Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              51. Främjande av renskötseln
              63. Utveckling av landsbygden
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Talousarvioesitys 2018

50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 466 000 euro.

Anslaget får enligt statsrådets förordning om statsunderstöd för jordbruksrådgivningstjänster (431/2016) användas till betalning av statsbidrag som beviljas för rådgivning, till företag och andra sammanslutningar som bedriver riksomfattande rådgivning.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Med statsbidraget garanteras regionalt och innehållsmässigt täckande yrkeskunnig rådgivning till skäligt pris. Detta skapar för sin del förutsättningar för bedrivande av jordbruksproduktion i hela Finland. De statsbidragstagande rådgivningsorganisationernas effektivitet mäts bl.a. i antalet kunder. Mer än 40 % av lantbruks- och trädgårdsföretagen är kunder eller medlemmar i rådgivningsorganisationer.

Preliminära mål för användningen av statsbidraget när det gäller främjande av näringarna på landsbygden:

1. Genom rådgivning och genom att främja olika samarbetsformer och utveckling av kvalitetssystem skapas det förutsättningar för konkurrenskraft och tillväxt inom affärsverksamhet som baserar sig på bioekonomi och livsmedelskedjan. Beredskapen inom företagsledningen samt marknadskompetensen, riskhanteringen och lantbruksföretagens produktivitet förbättras.

2. Genom rådgivning och utveckling av rådgivningstjänsterna främjas miljövänligare produktionsmetoder och en hållbar användning av förnybara naturresurser bl.a. genom en optimal och hållbar användning av produktionsinsatserna och förbättrad energi- och materialeffektivitet. Dessutom har man som mål att höja skördenivåerna.

3. Människors, djurs och växters hälsa, välbefinnande och säkerhet samt ansvarsmedvetenheten inom livsmedelskedjan främjas genom rådgivning och metoder inom husdjursaveln samt genom att utveckla mätare och metoder.

I resultatavtalen kommer man närmare överens om vilka mål för 2018 som är förknippade med anslagsanvändningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur (Maatalouden erikoisyhdistysten liitto) (riksdagen) -100
Bortfall av tillägg av engångsnatur (ProAgria Keskusten Liitto ry) (riksdagen) -1 752
Bortfall av tillägg av engångsnatur (Suomen Hevostietokeskus ry) (riksdagen) -48
Bortfall av överföring av engångsnatur (motsvarande tillägg under moment 30.20.46) -500
Rådgivningsorganisationernas verksamhet 500
Sammanlagt -1 900

2018 budget 3 466 000
2017 budget 5 366 000
2016 bokslut 5 873 000