Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
              20. Erityismenot
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 997 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) pelastuslain (379/2011) 107 §:n mukaisten erityisten palon- tai onnettomuuden syiden tutkimusten aiheuttamien menojen suorittamiseen

2) pelastuslain 100 §:n 1 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen

3) pelastuslain 97 §:ssä tarkoitetulla tavalla valmiuden ylläpitämiseen

4) pelastustoimeen liittyvään standardisointitoiminnan edistämiseen ja standardisointityöhön osallistumisesta johtuviin menoihin.

Momentille saa nettobudjetoida siirtotalouden tuottoina Palosuojelurahastolta tutkimus- ja kehittämistoimintaan saadut erityisavustukset.

Selvitysosa:Pelastustoimen valtakunnallista ohjausta kehitetään tavoitteena tehokas ja laadukas pelastustoimen järjestelmä. Sisäministeriö asettaa pelastustoimelle seuraavat alustavat tuloksellisuustavoitteet:

Onnettomuuksien ehkäisy

Pelastustoimen tehtävä on erityisesti tulipalojen ehkäisy. Toimiala osallistuu myös muiden onnettomuuksien ehkäisyyn. Onnettomuuksia ja niiden seurauksia pyritään ehkäisemään parantamalla ihmisten ja yhteisöjen omatoimista varautumista, lisäämällä väestön turvallisuustietoisuutta ja -osaamista sekä toteuttamalla pelastuslaitosten laatimien valvontasuunnitelmien mukaisia toimia.

Onnettomuuksien ehkäisy 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Tuotokset      
Erheellisten paloilmoitusten määrä (kpl), enintään 19 300 18 500 18 500
Neuvontaa ja valistusta saaneiden osuus väestöstä (%), vähintään 16 20 20
Pelastustoiminta ja varautuminen

Pelastustoimi kykenee toimimaan nopeasti ja tehokkaasti onnettomuustilanteissa. Lisäksi pelastustoimella on valmius antaa pelastustoimeen kuuluvaa apua suuronnettomuustilanteissa myös ulkomailla ja valmius avun vastaanottamiseen. Pelastustoimen toimintavalmiustaso on määritelty alueen pelastustoimen riskien perusteella riskialueittain ja toimintavalmius vastaa alueen palvelutasopäätöksessä määritettyä tasoa.

Pelastustoimella on jatkuvaan analyysiin pohjautuva kokonaiskuva yhteiskunnan riskeistä ja haavoittuvuuksista. Pelastustoimella on yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaisesti uhka-arvio pelastustoimen valtakunnallista koordinaatiota edellyttäviä erityistilanteita varten osana kansallista riskiarviota. Pelastustoimen osuutta yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta toteutetaan. Tavoitteena on saada strategian päämäärät ulottumaan nykyistä laajemmin myös alue- ja paikallishallintoon.

Varautumisen johtamista, ohjausta, yhteensovittamista ja valvontaa kehitetään siten, että valmius toimia erilaisissa kriisi- ja häiriötilanteissa paranee.

Pelastustoiminta ja varautuminen 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Tuotokset      
Pelastuslaitosten hälytysluonteisten tehtävien määrä, kpl, arvio, josta1) 103 754 100 000 100 000
— tulipaloista (pl. maastopalot) aiheutuvat tehtävät 10 055 9 500 9 500
— maastopaloista aiheutuvat tehtävät 2 008 2 300 2 300
— tarkistus- ja varmistustehtävät 31 666 30 000 30 000
— ensivastetehtävät (pl. sairaankuljetustehtävät) 22 655 21 700 21 700
— muut tehtävät 37 370 36 500 36 500
Toiminnan laatu ja palvelukyky      
Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 1. riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta 58 57 50
Pelastuslaitosten kiireellisten tehtävien toimintavalmiusaika 2. riskialueella ensimmäisen yksikön mukaan, % tavoitteesta 85 85 80

1) Pelastuslaitoksen eri tehtävätyypeille ei aseteta tavoitteita, vaan niiden kehitystä seurataan.

Koulutus- ja tutkimustoiminta

Pelastusopiston koulutusjärjestelmä luo pohjan pelastustoimen ja hätäkeskusten henkilöstön osaamiselle ja valmiudet pelastusalan kansainvälisiin avunantotehtäviin. Tutkintoon johtavan koulutuksen opetussuunnitelmat rakennetaan työammattien kehitysnäkymien pohjalta niin, että ne muodostavat ammatillisesti etenevän jatkumon, jossa huomioidaan myös täydennyskoulutuksen tarpeet.

Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoimintaa vahvistetaan verkostoitumalla muiden toimijoiden kanssa. Näin varmistetaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja tutkimustiedon hyödynnettävyyttä koulutuksen, käytännön työn ja päätöksenteon tukena ja kehittämisessä.

Pelastustoimi 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Tuotokset      
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen koulutettavapäivien määrä, kpl, vähintään 45 544 42 480 46 080
Pelastusopiston tutkintojen määrä, kpl, vähintään 210 194 209
AMK-tutkintojen määrä, kpl 31 30 25
Panokset      
Momentin 26.30.01 henkilötyövuodet, josta 96,1 99 99
— Pelastusopiston henkilötyövuodet 96,1 99 99
Koulutuksen kokonaiskustannukset (1 000 euroa) 10 672 11 058 11 089
Toiminnan tehokkuus      
Pelastusopiston koulutettavapäivät/henkilötyövuodet 987 935 965
Pelastusopiston koulutettavapäivät/opettaja 1 457 1 379 1 423
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijakohtainen vuosikustannus, euroa, enintään 25 064 25 972 26 043
Pelastusopiston ammatillisen peruskoulutuksen koulutettavapäivän hinta, euroa, enintään 139 155 143
Toiminnan laatu ja palvelukyky      
Pelastusopiston tutkintopalaute (asteikolla 1—4) 3,2 3,08 3,08
Hakeneiden lukumäärä/aloituspaikat 4,5 5,0 5,0
Henkiset voimavarat      
Pelastusopiston henkilöstön määrä 101 103 103
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) 3,4 3,45 -
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään 5,7 6,5 6,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 16 497 15 852 19 752
Bruttotulot 4 195 2 938 3 755
Nettomenot 12 302 12 914 15 997
— Pelastusopisto 11 120 10 469 10 560
— Pelastustoimen päällystökoulutus - 1 202 1 202
— Sisäministeriö 744 793 785
— Kansainvälinen pelastuspalvelu 438 450 450
— Pelastustoimen uudistus/ICT     3 000
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 512    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 282    

Pelastustoimen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 1 647 1 435 1 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 501 465 600
— osuus yhteiskustannuksista 619 835 650
Kustannukset yhteensä 1 120 1 300 1 250
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 527 135 250
Kustannusvastaavuus, % 147 110 120

Pelastustoimen tietojärjestelmämuutoksiin varataan vuodelle 2018 rahoitusta 3,0 milj. euroa. Järjestelmämuutokset toteutetaan noudattaen maakuntauudistuksen tietojärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon liittyviä yleisiä määräyksiä ja ohjeita yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen maakuntien tietojärjestelmien ohjaamisesta, hallinnoinnista ja kehittämisestä. Periaatepäätöksessä linjataan eri toimijoiden vastuut ja tehtävät sekä periaatteet maakuntien tietojärjestelmäinvestointien rahoituksesta. Toimintojen kannalta välttämätön järjestelmien yhteensopivuus ja kokonaisuuden kustannustehokkuus varmistetaan yhteistoiminnassa ottaen huomioon muut maakuntien piirissä olevat tietojärjestelmät.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hätäkeskuspäivystäjäkoulutusmäärän lisääminen 265
Pelastustoimen uudistus / tietohallinnon ja tietojärjestelmien uudistamisen suunnittelu ja toteuttaminen 3 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -17
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -7
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -1
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -3
Toimintamenojen tuottavuussäästö -64
Toimintamenosäästö (HO 2015) -80
Työajan pidentäminen (Kiky) -5
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -8
Vuokrien indeksikorotus 7
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -4
Yhteensä 3 083

2018 talousarvio 15 997 000
2017 talousarvio 12 914 000
2016 tilinpäätös 12 072 000