083 6088-3 600-100
60.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto200 063182 560287 466104 90657
30.Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)5005005000
31.Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (siirtomääräraha 3 v)2 2004004000
32.Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen (kiinteä määräraha)16 83020 00015 000-5 000-25
33.Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)92 81094 14094 7005601
34.Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)12 40315 20015 2000
36.Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha)4804804800
37.Valtion korvaus kunnille laittomasti maassa oleskelevien kiireellisen sosiaalihuollon kustannuksiin (arviomääräraha)5 3465 3460
38.Valtionavustus valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)100 000100 0000
40.Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v)28 99028 99028 9900
(50.)Valtionavustus valtakunnallista julkista terveydenhoitoa antavan lastensairaalan perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)25 0000
52.Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin (siirtomääräraha 2 v)11 55013 55017 5504 00030
63.Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha)3 0003 0003 0000
64.Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)6 3006 3006 3000
70.Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen25 42034 47835 2487702
20.Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)18 79027 99027 9900
21.Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v)780750680-70-9
22.Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v)590580550-30-5
50.Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)2 4302 3302 200-130-6
51.Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)1 9001 9002 9001 00053
52.Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan (siirtomääräraha 2 v)9309289280
80.Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta167 513178 290162 974-15 316-9
40.Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha)149 473159 300144 534-14 766-9
41.Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)2 6002 5502 050-500-20
42.Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)300300250-50-17
50.Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (siirtomääräraha 2 v)15 14016 14016 1400
90.Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen315 300317 600357 97540 37513
50.Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)315 300317 600357 97540 37513
Yhteensä13 011 35214 599 35214 960 670361 3182
 Henkilöstön kokonaismäärä1)3 4133 4563 490  

1) Htv-määrä ei sisällä Työterveyslaitoksen osuutta. Vuonna 2018 maksullisen toiminnan osuus on 1 134 henkilötyövuotta ja yhteisrahoitteisen toiminnan osuus 212 henkilötyövuotta.