Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2018
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
              01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot
              02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot
              20. Siviilipalvelus
              21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              40. Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen
              60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin
              66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
              (89.) Osakehankinnat
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 168 025 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) euroneuvontakeskuksista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen

3) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

4) Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja ylläpitoon

5) yritysten kehittämispalvelujen kehittämisestä, edistämisestä ja ylläpidosta aiheutuviin menoihin

6) kahden valtakunnallisena palvelukeskuksena toimivan osakeyhtiön osakepääoman merkitsemiseen.

Selvitysosa: Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2018:

Vaikuttavuus

 2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
    
Ihmiset ja ympäristö   
Virta yli 3 kk työttömyyteen (%)47,3< 35< 35
Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla (%)37,2< 24< 24
Kansalaisten tyytyväisyys maanteiden palvelutasoon (1—5)3,0> 3,1> 3,1
   
Yritykset ja elinkeinot   
Uudet yritykset (lkm)7 61010 00010 000
Uudet kansainvälistyvät yritykset (lkm)1 3311 7501 750
Raskaan liikenteen tyytyväisyys maanteiden palvelutasoon (1—5)2,72,72,7
Elintarvikeviennin arvo (milj. euroa)-> 1 600> 1 600
    
Ympäristö ja luonnonvarat   
Luonnonsuojelualueiden toteutus (ha)8 8255 0205 500
Palvelujen ja joukkoliikenteen järjestämistä tukeva aluerakenne (%) (väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus koko kaupunkiseudun väestöstä)-6464
Maatalouden fosforitase (kg/ha)-< 5< 5
Maatalouden typpitase (kg/ha)-< 46< 46

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
    
Asiakaspalvelutyytyväisyys (1—5)4,0-> 4,0
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5)-> 3,6-
Ympäristösuojelun valvontatarkastukset (kpl)-1 850-
Maatalouden ja elintarviketurvallisuuden valvonnat (%)100100100

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
    
Henkilötyövuosien kehitys3 0802 9182 840
— henkilötyövuodet toimintamenomomentilla2 7252 5682 490
— henkilötyövuodet muilla momenteilla355350350
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5)3,5> 3,5> 3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot222 155202 660198 025
Bruttotulot31 68730 00030 000
Nettomenot190 468172 660168 025
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta29 976  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle32 520  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot10 43810 00010 000
— muut tuotot-18--
Tuotot yhteensä10 42010 00010 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset4 1128 2008 200
— osuus yhteiskustannuksista 2 2732 8002 800
Kustannukset yhteensä 6 38511 00011 000
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)4 035-1 000-1 000
Kustannusvastaavuus, %1639191

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot   
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus5 5876 0006 000
— EU:lta saatava rahoitus---
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus12--
— yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot1 9181 5001 500
Tuotot yhteensä7 5177 5007 500
    
Hankkeiden kokonaiskustannukset9 4039 0009 000
    
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)-1 886-1 500-1 500
Omarahoitusosuus, %201717

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.51, 30.20.47, 30.40.20, 21, 22, 31, 40, 51 ja 62, 31.10.50, 31.30.63, 64 ja 66, 32.01.20, 32.20.43, 32.30.51, 32.40.51 ja 52, 32.50.64, 32.70.30, 33.20.31, 35.01.65, 35.10.20, 21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertaluonteisen lisäyksen poisto (maatalouden tukivalvonta)-1 000
Maakuntauudistus: palkkaus- ja muut menot (siirto momentille 32.20.06)-525
Maatalouden tukivalvonta (CAP2020)500
Yritys-Suomi.fi -palvelu (siirto momentille 28.30.03)-500
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-650
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-260
Lomarahojen alentaminen (Kiky)130
Palkkaliukumasäästö-241
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-1
Toimintamenojen tuottavuussäästö-915
Toimintamenosäästö (HO 2015)-920
Työajan pidentäminen (Kiky)-39
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-193
Vuokrien indeksikorotus35
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-56
Yhteensä-4 635

2018 talousarvio168 025 000
2017 I lisätalousarvio-630 000
2017 talousarvio172 660 000
2016 tilinpäätös193 011 672