Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
     21. Riksdagen

Talousarvioesitys 2018

20. Samhällen, byggande och boendePDF-versio

01. Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 400 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av verkställigheten av revideringen av lagen om bostadsrättsbostäder.


2021 III tilläggsb. 400 000
2021 budget 6 163 000
2020 bokslut 6 115 000
2019 bokslut 4 806 000

04. Inrättande av ett digitalt register och en digital plattform för den byggda miljön (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget och det anslag som överförts från 2020 också får användas

1) till statens utgifter för projektet för digitalisering av den byggda miljön och till utgifter och avgifter för internationellt samarbete

2) till betalning av understöd med stöd av statsunderstödslagen

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen av projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Ändringen föranleds av behovet att precisera beslutsdelen under momentet genom att säkerställa att användningsändamålet med standardinnehåll bevaras.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2021 III tilläggsb.
2021 budget 7 300 000
2020 bokslut 7 300 000

06. Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till statens utgifter för programmet för en koldioxidsnål byggd miljö och till utgifter och avgifter för internationellt samarbete

2) till betalning av understöd med stöd av statsunderstödslagen

3) till betalning av sådana utgifter för avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke som hänför sig till projektet.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft.

Förklaring:Anslaget föranleds av utgifter som finansieras med inkomster från EU:s återhämtningsinstrument. Det kan tas i bruk när rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel har godkänts i alla medlemsstater i enlighet med de krav som deras statsförfattning ställer och beslutet därefter har trätt i kraft.

Finansieringen kan riktas till åtgärder som stöder forsknings- och innovationsprocesser som gäller den byggda miljön, tekniköverföring mellan företag och samarbete som fokuserar på koldioxidsnål ekonomi samt förmåga att klara av och anpassa sig till klimatförändringen. Finansieringen kan också riktas till åtgärder som stöder företag som tillhandahåller tjänster som främjar en koldioxidsnål ekonomi och klimatresiliens, inklusive informationsåtgärder. Pengar kan också användas för att främja ovannämnda åtgärder.

Finansieringen producerar kunskapsunderlag och verktyg för att verifiera koldioxidsnåla lösningar och lösningar för anpassning till klimatförändringen och hantering av klimatförändringen samt för att verifiera ökad skicklighet. Finansieringen används också för genomförande av programmet, uppföljning, utvärdering och rapportering av resultaten samt för kommunikation om resultat och bästa praxis samt för avlöning av personal till ett belopp som motsvarar högst ett årsverke.

Villkoren för användning av finansiellt stöd härstammar från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens, från villkoren i den allmänna gruppundantagsförordningen (kommissionens förordning (EU) nr 651/2014) samt från villkoren för EU:s återhämtningsfinansiering, (”Do No Significant Harm”, DNSH) (2021/C 58/01). Finansieringen får inte medföra betydande olägenheter för hållbart nyttjande och skydd av vattenresurser och marina naturresurser, cirkulär ekonomi, förhindrande och minskning av miljöförorening, skydd och restaurering av biologisk mångfald och ekosystem.


2021 III tilläggsb. 1 000 000

37. Understöd för planering av vindkraft (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 250 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av sådana understöd för planläggning, tillstånd och utredningar i anslutning till dem som styr utbyggnaden av vindkraft. Det primära målet för understöden är projekt som hänför sig till havsbaserad vindkraft. Anslaget kan dessutom användas till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke vid miljöministeriet.

Miljöministeriet beviljar understöden med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) efter att ha hört närings-, trafik- och miljöcentralerna. Understöd kan beviljas landskapsförbund och kommuner till högst 70 % av kostnaderna för planläggning, tillstånd och utarbetande av utredningar i anslutning till dem.

Om man vid planläggningen och tillståndsprocessen utöver utbyggnaden av vindkraft behandlar andra behov av styrning kan understöd beviljas endast för den del av kostnaderna som föranleds av utbyggnaden av vindkraft.

Anslaget får användas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft.

Förklaring:Anslaget föranleds av utgifter som finansieras med inkomster från EU:s återhämtningsinstrument. Det kan tas i bruk när rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel har godkänts i alla medlemsstater i enlighet med de krav som deras statsförfattning ställer och beslutet därefter har trätt i kraft.

Med anslaget genomförs Finlands program för hållbar tillväxt. Finansieringen är en del av pelare 1 och utgör 100 % av finansieringen av grön omställning, i första hand i anslutning till ett påskyndande av myndighetshandläggningen i anslutning till de investeringar som genomförs inom ramen för programmet och som förverkligar målen för DNSH-principen och den till 100 % gröna omställningen.


2021 III tilläggsb. 250 000
2020 bokslut 2 000 000

52. Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 7 500 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter för anställning av personal motsvarande högst tre årsverken.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att det av anslaget har reserverats 7 500 000 euro för stöd till laddningsinfrastruktur för elbilar (RRF första pelaren) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Beslut om beviljande får fattas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft.

Förklaring:Tillägget och kompletteringen av motiveringen till momentet föranleds av utgifter som finansieras med inkomsterna från EU:s återhämtningsinstrument. Det kan tas i bruk när rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel har godkänts i alla medlemsstater i enlighet med de krav som deras statsförfattning ställer och beslutet därefter har trätt i kraft.

Med tilläggsanslaget genomförs Finlands program för hållbar tillväxt. Finansieringen är en del av pelare 1 och utgör 100 % av finansieringen av grön omställning, och bidragen beviljas så att de till 100 % uppfyller kraven på grön omställning och kraven enligt DNSH-principen.


2021 III tilläggsb. 7 500 000
2021 budget 5 500 000
2020 bokslut 7 000 000
2019 bokslut 1 500 000

56. Understöd för att avstå från oljeuppvärmning av bostadshus (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att det av anslaget har reserverats 25 000 000 euro för understöd för att avstå från oljeuppvärmning (RRF första pelaren) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Beslut om beviljande får fattas efter det att rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel har trätt i kraft.

Förklaring:Tillägget och kompletteringen av motiveringen till momentet föranleds av utgifter som finansieras med inkomsterna från EU:s återhämtningsinstrument. Det kan tas i bruk när rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel har godkänts i alla medlemsstater i enlighet med de krav som deras statsförfattning ställer och beslutet därefter har trätt i kraft.

Med tilläggsanslaget genomförs Finlands program för hållbar tillväxt. Finansieringen är en del av pelare 1 och utgör 100 % av finansieringen av grön omställning, och bidragen beviljas så att de till 100 % uppfyller kraven på grön omställning och kraven enligt DNSH-principen.


2021 III tilläggsb. 15 000 000
2021 I tilläggsb. 10 000 000
2021 budget 9 440 000
2020 bokslut 28 670 000