Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2018

08. ValmisteverotPDF-versio

01. Tupakkavero

Momentille arvioidaan kertyvän 1 042 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan yksikköperusteista veroa 49,50 euroa 1 000 kappaletta kohti ja arvoon perustuvaa veroa 52 % vähittäismyyntihinnasta laskettuna, kuitenkin vähintään 223,00 euroa 1 000 kappaletta kohti. Sikareista ja pikkusikareista vero on 34 % vähittäismyyntihinnasta. Piippu- ja savuketupakasta veroa kannetaan 41,50 euroa kilolta ja lisäksi 48 % vähittäismyyntihinnasta. Savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta kannetaan veroa 33,50 euroa kilolta ja lisäksi 52 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 135,50 euroa kilolta. Muista tupakkaa sisältävistä tuotteista ja savukepaperista kannetaan lisäksi valmisteveroa, joka on 60 % vähittäismyyntihinnasta. Sähkösavukenesteiden vero on 0,30 euroa millilitralta.

Tupakkaveroa on korotettu vuosina 2009, 2010, 2012, 2014 ja 2015. Lisäksi voimassa olevan lain mukaan veroa on korotettu puolivuosittain vuoden 2016 alusta lähtien ja viimeisin veronkorotus tuli voimaan 1.7.2017. Vuoden 2017 alusta tupakkaveron piiriin sisällytettiin myös sähkösavukkeissa käytettävät nesteet. Veronkorotusten ja muiden tupakan kulutusta vähentävien toimenpiteiden seurauksena verollisten savukkeiden kulutus on supistunut n. 18 % vuodesta 2008 vuoteen 2016.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi tupakkaverolain muuttamisesta. Hallitusohjelman mukaisesti tupakkaveroa on määrä korottaa asteittain ja esitys koskisi vuosina 2018 ja 2019 toteutettavia veronkorotuksia. Korotukset toteutettaisiin puolivuosittain vuoden 2018 alusta. Sikareiden verorakenne muutettaisiin samalla muiden tupakkatuotteiden veroa vastaavaksi, mikä korottaisi erityisesti savukkeiden kaltaisten pikkusikareiden tupakkaveroa.

Tupakkaveron kertymän arvioitu kehitys (milj. euroa)

  2016
tilinpäätös
2017
talousarvio
2018
esitys
       
Savukkeet 890 876 915
Muut tupakkatuotteet 85 122 127
Yhteensä 975 998 1 042

Tupakkaveroon ei kohdistu verotukia.


2018 talousarvio 1 042 000 000
2017 talousarvio 998 000 000
2016 tilinpäätös 974 899 332

04. Alkoholijuomavero

Momentille arvioidaan kertyvän 1 487 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/1994). Veron määrä on väkevien alkoholijuomien osalta 45,55 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Välituotteiden vero (21 tilavuusprosenttia) on vastaavasti 31,90 euroa ja viinien vero (11 tilavuusprosenttia) 30,82 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Oluen vero litrassa sataprosenttista alkoholia on 32,05 euroa.

Alkoholiveroa on korotettu vuonna 2008, kahdesti vuonna 2009, vuonna 2012 ja vuonna 2014.

Alkoholijuomien kulutusarviot perustuvat valtiovarainministeriön yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laatimiin ennusteisiin alkoholin kulutuksesta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä alkoholiveroa ehdotetaan korotettavaksi vuositasolla 100 milj. eurolla.

Alkoholijuomaveron verotuottoa pienentää pienpanimoiden verohuojennus, jota kasvatettiin vuoden 2015 alusta alkaen. Verotuen määrä on n. 10 milj. euroa vuonna 2018.


2018 talousarvio 1 487 000 000
2017 talousarvio 1 373 000 000
2016 tilinpäätös 1 354 467 562

05. Virvoitusjuomavero

Momentille arvioidaan kertyvän 151 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin virvoitusjuomaverosta (1127/2010). Veroa kannetaan alkoholittomista tai vain vähän alkoholia sisältävistä juomista ja veron määrä on 11 tai 22 senttiä litralta valmista juomaa riippuen juoman sokeripitoisuudesta. Virvoitusjuomien veroa korotettiin vuosien 2011, 2012 sekä 2014 alusta. Makeisten ja jäätelön valmistevero poistettiin vuoden 2017 alusta ja samalla virvoitusjuomaveron veropohjaan tehtiin pieniä muutoksia, joilla mm. poistettiin maidon kaltaiset kasvispohjaiset juomat virvoitusjuomaveron piiristä.

Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteveron verokertymän kehitys (milj. euroa)

  2016
tilinpäätös
2017
talousarvio
2018
esitys
       
Makeiset 78 7 -
Jäätelö 33 2 -
Virvoitusjuomat 144 149 151
Yhteensä 255 158 151

Verotukena momentin kertymää pienentää kliinisten ravintovalmisteiden, äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden, lastenruokien, laihdutusvalmisteiden ja ravintolisien vapautus verosta. Verotuen määrän arvioidaan olevan verotuottojen kannalta vähäinen.


2018 talousarvio 151 000 000
2017 talousarvio 158 000 000
2016 tilinpäätös 254 971 351

07. Energiaverot

Momentille arvioidaan kertyvän 4 683 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) sekä lakiin sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996).

Energiaverojen tuottoennusteessa hyödynnetään laajasti työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla laadittavaa energiatasetta. Sen laadinnassa käytetään valtiovarainministeriön ja eri tutkimuslaitosten suhdanne-ennusteita sekä koko kansantalouden tasolla että toimialatasolla.

Energiaverojen veropohjan keskeisten erien arvioitu kehitys (%)

  2016
tilinpäätös
2017
ennuste
2018
ennuste
       
Moottoribensiinin kulutus -0,2 -2½ -2½
Dieselöljyn kulutus 4,8 ½ 1,0
Sähkön kulutus 2,0 ½

Lähes kaikkia energiaveroja on korotettu viime vuosina merkittävästi. Vuoden 2017 alusta korotettiin sekä liikennepolttoaineiden että lämmityspolttoaineiden veroa. Lisäksi kaivostoiminnan verotuet palautettiin vuoden 2017 alusta.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien muuttamisesta. Esityksen mukaan lämmitys-, työkone ja voimalaitospolttoaineiden veroja korotetaan nettomääräisesti 45 milj. eurolla.

  Voimassa oleva verotaso
   
Moottoribensiini, snt/l 70,25
Dieselöljy, snt/l 53,02
Kevyt polttoöljy, snt/l 22,87
Raskas polttoöljy, snt/kg 27,11
Sähkö I (kotitaloudet, palveluala jne.), snt/kWh 2,253
Sähkö II (teollisuus), snt/kWh 0,703
Kivihiili, €/t 191,02
Maakaasu, €/MWh 18,614
Nestekaasu, snt/kg 26,65
Polttoturve, €/MWh 1,90

Verokertymän arvioitu kehitys energiatuotteittain (milj. euroa)

  2016
tilinpäätös
2017
talousarvio
2018
esitys
       
Moottoribensiini1) 1 295 1 294 1 259
Diesel1) 1 362 1 413 1 408
Sähkö 1 148 1 158 1 179
Muut 790 782 837
Yhteensä 4 595 4 647 4 683

1) Sisältää korvaavat biopolttoaineet.

Energiaverotuloihin on tunnistettu kohdistuvan 11 verotukea. Verotuet muodostuvat alennetuista verokannoista ja verotuen määräksi on katsottu vertailutason ja alennetun verokannan mukainen erotus. Vertailutasona on yleinen verorakenteen mukainen taso. Alla olevassa taulukossa esitettyjen merkittävimpien energiaverotukien lisäksi muita momentille kohdistuvia verotukia ovat liikenteessä käytetyn sähkön ja maakaasun normia alemmat verokannat, konesalien sähkön alempi verokanta, kiinteiden ja kaasumaisten biopolttoaineiden verottomuudet ja raideliikenteen sähkön verottomuus.

Merkittävimmät verotuet (milj. euroa)

  2016 2017
     
Dieselpolttoaineen alempi verokanta1) 770 775
Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn dieseliä alempi verokanta 446 454
Turpeen alempi verokanta2) 134 148
Teollisuuden ja kasvihuoneiden sähkön alempi verokanta 581 614
CHP-laitosten puolitettu CO2-vero 102 105
Muut 35 35

1) Tämän verotuen osalta on otettava huomioon verosanktioksi luettava henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron käyttövoimavero.

2) Turpeen vero ei noudata nykyistä energiaveromallia.

Lisäksi energiaverotuiksi luetaan maa- ja puutarhatalouden energiaverotuki, jonka määrä on n. 31 milj. euroa, sekä energiaintensiivisten yritysten veronpalautus, jonka suuruus on n. 230 milj. euroa vuonna 2018. Edellä mainitut verotuet kuuluvat menomomentille 28.91.41 eivätkä siten vähennä energiaverojen tulomomentin verokertymää.


2018 talousarvio 4 683 000 000
2017 talousarvio 4 647 000 000
2016 tilinpäätös 4 594 845 294

08. Eräiden juomapakkausten valmistevero

Momentille arvioidaan kertyvän 15 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin eräiden juomapakkausten valmisteverosta (1037/2004). Alkoholijuomien, virvoitusjuomien, vesien ja eräiden muiden sellaisenaan juotavien juomien eri materiaalista valmistetut juomapakkaukset, lukuun ottamatta nestepakkauskartongista valmistettuja pakkauksia, ovat veronalaisia. Verosta vapaita puolestaan ovat juomapakkaukset, jotka ovat uudelleenkäytettäviä ja kuuluvat panttiin perustuvaan palautusjärjestelmään. Kertakäyttöisten, hyväksyttyyn palautusjärjestelmään kuulumattomien juomapakkausten vero on 51 senttiä litralta. Veronalaisten pakkausten määrän oletetaan säilyvän vuonna 2018 likimain vuoden 2017 tasolla.


2018 talousarvio 15 000 000
2017 talousarvio 14 000 000
2016 tilinpäätös 15 413 457