Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. UtrikesförvaltningenPDF-versio

Förklaring:Utrikesförvaltningen betjänar hela statsförvaltningen, medborgarna, företag, organisationer, medierna och andra samarbetspartner. Utrikesförvaltningen stöder sig på ett omfattande nätverk av beskickningar. I en föränderlig omvärld krävs det att utrikesförvaltningen har effektiv framsyn, följer upp, analyserar, kommunicerar och använder resurser smidigt. Ett centralt verktyg för påverkan inom utrikesförvaltningen är en effektiv bilateral och multilateral diplomati på olika nivåer. I sin verksamhet ägnar utrikesförvaltningen allt större uppmärksamhet åt ledning genom information och åt att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Verksamhetens resultat

Finlands utrikes- och säkerhetspolitik baserar sig på arbete för de mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen, demokratin och jämställdheten i all verksamhet. Utrikesförvaltningen sätter för 2020 följande preliminära resultatmål, som stöder de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln:

 • — Vi främjar målen för FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling och för klimatavtalet från Paris multilateralt, som en del av Europeiska unionen och bilateralt
 • — Målet är ett enat, starkt och handlingskraftigt EU som fokuserar på tillväxt och säkerhet; konkreta resultat eftersträvas genom en fördjupad inre marknad, främjande av multilateral, regelbaserad handel, stärkande av EU:s yttre åtgärder och säkerhets- och försvarspolitik och genom hantering av migrationsströmmarna
 • — Vi stärker det multilaterala, regelbaserade systemet och samarbetet och arbetar för att stärka internationell rätt, demokratin och de mänskliga rättigheterna. Ett centralt mål är att främja kvinnors och flickors rättigheter
 • — Vi arbetar för att stärka FN:s ställning och handlingsförmåga och främjar Finlands medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter 2022—2024
 • — Vi deltar i konfliktförebyggande arbete och i fredsmedling och fredsbygge och främjar Finlands deltagande i internationell krishantering. Vi stärker kontinuiteten i hanteringen av utdragna kriser genom att samordna det fredsbyggande arbetet, det humanitära biståndet och utvecklingssamarbetet
 • — Vi fortsätter att bedriva ett brett, på partnerskap baserat samarbete med Nato och främjar samarbetet mellan EU och Nato i syfte att svara på gemensamma säkerhetshot
 • — Vi främjar internationellt samarbete för att skapa beredskap för allt mer komplexa säkerhetshot, däribland hybrid- och cyberhot, och för att bekämpa terrorism
 • — Vi bidrar till att utveckla EU:s handelsrelationer och verkställa handelsavtal i syfte att stödja ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Vi främjar Finlands export genom att påverka företagsklimatet samt genom att stödja finländska företags deltagande i internationella värdekedjor
 • — Vi stärker och förbättrar samarbetet mellan Team Finland-aktörerna i syfte att öka kundbelåtenheten och verksamhetens genomslag. Målet är att stärka Team Finland-nätverkets resurser
 • — Vi fortsätter att diversifiera och fördjupa relationerna med länderna i Afrika och bredda relationerna geografiskt. Allt större uppmärksamhet ägnas åt att säkerställa konsekvens i verksamheten
 • — Vi främjar stabiliteten och säkerheten i den arktiska regionen och stärker EU:s politik för Arktis
 • — Vi främjar det nordiska samarbetet och fördjupar vårt utrikes- och säkerhetspolitiska samarbete med Sverige. Vi arbetar för säkerhetspolitisk stabilitet och samarbete i Östersjöområdet i samarbete med länderna i området
 • — Vi främjar politiskt och ekonomiskt samarbete med Förenta staterna och satsar i synnerhet på påverkansarbete. Vi arbetar såväl bilateralt som genom EU för att förbättra de transatlantiska förbindelserna vad gäller handel och investeringar
 • — Vi upprätthåller fungerande relationer med Ryssland inom ramen för EU:s gemensamma politiska riktlinjer. Sanktionsåtgärderna mot Ryssland kvarstår tills förutsättningarna för att upphäva dem uppfylls. Det centrala är att medverka till att det skapas förutsättningar för en lösning på konflikten i Ukraina
 • — Vi utvecklar samarbetet och intensifierar relationerna med Kina, och stöder EU:s mål om att utveckla förbindelserna mellan EU och Kina vad gäller handel och investeringar. Vi arbetar såväl bilateralt som genom EU för att förbättra finländska företags tillträde till och konkurrensvillkor på den kinesiska marknaden
 • — Vi effektiviserar hanteringen vid utrikesministeriet och vid beskickningarna av sådana inreseärenden som utrikesförvaltningen ansvarar för, i synnerhet ärenden som gäller arbetskraftsinvandring
 • — Vi ökar Finlands inflytande internationellt och intresset för Finland och finländskt kunnande genom ett systematiskt arbete för att stärka Finlandsbilden, och ökar det nordiska samarbetet i syfte att stärka det värdebaserade gemensamma varumärket.

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 235 405 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av forskningsstipendier som hänför sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde

2) till betalning av utgifter som föranleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök

Förklaring:

Utrikesförvaltningens omkostnader år 2020 (euro)

   
Ministeriet 76 838 000
Omkostnader 17 540 000
Personalkostnader 59 298 000
   
Beskickningarna, 89 verksamhetsställen1) 142 787 000
Omkostnader 70 311 000
Personalkostnader 72 476 000
   
Verksamhetsområdesspecifika utgifter inom förvaltningsområdet 15 780 000
Informationsförvaltning 13 100 000
Fastighetsförvaltning 880 000
Säkerhet 1 800 000
Sammanlagt 235 405 000

1) Antal verksamhetsställen enligt region Europa 30, Öst 7, Asien och Amerika 27, Afrika och Mellanöstern 20 samt ständiga representationer och särskilda representationer 5 verksamhetsställen.

I beskickningarnas personalkostnader anges utöver den utstationerade personalens grundlöner dessutom följande ersättningar för utrikesrepresentationen: ortstillägg, tillägg för make och barntillägg, ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden, utbildnings- och dagvårdsersättning för barn, begravningsresor, semesterresor hem och besöksresor, ersättningar för hälso- och sjukvård för den utstationerade personalen, utrustningsersättning samt flyttningsersättning. Personalkostnaderna för den personal som anställts lokalt ingår i beskickningarnas omkostnader.

Med de gemensamma utgifterna inom förvaltningsområdet täcks under årets lopp utgifterna för de nämnda ansvarsområdena såväl i ministeriet som vid beskickningarna.

Inkomsterna av förvaltningsområdets offentligrättsliga prestationer inflyter huvudsakligen av de inkomster för pass och uppehållstillstånd som erhålls från beskickningarna, och de anges som en del av beskickningarnas nettobudgeterade omkostnader.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2018
utfall
2019
prognos
2020
mål
       
Årsverken 2 331 2 406 2 344
— Utrikesministeriet 877 869 833
— Utrikesrepresentationen 537 603 571
— Lokalt anställda 917 934 940
Arbetstillfredsställelseindex 3,6 3,7 3,7
Pensioneringsålder 65,7 66 66
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 5,8 5,0 5,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2018
utfall
2019
ordinarie
budget
2020
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 234 664 237 609 248 477
Bruttoinkomster 12 925 12 333 13 072
Nettoutgifter 221 739 225 276 235 405
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 27 378    
— överförts till följande år 28 201    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

  2018
utfall
2019
ordinarie
budget
2020
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 6 194 6 439 6 416
— intäkter av försäljningen av prestationer mom. 12.24.99 (avgifter för handläggning av visum) 27 473 27 249 32 215
Intäkter sammanlagt 33 667 33 688 38 631
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 11 670 10 968 12 200
— andel av samkostnader 15 118 14 972 15 433
Kostnader sammanlagt 26 788 25 940 27 633
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 6 879 7 748 10 998
Kostnadsmotsvarighet, % 126 130 140

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna enligt utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (377/2014) samt ränteinkomsterna på beskickningarnas bankkonton. Från och med 2015 har avgifterna för handläggning av visum bruttobudgeterats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Datasäkerhet (1 årsv) 75
Finland Promotion Board (överföring från moment 23.01.01) 100
Informationssäkerhet och övriga personalkostnader (regeringsprogr. 2019) 1 500
Kommunikation om olaglig inresa -150
Kostnader till följd av ett ökat antal asylsökande (särskilt familjeåterföreningar) -34
Medlemskap i ILO:s förvaltningsråd; en specialsakkunnig vid Finlands ständiga representation i Genève (överföring till moment 32.01.01) -88
Nationellt visumsystem; produktivitetsvinst 2020—2023 -200
Pilotprojekt för platsoberoende behandling av visumansökningar från Kina -410
Skötsel av kundserviceuppgifter inom ramen för konsulära tjänster vid Nödcentralsverket (överföring från moment 26.30.02) 289
Specialsakkunnig, migrationsärenden vid Finlands ständiga representation inom EU (överföring till moment 26.01.01) -56
Specialsakkunniga inom livsmedelsexport i beskickningsnätet (3 årsv.) -1 000
Specialsakkunnig inom räddningsverksamhet och krisberedskap vid Finlands ständiga representation i EU (överföring till moment 26.30.01) -69
Specialsakkunnig inom undervisningssektorn vid Finlands ambassad i Kiev (överföring till moment 24.30.66) -137
Specialsakkunnig vid Finlands ambassad i Moskva (överföring till moment 26.01.01) -191
Stärkande av beskickningsnätet, uppläggningskostnader (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) 600
Stärkande av beskickningsnätet (regeringsprogr. 2019) 1 000
Stärkande av hanteringen av inreseärenden vid beskickningarna och utrikesministeriet (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) 2 000
Stärkande av hanteringen av inreseärenden vid beskickningarna och utrikesministeriet (regeringsprogr. 2019) 2 500
Team Finland Knowledge-sakkunniga i beskickningsnätet (överföring från moment 29.20.21) 123
Team Finland Knowledge-sakkunniga i beskickningsnätet (överföring från moment 29.40.50) 674
Team Finland Knowledge-sakkunniga i beskickningsnätet (överföring från moment 29.40.55) 338
Team Finland Knowledge-sakkunniga i beskickningsnätet (överföring till moment 29.40.20) -446
Upprätthållande av beskickningsnätet vid nuvarande nivå (regeringsprogr. 2019) 3 500
Lönejusteringar -242
Nivå på poster som överförs (regeringsprog. 2019) -40
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -983
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -314
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) 1 500
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) 361
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -71
Sammanlagt 10 129

2020 budget 235 405 000
2019 budget 225 276 000
2018 bokslut 222 562 000

20. Utgifter för kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 978 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för underhåll av kultur- och vetenskapsinstitut utomlands

2) till betalning av investeringsutgifter för bygg- och reparationsprojekt vid kultur- och vetenskapsinstitut utomlands.

Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

Förklaring:Av staten ägda kultur- och vetenskapsinstitutsfastigheter utomlands är Villa Lante och bostaden i Rom, Finlands institut i Frankrike, den nordiska paviljongen (en tredjedel) och Finlands Aaltopaviljong på Biennalområdet i Venedig samt Finlands Ateninstitut och dess gästhus. Fastigheterna har hyrts ut till finländska kultur- och vetenskapsinstitut för deras verksamhet utomlands.

Hyresinkomsterna från institutfastigheterna har budgeterats under moment 12.24.20.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändringar i hyror 26
Sammanlagt 26

2020 budget 978 000
2019 budget 952 000
2018 bokslut 982 000

21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 005 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Förklaring:Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför.

År 2020 används anslagen för ett nytt nationellt visumsystem

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nationella visumsystemet (finansieringen 2019) (överföring till moment 28.70.20) -2 150
Nationella visumsystemet (finansieringen 2020) (överföring från moment 28.70.20) 850
Sammanlagt -1 300

2020 budget 2 005 000
2019 budget 3 305 000
2018 bokslut 1 155 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 13 376 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och som använts för utvecklingssamarbete.

Förklaring:Enligt mervärdesskattelagen är de tjänster i anslutning till utvecklingssamarbete som ministerierna köper i Finland mervärdesskattepliktiga. För att Finlands utvecklingssamarbete inte ska belastas med mervärdesskatt budgeteras mervärdesskatteutgifterna separat.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -2 683
Sammanlagt -2 683

Anslaget står utanför ramen.


2020 budget 13 376 000
2019 budget 16 059 000
2018 bokslut 11 253 887

74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 12 300 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för byggnads- och reparationsprojekt som gäller utrikesförvaltningens lokaler

2) till betalning av reparations- och ändringsarbeten av ombyggnadsnatur i lokaler som hyrts ut till staten.

Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Minskande av eftersatt underhåll i fastigheter och bevarande av fastigheternas värde; anslaget binds till balansräkningsvärdet 3 000
Nödvändiga reparationsbehov 2019 -1 270
Stärkande av beskickningsnätet och ändringar i fastigheter (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) 4 300
Tillfälliga lokaler för Finlands ambassad i Peking -7 000
Totalrenovering av Finlands ambassadfastighet i Moskva -4 300
Sammanlagt -5 270

2020 budget 12 300 000
2019 budget 17 570 000
2018 bokslut 13 520 000