Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
              20. Erityismenot
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 788 000 euroa.

Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Uuden hätäkeskustietojärjestelmän kehitystyötä ja käyttöönoton valmistelua jatketaan siten, että järjestelmä on käytössä kaikissa hätäkeskuksissa vuoden 2018 aikana. Hätäkeskuslaitos laatii vuoden 2018 aikana suunnitelman hätäkeskustietojärjestelmän jatkokehittämisestä vuosina 2018—2021.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2018 Yhteensä
vuodesta 2018
lähtien
     
Hätäkeskustietojärjestelmän hankinta, lisävaltuus (2015 II LTA)    
Ennen vuotta 2018 tehdyt sitoumukset 1 022 1 022
Menot yhteensä 1 022 1 022
Hätäkeskuslaitos 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Tuotokset      
Ilmoitusten määrä, kpl, josta 3 670 000 3 750 000 3 750 000
— hätäpuhelujen määrä, kpl 2 633 000 2 750 000 2 750 000
— välitettyjen tehtävien määrä, kpl 1 760 000 1 760 000 1 760 000
Panokset      
Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa 52 290 52 495 51 323
Henkilötyövuodet 581 570 556
Toiminnan tehokkuus      
Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit) 8 300 8 650 8 900
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään 8,7 9,3 9,3
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäilmoitus, enintään 12,9 12,9 12,9
Toiminnan laatu ja palvelukyky      
Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5) 3,64 3,4 3,4
       
Henkiset voimavarat      
Henkilöstön määrä 601 580 565
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) 3,22 3,25 3,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään 18,6 18 17

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 52 289 52 495 51 488
Bruttotulot 2 878 2 700 2 700
Nettomenot 49 411 49 795 48 788
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 16 503    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 19 522    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 2 880 2 700 2 700
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 668 1 301 1 301
— osuus yhteiskustannuksista 712 1 319 1 319
Kustannukset yhteensä 2 380 2 620 2 620
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 500 80 80
Kustannusvastaavuus, % 121 103 103

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Erica-tietojärjestelmä (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -310
Häke-uudistukseen liittyvien vuokravastuiden omavastuuosuuden poistuminen 58
Kertaluonteisen lisäyksen poisto -200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -17
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -7
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 14
Palkkaliukumasäästö -66
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -9
Toimintamenojen tuottavuussäästö -240
Toimintamenosäästö (HO 2015) -150
Työajan pidentäminen (Kiky) -22
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -54
Vuokrien indeksikorotus 12
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -16
Yhteensä -1 007

2018 talousarvio 48 788 000
2017 talousarvio 49 795 000
2016 tilinpäätös 52 430 000