Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2018
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2018

Talousarvioesitys 2018PDF-versio

 euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT43 996 981 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot14 498 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot9 511 000 000
02. Yhteisövero4 194 000 000
03. Korkotulojen lähdevero73 000 000
04. Perintö- ja lahjavero720 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut18 895 700 000
01. Arvonlisävero17 911 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero813 000 000
03. Apteekkivero171 700 000
08. Valmisteverot7 378 000 000
01. Tupakkavero1 042 000 000
04. Alkoholijuomavero1 487 000 000
05. Virvoitusjuomavero151 000 000
07. Energiaverot4 683 000 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero15 000 000
10. Muut verot3 107 000 000
03. Autovero896 000 000
05. Varainsiirtovero786 000 000
06. Arpajaisvero235 000 000
07. Ajoneuvovero1 174 000 000
08. Jätevero16 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot118 281 000
03. Ratavero4 870 000
04. Eräät viestinnän maksut20 369 000
05. Eräät liikenteen maksut28 900 000
06. Väylämaksut47 400 000
08. Öljyjätemaksu4 000 000
09. Muut verotulot6 000 000
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu 3 795 000
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut2 947 000
12. SEKALAISET TULOT5 522 448 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala34 907 000
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot982 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot33 925 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala146 860 000
10. Tuomioistuintulot46 110 000
15. Yleisen edunvalvonnan tulot25 000 000
20. Ulosottomaksut73 000 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot2 750 000
26. Sisäministeriön hallinnonala27 654 000
98. EU:lta saatavat tulot 25 704 000
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot1 950 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala4 526 000
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot8 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista18 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot4 500 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala2 338 961 000
10. Tullin tulot0
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista129 073 000
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista24 606 000
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista14 245 000
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot9 974 000
25. Metallirahatulot10 000 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta1 865 863 000
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset217 200 000
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut16 680 000
60. Työturvallisuusmaksu850 000
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot35 800 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen1 500 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot13 170 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala586 800 000
70. Opintotukitoiminnan tulot18 300 000
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista564 500 000
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot4 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala853 323 000
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot536 733 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta230 000 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta10 000 000
04. EU:lta saatavat muut tulot495 000
20. Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävä osuus rahapelitoiminnan tuotosta40 500 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut3 000 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut500 000
42. Hirvieläinten metsästysmaksut4 575 000
44. Kalastonhoitomaksut 10 100 000
45. Riistanhoitomaksut11 920 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot5 500 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala5 550 000
10. Liikenneviraston tulot4 700 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot850 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala391 779 000
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot2 869 000
31. Palkkaturvamaksujen palautukset31 810 000
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot240 000 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot117 100 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala567 738 000
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot1 600 000
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot300 000
90. Rahapelitoiminnan tuotto467 313 000
98. Valtionapujen palautukset97 200 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot1 325 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala14 650 000
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista1 650 000
20. Siirto valtion asuntorahastosta12 000 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot1 000 000
39. Muut sekalaiset tulot549 700 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista172 200 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot75 000 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset300 000 000
10. Muut sekalaiset tulot2 500 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET2 769 190 000
01. Korkotulot95 290 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille6 400 000
05. Korot muista lainoista70 393 000
07. Korot talletuksista1 000 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot17 497 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot2 404 000 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot2 404 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta90 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta90 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset179 900 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset179 900 000
15. LAINAT3 386 088 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat413 218 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille21 000 000
04. Muiden lainojen lyhennykset392 218 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta2 972 870 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta2 972 870 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 55 674 707 000
 euroa
MÄÄRÄRAHAT
21. EDUSKUNTA124 743 000
01. Kansanedustajat21 247 000
01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha)21 247 000
10. Eduskunnan kanslia74 207 000
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)53 394 000
02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha)2 482 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)6 800 000
51. Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha)3 531 000
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v)4 000 000
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v)4 000 000
20. Eduskunnan oikeusasiamies6 061 000
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha)6 061 000
30. Ulkopoliittinen instituutti3 618 000
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 398 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)220 000
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto15 527 000
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)14 937 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)590 000
90. Eduskunnan muut menot4 083 000
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha)4 083 000
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI19 030 000
01. Tasavallan presidentti2 875 000
01. Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha)126 000
02. Tasavallan presidentin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)199 000
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v)2 550 000
02. Tasavallan presidentin kanslia16 155 000
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)8 055 000
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v)600 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)2 500 000
75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v)5 000 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA210 267 000
01. Hallinto169 257 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)123 223 000
02. Ministereiden, heidän valtiosihteeriensä ja erityisavustajiensa palkkaukset (arviomääräraha)6 510 000
03. Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkamenot (siirtomääräraha 2 v)1 000 000
04. Pääministerin, kansliassa toimivien ministereiden ja heidän avustajiensa matkat (siirtomääräraha 2 v)867 000
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v)11 400 000
24. Suomen EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v)6 800 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)19 457 000
10. Omistajaohjaus5 700 000
88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)5 700 000
20. Poliittisen toiminnan avustaminen29 635 000
50. Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)29 635 000
30. Oikeuskanslerinvirasto3 405 000
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 405 000
90. Muut menot2 270 000
21. Kunniamerkit (arviomääräraha)700 000
26. Suomi 100 (siirtomääräraha 3 v)800 000
61. Jäsenmaksut ja maksuosuudet Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukselle (siirtomääräraha 2 v)770 000
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA1 091 905 000
01. Ulkoasiainhallinto243 384 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)218 638 000
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen menot (siirtomääräraha 3 v)982 000
21. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)1 155 000
29. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)16 059 000
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)6 550 000
10. Kriisinhallinta67 923 000
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v)52 563 000
21. Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (kiinteä määräraha)15 360 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö686 266 000
50. Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle0
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)546 266 000
88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v)10 000 000
89. Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset (siirtomääräraha 3 v)130 000 000
90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot94 332 000
50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)1 341 000
51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha)45 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)90 046 000
67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v)100 000
68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)1 800 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha)1 000 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA940 743 000
01. Ministeriö ja hallinto122 788 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)20 068 000
03. Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)7 661 000
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)9 058 000
20. Erityismenot (arviomääräraha)12 032 000
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)115 000
22. Toimisto- ja viestintäjärjestelmien valtavirtaistaminen (siirtomääräraha 3 v)2 590 000
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)43 902 000
50. Avustukset (kiinteä määräraha)8 362 000
51. Eräät valtion maksamat korvaukset (arviomääräraha)19 000 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu413 409 000
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)8 544 000
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)13 447 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)250 147 000
04. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)65 071 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha)76 200 000
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta100 522 000
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)100 522 000
30. Syyttäjät44 205 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)44 205 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano214 709 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)210 009 000
74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)4 700 000
50. Vaalimenot45 110 000
20. Vaalimenot (arviomääräraha)45 110 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA1 463 996 000
01. Hallinto147 949 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)13 987 000
04. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v)1 739 000
20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v)8 017 000
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v)22 555 000
29. Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)100 409 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v)225 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha)1 017 000
10. Poliisitoimi760 991 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)720 682 000
02. Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)30 141 000
20. Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v)9 168 000
21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)1 000 000
20. Rajavartiolaitos247 492 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)235 292 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v)12 200 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta67 191 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)15 997 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)48 788 000
20. Erityismenot (arviomääräraha)2 406 000
43. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v)0
40. Maahanmuutto240 373 000
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)49 395 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha)137 594 000
22. Vapaaehtoinen paluu (siirtomääräraha 2 v)6 800 000
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha)46 584 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA2 871 971 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto388 977 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)14 085 000
21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)2 875 000
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)372 017 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus2 425 960 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 941 231 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v)478 100 000
19. Hawk Mk 51 -koneiden modifiointi (siirtomääräraha 3 v)4 600 000
50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)2 029 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta57 034 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)57 024 000
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha)10 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA17 194 849 000
01. Hallinto168 081 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)30 748 000
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v)245 000
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)124 088 000
69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha)13 000 000
10. Verotus ja tulli577 946 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)368 601 000
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)163 018 000
20. Kansallisen tulorekisterin menot (siirtomääräraha 2 v)1 727 000
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha)15 900 000
95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha)22 700 000
97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha)6 000 000
20. Palvelut valtioyhteisölle39 881 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)24 721 000
02. Keskitettyjen valuuttatilien kurssierot (arviomääräraha)50 000
06. Sähköisen asioinnin ja hallinnon yhteiset palvelut (siirtomääräraha 2 v)110 000
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)2 000 000
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 000 000
10. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen investointimenot (siirtomääräraha 2 v)10 000 000
88. Senaatti-kiinteistöt0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto75 162 000
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)46 014 000
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 312 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)25 836 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto79 846 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)50 345 000
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)27 399 000
03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)2 102 000
50. Eläkkeet ja korvaukset4 953 587 000
15. Eläkkeet (arviomääräraha)4 673 697 000
16. Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha)2 050 000
17. Muut eläkemenot (arviomääräraha)2 643 000
50. Vahingonkorvaukset (arviomääräraha)40 500 000
63. Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha)217 200 000
95. Muiden eläkelaitosten valtion puolesta maksamien eläkemenojen ja valtiolle maksamien ennakoiden korkomenot (arviomääräraha)17 497 000
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot15 865 000
02. Erikseen budjetoidut palkkamenot (arviomääräraha)15 000
10. Työturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)850 000
12. Osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)15 000 000
60. Siirto Koulutusrahastolle (arviomääräraha)0
70. Valtionhallinnon kehittäminen259 575 000
01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)4 900 000
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)5 000 000
03. Kansallisen tietoalan ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)0
05. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v)180 530 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)30 268 000
21. Kansallisen tulorekisterin toteutus (siirtomääräraha 3 v)15 663 000
22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v)15 114 000
40. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v)8 100 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle265 158 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)237 158 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)15 000 000
33. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)13 000 000
90. Kuntien tukeminen8 469 121 000
20. Julkisen sektorin yhteisen tietohallinnon ja tiedon hallinnan kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)3 000 000
22. Hallinto- ja palvelurakenteiden kehittäminen ja tukeminen (siirtomääräraha 3 v)200 000
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha)8 457 931 000
31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki (arviomääräraha)7 990 000
91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen261 000 000
41. Energiaverotuki (arviomääräraha)261 000 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt2 011 777 000
03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 947 000
20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin (siirtomääräraha 2 v)1 500 000
40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha)11 550 000
67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha)170 000
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha)1 984 000 000
87. Suomen osuus Aasian infrastruktuuri-investointipankin peruspääomasta (arviomääräraha)11 610 000
95. Valtion takaussuoritukset (arviomääräraha)0
99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot17 850 000
95. Satunnaiset säädösperusteiset menot (arviomääräraha)300 000
96. Ennakoimattomat menot (siirtomääräraha 3 v)5 000 000
97. Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha)150 000
98. Kassasijoitusten riskienhallinta (arviomääräraha)12 400 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA6 584 861 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot243 800 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)17 264 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)58 458 000
03. Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)7 453 000
04. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)3 058 000
22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v)0
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)28 601 000
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha)1 337 000
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)3 313 000
52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin (arviomääräraha)114 000 000
53. Eräät turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset (siirtomääräraha 2 v)8 090 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)2 226 000
10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus942 525 000
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)40 854 000
02. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
20. Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)38 407 000
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)703 168 000
31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha)152 833 000
51. Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha)7 263 000
52. Valtionavustus vapaan sivistystyön järjestöille (kiinteä määräraha)0
20. Ammatillinen koulutus807 986 000
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)7 930 000
21. Ammatillisen koulutuksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)26 737 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen koulutukseen (arviomääräraha)768 271 000
33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma (kiinteä määräraha)5 048 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus3 302 782 000
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)11 605 000
02. Kansallisarkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)17 031 000
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 113 000
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 648 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v)141 821 000
22. Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus (siirtomääräraha 3 v)8 500 000
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)1 767 428 000
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha)276 665 000
53. Rahapelitoiminnan voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha)106 497 000
54. Strateginen tutkimusrahoitus (arviomääräraha)54 379 000
55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomääräraha 2 v)826 250 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)19 845 000
86. Valtion rahoitus ammattikorkeakoulujen pääomaan (kiinteä määräraha)24 000 000
89. Valtion rahoitus yliopistojen pääomasijoituksiin (kiinteä määräraha)46 000 000
70. Opintotuki588 895 000
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)613 000
52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)54 200 000
55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)449 326 000
57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha)31 456 000
59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha)53 300 000
80. Taide ja kulttuuri456 612 000
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)3 966 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)2 277 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)19 316 000
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 866 000
06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)5 969 000
16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha)18 960 000
20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v)15 686 000
30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha)3 700 000
31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha)46 615 000
35. Valtionavustus Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)8 000 000
40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha)252 000
41. Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v)26 648 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)7 350 000
51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha)14 615 000
52. Rahapelitoiminnan voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha)238 294 000
53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha)27 671 000
55. Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen (siirtomääräraha 3 v)1 950 000
59. Eräät avustukset Kansallisgallerialle (siirtomääräraha 2 v)0
72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v)739 000
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)3 688 000
95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha)50 000
96. Lahjoitus Suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön pääomaan (siirtomääräraha 2 v)6 000 000
90. Liikuntatoimi166 468 000
30. Avustus Liikkuva koulu -ohjelmaan (siirtomääräraha 3 v)7 000 000
50. Rahapelitoiminnan voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha)158 939 000
52. Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille ja rahoitus liikuntatieteellisten hankkeiden arviointikustannuksiin (kiinteä määräraha)529 000
91. Nuorisotyö75 793 000
50. Rahapelitoiminnan voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha)54 770 000
51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v)19 523 000
52. Eräät avustukset (siirtomääräraha 2 v)1 500 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA2 594 529 000
01. Hallinto ja tutkimus132 162 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)24 010 000
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)69 804 000
22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)1 343 000
23. Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v)5 120 000
29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)27 532 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha)4 353 000
10. Maaseudun kehittäminen413 879 000
40. Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)75 276 000
41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)25 000 000
42. Luopumistuet ja -eläkkeet (siirtomääräraha 2 v)58 330 000
43. Eläinten hyvinvointikorvaukset (siirtomääräraha 3 v)67 767 000
50. Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3 v)3 466 000
51. Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)1 843 000
54. Hevostalouden edistäminen hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitetulla rahapelitoiminnan tuotolla (siirtomääräraha 2 v)40 092 000
55. Valtionapu 4H-toimintaan (siirtomääräraha 2 v)3 305 000
63. Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)2 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)136 800 000
20. Maa- ja elintarviketalous1 796 020 000
02. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)38 125 000
03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)22 178 000
20. Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta (arviomääräraha)5 948 000
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)325 400 000
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha)531 130 000
43. Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v)290 710 000
44. Luonnonhaittakorvaukset (siirtomääräraha 3 v)518 738 000
46. EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)5 705 000
47. Ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)3 169 000
60. Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha)200 000
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v)49 000 000
62. Eräät valtionavut (siirtomääräraha 2 v)5 717 000
40. Luonnonvaratalous198 877 000
20. Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 3 v)3 000 000
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v)13 520 000
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)14 880 000
31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen (siirtomääräraha 3 v)8 486 000
40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset (arviomääräraha)1 745 000
41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v)4 575 000
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v)8 450 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)56 230 000
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)5 027 000
46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v)39 400 000
50. Riistatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)11 920 000
51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)10 100 000
53. Eräät luonnonvaratalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v)1 132 000
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)20 362 000
83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3 v)50 000
64. Metsähallitus6 454 000
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)6 454 000
70. Maanmittaus ja tietovarannot47 137 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)43 137 000
40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha)4 000 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA3 362 555 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot495 221 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)14 281 000
21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)1 660 000
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)479 280 000
10. Liikenneverkko2 014 311 000
01. Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)73 014 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v)1 398 000 000
35. Valtionavustus länsimetron rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v)31 500 000
36. Valtionavustus raideliikennehankkeiden rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v)16 100 000
41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v)1 000 000
50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v)13 000 000
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha)34 997 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)323 700 000
78. Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v)0
79. Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v)123 000 000
20. Liikenteen viranomaispalvelut69 953 000
01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)46 853 000
40. Ajoneuvojen romutuspalkkio (siirtomääräraha 2 v)8 000 000
41. Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistäminen (siirtomääräraha 2 v)9 100 000
42. Sähkökäyttöisten henkilöautojen sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden hankinta- ja konversiotuki (siirtomääräraha 3 v)6 000 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut214 421 000
42. Valtionavustus koulutuksesta (siirtomääräraha 3 v)841 000
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha)101 420 000
51. Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v)4 200 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)89 974 000
64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)12 683 000
66. Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset (siirtomääräraha 3 v)5 303 000
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen523 104 000
01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)13 156 000
45. Yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tuki (siirtomääräraha 3 v)2 000 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v)0
60. Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon (siirtomääräraha 3 v)507 948 000
50. Sää-, meri- ja ilmastopalvelut45 545 000
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)45 545 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA2 841 524 000
01. Hallinto270 324 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)33 054 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)168 025 000
20. Siviilipalvelus (arviomääräraha)4 939 000
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 3 v)2 056 000
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)36 072 000
40. Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)17 651 000
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha)20 000
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)8 507 000
89. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)0
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka895 861 000
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)30 714 000
06. Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)82 671 000
28. Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)400 000
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)250 900 000
41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (arviomääräraha)1 500 000
42. Kasvuekosysteemien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)5 000 000
43. Cleantech- ja biotalousratkaisujen sekä innovaatioiden kaupallistamisen tukeminen (siirtomääräraha 3 v)49 000 000
44. Kiertotalouden investointi- ja kehittämistuki (siirtomääräraha 3 v)2 000 000
47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha)56 159 000
48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha)42 300 000
49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v)89 303 000
50. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v)1 000 000
51. Naisille suunnattu innovaatiopalkinto (siirtomääräraha 2 v)118 000
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha)96 986 000
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha)10 000
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)141 000 000
87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v)0
88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)35 000 000
89. Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)11 800 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka489 626 000
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)162 576 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v)327 050 000
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä79 731 000
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)11 188 000
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)8 297 000
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)19 071 000
31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v)4 731 000
50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle (kiinteä määräraha)822 000
51. Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha)2 572 000
52. Palkkaturva (arviomääräraha)32 000 000
53. Matkustajien paluukuljetukset ja korvaukset (siirtomääräraha 3 v)1 000 000
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha)50 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka390 449 000
40. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (siirtomääräraha 3 v)10 000 000
41. Valtionavustus Finpron toimintaan (siirtomääräraha 3 v)0
42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)12 171 000
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)100 000
44. Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v)5 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha)361 478 000
65. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)1 700 000
60. Energiapolitiikka466 977 000
01. Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)6 513 000
20. Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen (siirtomääräraha 3 v)3 500 000
40. Energiatuki (arviomääräraha)57 694 000
41. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha)14 950 000
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha)0
43. Kioton mekanismit (arviomääräraha)220 000
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha)314 100 000
45. Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki (siirtomääräraha 3 v)40 000 000
46. Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotuki (arviomääräraha)27 000 000
47. Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistäminen (siirtomääräraha 3 v)3 000 000
70. Kotouttaminen248 556 000
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v)1 631 000
30. Valtion korvaukset kotouttamisesta (arviomääräraha)246 925 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA14 960 670 000
01. Hallinto90 459 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)30 929 000
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
04. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)550 000
05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 106 000
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)16 278 000
07. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta (siirtomääräraha 3 v)7 992 000
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)11 000 000
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)18 729 000
66. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (siirtomääräraha 2 v)3 875 000
02. Valvonta66 017 000
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)12 213 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)10 636 000
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 811 000
07. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)24 072 000
08. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen käyttöä hallinnoivan lupaviranomaisen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)1 800 000
20. Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha)12 485 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta135 965 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)48 541 000
25. Kansallinen genomikeskus ja kansallinen syöpäkeskus (siirtomääräraha 2 v)7 400 000
31. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)50 500 000
50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v)23 222 000
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v)6 302 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut4 286 750 000
50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon (arviomääräraha)11 750 000
51. Lapsilisät (arviomääräraha)1 369 900 000
52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha)3 800 000
53. Sotilasavustus (arviomääräraha)17 600 000
54. Asumistuki (arviomääräraha)1 478 800 000
55. Elatustuki (arviomääräraha)214 600 000
56. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut (arviomääräraha)49 400 000
57. Perustoimeentulotuki (arviomääräraha)820 900 000
60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v)320 000 000
20. Työttömyysturva2 652 070 000
31. Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha)26 840 000
50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha)1 010 000 000
51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha)30 000 000
52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha)1 555 400 000
55. Valtionosuudet Koulutusrahastolle (arviomääräraha)3 730 000
56. Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha)26 100 000
30. Sairausvakuutus2 119 700 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)2 119 700 000
40. Eläkkeet4 584 800 000
50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha)61 000 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)685 300 000
52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)233 000 000
53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha)10 000 000
54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)15 000 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)3 580 500 000
50. Veteraanien tukeminen181 246 000
30. Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha)1 250 000
50. Rintamalisät (arviomääräraha)12 600 000
51. Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha)88 000 000
52. Valtion korvaus sota- ja sotilasinvalidien kuntoutus- ja hoitolaitosten kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)40 000 000
53. Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)3 100 000
54. Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v)100 000
55. Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)3 500 000
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)32 688 000
57. Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v)8 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto287 466 000
30. Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)500 000
31. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (siirtomääräraha 3 v)400 000
32. Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen (kiinteä määräraha)15 000 000
33. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)94 700 000
34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha)15 200 000
36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha)480 000
37. Valtion korvaus kunnille laittomasti maassa oleskelevien kiireellisen sosiaalihuollon kustannuksiin (arviomääräraha)5 346 000
38. Valtionavustus valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)100 000 000
40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin (siirtomääräraha 3 v)28 990 000
52. Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin (siirtomääräraha 2 v)17 550 000
63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha)3 000 000
64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)6 300 000
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen35 248 000
20. Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)27 990 000
21. Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v)680 000
22. Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v)550 000
50. Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)2 200 000
51. Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)2 900 000
52. Valtionavustus UKK-instituutin toimintaan (siirtomääräraha 2 v)928 000
80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta162 974 000
40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha)144 534 000
41. Valtion korvaus turkistuottajien lomituspalvelujen kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)2 050 000
42. Valtion korvaus poronhoitajien sijaisavun kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v)250 000
50. Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin (siirtomääräraha 2 v)16 140 000
90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen357 975 000
50. Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)357 975 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA181 154 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot57 258 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)26 456 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)22 637 000
29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)6 435 000
65. Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon (siirtomääräraha 3 v)1 730 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu100 305 000
20. Ympäristövahinkojen torjunta (siirtomääräraha 3 v)6 900 000
21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v)2 440 000
22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v)16 025 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)30 906 000
60. Siirto öljysuojarahastoon (siirtomääräraha 3 v)3 000 000
61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)8 592 000
63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v)26 630 000
64. EU:n ympäristörahaston osallistuminen ympäristö- ja luonnonsuojeluhankkeisiin (siirtomääräraha 3 v)0
65. Öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto (siirtomääräraha 3 v)1 000 000
66. Kansainvälisen yhteistyön jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)1 812 000
70. Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v)3 000 000
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen23 591 000
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)4 741 000
02. Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio (siirtomääräraha 3 v)0
30. Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen (siirtomääräraha 2 v)1 000 000
52. Avustukset asuinrakennusten sähköisen liikenteen infrastruktuurin edistämiseen (siirtomääräraha 3 v)1 500 000
55. Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v)15 500 000
60. Siirto valtion asuntorahastoon0
64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v)850 000
36. VALTIONVELAN KOROT1 231 910 000
01. Valtionvelan korko1 221 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha)1 221 000 000
09. Muut menot valtionvelasta10 910 000
20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha)10 910 000
Määrärahojen kokonaismäärä 55 674 707 000