Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              04. EU:lta saatavat muut tulot
              44. Kalastonhoitomaksut
              45. Riistanhoitomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaPDF-versio

01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 536 733 000 euroa.

Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna tekemät maksupäätökset.

Selvitysosa:EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan toteuttamiseksi Suomen osuuden Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) arvioidaan olevan yhteensä 536 833 000 euroa. Kun tästä tuloutetaan talousarvion ulkopuoliseen maatalouden interventiorahastoon 100 000 euroa, momentille arvioidaan tuloutuvan 536 733 000 euroa. Tuloarviossa on otettu huomioon lisäyksenä EU:n koulujakelujärjestelmän käyttöönotto momenteilla 30.20.41 ja 30.20.46 sekä tuottajaorganisaatioille maksettavan tuen kasvu. Vuodelle 2018 ei ole tiedossa, onko EU myöntämässä jäsenmaille kriisitukia. Vuonna 2017 EU-kriisitukia varten varattiin 10 milj. euroa momentille 30.20.41.

Tulokertymässä ei ole otettu huomioon Ahvenanmaan tuloja sen toimivaltaan kuuluvien tehtävien osalta.

Arvio maataloustukirahaston tuloista

  Yhteensä milj. € Vastaavia menoja
momenteilla
     
Talousarvioon    
EU-tulotuki 525,000 30.20.41
EU-markkinatuki 6,130 30.20.41
— koulujakelujärjestelmä 4,930 30.20.41
— yksityisen varastoinnin tuki 1,200 30.20.41
EU:n koulujakelujärjestelmän liitännäistoimenpiteet 0,500 30.20.46
Tuottajaorganisaatiot 2,800 30.20.46
Hunajantuotanto 0,103 30.20.46
Menekinedistäminen 2,200 30.20.46
Yhteensä 536,733  
Maatalouden interventiorahastoon 0,100 Maatalouden
interventiorahastossa
Kaikki yhteensä 536,833  

2018 talousarvio 536 733 000
2017 talousarvio 544 503 000
2016 tilinpäätös 537 737 945

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta

Momentille arvioidaan kertyvän 230 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Tulokertymä sisältää Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) valtion talousarvioon tuloutuvan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman välimaksut ohjelmakauden 2014—2020 osalta.


2018 talousarvio 230 000 000
2017 talousarvio 310 000 000
2016 tilinpäätös 397 123 239

03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta

Momentille arvioidaan kertyvän 10 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) arvioidaan tuloutuvan ohjelmakauden 2014—2020 tuloja yhteensä 10 000 000 euroa.

EU:lta saatavien tulojen mitoituksessa on otettu huomioon myös Ahvenanmaan osuus.


2018 talousarvio 10 000 000
2017 talousarvio 8 000 000
2016 tilinpäätös 7 211 711

04. EU:lta saatavat muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 495 000 euroa.

Selvitysosa:Momentin tuloina on otettu huomioon EU:lta maa- ja metsätalousministeriön tehtäväalueelle saatavat muut kuin momenteille 12.30.01 ja 12.30.02 sekä laitosten rahoittamiin hankkeisiin EU:sta tuloutuvat tulot. Tulot kertyvät EU-säädösten mukaisesti.

Arvio tuloista

  Tulot € Momentti
 
Eläintaudit ja kasvintuhoojat, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 652/2014, josta 495 000  
— TSE-, AI-, ASF-ohjelmat ja mikrobilääkeresistenssiseurantaohjelma 163 000 30.20.02
— Rabies-ohjelma 118 000 30.20.20
Kasvinsuojelutoimien tukeminen 214 000 30.20.02 ja 30.20.20

Momentille tuloutuvat eläintautien osalta EU:n osarahoittamien TSE-, AI-, ASF- ja mikrobilääkeresistenssiseurantaohjelmien sekä rabies-ohjelman tukemisesta EU:lta saatavat tulot. Kasvintuhoojien osalta momentille tuloutuvat EU:n osarahoittamien kartoitusohjelmien ja torjuntatoimenpiteiden tulot.


2018 talousarvio 495 000
2017 talousarvio 718 000
2016 tilinpäätös 1 543 210

20. Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävä osuus rahapelitoiminnan tuotosta

Momentille arvioidaan kertyvän 40 500 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Momentille kertyvät tulot perustuvat arpajaislakiin (1047/2001). Veikkaus Oy:n tuotoista kertyy osa kohdennettavaksi hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen. Tuloja vastaavasti määrärahaa käytetään hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen (mom. 30.10.54). Tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun valtioneuvoston asetuksen (14/2017) mukaisten käyttötarkoitusten lisäksi määrärahaa voidaan tuloja vastaavasti käyttää 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen (mom. 30.01.05) sekä 240 000 euroa hevostalouden edistämiseen tarkoitettujen avustusten myöntämisestä aiheutuviin kuluihin (mom. 30.01.01).


2018 talousarvio 40 500 000
2017 talousarvio 40 100 000
2016 tilinpäätös 936 465

40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 3 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät vesilain (587/2011) 3 luvun 14 ja 22 §:n sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) nojalla määrätyistä kalatalousmaksuista sekä muista vastaavista maksuista. Vastaavat menot on merkitty momentille 30.40.20.


2018 talousarvio 3 000 000
2017 talousarvio 3 000 000
2016 tilinpäätös 2 352 681

41. Tenojoen kalastuslupamaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain (176/2017) sekä siihen liittyvien valtioneuvoston asetusten (195/2017 ja 196/2017) mukaisista kalastuslupamaksuista. Vuoden 2017 tulokertymää vastaavista menoista valtiolle kuuluva osuus on merkitty momentille 30.40.22 sekä kalastuskunnille ja muille yksityisille vesialueen omistajille kuuluva osuus momentille 30.40.40.


2018 talousarvio 500 000
2017 talousarvio 500 000
2016 tilinpäätös 422 033

42. Hirvieläinten metsästysmaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 4 575 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 4 §:n mukaisista pyyntilupamaksuista saatavina tuloina. Aikuisen hirven pyyntilupamaksu on 120 euroa ja hirvenvasan 50 euroa. Maksujen taso säilyy ennallaan. Vuonna 2018 arvioidaan hirvien pyyntilupamaksuja tuloutuvan 4,2 milj. euroa ja valkohäntäpeurojen pyyntilupamaksutuloja 0,375 milj. euroa. Vastaavat menot on momentilla 30.40.41.


2018 talousarvio 4 575 000
2017 talousarvio 3 400 000
2016 tilinpäätös 4 117 689

44. Kalastonhoitomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 10 100 000 euroa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen kalastuslain (379/2015) muuttamisesta. Muutoksella kalastonhoitomaksuja korotetaan siten, että vuosilupa nousee 39 eurosta 45 euroon, viikkolupa 12 eurosta 15 euroon ja vuorokausilupa 5 eurosta 6 euroon.

Kalastonhoitomaksujen maksusuoritusten määrän arvioidaan vuonna 2018 säilyvän nykyisellä tasolla. Kun kalenterivuotta koskevia maksuja arvioidaan suoritettavan 210 000 kpl, seitsemän vuorokauden maksuja 35 000 kpl ja vuorokausimaksuja 22 000 kpl, momentille arvioidaan kertyvän vuonna 2018 yhteensä 10 100 000 euroa.


2018 talousarvio 10 100 000
2017 talousarvio 8 700 000
2016 tilinpäätös 8 704 570

45. Riistanhoitomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 11 920 000 euroa.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta. Momentin määräraha nousee riistanhoitomaksun korotuksen johdosta 1 790 000 euroa. Tulot perustuvat riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 1 §:ään.

Jokaisen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyslain (615/1993) 28 §:ssä tarkoitettuna metsästyksen johtajana, on metsästysvuosittain suoritettava valtiolle riistanhoitomaksu. Korotetun riistanhoitomaksun suuruus olisi 39 euroa ja arvioitu metsästäjämäärä vuodelle 2018 on noin 305 700. Arvioitu kertymä on 11 920 000 euroa. Riistatalouden edistämiseen käytettävät menot on merkitty momentille 30.40.50.


2018 talousarvio 11 920 000
2017 talousarvio 10 130 000
2016 tilinpäätös 10 063 316

99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 5 500 000 euroa.

Selvitysosa:Tulokertymässä otetaan huomioon ne hallinnonalan tulot ja takaisinperinnät, joita varten ei ole erillistä tulomomenttia tai joita ei oteta huomioon nettoutettavina tuloina tai ei voida hyvittää menomomentille. Lisäksi momentille tuloutetaan puutarhakasvien jalostusmaksutulot, joita vastaavat menot on momentilla 30.01.05.


2018 talousarvio 5 500 000
2017 talousarvio 6 000 000
2016 tilinpäätös 4 841 492