Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              51. Eräät merimiespalvelut
              52. Palkkaturva
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 297 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.

Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteella.

Selvitysosa:Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti.

Talousarvioesityksessä varaudutaan eurooppalaisen yhtenäispatentin voimaantuloon vuoden 2018 alusta lukien.

Momentilta maksetaan 730 000 euroa säätiövalvonnan ja teollisoikeusasiamiesten valvonnan kustannuksia sekä 2 260 000 euroa tilintarkastusvalvonnan kustannuksia. Vastaavan suuruiset valvontamaksut tuloutuvat momentille 11.19.09.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti PRH:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2018:

Vaikuttavuus
  • — PRH:n rekisterien tiedot ovat tehokkaasti yhteiskunnan käytössä ja viraston palvelut tukevat innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä.

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Työn tuottavuus (tuottavuuden muutos, %) 7,9 1,0 1,0
Taloudellisuus (yksikkökustannusten muutos, %) -11,7 2,0 2,0
Tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakastyytyväisyys (1—5) 4,0 4,0 4,0
Sähköinen asiointi      
— Patenttihakemukset (%) 93,8 92 92
— Tavaramerkkihakemukset (%) 85,6 85 90
— Kaupparekisteri-ilmoitukset (%) 40 55 65
— Yhdistysrekisteri-ilmoitukset (%) 78,3 70 80
Keskimääräiset käsittelyajat      
— Kansalliset patenttihakemukset (v) 2,8 2,4 2,4
— PCT-tutkimukset määräajassa (%) 94 90 90
— Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk) 3,6 3,2 3,2
— Kaupparekisteri-ilmoitukset (pv) 5,6 5 -
— Sähköiset kaupparekisteri-ilmoitukset (pv) - - 2,5
— Yhdistysrekisteri-ilmoitus (pv) 5 5 5

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 384,4 411 389
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,7 3,7 3,8

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 50 450 44 594 46 000
— muut tuotot 324 - -
Tuotot yhteensä 50 774 44 594 46 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 41 887 41 149 44 797
— osuus yhteiskustannuksista 9 398 9 500 9 500
Kustannukset yhteensä 51 285 50 649 54 297
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -511 -6 055 -8 297
Kustannusvastaavuus, % 99 88 85

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 45 521 50 649 54 297
Bruttotulot 50 843 44 594 46 000
Nettomenot - 5 322 6 055 8 297
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 033    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 435    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Edunsaajarekisterin perustaminen 1 000
Eurooppalaisen yhtenäispatentin voimaantulo (PRH:n tulonmenetysten kompensaatio) 1 300
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -35
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -14
Toimintamenojen tuottavuussäästö -9
Vuokrien indeksikorotus 3
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -3
Yhteensä 2 242

2018 talousarvio 8 297 000
2017 I lisätalousarvio 1 350 000
2017 talousarvio 6 055 000
2016 tilinpäätös -2 919 589