Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              50. Eräät avustukset
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 866 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.

Selvitysosa:Näkövammaisten kirjasto Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus, joka tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa, esim. äänikirjoina ja pistekirjoina yhteistyössä kirjastojen ja kustantajien kanssa. Celian toiminnan tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä yhdenvertaisuutta lukemisessa ja oppimisessa.

Celia tuottaa sekä lukemisesteisten koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaalin että tutkintoa suorittavien korkea-asteen opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevat kirjat tuotantopolitiikan mukaisesti. Kokoelmissa olevia oppikirjoja voi lainata maksutta.

Kirjasto välittää kirjallisuutta asiakkaiden käyttöön noin miljoona kertaa vuodessa yhteistyössä yleisten kirjastojen ja korkeakoulukirjastojen sekä muiden yhteisöjen kanssa. Asiantuntija- ja konsulttitoiminnan painopisteenä on yhteistyön vakiinnuttaminen yleisten kirjastojen kanssa sekä saavutettavan julkaisemisen edistäminen.

Tuloksellisuuden tunnusluvut 2015
toteutuma
2016
toteutuma
2018
tavoite/arvio
       
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus      
Lukemisesteisten henkilöiden kirjallinen tieto- ja kulttuurivaranto lisääntyy      
— Celian kirjatuotanto, uusien nimekkeiden määrä 1 565 1 518 1 300
— Saavutettavan julkaisemisen suositukset, saavutettavuusneuvonta ja -koulutukset, lkm 23 26 25
Kirjastopalvelujen saatavuutta lukemisesteisille henkilöille lisätään      
— Yhteistyökirjastojen lukumäärä: kunnat/toimipisteet 142/298 169/421 280/500
— Yhteistyökirjastojen lukumäärä: korkeakoulukirjastot 21 28 38
— Celian palveluita säännöllisesti käyttävät lapset ja nuoret 1 483 1 778 2 370
Toiminnallinen tehokkuus      
— Asiakkaita palveluiden piirissä 30 660 35 300 42 700
— Oppikirjatoimitusten määrä 13 915 14 485 15 000
Sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy      
— Sähköisiä palveluja käyttävien määrä 7 557 11 586 14 000
— Verkkolainojen osuus kokonaislainauksesta, % 27 39 45
Henkisten voimavarojen hallinta      
— Henkilötyövuodet 54 52 44
— Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,16 3,21 3,50

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 6 050 5 100 4 976
Bruttotulot 535 163 110
Nettomenot 5 515 4 937 4 866
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 185    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 117    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -6
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -2
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 8
Palkkaliukumasäästö -9
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) 3
Toimintamenojen tuottavuussäästö -25
Toimintamenosäästö (HO 2015) -40
Työajan pidentäminen (Kiky) 3
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -3
Vuokrien indeksikorotus 1
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -2
Tasomuutos 1
Yhteensä -71

2018 talousarvio 4 866 000
2017 talousarvio 4 937 000
2016 tilinpäätös 5 448 000