Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 714 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa, joka edistää maankamaran luonnonvarojen kestävää käyttöä. Tutkimuskeskuksen tavoitteena on tiedon, osaamisen ja innovaatioiden avulla tukea elinkeinoelämän ja alueiden kilpailukykyä sekä tukea kustannustehokasta yhteiskuntasuunnittelua. Tutkimuskeskusta kehitetään kansallisena geotietokeskuksena sekä eurooppalaisena huippuosaajana mineraalivarojen kestävän käytön tutkimuksessa.

GTK edistää investointeja ja elinkeinotoimintaa osana kestävän kehityksen taloutta. Uusilla innovaatioilla ja geotiedon hyödynnettävyydellä lisätään kustannustehokkuutta ja vahvistetaan elinkeinopolitiikassa määriteltyjä tavoitteita ja kasvun kärkialueita.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Geologian tutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2018:

Vaikuttavuus
  • — Mineraalitalous luo kestävää kasvua: mineraalisten raaka-aineiden hyödyntämisen ja jatkojalostuksen kautta syntyy ratkaisuja kehittyviin materiaalitarpeisiin
  • — Uusia luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä edistäviä cleantech-ratkaisuja syntyy
  • — Geologia yhdyskuntien kestävän rakentamisen tehostajana: geologisen tiedon hyödyntäminen alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisessa sekä niihin liittyvissä ympäristökysymyksissä parantuvat.

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
       
Tulosalueiden osuus kustannuksista (%)      
— mineraalivarat ja raaka-ainehuolto 56,2 56 56
— energiahuolto ja ympäristö 22,0 22 22
— maankäyttö ja rakentaminen 21,8 22 22
Yhteisrahoitteinen toiminta      
— kustannusvastaavuus (%) 62,6 50 50
— osuus ydintoiminnan htv-kertymästä (%) 20,1 20 20
— hankkeiden lukumäärä (kpl) 104 95 95
Maksullinen toiminta      
— tulot (milj. euroa) 7,4 7,8 7,8
— ylijäämä (1 000 euroa) 210 550 550
— ylijäämä (% tuotoista) 2,8 7 7
— htv-kertymät 42,5 60 60
Tuotokset ja laadunhallinta

Tutkimuskeskukselle asetetaan seuraavat alustavat tulostavoitteet:

  • — Investointikynnyksen madaltaminen ja elinkeinotoiminnan edellytysten edistäminen, mineraaliraaka-aineisiin, turpeeseen, geoenergiaan ja pohjavesivaroihin liittyvä tiedon kasvu
  • — GTK palvelutarjoajana ja tutkimuskumppanina lisää yhteistyötään yritysten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa erityisesti cleantech-alaan, mineraalitalouteen, digitalisaatioon sekä yhdyskuntarakentamiseen liittyvän toiminnan volyymin kasvun kautta
  • — Strateginen tutkimus ja verkostoituminen vahvistavat GTK:n kyvykkyyttä asiakasratkaisujen tuottajana yhteistyökumppanina
  • — Digitalisaation mahdollisuudet ja systeemiset hyödyt sovelletaan viraston kaikkiin prosesseihin, innovatiivisiin tietopääoman kasvattamisen toimintamalleihin ja asiakasratkaisuihin
  • — Geologisen tietovarannon kasvu ja käytettävyyden parantaminen tuovat systeemisiä hyötyjä, uusia tiedon käyttötapoja ja ne vastaavat asiakkaiden muuttuviin tietotarpeisiin
  • — Laadunhallinta varmistaa asiakastyytyväisyyden. GTK:n yritysasiakkuuksien ja -kumppanuuksien määrä on kasvanut ja asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 459 430 400
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,55 3,65 3,70

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio

2018
esitys
       
Bruttomenot 45 626 42 557 41 714
Bruttotulot 13 255 11 000 11 000
Nettomenot 32 371 31 557 30 714
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 832    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 126    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio

2018
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 7 357 7 800 7 800
— muut tuotot 85 - -
Tuotot yhteensä 7 442 7 800 7 800
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 5 095 5 550 5 550
— osuus yhteiskustannuksista 2 137 1 700 1 700
Kustannukset yhteensä 7 232 7 250 7 250
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 210 550 550
Kustannusvastaavuus, % 103 108 108

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio

2018
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 2 496 1 550 1 550
— EU:lta saatava rahoitus 709 400 400
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 2 010 1 250 1 250
Tuotot yhteensä 5 215 3 200 3 200
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 8 331 6 400 6 400
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -3 116 -3 200 -3 200
Omarahoitusosuus, % 37 50 50

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kaivosresurssien palkkausmenot (siirto momentilta 32.01.01) 40
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -40
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -16
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 52
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -212
Palkkaliukumasäästö -148
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 14
Toimintamenojen tuottavuussäästö -166
Toimintamenosäästö (HO 2015) -350
Työajan pidentäminen (Kiky) 13
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -29
Vuokrien indeksikorotus 9
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -10
Yhteensä -843

2018 talousarvio 30 714 000
2017 talousarvio 31 557 000
2016 tilinpäätös 32 665 000