Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 368 601 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) Verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

Valtuus

Mikäli verotusjärjestelmien kokonaisuudistamiseen liittyvään valmisohjelmistohankintaan myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2017, saa vuonna 2018 tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen valtuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
       
Vaikuttavuus      
Asiakkaiden osuus, jotka maksavat mielellään veronsa, % - 77 78
Asiakkaiden osuus, joiden mielestä valvonta on tehokasta, % - 80 80
Tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakaskohtaisen perinnän kertymä, % 68 52 52
Sähköisten tuloveroilmoitusten osuus, henkilöasiakkaat, % 53 54 55
Sähköisten verokorttimuutosten osuus, % 54 55 56
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 4 794 4 983 4 964
Sairauspoissaolot, pv/htv 9,7 8,0 7,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,6 3,6 3,6

Verohallinto toteuttaa kokonaisarkkitehtuuriuudistusta, joka kattaa kaikki nykyiset verolait ja niiden käsittelyä hoitavat verotusohjelmistot. Uudistus perustuu tuotepohjaiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Uudistuksella turvataan verotuksen pidemmän aikavälin häiriötön toiminta.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2018 2019—2020 Yhteensä
vuodesta 2018
lähtien
       
Ennen vuotta 2018 tehdyt sitoumukset 12 766 11 480 24 246
Menot yhteensä 12 766 11 480 24 246

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 413 655 409 620 372 551
Bruttotulot 6 244 3 800 3 950
Nettomenot 407 411 405 820 368 601
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 91 824    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 129 070    

Määrärahan mitoituksessa on huomioitu:

1) alle omakustannusarvon hinnoitelluista ennakkopäätöksistä ja julkisoikeudellisista suoritteista aiheutuvien menojen kattaminen

2) Ahvenanmaan ajoneuvoverotuksen kustannukset vuonna 2018

3) tulot yhteistoiminnasta muiden viranomaisten kanssa

4) tietojärjestelmien kokonaisuudistus

5) 1.1.2017 alkaen siirtyneet valmiste- ja autoverotus- sekä apteekkiverotehtävät.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiakirjahallinto 2018 -720
Asiakirjojen digitalisointi sähköiseen muotoon (investointi) -300
Astanan maailmannäyttelyn menot (siirto momentilta 32.50.43) 609
Henkilöasiakkaan reaaliaikainen tuloverotus, 1. vaihe 216
KATSO-palvelu (siirto momentille 28.30.03) -47
KATSO-palvelun kustannusten tarkistus (siirto momentilta 28.30.03) 72
Kv.verotustietojen tietojenvaihdon uudet vaatimukset -100
Maahantuonnin arvonlisäverotus (siirto momentilta 28.10.02) 243
Prosessiohjauksen työvälineet -200
Siirto momentille 28.10.02 -2 000
Strategiset kehittämishankkeet -25
Toiminnan turvaaminen -2 000
Tulorekisterin käyttöönotto Verohallinnossa 1 110
Verohallinnon Helsingin toimitilasäästö -1 500
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistushanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -24 000
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentille 28.30.03) -100
XBRL-koodiston ylläpito (siirto momentille 28.20.01) -200
XBRL-raportointi (investointi) -350
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -103
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -41
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -172
Palkkaliukumasäästö -508
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -211
Toimintamenojen tuottavuussäästö -2 100
Toimintamenosäästö (HO 2015) -3 914
Työajan pidentäminen (Kiky) -375
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -453
Vuokrien indeksikorotus 82
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -132
Yhteensä -37 219

2018 talousarvio 368 601 000
2017 talousarvio 405 820 000
2016 tilinpäätös 444 657 000