Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Liikenneverkko
              40. Ajoneuvojen romutuspalkkio
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

20. Liikenteen viranomaispalvelutPDF-versio

Selvitysosa:Liikenteen viranomaispalveluilla turvataan liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä luodaan edellytyksiä liikennejärjestelmän ja siihen liittyvien palvelujen innovatiiviseen kehittämiseen.

01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 853 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen, rahoitus- ja maksuosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa kaikkien liikennemuotojen viranomaispalveluista. Liikenteen viranomaispalvelut liittyvät liikennejärjestelmän turvallisuuteen, tietovarantoihin, toimintavarmuuteen ja markkinoihin.

Liikenteen turvallisuusviraston tehtävänä on muun muassa:

 • — liikenteen verotus-, rekisteröinti- ja valvontatehtävät
 • — liikennejärjestelmän lupa- ja valvontatehtävät
 • — liikennealan koulutukseen ja tutkintojen järjestämiseen liittyvät tehtävät
 • — viraston toimialaan kuuluvat liikennemarkkinoihin liittyvät tehtävät
 • — liikenteen turvallisuuden edistämiseen ja liikenteen ympäristövaikutuksiin kuuluvat tehtävät
 • — liikenteen viestintä- ja valistustehtävät
 • — liikennejärjestelmän toimivuuden varmistaminen normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin rooli yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden ja hallinnonalan painopisteiden toteuttamisessa on:

 • — edistää liikenteen palvelumarkkinoiden ja asiakaslähtöisten palvelujen syntymistä mahdollistavalla sääntelyllä, suunnitelmallisella vaikuttamisella ja kokeiluilla
 • — ohjata kuluttajakysyntää liikenteen energiareformia tukevilla palveluilla
 • — edistää vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien henkilöautojen käyttöönottoa hankintatuki- ja konvertointitukiohjelman avulla
 • — avata ja hyödyntää tietoa uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja liikennepalvelujen aikaansaamiseksi
 • — turvata liikenne- ja viestintäyhteyksiä parantamalla liikenteen toimintavarmuutta ja turvallisuutta.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Liikenteen turvallisuusvirastolle vuodelle 2018 seuraavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja muita tavoitteita.

Tulostavoite 2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
       
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA      
1. Liikenteen ja viestinnän palvelumarkkinat ja palvelut      
Liikennejärjestelmän sääntely on tarkoituksenmukaista ja mahdollistaa toimialan kehityksen.      
Ajoneuvojen liikennekelpoisuuspalvelujen käyttäjäystävällisyyden lisääminen   Digitaalinen oppimisympäristö on käytössä. Ajoneuvojen ennakkoilmoittajien koulutuksen voi suorittaa digitaalisessa oppimisympäristössä.
    Uusi laatumittaristo on käytössä. Laatumittaristoa on kehitetty ja se tukee entistä paremmin riskiperustaista valvontaa.
    Digitaalisten ajoneuvopalveluiden (rekisteröinti, verotus, tyyppihyväksyntä käyttöaste) on lisääntynyt. Rekisteröinnin digitaalisten itsepalvelujen käyttöaste on yli puolet. Verotuksen digitaalisten palvelujen käyttöaste on kasvanut. Digitaalisesti saapuneiden tyyppihyväksyntähakemusten osuus on kasvanut.
Kuljettajien lupa- ja kelpoisuuspalveluiden kehittäminen käyttäjäystävällisemmäksi   Sähköistämisen käyttöönotto on toteutunut.Toimenpiteet tutkintopainotteiseen malliin siirtymiseksi on tehty. Mobiiliajokorttikokeilu on käynnistetty. Sähköistäminen on edennyt suunnitelman mukaisesti (ajokortin uudistaminen, ryhmä 1)
Liikenteen markkinoiden tasapuolisuuden parantaminen, markkinoille tulon esteiden purkaminen ja palveluiden laadun varmistaminen   Valmius Liikennekaaren mukaisten toimenpiteiden käyttöönottoon on tuotettu. Liikenteen markkinoiden tilakuvaan on sisällytetty liikenteen palvelulain seuraaminen (Trafilla on käytössä työkalut, joiden perusteella pystytään eduskunnan liikennevaliokunnan lausumaehdotusten edellyttämällä tavalla huolehtimaan viranomaisvalvonnan tehokkuudesta ja seuraamaan liikennemarkkinoiden tilannetta yhdessä Liikenneviraston kanssa).
    1) Liikennejärjestelmän tilakuvakokonaisuus on konseptoitu ja sitä kehitetään suunnitelman mukaisesti. 2) Valittu tekninen alustaratkaisu on pilotoitu. Seurantaa on kehitetty arvioinnin ja tunnistettujen kehitystarpeiden perusteella.
    Riski- ja suorituskykyperusteista toimintatapaa on sovellettu myös lupatoiminnoissa. Riski- ja suorituskykyperusteinen toimintatapa on arvioitu:1) sisäisesti valvontasuunnitelmissa ja hyväksyntätarkastuksissa (arviointi ensimmäisten kokeilujen perusteella) 2) ulkopuolisen arvioijan toimesta.
2. Liikenteen energiareformi      
Fossiilisten polttoaineiden käyttö vähentyy (hiiletön liikenne).      
Ajoneuvokannan uudistaminen   Selvityksessä tunnistetut muutostarpeet on toimeenpantu: 1) Autovertaamoa on laajennettu, 2) Vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien henkilöautojen käyttöönottoa tukeva kampanja on järjestetty, 3) Ajoneuvokannan tilakuva on tuotettu. 1) Energiamerkin latausten määrä ulkoisista palveluista on yli 50 000 kappaletta vuodessa. 2) Vuoden 2017 kampanja on arvioitu ja päätetty jatkotoimenpiteistä. 3) Ajoneuvokannan tilakuvan tunnettuutta on lisätty. 4) Hankinta- ja konvertointitukiohjelma vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien henkilöautojen käyttöönoton edistämiseksi on aloitettu. 5) Vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien henkilöautojen käyttöönottoa edistävää viestintää ja valistusta on tehostettu.
Tieliikenteen vastuullisten kuljetusten yleistyminen   1) Vastuullisuuskulttuuritutkimus I (nykytila) on tehty. 2) Julkisen sektorin ajoneuvohankintoja ja kuljetuksia koskeva neuvontapalvelu on järjestetty. 1) Vastuullisuusmallin tunnettuus ja siihen sitoutuneiden yritysten lukumäärä on kasvanut. 2) Ohjeistusta on parannettu 2017 tehdyn selvityksen mukaisesti. 3) Julkisen sektorin ajoneuvohankintoja koskevan neuvontapalvelun muodosta on päätetty ja palvelua jatkettu vuoden 2017 kokemusten pohjalta.
Lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen kehittyminen kestävällä tavalla   On järjestäydytty kansallisesti ja on miehitetty ICAO:n ympäristösuojelukomitea CAEP:in alaisia työryhmiä ICAO:n päästöjen hyvitysjärjestelmän (GMBM) edistämiseksi. Koordinaation ja työryhmien miehityksen toimivuus on arvioitu. Toimintaa on parannettu tulosten perusteella.
Merenkulun hiilidioksidipäästöjen kehittyminen kestävällä tavalla   1) Kv. neuvotteluja varten on tuotettu ehdotukset, jotka turvaavat ympärivuotisen kustannustehokkaan merenkulun.2) Vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä aluspolttoaineena on edistetty ja biopolttoaineiden merikuljetusten kustannustehokkuus on parantunut. 1) KV-vaikuttamis­suunni­telman mukaiset toimenpiteet 2018 on tehty:
— Alusten kapasiteettia koskevien jääluokkakorjauskertoimien uudistaminen
—EU:n MRV-järjestelmän yhtenevyys IMO:n globaalin DCS-järjestelmän kanssa
— CO2-päästöjen vähennystavoitteiden määrittely ja taloudellisesta ohjauskeinosta sopiminen IMOssa. 2) Kansallisen valvontasuunnitelman mukaiset toimenpiteet 2018 on tehty.
— Otetaan kansallisesti käyttöön CO2-päästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista koskeva järjestelmä
— Kehitetään alusten valvontaa osana ympäristövalvontajärjestelmää.
3. Tiedon hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet      
Tieto on lisännyt uutta liiketoimintaa.      
Sähköiset asiointikanavat ja tietojenvaihto   Trafin sähköisiä palvelujaon kehitetty DigitaalinenTrafi-suunnitelman mukaisesti (asiointivaatimukset, 5 käytettävyysparannusta, raportointi). Sähköisen asioinnin ICT-ratkaisuja on kehitetty suunnitelman mukaan.
    Trafin tietoon perustuvienpalvelujen määrä on kasvanut vähintään 5 %. Trafin tietoon perustuvien palvelujenmäärä on kasvanut vähintään 5 %.
    Trafin tietoja ja palveluja on liitetty kansalliseen palveluarkkitehtuuriin. Trafi on tuonut uusia palveluja kansalliseen palveluarkkitehtuuriin suunnitelman mukaan.
Liikenteen tietojen hyödyntäminen uuden liiketoiminnan mahdollistamisessa     Suostumusten hallinnassa on hyödynnetty MyData-mallia.
    Trafin Tietopalvelutehtaan toteutus on edennyt suunnitellusti (ICT-ratkaisu ja tietotuotteet). Trafin tietopalvelutehtaan toteutus on edennyt suunnitellusti (mm. sisältöpalvelujen laajentaminen, tukipalvelut).
    Avoimen datan määrää on lisätty suunnitelman mukaisesti ja toimenpiteet avoimen datan vaikuttavuuden ja hyödynnettävyyden parantamiseksi on tunnistettu. Kaikki avattavissa olevat tietoaineistot on aukaistu.
    Trafin II tietotilinpäätös on laadittu. Trafin III tietotilinpäätös on laadittu.
Liikennekaaren sisältämien tietojen ja tietojärjestelmien yhdenmukaisuusvaatimusten täytäntöönpano   Seuraavien osa-alueiden yhdenmukaisuutta on lisätty rekisteröijälähtöisesti (Liikennekaari I):
— tiedonluovutus
— tietoarkkitehtuuri
— tiedonvaihtoympäristöt
Trafi on osallistunut Lippuprojektiin ja sen toimeenpanoon projektin projektisuunnitelman mukaisesti.
Älykkään robotisaation ja automaation periaatepäätöksen toimeenpano sekä hallinnonalan yhteisen liikenteen automaationtiekartan toimeenpano   1) Automaatiohankkeiden ja kokeilujen toteutus on edennyt suunnitellusti (periaatepäätös ja tiekartta). 2) Automaattiajamisen ja -kokeilujen laaja tutkimushaku on avattu. 3) Liikenteen automaation vaikutussuunnitelma (kaikki liikennemuodot) on laadittu. Liikennelabra on verkottanut aktiivisesti liikenteen automaatiota edistäviä toimijoita ja edesauttanut kokeilujen syntymistä.Trafi on käsitellyt automaattiliikenteen kokeiluluvat tehokkaasti ja joustavasti.
    Ajoneuvojen turvavarustetietokanta on luotu. Tietokannan toimivuus ja laajennettavuus on arvioitu 2017 selvityksen ja kokemusten perusteella.
4. Luottamus digitaalisiin palveluihin      
Uusien digitaalisen tiedon hyödyntämiseen perustuvien liikennepalvelujen tietoturva ja tietosuoja sekä liikenneturvallisuus on varmistettu.   Trafi on laatinut virastojen ja yritysten kanssa suunnitelman automaattisessa liikenteessä syntyvän turvallisuustiedon jakamisen verkoston organisoimiseksi. Trafi on käynnistänyt virastojen ja yritysten kanssa toimenpiteet automatisoituvan liikenteen luottamusverkoston kehittämiseksi, jotta liikenteessä syntyvää turvallisuustietoa jakamalla voitaisiin tukea automatisoituvan liikenteen vastuukysymysten ratkaisemista ja vahingoilta suojautumista.
    Jatkokehittäminen on edennyt suunnitellusti (mm. ICT-arkkitehtuuri-hanke, ARKKU-projekti) Katsastukseen liittyvien sääntelymuutosten edellyttämät toimenpiteet on otettu käyttöön 20.5.2018 mennessä. Ajoneuvojärjestelmien jatkokehittäminen -projektin toteutus on aloitettu.
    Liikenneturvallisuuden seuranta, arviointi ja raportointi yhdessä toimijoiden kanssa VN:n periaatepäätöksen linjausten pohjalta. Toiminnan tavoitteet on dokumentoitu ja koordinointia on kehitetty palautteen perusteella. Periaatepäätöksen seuranta, arviointi ja raportointi valtioneuvostolle toimii.
5. Liikenne- ja viestintäverkot      
Liikennejärjestelmän toimintavarmuus on parantunut.      
Liikennejärjestelmän varautumis- ja huoltovarmuustyön koordinointi hallinnonalalla   Esitys riskikuvasta varautumisen ja huoltovarmuustyön perustaksi ja tavoitteiksi on tehty. Suunnitelmissa tunnistetutkehittämistoimenpiteet on toteutettu ja arvioitu.
Uusien toimintatapojen käyttöönotto   Aluskatsastusten uusi toimintamalli on arvioitu. Arviointitulosten perusteella tunnistetut kehitystoimenpiteet on toimeenpantu ja aluskatsastuksen suorittaminen omavalvonnan avulla on lainsäädäntötoimin mahdollistettu osalla kotimaan liikenteen toimijoita.
Palvelutaso      
Asiakastyytyväisyys, asiakkaat (asteikko 1—5) 3,6 3,6 3,6
Asiakastyytyväisyys, sidosryhmät (asteikko 1—5) 3,7 3,6 3,6
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS      
Tuottavuus      
Työn tuottavuuden kasvu-%, vähintään 11,90 1 1
Kokonaistuottavuuden kasvu-%, vähintään 14,96 2 2
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo, %) 102 100…106 100…106
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo) 140 120...127 126...133

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon momentille 11.19.05 budjetoitua lentoliikenteen valvontamaksua vastaavat menot 12,5 milj. euroa, katsastustoiminnan valvontamaksua vastaavat menot 7,3 milj. euroa ja kaupunkiraideliikenteen valvontamaksua vastaavat menot 40 000 euroa. Ajoneuvoverotustehtävän menot ovat 12,2 milj. euroa. Keskeisimmät julkisoikeudelliset suoritteet tulonmuodostuksen kannalta ovat tieliikenteen ajoneuvojen rekisteröintiin, ajokokeisiin, tutkintoihin ja ajokortteihin liittyvät suoritteet sekä erilaiset henkilöiden pätevyyteen liittyvät suoritteet.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma

2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 127 786 138 604 132 968
Bruttotulot 96 080 90 995 86 115
Nettomenot 31 706 47 609 46 853
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 14 085    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 30 082    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
Julkisoikeudelliset suoritteet 84 134 80 865 75 115
— Ajoneuvojen rekisteröinti 34 208 29 680 28 544
— Ajo-oikeudet ja tutkinnot 33 495 33 792 30 046
— Luvat ja valvonta 16 431 17 393 16 525
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) 11 429 10 130 11 000
Tuotot yhteensä 95 563 90 995 86 115
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
Julkisoikeudelliset suoritteet 78 975 83 641 75 115
— Ajoneuvojen rekisteröinti 26 488 27 765 28 615
— Ajo-oikeudet ja tutkinnot 33 838 36 623 29 900
— Luvat ja valvonta 18 649 19 253 16 600
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) 5 450 7 215 9 106
Kustannukset yhteensä 84 425 90 856 84 221
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)      
Julkisoikeudelliset suoritteet 5 159 -2 776 -
— Ajoneuvojen rekisteröinti 7 720 1 915 -71
— Ajo-oikeudet ja tutkinnot -343 -2 831 146
— Luvat ja valvonta -2 218 -1 860 -75
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) 5 979 2 915 1 894
Kustannusvastaavuus yhteensä 11 137 139 1 894
       
Kustannusvastaavuus, %      
Julkisoikeudelliset suoritteet 107 97 100
— Ajoneuvojen rekisteröinti 129 107 100
— Ajo-oikeudet ja tutkinnot 99 92 100
— Luvat ja valvonta 88 90 100
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) 210 140 121
Kustannusvastaavuus, % yhteensä 113 100 102

Veroluonteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Tuotot      
Lentoliikenteen valvontamaksu 11 689 11 451 12 500
Katsastustoiminnan valvontamaksu 7 844 7 260 7 260
Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu 40 40 40
Tuotot yhteensä 19 573 18 751 19 800
       
Kustannukset      
Lentoliikenteen valvontamaksu 10 560 12 510 12 500
Katsastustoiminnan valvontamaksu 6 213 7 260 7 260
Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu 40 40 40
Kustannukset yhteensä 16 813 19 810 19 800
       
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)      
Lentoliikenteen valvontamaksu 1 129 -1 059 -
Katsastustoiminnan valvontamaksu 1 631 - -
Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu - - -
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä 2 760 -1 059 -
       
Kustannusvastaavuus, %      
Lentoliikenteen valvontamaksu 111 92 100
Katsastustoiminnan valvontamaksu 126 100 100
Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu 100 100 100
Kustannusvastaavuus, % 116 95 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ajoneuvoverotuksen laajennus: veneet ja moottoriajoneuvot (HO) -1 000
Lentoliikenteen valvontamaksun laskennallinen tarkistus 1 049
Merenkulun asiantuntija (siirto momentilta 24.01.01) 83
Rikkidirektiivin valvonta -100
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -39
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -16
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -14
Palkkaliukumasäästö -34
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -16
Toimintamenojen tuottavuussäästö -251
Toimintamenosäästö (HO 2015) -350
Työajan pidentäminen (Kiky) -28
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -30
Vuokrien indeksikorotus 5
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -15
Yhteensä -756

2018 talousarvio 46 853 000
2017 I lisätalousarvio -825 000
2017 talousarvio 47 609 000
2016 tilinpäätös 47 703 000

40. Ajoneuvojen romutuspalkkio (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 8 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää romutuspalkkiosta, sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden tuesta annettavan lain mukaisen avustuksen maksamiseen uuden henkilöauton hankintaa varten.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi romutuspalkkiosta, sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden tuesta. Romutuspalkkiona myönnettävään avustukseen osoitetaan 8 milj. euroa.

Ostaja saisi hyvityksen ostaessaan uuden vähä- tai nollapäästöisen auton. Valtion avustuksen lisäksi tarkoituksena olisi, että autoala osallistuisi vapaaehtoisuuden pohjalta romutuspalkkion maksamiseen. Romutuspalkkio maksettaisiin yhdestä autosta vain kerran ja vain luonnolliselle henkilölle. Hyvityksen kohteena olevista henkilöautoista maksettaisiin normaalisti niihin kohdistuva autovero.

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaisi romutuspalkkion myöntämisestä ja valvonnasta.

Tavoitteena on uudistaa henkilöautokantaa entistä vähäpäästöisemmäksi ja turvallisemmaksi ja edistää vaihtoehtoisten teknologioiden eli muiden kuin fossiilisilla polttoaineilla toimivien henkilöautojen käyttöä sekä niitä tukevan jakeluinfrastruktuurin kehittymistä. Lisäksi pyritään lisäämään autojen teknisiä valmiuksia siirryttäessä asteittain kohti entistä automatisoidumpaa liikennejärjestelmää.

Romutuspalkkiotuelle tulee saada komission hyväksyntä ennen sen käynnistämistä.


2018 talousarvio 8 000 000

41. Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 9 100 000 euroa.

Määrärahasta saa myöntää avustusta tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1207/2016) mukaisesti:

1) yleiseen tieliikenteen turvallisuustoimintaan

2) kehittämishankkeisiin, kokeiluihin ja turvallisuustutkimukseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahalla edistetään tieliikenteen turvallisuutta koskevien liikennepoliittisten tavoitteiden toteutumista. Määräraha perustuu vakuutusyhtiöiltä kerättävään liikenneturvallisuusmaksuun, joka tuloutetaan momentille 11.19.05.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Yleinen tieliikenteen turvallisuustoiminta 8 900
Kehittämishankkeet, kokeilut ja turvallisuustutkimus 200
Yhteensä 9 100

2018 talousarvio 9 100 000
2017 talousarvio 9 100 000

42. Sähkökäyttöisten henkilöautojen sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden hankinta- ja konversiotuki (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 6 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää romutuspalkkiosta, sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden tuesta annettavan lain mukaisen avustuksen maksamiseen joko uuden täyssähkökäyttöisen henkilöauton hankintaan tai henkilöauton kaasu- tai etanolikonversion tekemistä varten.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi romutuspalkkiosta, sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden tuesta.

Hankinta- tai konversiotukeen on oikeutettu uuden täyssähkökäyttöisen henkilöauton ostaja tai konvertoitavan henkilöauton omistaja tai haltija, joka konvertoi henkilöauton kaasulla tai etanolilla toimivaksi. Hankinta- tai konversiotuki maksettaisiin yhdestä autosta vain kerran. Hyvityksen kohteena olevista uusista autoista maksettaisiin normaalisti niihin kohdistuva autovero.

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaisi hankinta- ja konversiotuen myöntämisestä ja valvonnasta.

Tuen tavoitteena on edistää autokannan uudistumista siten, että yhä useampi henkilöauto toimisi vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tai -polttoaineilla (sähkö, bio- ja maakaasu, korkeaseosetanoli) ja vähentää samalla liikenteestä aiheutuvia haitallisia päästöjä.

Uusien täyssähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuelle ja henkilöautojen kaasu- sekä etanolikonversiotuelle tulee saada komission hyväksyntä ennen tukiohjelman käynnistämistä.


2018 talousarvio 6 000 000