Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2018

20. RajavartiolaitosPDF-versio

Selvitysosa:Rajavartiolaitos toimii sekä sisäisen että ulkoisen turvallisuuden alueilla. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen ja kansainvälisesti arvostettu rajaturvallisuuden ja meripelastuksen asiantuntija. Rajavartiolaitoksen tavoitteina on ylläpitää rajaturvallisuutta, varmistaa sujuva rajaliikenne, lisätä merellistä turvallisuutta, osallistua sotilaalliseen maanpuolustukseen ja tuoda viranomaisapua rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille.

Rajavartiolaitoksen toimintaan vaikuttavat merkittävimmin tilanne Venäjällä, laiton maahantulo Euroopan unionin alueella ja talouden kehitys.

Rajavartiolaitos vahvistaa itärajan valvontaa ja kykyä torjua turvallisuusuhkia ulkorajoilla. Rajanylitysliikenteen turvallisuudesta huolehditaan. Rajavartiolaitos pitää kriisivalmiuden ja kyvyn sotilaalliseen maanpuolustukseen korkealla tasolla sekä varautuu hybridiuhkiin.

Itämeren pitäminen turvallisena on Suomelle tärkeää. Parannetaan kykyä hallita monialaonnettomuuksia ja turvallisuusuhkia merellä. Otetaan käyttöön uudenaikainen ja tehokas ilma-aluskalusto. Uusitaan merialueen venekalustoa. Rajavartiolaitos varautuu ottamaan vastaan ympäristöonnettomuuksien operatiivisen johtovastuun avomerellä.

EU:n ulkorajavalvonnan ja meripolitiikan kehitykseen vaikuttaminen on Rajavartiolaitokselle tärkeää. Rajavartiolaitos osallistuu Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) koordinoimiin yhteisiin operaatioihin EU:n ulkorajoilla ja muuhun kansainväliseen toimintaan osoittamalla niihin henkilöstöä ja kalustoa (Rajavartiolaki 578/2005 15 a—c §).

Turvallisuus on nostettu EU-kehityksen prioriteetiksi ja hallituksen painopistealueeksi. Rajaturvallisuus ja uskottava ulkorajavalvonta ovat muuttuneen turvallisuustilanteen keskiössä. Rajavartiolaitos kohdentaa hallituksen osoittamat lisäresurssit itärajan turvallisuuden ja Helsinki-Vantaan liikenteen sujuvuuden takaamiseksi. Rajavartiolaitos toimeenpanee kehyskauden loppuun saakka jatkuvat uudet sopeuttamistoimet.

01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 235 292 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 §:n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

2) Merivartiomuseon toiminnan tukemiseen

3) Viranomaisveneen konseptiveneen hankintamenoihin.

Selvitysosa:Sisäministeriö asettaa Rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

  2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Laatu ja palvelukyky (ind) 98 100 99
Tuottavuus (ind) 122 121 122
Taloudellisuus (ind) 112 114 118
Henkilötyövuodet 2 645 2 650 2 682
Kustannukset (milj. euroa) 255,0 253,0 251,6
Rajaturvallisuuden ylläpitäminen

Suomen rajavalvonta on järjestetty tehokkaasti. Kaikki Schengen-alueen ulkorajan ylittävät henkilöt tarkastetaan. Sisärajoilla ylläpidetään valmius rajatarkastusten palauttamiseen. Maahantulo ja maastalähtö vastoin säädettyä järjestystä paljastetaan. Luvattomat rajanylitykset ja muu laiton toiminta paljastetaan rajanylityspaikkojen välialueilla. Ulkorajat ylittävään rikollisuuteen puututaan tehokkaasti.

  2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Rajaturvallisuuden ylläpitäminen(1—5) 4,1 4,2 4,2
Yhdyshenkilötoiminta ja kansainväliset operaatiot      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,3 4,4 4,4
Yhdyshenkilötoiminnan perusteella estetyt luvattomat rajanylitykset (kpl) 1 879 2 847 2 847
Yhteistyö naapurimaiden viranomaisten kanssa      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,2 4,3 4,3
Rajavalvonta      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,1 4,2 4,1
— Rajatarkastusten kattavuus saapuva (1—5) 5,0 5,0 5,0
— Rajatilannekuvan laatu (1—5) 4,2 3,7 3,7
— Rajatarkastusten laatu (1—5) 2,9 2,7 2,7
— Rajatapahtumien estäminen (1—5) 4,4 4,4 4,4
— Rajatapahtumien paljastaminen (1—5) 3,4 3,9 3,9
— Rajatarkastusten oikeusturva (1—5) 4,5 4,8 4,8
— Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (1—5) 3,0 5,0 3,8
— Rikostorjunnan oikeusturva (1—5) 4,9 4,6 4,6
Partiointi (h) 253 516 240 484 243 102
Tekninen valvonta (h) 2 114 758 1 953 000 1 953 000
Rajatarkastukset (milj. hlöä) 13,7 14,6 15,3
Pääsyn epääminen (kpl) 733 700 706
Käännyttämispäätös (kpl) 288 220 227
Rikosilmoitus (kpl) 1 000 1 298 1 339
Valtionrajarikos (kpl) 135 386 407
Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl) 285 151 156
Muu rikos tai rikkomus (kpl) 3 849 3 640 3 680
Rajaturvallisuuden ylläpitäminen      
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa 227,7 228,7 227,4
Henkilötyövuodet 2 362 2 394 2 425
Tuottavuus (ind) 126 123 124
Taloudellisuus (ind) 115 116 120
Sujuvan rajaliikenteen varmistaminen

Rajanylitysliikenne pidetään turvallisena. Matkustaja kokee rajanylityksen sujuvaksi. Matkustajan odotusaika rajatarkastukseen on itärajalla ja satamissa enintään 15 minuuttia ja lentoasemilla enintään 10 minuuttia. Perus- ja ihmisoikeuksista sekä oikeusturvasta huolehditaan.

2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Sujuvan rajaliikenteen varmistaminen (1—5) 4,8 4,8 4,7
Itärajan rajanylityspaikat      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,8 4,8 4,7
Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (min) 4 5 7
Rajatarkastuksen sujuvuus kokonaisaika (min) 6 6 7
Lentoasemien rajanylityspaikat      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,8 4,8 4,7
Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (min) 5 8 10
Satamien rajanylityspaikat      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,5 4,6 4,3
Rajatarkastusten sujuvuus RVL:n toimenpiteet (min) 13 12 14
Merellisen turvallisuuden lisääminen

Rajavartiolaitoksessa on jatkuva johtamis-, viestitys- ja suoritusvalmius meripelastustoimen etsintä- ja pelastustehtäviin. Kaikkiin merellä tapahtuviin hätätilanteisiin kyetään osoittamaan apua. Muiden meripelastusviranomaisten voimavarat hyödynnetään. Meripelastuksen osaaminen varmistetaan koulutuksella, katselmoinneilla ja tarkastuksilla. Merellinen ympäristön valvonta sekä ympäristörikosten selvittäminen ja tutkinta ennalta ehkäisevät tehokkaasti merellisen ympäristön saastumista. Rajavartiolaitos varautuu ottamaan vastaan ympäristöonnettomuuksien operatiivisen johtovastuun avomerellä.

2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Merellisen turvallisuuden lisääminen (1—5) 4,0 4,3 4,3
Meripelastus      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,6 4,5 4,5
Meripelastustehtävät (kpl) 1 366 1 473 1 473
Pelastettu henkilö (kpl) 3 193 4 100 4 400
Merellisen ympäristön suojelu      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 2,0 3,7 3,7
Aluspäästötapausten määrä (kpl) 41 30 30
Merellisen turvallisuuden lisääminen      
Kustannukset (milj. euroa) 12,5 11,4 11,3
Henkilötyövuodet 130 120 121
Tuottavuus (ind) 99 116 115
Taloudellisuus (ind) 91 109 111
Sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistuminen

Rajavartiolaitoksella on ajanmukaiset puolustussuunnitelmat, tilanteen edellyttämä johtamis- ja toimintavalmius sekä valmius rajajoukkojen perustamiseen. Rajavartiolaitoksen kriisivalmius sekä kyky alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen rauhan aikana on jatkuvaa. Rajavartiolaitoksen henkilökunta, varusmiehet ja reserviläiset on koulutettu kriisiajan tehtäviin ja sijoitettu rajajoukkoihin.

2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistuminen (1—5) 3,8 3,8 3,8
Häiriö- ja poikkeusolovalmiuden ylläpito      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 4,0 4,0 4,0
Rajavartiolaitoksen joukkotuotanto ja sotilaallisen maanpuolustuksen koulutus      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,6 3,6 3,6
Koulutusvuorokaudet asevelvolliset (kpl) 109 096 99 255 97 450
Koulutusvuorokaudet henkilöstö (kpl) 4 649 5 360 5 360
Sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistuminen      
Kustannukset (milj. euroa) ko. vuoden hintatasossa 14,8 12,9 12,8
Henkilötyövuodet 153 136 137
Tuottavuus (ind) 157 147 139
Taloudellisuus (ind) 144 138 135
Viranomaisavun tuominen rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille

Rajaseudun ja saariston ihmiset ja sidosryhmät kokevat Rajavartiolaitoksen toiminnan lisäävän turvallisuutta. Rajavartiolaitos on tavoitettavissa. Rajavartiolaitos antaa viranomaisapua hädässä olevien ihmisten auttamiseksi ja muille viranomaisille kuuluvien tehtävien hoitamiseksi.

  2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Viranomaisavun tuominen rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille (1—5) 3,4 3,3 3,2
Turvallisuuden tunne      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,3 3,1 3,0
Viranomaisavun antaminen      
Toiminnan laatu ja palvelukyky (1—5) 3,8 4,4 4,0
Turvallisuuspalvelut harva-alueilla (poliisi- ja virka-aputehtävät) (kpl) 668 776 682
Etsinnät maa-alue (kpl) 353 345 345
Ensihoitotehtävät (pl. meripelastuksen liittyvät) (kpl) 526 642 642
Henkiset voimavarat

Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne ja henkilöstön osaaminen pidetään tehtävien edellyttämällä tasolla.

Henkiset voimavarat 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Henkilötyövuodet 2 645 2 668 2 682
Sairauspoissaolot (pv/htv) 9,2 8,0 8,0
Työilmapiiri (1—5) 3,5 3,5 3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 247 633 237 929 243 792
Bruttotulot 13 484 6 900 8 500
Nettomenot 234 149 231 029 235 292
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 26 935    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 27 313    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Helsinki-Vantaan lentoaseman ulkorajaliikenteen kasvu 1 500
Kertaluonteisen lisäyksen poisto -550
Sisäisen turvallisuuden parantaminen 5 000
Ulkorajoilla tehtävien rajatarkastusten tehostaminen 1 400
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -154
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -62
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 117
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -10
Toimintamenojen tuottavuussäästö -1 137
Toimintamenosäästö (HO 2015) -1 530
Työajan pidentäminen (Kiky) -59
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -230
Vuokrien indeksikorotus 54
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -76
Yhteensä 4 263

2018 talousarvio 235 292 000
2017 talousarvio 231 029 000
2016 tilinpäätös 234 527 000

70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 5 v)

Momentille myönnetään 12 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) AS 332 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon

2) kahden AB/B 412 helikopterin ja niiden varaosavaraston yhdenmukaistamiseen

3) ulkovartiolaivan varustamiseen liittyviin hankintoihin ja mahdollisiin muihin toiminnallisiin muutostarpeisiin

4) Dornier-valvontalentokoneiden valvonta- ja navigointijärjestelmän uusimiseen

5) kevyen aluskaluston nopeiden veneiden uusimiseen ja muihin välttämättömiin venehankintoihin sekä niiden tarvitsemien varusteiden ja varaosien hankintaan

6) ilma- ja vartioalusten kertaluonteisiin peruskorjauksiin ja huoltoihin

7) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin.

Tilausvaltuuksista aiheutuvien indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet sekä indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Momentille voidaan myös tulouttaa oikaisuina sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia.

Selvitysosa:Vuoden 2012 toisessa lisätalousarviossa Rajavartiolaitos sai tilausvaltuuden AS 322 Super Puma meripelastushelikopterien modifikaatioon ja G-huoltoon. Valtuuden perusteella tehtiin vuonna 2013 sopimus modifikaatiosta ja huollosta. Hanke ajoittuu vuosille 2013—2019 ja sen kokonaiskustannusarvio on 33 710 000 euroa.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2018 2019 Yhteensä
vuodesta 2018 lähtien
       
Super Puma modifikaatio ja G-huolto      
Ennen vuotta 2018 tehdyt sitoumukset 6 700 7 400 14 100
Menot yhteensä 6 700 7 400 14 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 2 800
Yhteensä 2 800

2018 talousarvio 12 200 000
2017 talousarvio 9 400 000
2016 tilinpäätös 10 996 000