Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2018

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 43 996 981 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 14 498 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot 9 511 000 000
02. Yhteisövero 4 194 000 000
03. Korkotulojen lähdevero 73 000 000
04. Perintö- ja lahjavero 720 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 18 895 700 000
01. Arvonlisävero 17 911 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero 813 000 000
03. Apteekkivero 171 700 000
08. Valmisteverot 7 378 000 000
01. Tupakkavero 1 042 000 000
04. Alkoholijuomavero 1 487 000 000
05. Virvoitusjuomavero 151 000 000
07. Energiaverot 4 683 000 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero 15 000 000
10. Muut verot 3 107 000 000
03. Autovero 896 000 000
05. Varainsiirtovero 786 000 000
06. Arpajaisvero 235 000 000
07. Ajoneuvovero 1 174 000 000
08. Jätevero 16 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot 118 281 000
03. Ratavero 4 870 000
04. Eräät viestinnän maksut 20 369 000
05. Eräät liikenteen maksut 28 900 000
06. Väylämaksut 47 400 000
08. Öljyjätemaksu 4 000 000
09. Muut verotulot 6 000 000
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu 3 795 000
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut 2 947 000
12. SEKALAISET TULOT 5 522 448 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 34 907 000
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot 982 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 33 925 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 146 860 000
10. Tuomioistuintulot 46 110 000
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 25 000 000
20. Ulosottomaksut 73 000 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 750 000
26. Sisäministeriön hallinnonala 27 654 000
98. EU:lta saatavat tulot 25 704 000
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 1 950 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 4 526 000
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 4 500 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 338 961 000
10. Tullin tulot 0
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 129 073 000
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 24 606 000
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 14 245 000
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 9 974 000
25. Metallirahatulot 10 000 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 865 863 000
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 217 200 000
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 16 680 000
60. Työturvallisuusmaksu 850 000
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 35 800 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 1 500 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 13 170 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 586 800 000
70. Opintotukitoiminnan tulot 18 300 000
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista 564 500 000
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 853 323 000
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 536 733 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 230 000 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 10 000 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 495 000
20. Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävä osuus rahapelitoiminnan tuotosta 40 500 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 3 000 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 500 000
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 4 575 000
44. Kalastonhoitomaksut 10 100 000
45. Riistanhoitomaksut 11 920 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 5 500 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 5 550 000
10. Liikenneviraston tulot 4 700 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 850 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 391 779 000
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 2 869 000
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 31 810 000
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 240 000 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 117 100 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 567 738 000
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 600 000
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 300 000
90. Rahapelitoiminnan tuotto 467 313 000
98. Valtionapujen palautukset 97 200 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 1 325 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 14 650 000
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 1 650 000
20. Siirto valtion asuntorahastosta 12 000 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 1 000 000
39. Muut sekalaiset tulot 549 700 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 172 200 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 75 000 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 300 000 000
10. Muut sekalaiset tulot 2 500 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 2 769 190 000
01. Korkotulot 95 290 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 6 400 000
05. Korot muista lainoista 70 393 000
07. Korot talletuksista 1 000 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 17 497 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 2 404 000 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 2 404 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 90 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 90 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 179 900 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 179 900 000
15. LAINAT 3 386 088 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 413 218 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 21 000 000
04. Muiden lainojen lyhennykset 392 218 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 2 972 870 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 2 972 870 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 55 674 707 000