Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         20. (32.20, osa ja 32.30, osa) Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
              01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot
              02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot
              (03.) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot
              05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot
              06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot
              07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot
              40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen
              41. Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi
              42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen
              43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin
              44. Valtionavustus yksittäisten yritysten hankevalmisteluun Venäjällä
              45. Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu
              46. (32.30.46) Laivanrakennuksen innovaatiotuki
              47. (32.30.42) Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset
              48. (32.30.48) Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille
              (50.) Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen
              63. Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen
              80. (32.30.80) Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan
              81. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n rahoitukseen kotimaisille alustoimituksille
              82. (32.30.82) Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan
              83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan
              87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle
         30. (32.30, osa) Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. (32.40 ja 32.20, osa) Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

48. (32.30.48) Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 10 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain (1137/1996) sekä julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain (1543/2011) mukaisen korkotuen maksamiseen

2) Valtiokonttorille korontasaussopimuksista aiheutuvien korko- ja valuuttariskien suojaukseen tarvittavien toimenpiteiden ja kustannusten maksamiseen

3) julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain (1136/1996) tarkoittamalle yhtiölle, Suomen Vientiluotto Oy:lle, maksettavan hallinnointipalkkion suorittamiseen

4) julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain (1543/2011) tarkoittamalle yhtiölle, Suomen Vientiluotto Oy:lle maksettavan alijäämäkorvauksen suorittamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korkotuen tavoitteena on turvata suomalaisille yhtiöille kansainvälisesti kilpailukykyinen viennin ja alustoimitusten rahoitusjärjestelmä, lisätä Suomen pääomatavaravientiä ja alustoimituksia sekä edistää viejien, kotimaisten telakoiden ja niiden alihankkijoiden työllisyyttä.

Julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korkotasauksesta annetun lain (1543/2011) nojalla Suomen Vientiluotto Oy voi tehdä korontasaussopimuksia enintään 5 000 milj. euron pääoma-arvosta. Lain nojalla yhtiö voi tehdä OECD-ehtoisia kiinteä- ja vaihtuvakorkoisia luottoja koskevia rahoituspäätöksiä enintään 3 000 milj. euron pääoma-arvosta. Myöntämisvaltuuden käyttöastetta laskettaessa otetaan huomioon myönnettyjen vienti- ja alusluottojen sekä tehtyjen korontasaussopimusten erääntymätön pääoma täysimääräisenä ja tarjousten pääoma-arvosta 30 prosenttia.

Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja

 2011
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
    
Uusia vientiluottoja koskevia korontasaussopimuksia   
— milj. euroa335500700
— kpl557
Uusia alusluottoja koskevia korontasaussopimuksia   
— milj. euroa--160
— kpl--1
Myönnettyjen luottojen sopimuskanta vuoden lopussa   
— milj. euroa 1 5321 2531 338
— kpl272729

Korontasaussopimuksista valtiolle aiheutuvat menot (1 000 euroa)

 20132014201520162017Yhteensä
vuodesta
2013 lähtien
       
Vientiluottojen korkotuki1 0006 90017 70023 70023 40072 700
Alusluottojen korkotuki4001 5003 9005 5007 00018 300
Suojausmenot9 4006 6003 4001 80060021 800
Menot yhteensä10 80015 000 25 000 31 00031 000112 800

Korontasaussopimuksista sekä korko- ja valuuttariskien suojaamisesta aiheutuvien menojen lisäksi tuloutuu valtiolle korkohyvityksiä ja suojaustuloja. Vuonna 2011 valtio sai korkohyvityksiä ja suojaustuloja yhteensä 35,9 milj. euroa, joten korontasaustoiminnan ylijäämä oli 19 milj. euroa. Korontasaustoiminnasta valtiolle tulevien korkohyvitysten ja suojaustulojen arvioidaan olevan yhteensä 28,1 milj. euroa vuonna 2012 ja 17,7 milj. euroa vuonna 2013.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos-5 000
Yhteensä-5 000

2013 talousarvio10 800 000
2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio15 800 000
2011 tilinpäätös16 906 692

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 10 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain (1137/1996) sekä julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain (1543/2011) mukaisen korkotuen maksamiseen

2) Valtiokonttorille korontasaussopimuksista aiheutuvien korko- ja valuuttariskien suojaukseen tarvittavien toimenpiteiden ja kustannusten maksamiseen

3) julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain (1136/1996) tarkoittamalle yhtiölle, Suomen Vientiluotto Oy:lle, maksettavan hallinnointipalkkion suorittamiseen

4) julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain (1543/2011) tarkoittamalle yhtiölle, Suomen Vientiluotto Oy:lle maksettavan alijäämäkorvauksen suorittamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.