Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2013
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
              50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista
              51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista
              52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista
              53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä
              54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista
              60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Raha-automaattiyhdistyksen avustukset
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

40. EläkkeetPDF-versio

Selvitysosa: Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan rahoittamiseen sekä vammaisetuuksien ja eläkkeen saajan asumistuen rahoittamisesta.

Eläketurva muodostuu työeläkkeestä sekä sitä täydentävästä kansaneläkkeestä. Työeläkkeen tehtävänä on turvata kohtuullinen toimeentulo ja kansaneläkkeen tehtävänä on turvata vähimmäistoimeentulo vanhuuden, työkyvyttömyyden, työttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta. Eläkkeensaajia oli 31.12.2011 yhteensä 1 483 041, joista vanhuuseläkkeellä 1 134 942, perhe-eläkkeellä 284 499, työkyvyttömyyseläkkeellä 260 453, työttömyyseläkkeellä 23 017, osa-aikaeläkkeellä 27 521 sekä muilla eläkkeillä 22 152. Henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean lajin mukaista eläkettä.

Vuosina 2009—2011 maksetut eläkkeet (milj. euroa)

 200920102011
    
Yksityinen sektori11 64012 24512 895
Kunnalliset eläkkeet3 1793 3543 569
Valtion eläkkeet3 5743 6733 802
Muut julkiset yhteensä242254271
Työeläkkeet yhteensä18 63519 52620 537
Solita-eläkkeet516510507
Kelan eläkkeet2 5612 4952 550
Lakisääteiset eläkkeet yhteensä21 71222 53123 594
    
Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk1 2031 2281 272

Työeläkkeet rahoitetaan työnantajien ja vakuutettujen vakuutusmaksuilla. Työeläkkeet ovat talousarvion ulkopuolella lukuun ottamatta valtion eläkkeitä, joiden rahoitus kuuluu valtiovarainministeriön pääluokkaan. Valtio osallistuu merimieseläkkeiden, yrittäjäeläkkeiden, maatalousyrittäjäeläkkeiden ja lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvän eläkkeen rahoitukseen. Kansaneläkkeet, yleiset perhe-eläkkeet ja takuueläkkeet rahoitetaan valtion varoista.

Toiminnan laajuus 2010—2013

Eläkkeen saajia2010
toteutunut
2011
toteutunut
2012
arvio
2013
arvio
     
Merimieseläkkeen saajia10 60010 60010 70011 000
Maatalousyrittäjäeläkkeen saajia179 200174 400169 500163 600
Yrittäjäeläkkeen saajia201 088207 725215 751222 530
Tapaturmavakuutustapahtumia, maatalousyrittäjät4 7004 4634 3004 200
Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan päivärahatapauksia, maatalousyrittäjät ja apurahansaajat13 10012 05311 90711 500
Lapseneläkkeen saajia21 10020 44620 10019 900
Leskeneläkkeen saajia6 9006 6316 6006 500
Maahanmuuttajan erityistukea saavia keskimäärin (maksetaan 1.3.2011 lukien takuueläkkeenä)5 380---
Kansaneläkkeen saajia669 000659 561650 000642 000
Takuueläkkeen saajia 1.3.2011 lukien-105 031107 000106 000

Toiminnan laajuus 2010—2013

Vakuutettujen lukumäärä2010
toteutunut
2011
toteutunut
2012
arvio
2013
arvio
     
MEL-vakuutettuja7 6007 6007 6007 600
MYEL-vakuutettuja78 55875 98073 30071 300
YEL-vakuutettuja220 000235 300239 400239 300
MYEL-vakuutettuja apurahansaajia2 3502 5892 6002 600
Tapaturmavakuutettuja maatalousyrittäjiä97 00094 16491 90089 600

Toiminnan laajuus 2010—2013

Keskimääräisiä eläkkeitä2010
toteutunut
2011
toteutunut
2012
arvio
2013
arvio
     
Keskimääräinen merimieseläke (€/kk)1 1481 1871 2361 273
Keskimääräinen maatalousyrittäjäeläke (€/kk)355345347375
Keskimääräinen yrittäjäeläke (€/kk)9129461 0031 143
Keskimääräinen tapaturmaeläke (€/kk), maatalousyrittäjät508506530530
Keskimääräinen leskeneläke (€/kk)170173180184
Keskimääräinen maahanmuuttajan erityistuki (€/kk) maksetaan 1.3.2011 lukien takuueläkkeenä374---
Keskimääräinen kansaneläke (€/kk)281290,5296305
Keskimääräinen takuueläke (€/kk), 1.3.2011 lukien-115,08120,0124,0

Toiminnan laajuus 2010—2013, eläkkeen saajan asumistuki ja vammaisetuudet

 2010
toteutunut
2011
toteutunut
2012
arvio
2013
arvio
     
Eläkkeensaajan asumistuki, saajat179 300182 138184 000186 000
Maksetut eläkkeensaajan asumistuet, milj.393,2420,2445,0470,2
Eläkettä saavan hoitotuki, saajat226 000229 693234 150236 480
Vammaistuki, saajat43 70045 39646 00046 500
Ruokavaliokorvaukset, saajat29 00030 02131 30032 550
Maksetut vammaisetuudet, milj.508,9531,6554,2574,9

Yksityisen työnantajan työsuhteessa olevat merimiehet on vakuutettu merimiesten eläkelain (MEL) mukaisesti. Itsenäisten liikkeen- ja ammatinharjoittajien sekä osan yrityksen omistajista on vakuutettava ansiotoimintansa yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti ja maanviljelijöiden, kalastajien, apurahansaajien ja poronhoitajien maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti. Valtio osallistuu näiden rahoitukseen. Valtio korvaa alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajalta karttuvat eläkkeet.

Työtapaturmasta ja ammattitaudista suoritetaan korvauksia tapaturmavakuutuslainsäädännön mukaisesti työntekijöille ja maatalousyrittäjille. Korvauksia maksetaan muun muassa sairaanhoidosta ja ansionmenetyksestä. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki koskee niitä henkilöitä, joille MYEL-vakuutus on pakollinen. Tapaturmavakuutus rahoitetaan työnantajien tapaturmavakuutusmaksuin, mutta valtio osallistuu maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoitukseen.

Omaeläkkeen lisäksi eläkettä voidaan maksaa perheenhuoltajan kuoltua. Yleisen perhe-eläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo perheenhuoltajan kuoltua. Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja alaikäiselle lapselle. Leskeneläkettä yhteensovitetaan laskennallisen omaeläkkeen kanssa.

Kansaneläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo niille eläkkeensaajille, jotka eivät saa muuta eläkettä tai joiden muu eläketurva on vähäinen. Kansaneläkkeen määrä pienenee työeläketulojen kasvaessa, eikä kansaneläkettä jää maksettavaksi työeläkkeiden ylitettyä tietyn määrän. Eläkkeeseen voi kuulua myös eläkettä saavan hoitotuki, asumistuki ja lapsikorotus. Kansaneläkejärjestelmästä maksetaan myös työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea ja yksilöllistä varhaiseläkettä, jos henkilö ei saa muuta eläkettä tai eläke on pieni.

Valtio rahoittaa eläkkeensaajan asumistuet ja vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Eläkkeensaajan asumistuen tavoitteena on korvata pienituloisten eläkeläisten asumismenoja ja vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Vammaisetuuksia ovat eläkettä saavan hoitotuki, alle 16-vuotiaan vammaistuki, 16 vuotta täyttäneen vammaistuki ja ruokavaliokorvaukset.

50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 58 358 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merimieseläkelain (1290/2006) 152 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa: Valtion osuus merimieseläkemenoista on 1/3.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarvearvion muutos3 358
Yhteensä3 358

2013 talousarvio58 358 000
2012 talousarvio55 000 000
2011 tilinpäätös52 098 109

51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 580 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 135 §:n ja 135 a §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) 41 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa: Valtio korvaa maatalousyrittäjien eläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksut ja sijoitusten tuotto eivät niihin riitä, ryhmähenkivakuutuksen korvausmenoista valtion osuus on kuitenkin 1/3. Valtion osuuden etuusmenoista arvioidaan vuonna 2013 olevan 77 %.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:n muuttamisesta siten, että valtionosuutta maatalousyrittäjien eläkkeistä vähennetään 15 000 000 eurolla vuodesta 2013 lähtien.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Menosäästöpäätös-15 000
Tarvearvion muutos26 000
Yhteensä11 000

2013 talousarvio580 000 000
2012 talousarvio569 000 000
2011 tilinpäätös532 200 000

52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 70 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yrittäjän eläkelain (1272/2006) 140 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa: Valtio korvaa yrittäjäeläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksurahasto ei niihin riitä.

Yrittäjien maksuprosentin on vuonna 2013 oletettu olevan 22,9 % alle 53-vuotiaiden osalta ja 24,35 % 53-vuotiaiden ja sitä vanhempien osalta, jolloin vakuutusmaksutulo olisi 1 000 800 000 euroa. Kokonaiseläkemenoksi arvioidaan 998 500 000 euroa. Valtion osuuteen vaikuttavat lisäksi YEL 10 §:n 2 momentissa tarkoitetut avoimet maksut, joiden määräksi on arvioitu 85 100 000 euroa.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen yrittäjän eläkelain 115 §:n muuttamisesta siten, että valtionosuutta yrittäjien eläkkeistä vähennetään 1 300 000 eurolla vuodesta 2013 lähtien.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Menosäästöpäätös-1 300
Tarvearvion muutos-13 700
Yhteensä-15 000

2013 talousarvio70 000 000
2012 talousarvio85 000 000
2011 tilinpäätös57 700 000

53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 389 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 8 §:n mukaiseen valtion korvaukseen.

Selvitysosa: Alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta myönnetyn eläkkeen aiheuttamat kustannukset korvataan kokonaan valtion varoista.

Valtion korvaus maksetaan vuoden viiveellä. Talousarvioon varattava määräraha koskee vuoteen 2012 kohdistuvia korvauksia.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarvearvion muutos539
Yhteensä539

2013 talousarvio2 389 000
2012 talousarvio1 850 000
2011 tilinpäätös962 170

54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 15 761 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 15 §:n ja 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) 10 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa: Valtion välitön osuus kokonaiskustannuksista on 29,5 % ja maatalousyrittäjien osuus on 33,5 %. Perusturvaosuus rahoitetaan Kansaneläkelaitoksen ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kautta. Kansaneläkelaitoksen osuus on kokonaiskustannuksista 27,6 % ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 9,4 %.

Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille aiheutuvat kustannukset maksetaan kokonaan valtion varoista. Momentilta maksetaan myös apurahansaajille maksettavat tapaturmavakuutuksen mukaiset korvaukset ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta aiheutuvat kustannukset.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarvearvion muutos-239
Yhteensä-239

2013 talousarvio15 761 000
2012 talousarvio16 000 000
2011 tilinpäätös15 215 168

60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 3 734 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 16 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) eräiden pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuesta annetun lain (39/2005) mukaisten vuosien 2005—2009 etuuksien maksatuksen oikaisuun

6) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.

Selvitysosa: Valtio rahoittaa kansaneläkkeet, takuueläkkeet, perhe-eläkkeet, eläkkeensaajan asumistuet ja vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Lisäksi valtio turvaa kansaneläkerahaston maksuvalmiuden.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen vammaisetuuksista annetun lain muuttamiseksi siten, että veteraanilisää korotetaan 50 eurolla ja ruokavaliokorvaus nousee 21,00 eurosta 23,60 euroon 1.1.2013 alkaen. Esitys lisää valtion menoja veteraanilisän osalta 3 300 000 eurolla ja ruokavaliokorvauksen korotuksen osalta 1 000 000 eurolla vuonna 2013.

Viitaten momentin 33.10.53 selvitysosaan määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 22 000 000 euroa indeksitarkistuksen aikaistamisesta johtuen.

Kun hallituksen esitykset on otettu huomioon kansaneläkevakuutuksen valtion osuudet, muut menot ja tulot vuonna 2013 ovat arviolta seuraavat (milj. euroa)

  
Menot 
Kansaneläkemenot2 444
Takuueläke158
Vammaisetuudet580
Eläkkeensaajan asumistuki470
Toimintamenot80
Siirrot eläkevakuutusrahastoon35
Yhteensä3 767
  
Tulot 
Omaisuuden tuotot2
Valtion osuudet etuuksista3 655
Valtion osuus toimintakuluista77
Rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän turvaaminen (valtio)-
Yhteensä3 734

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Ruokavaliokorvauksen korottaminen1 000
Kelan toimintakulujen kustannusjaon muutos, siirto momentille 33.10.28-5 200
Ulkomaan eläkkeen vaikutus kansaneläkettä kartuttavaan asumisaikaan. EY:n perusasetuksen soveltaminen.500
Veteraanilisän korottaminen 50 eurolla3 300
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03)-8
Indeksikorotuksen aikaistus22 000
Tarvearvion muutos46 708
Yhteensä68 300

2013 talousarvio3 734 000 000
2012 II lisätalousarvio500 000
2012 talousarvio3 665 700 000
2011 tilinpäätös3 538 509 197